Предложение за резолюция - B8-0893/2016Предложение за резолюция
B8-0893/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно стратегическите приоритети за работната програма на Комисията за 2017 г.

4.7.2016 - (2016/2773(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
съгласно член 37, параграф 3 от Правилника за дейността и рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия

Енрике Гереро Салом, Мария Жуан Родригеш от името на групата S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0885/2016

Процедура : 2016/2773(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0893/2016
Внесени текстове :
B8-0893/2016
Приети текстове :

B8-0893/2016

Резолюция на Европейския парламент относно стратегическите приоритети за работната програма на Комисията за 2017 г.

(2016/2773(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид политическите насоки на Европейската комисия, озаглавени „Ново начало за Европа: моята програма за работни места, растеж, справедливост и демократична промяна“, представена от Жан-Клод Юнкер на 15 юли 2014 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Работна програма на Комисията за 2016 г. – Време е за промяна“ (COM(2015)0610), и приложения 1 — 6 към него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.,

–  като взе предвид обобщения доклад на Конференцията на председателите на комисии, в който се съдържат допълнителни данни за настоящата резолюция от гледна точка на парламентарните комисии, които Комисията следва да вземе надлежно под внимание при изготвянето и приемането на своята работна програма за 2017 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 28 юни 2016 г. относно решението за оттегляне от ЕС в резултат на референдума в Обединеното кралство[1],

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 28—29 юни 2016 г.,

–  като взе предвид приноса на Комитета на регионите към работната програма на Комисията за 2017 г.,

–  като взе предвид изявлението на Комисията от 6 юли 2016 г. относно работната програма на Комисията за 2017 г.,

–  като взе предвид член 37, параграф 3 от своя правилник,

А.  като има предвид, че процесът на европейска интеграция донесе мир и допринесе за сигурността и благоденствието в Европа в продължение на десетилетия;

Б.  като има предвид, че понастоящем Европа е изправена пред много общи и световни предизвикателства, но също така се увеличава чувството на неудовлетвореност и недоверие сред много граждани във връзка с несигурната перспектива за бъдещето и липсата на възможности, за които гражданите очакват отговорните за вземане на решение да намерят отговор; като има предвид, че, за да бъде успешна, европейската интеграция не може да се сведе до обикновен икономически проект; като има предвид, че спешно трябва отново да се спечелят сърцата на европейските граждани за европейския проект и за укрепване на икономическото, социалното и териториалното сближаване;

В.   като има предвид, че застъпващите се кризи в ЕС изискват ефективни европейски решения в един по-демократичен процес чрез общностния метод и с пълното участие на Европейския парламент и на националните парламенти;

Г.  като има предвид, че Европейският съюз е нашият общ дом и той трябва да предлага безопасна вътрешна и стабилна икономическа среда с истинско равенство на възможностите за неговите граждани; като има предвид, че устойчивостта и икономическият растеж са съвместими и могат да се подсилват взаимно; като има предвид, че е важно ЕС да бъде изваден от продължителната икономическа криза и да се постигне социален напредък чрез ускоряване на устойчиви инвестиции, намаляване на различията и разработване на по-добри политики, по-конкретно чрез задълбочаване на вътрешния пазар и доизграждане на икономическия и паричен съюз;

Д.  като има предвид, че ние решихме да се стремим към общо бъдеще като общност, основана на общи ценности и която грижливо пази богатството и разнообразието на нашите традиции и история; като има предвид, че искаме Европа да играе своята роля и да поема своята отговорност на международната сцена, като се ангажира със солидарността, многостранните отношения, с нашите външни партньорства и като насърчава сближаването към по-високи стандарти; като има предвид, че искаме да гарантираме своя общ проект на споделен мир, благоденствие и демокрация с оглед на създаването на привлекателно бъдеще за всички поколения;

Подобряване на условията на живот и труд на европейските граждани

1.  припомня, че икономическото възстановяване в Европа е слабо и неравномерно и че множество региони в Съюза все още страдат от неприемливи равнища на безработицата, бедност, неравенство и остра липса на перспективи за по-младите поколения; следователно подчертава, че ЕС трябва да работи за постигането на динамичен и приобщаващ пазар на труда, залегнал в европейския модел на социална пазарна икономика, с цел подобряване на условията на живот на работниците и гражданите на техните места на произход и за справедлива мобилност, като същевременно се зачитат във всяка държава членка основните европейски принципи на свободно движение на работниците; изразява убеденост, че всички граждани на ЕС трябва да разчитат на основен набор от справедливи условия на труд, пълно спазване на европейските стандарти в областта на здравословните и безопасни условия на труд и достъп до качествено образование, социална защита и основни услуги, които позволяват постигане на баланс между личния и професионалния живот;

2.  призовава Комисията за тази цел да се основава на текущата обществена консултация и предстоящия доклад на Парламента, като представи, в съответствие с целите на Договора и Хартата на основните права, амбициозно предложение относно европейския стълб на социалните права, което да бъде превърнато в конкретни инициативи, по-специално:

  –  насърчаване на достъпността, финансовата достъпност и качеството на образованието в ранна детска възраст, грижите за деца и здравните грижи, които са от съществено значение, за да се гарантира, че нито едно дете не изостава; поради това Комисията следва да обмисли по-нататъшни действия за развитие на социалните инвестиции и по-специално за намаляване на детската бедност чрез въвеждане на гаранция на ЕС срещу детската бедност;

  –  преодоляване на недостига на умения и гарантиране на достъп до качествено образование, обучение, професионално обучение и учене през целия живот за всички;

  –  намаляване на социалните неравенства и насърчаване на качествени работни места, особено за младите хора и дългосрочно безработните;

  –  справяне с предизвикателствата пред равновесието между професионалния и личния живот и разликата между половете по отношение на заплащането и пенсиите, включително чрез нови законодателни предложения относно Директивата за майчинството, Директивата относно отпуските на лицата, полагащи грижи, и законодателството относно отпуска по бащинство;

3.  подчертава, че Комисията следва да контролира, насърчава и подкрепя държавите членки в ефективното и ефикасно изразходване на средства за стимулиране на младежката заетост и създаването на качествени работни места, по-специално в регионите с високи равнища на безработица, чрез програми, финансирани по линия на инициативата за младежка заетост, Европейските структурни и инвестиционни фондове, Европейския фонд за стратегически инвестиции и Европейската инвестиционна банка;

4.  подчертава, че Комисията, в сътрудничество с държавите членки и социалните партньори, също следва да засили европейския социален диалог с оглед на по-добро съгласуване на пазарите на труда и системите за социална закрила с цел преодоляване на социалните неравенства и новите предизвикателства, произтичащи от глобализацията и цифровизацията;

5.  подчертава, че Комисията следва да гарантира спазването на принципа на недопускане на дискриминация и равно заплащане за равен труд на едно и също място за всички работници, независимо от сключения договор, включително за мобилните работници и командированите работници;

Засилване на икономическото възстановяване и дългосрочната конкурентоспособност с оглед на създаването на работни места, повишаване на жизнения стандарт и осигуряване на благоденствие

6.  изразява убеждението, че ЕС може да изпълнява ролята на световен лидер в разгръщането на пълния потенциал на единния пазар и за насърчаване на предприемачеството, лоялната конкуренция и инвестициите в областта на иновациите;

7.  призовава за възобновяване на стратегията „Европа 2020“ за устойчив растеж и заетост, с истинска амбиция за бъдещето, особено за подобряване на европейския модел на социална пазарна икономика и за постигане на широко споделен просперитет; изразява убеждението, че стимулирането на заетостта остава основен приоритет и че ЕС се нуждае от целенасочени инвестиции за ускоряване на прехода към иновативна, ефективна по отношение на ресурсите цифрова икономика с цел реиндустриализация на Европа;

8.  призовава Комисията да разработи нова амбициозна стратегия за промишлеността, която се основава на пакета за кръговата икономика и го допълва; посочва, че са необходими допълнителни частни и публични инвестиции за енергийния преход, иновационните в екологично отношение МСП, научните изследвания и образованието;

9.  призовава Комисията да предложи повече мерки, които ще насърчават научните изследвания и развойната дейност, иновациите, културното многообразие и творчеството като основен двигател за създаването на работни места, като същевременно се има предвид, че достъпът на предприятията, и по-специално на МСП, до капитал е от решаващо значение, за да се насърчават разработването и производството на нови продукти и услуги в традиционните и нововъзникващите сектори и ефективната защита на правата върху интелектуалната собственост;

10.  счита, че единният пазар се нуждае от допълнително интегриране, по-специално в цифровата област, като се създадат справедливи условия за потребителите и МСП и се премахнат необоснованите пречки; изразява дълбоко убеждение, че съществуването на един конкурентоспособен в световен план, иновативен и ориентиран към гражданите цифров единен пазар е възможен начин за посрещане на предизвикателствата на ХХІ век; счита, че икономическият растеж в ЕС може да бъде допълнително увеличен, като се използва напълно потенциалът на туристическия сектор, и подчертава, че Комисията следва да изпълнява централна роля, за да се гарантира, че всички приоритети, свързани с конкурентоспособността, цифровизацията, доброто управление, уменията и квалификациите, устойчивостта и свързаността в туристическия сектор са взети под внимание в политическите рамки;

11.  очаква Комисията да мобилизира всички свои правомощия и компетентности, за да насърчи прехода към по-добър модел на растеж, съвместим с принципите на устойчивото развитие, което е свързано с неговите икономически, социални и екологични измерения;

Действия в отговор на изменението на климата и осигуряване на енергийна сигурност

12.  отново заявява, че трябва да се увеличат усилията за постигане на енергиен съюз, с цел гарантиране на енергийната сигурност и достъпна, устойчива енергия за всички граждани и предприятия, като се обръща специално внимание на справянето с енергийната бедност;

13.  отбелязва последиците за хората и икономиката от климатичните бедствия в Европа; подчертава, че е важно да се продължи работата за справяне с първопричините на изменението на климата с амбициозна стратегия в областта на климата, която да включва енергийната ефективност;

14.  призовава да бъдат определени по-амбициозни цели на равнището на ЕС в областта на намаляването на емисии на парникови газове, възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност за периода след 2020 г. в контекста на споразумението, постигнато на Конференцията на ООН за изменението на климата в Париж (COP 21);

15.  призовава Комисията да разработи обща стратегия за дипломация в областта на енергетиката и климата, в която да се разглеждат тези глобални проблеми;

16.  призовава Комисията да координира усилията за постепенно премахване на субсидиите за изкопаеми горива;

Осигуряване на последователен отговор на нарасналия приток на бежанци

17.  счита, че Европейският съюз трябва да намери конкретни решения за справяне с извънредната ситуация с бежанците в съответствие с международното право, най-вече чрез преодоляване на първопричините, укрепване на сътрудничеството с държавите на транзитно преминаване и на произход на миграционните потоци и чрез използване на всички налични политики и инструменти, които да гарантират тяхното стабилизиране, възстановяване и развитие;

18.  насърчава Комисията, в сътрудничество с държавите членки, да предоставя необходимата хуманитарна помощ и да гарантира достойни условия на живот в бежанските лагери, съчетани с по-дългосрочни програми за развитие, особено в областта на образованието;

19.  подчертава, че политиката на ЕС в областта на убежището и миграцията не отговаря на целта са и се нуждае от радикално преосмисляне въз основа на член 80 от ДФЕС; поддържа становището, че нито една реформа на общата европейска система за убежище не следва да доведе до намаляване на степента на защита в правото на ЕС в областта на убежището; призовава Комисията да насърчава справедливото разпределение на лицата, търсещи убежище, между държавите членки, което да замени настоящата дъблинска система, която е отживяла;

20.  призовава спешно да бъдат въведени системни, приложими програми за директно презаселване и преместване на лица, търсещи убежище;

21.  призовава да се създадат условия в рамките на ЕС за добро управление на приемането на лицата, търсещи убежище, което би гарантирало безопасността и хуманното отношение, основано на пола, като се обръща специално внимание на потребностите на уязвимите групи; в същото време подчертава, че трябва да бъдат осигурени достатъчно ресурси за гарантиране на интеграцията на пазара на труда и социалното приобщаване на бежанците, което осигурява достъп до образование, здравеопазване и социална сигурност; в този контекст подчертава необходимостта от увеличаване на финансирането за Европейския социален фонд и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD) в рамките на средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка;

22.  призовава Комисията да представи предложения за установяване на подходяща икономическа и правна имиграционната политика на ЕС, която се основава на съществуващите инструменти за студенти, научни работници и висококвалифицирани работници, а в дългосрочен план за създаването на повече общи правила въз основа на равното третиране, уреждащи влизането и пребиваването на тези граждани на трети държави, търсещи работа в Съюза, с цел попълване на празнините в пазара на труда на ЕС;

23.  счита, че миграцията е световно явление, чийто обхват, сложност и въздействие се разрастват, и следователно ЕС и останалата част от международната общност трябва да поемат своята отговорност в тази област;

Намиране на решение във връзка с опасенията на гражданите по отношение на сигурността

24.  подчертава, че вътрешната и външната сигурност са все по-тясно свързани;

25.  настоятелно призовава Комисията, след приемане на предложението за европейска гранична и брегова охрана, да гарантира бързото му стартиране и отпускане на необходимия човешки и логистичен капацитет с оглед защита на ЕС и доизграждане на Шенгенското пространство с присъединяване на всички държави членки, които желаят да се присъединят към него;

26.  призовава Комисията, с оглед на преодоляването на заплахите, свързани с тероризма и екстремисткото насилие, да следи отблизо транспонирането и прилагането на мерките на ЕС за борба с тероризма, включително ефективното полицейско и съдебно сътрудничество и навременния обмен на информация между националните органи и чрез Европол и Евроюст, както и мерките за справяне с новите тенденции при финансирането на тероризма; подчертава, освен това, че Комисията следва да започне процедура за нарушение срещу държавите членки, които не спазват законодателството на ЕС в тази област, особено по отношение на ефективния обмен на информация;

27.  призовава Комисията да мобилизира експертен опит и технически и финансови ресурси с цел на равнището на ЕС да се осигури координация и обмен на най-добри практики в борбата срещу съпроводения с насилие екстремизъм и срещу терористичната пропаганда, радикалните мрежи и набирането на хора от страна на терористични организации чрез офлайн и онлайн средства, със специален акцент върху стратегиите за превенция, интеграция и реинтеграция;

28.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки да гарантират пълно прилагане на вече приетото законодателство в областта на сигурността; повтаря призива си за задълбочена оценка на стратегията на ЕС за борба с тероризма, като се оценяват прилагането на приетите мерки и тяхната ефективност; очаква Комисията да актуализира програмата за сигурност, както се изисква с оглед на променящата се терористична заплаха;

29.  призовава Комисията да представи обявените предложения за подходящо правно основание за Европейския център за борба с тероризма в рамките на Европол, предложения за подобряване и развитие на съществуващите информационни системи, преодоляване на липсата на информация и постигане на оперативна съвместимост, както и предложения за задължителен обмен на информация на равнището на ЕС, придружени от необходимите гаранции за защита на данните;

Разгръщане на амбициозна програма за външна дейност: съседство и глобална система

30.  приветства представянето на глобалната стратегия на ЕС, която поставя ЕС като геополитически участник в един бързо променящ се свят, и очаква от Комисията и Европейската служба за външна дейност да мобилизират по съгласуван начин всички инструменти на ЕС за външна дейност с оглед постигане на по-добро глобално управление, широко сближаване в областта на по-добрите стандарти, подобряване на сигурността и засилване на зачитането на правата на човека по света; за тази цел подчертава, че следните ключови елементи следва да бъдат преместени на централно място в програмата на ЕС в областта на външните работи:

–  насърчаване на стабилност и просперитет в съседните на ЕС региони чрез инициативи за насърчаване на развитието, демокрацията, доброто управление и принципите на правовата държава чрез подобряване на предотвратяването на граждански конфликти и мерки за съвместяване, диалог по въпросите на сигурността и дейности в рамките на общата политика за сигурност и отбрана, в т.ч. с участието на НАТО, която, за държавите, които са нейни членове, остава основата на тяхната колективна отбрана и форум за нейното прилагане;

–  възраждане, с подкрепата на заместник-председателя на Комисията/върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на общата политика за сигурност и отбрана, която не може повече да бъде най-слабата брънка в процеса на интеграция на ЕС; гарантиране на това, че структурите, механизмите или инструментите, които вече съществуват, ще се превърнат в оперативна действителност;

–  постигане на напредък в процеса на преговори във връзка с разширяването чрез укрепване на социалната, политическата и икономическата стабилност и демокрация в страните кандидатки, без отстъпки по отношение на критериите за присъединяване от Копенхаген;

–  подобряване на ефективността на политиката на сътрудничество за развитие, както и на нейната координираност и съгласуваност с други инструменти за външна дейност на ЕС, като същевременно се зачита основната ѝ цел, посочена в Договора от Лисабон, и осигуряване на съгласуваност и последователност между политиката за развитие и политиката за сигурност, тъй като те са взаимосвързани, взаимозависими и се укрепват взаимно;

–  интегриране на програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и съгласуваността на политиките за развитие (СПР) в действията на ЕС за външни и вътрешни политики; настоятелно призовава Комисията да докладва за своя план за изпълнение, мониторинг, последващи действия и включването на „Програма 2030“ и целите за устойчиво развитие;

–  насърчаване на търговията като важен инструмент за насърчаване на икономическия растеж, създаването на работни места и конкурентоспособността и популяризиране на стандартите на ЕС, свързани с правата на човека и устойчивото развитие; инструментите на Европейския съюз за търговска защита трябва да бъдат модернизирани и енергично да се прилагат, както и да се използват нестандартни методологии при целесъобразност;

–  приемане на решения за преодоляване на хибридните заплахи и засилване на устойчивостта на ЕС и на държавите членки, както и на партньорите на ЕС, по-специално в съседните на ЕС държави;

–  изпълнение на стратегията за международни културни връзки, важен инструмент на меката дипломация за подобряване на отношенията с държавите – партньори на ЕС, и насърчаване на приобщаващия растеж и създаването на работни места;

Справедливи данъчни политики за достатъчно ресурси

31.  подчертава, че никога не е имало по-спешна необходимост от засилване на борбата срещу данъчните измами и избягването на данъци, които представляват потенциални приходи за националните бюджети в размер до 1 трилион евро; счита, че тези средства биха могли да се изразходват за инвестиране в бъдещето, увеличаване на заетостта и намаляване на неравенствата;

32.  подчертава, че Комисията трябва да продължи да действа своевременно, за да гарантира, че печалбата се облага в държавите, в които икономическата дейност и стойност се създават в Европа; ЕС следва да работи за създаването на задължителна обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, да увеличи усилията за разследване на нарушенията при държавна помощ, свързана с данъчно облагане, да прилага общите правила за използването и прозрачността на данъчните постановления и да прилага определен общ подход за премахване на данъчните убежища;

33.  призовава Комисията да включи в своята борба срещу данъчните измами и избягването на данъци външно измерение, за да се попречи печалбите да излизат от ЕС, без да бъдат обложени с данъци и да се провежда борба срещу незаконните капиталови потоци от трети държави, които възпрепятстват развитието и подронват борбата срещу бедността;

Укрепване на бюджета на ЕС и на финансовите инструменти

34.  изразява становището, че за да може да действа ефективно, ЕС се нуждае от нова финансова и фискална стратегия; счита, че за тази цел Комисията следва да предложи мерки, които се основават на следните принципи и елементи:

–  бързо мобилизиране на достатъчно ресурси; неизбежно е да се реформира системата на финансиране на Съюза чрез укрепване на истински собствени ресурси или въвеждане на нови такива, като например данък върху финансовите сделки, реформирана система на ЕС за търговия с емисии и облагане на въглеродните емисии или данъчно облагане на многонационалните предприятия с цел бюджетът на Съюза да стане по-стабилен, устойчив и предвидим; в същото време е важно да се спазва принципът на универсалност и да се подобри прозрачността;

–  с оглед постигане на максимални резултати бюджетните инструменти трябва да се управляват с голямо внимание към постигнатите резултати и икономическата ефективност, като същевременно се гарантира спазване и защита на финансовите интереси на ЕС;

–  ЕС следва да предприеме стъпки за обединяването на ресурси, за да се отговори на предизвикателствата на високата младежка и дългосрочна безработица, бедност и социално изключване, както и на вътрешните и външните измерения на извънредната ситуация с бежанците;

–  само две години след началото на изпълнението на многогодишната финансова рамка (МФР), тя достигна границите на своите възможности; освен това, без цялостен средносрочен преглед на МФР, бюджетът на ЕС няма да бъде в състояние да посрещне допълнителните финансови потребности и новите политически приоритети и да избегне повторение на кризата на плащанията; призовава Комисията да представи преглед на функционирането на МФР до края на 2016 г. и да предприеме решителни действия за преразглеждане във възходяща посока на таваните на МФР и увеличаване на гъвкавостта й с оглед на обстоятелства, които не бяха предвидени през 2013;

–  Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) трябва да бъде управляван по начин, увеличаващ до максимална степен допълняемостта, да дава възможност на всички държави членки да поемат по-високи равнища на стратегически инвестиции и да гарантира, че финансирането за инвестиции допринася за прехода към устойчиви икономика и общество; управлението на ЕФСИ следва да бъде реформирано, за да се повиши отчетността и демократичният контрол върху този инструмент; предложението на Комисията за следващия етап на ЕФСИ следва да се основава на тези цели;

–  ефективното изпълнение на политиката на сближаване за периода 2014—2020 г. следва да бъде придружавано от подготовката за периода след 2020 г., като се спазва нейното истинско естество, както е определено в Договорите, нейното значение за развитието на единния пазар и нейния потенциал като инвестиционен инструмент, достъпен за всички региони на ЕС; всяко намаляване на бюджета на политиката на сближаване следва да бъде избягвано и полезните взаимодействия между европейските структурни и инвестиционни фондове, ЕФСИ и други финансови инструменти на ЕС следва да бъдат увеличени, с оглед ускоряване на интелигентния, екологосъобразен и приобщаващ растеж, с надежден баланс между субсидиите и финансовите инструменти в процес на разработване;

–  призовава Комисията да представи предложения за намаляване на сложността на бюрократичните процедури на ОСП за земеделските производители; призовава Комисията да разработи усъвършенствани инструменти, с оглед справяне с извънредни кризи на селскостопанските пазари; счита, че е необходимо рамково законодателство на равнището на ЕС с цел справяне с нелоялните търговски практики във веригата за доставки на храни, за да се гарантира, че европейските земеделски производители и европейските потребители могат да имат равни условия за покупка и продажба;

Завършване на изграждането на икономическия и паричен съюз

35.  подчертава, че демократичната отчетност трябва да бъде гарантирана за всички решения, взети в контекста на европейското икономическо управление;

36.  застъпва становището, че ЕС трябва да работи в насока към възходящо икономическо и социално сближаване в съответствие със стратегията „Европа 2020“, правилата на Пакта за стабилност и растеж и с рамката за управление на европейския семестър;

37.  Комисията следва да продължи своя мониторинг на дълговете, дефицитите и макроикономическите дисбаланси и да се стреми да оптимизира общата фискална позиция на еврозоната по начин, по който се спазва Пактът за стабилност и растеж и се насърчава икономическият растеж и създаването на работни места;

38.  счита, че ЕС се нуждае от подобряване на надеждността, съгласуваността, националната ангажираност и демократичната легитимност на европейския семестър с цел постигане на фискална отговорност и преодоляване на неравенствата и неравновесията;

39.  призовава за по-тясна координация на икономическата политика с цел преодоляване на недостига на инвестиции в еврозоната и засилване на усилията за реформа с цел повишаване на конкурентоспособността и създаването на работни места и за поддържане на търсенето;

40.  счита, че банковият съюз трябва да бъде доизграден;

41.  призовава Комисията да разгледа с особено внимание резултатите от текущото обсъждане на разработването на бюджетен капацитет на икономическия и паричен съюз;

42.  призовава Комисията да представи съгласувани и добре обосновани предложения относно завършването на изграждането на икономическия и паричен съюз, определени в доклада на петимата председатели; отбелязва, че този процес следва да остане отворен за държавите членки, които са се ангажирали да приемат еврото;

43.  призовава Комисията да изпълни обещанията, направени при представянето на съюза на капиталовите пазари, и да ускори процеса на задълбочаване на европейските капиталови пазари, който има за цел да ги направи по-хармонизирани и действително трансгранични, със законодателни инициативи, които следват общностния метод, включително предложения за актуализиране успоредно с това на ролята и мисията на съответните надзорни органи;

Укрепване на основните права и на демокрацията

44.  изразява загриженост, че съществуващите кризи не само са нанесли вреди на сближаването на европейските общества, но и са разклатили доверието на европейските граждани в техните демократични институции на равнището на ЕС и, в някои случаи, на национално равнище; поради това счита, че засилването на демократичната легитимност на ЕС и възстановяването на доверието в неговите способности да обслужва интересите на гражданите на Европа трябва да бъде основен приоритет;

45.  припомня, че много от днешните предизвикателства — от изменението на климата до убежището и миграцията, от финансовите пазари до веригите за доставка на корпоративните предприятия, както и от терористичните мрежи до провалените и неблагонадеждни държави, са транснационални и се нуждаят от европейски решения, определени чрез общностния метод, с пълното участие на Комисията и на Европейския парламент;

46.  припомня на Комисията, че в качеството си на пазител на Договорите, тя е отговорна за общия интерес на Съюза (член 17 от ДЕС), а именно мира, ценностите на Съюза и благоденствието на неговите народи (член 3 от ДЕС); посочва, че Парламентът също има определена политическа отговорност при оказването на помощ за преодоляване на разделението между държавите членки, защитата на общия интерес на европейските граждани и гарантирането на демократична легитимност на решенията, взети на европейско равнище; същевременно призовава националните парламенти да упражняват пълен демократичен контрол над своите представители в Европейския съвет; призовава Комисията да гарантира, че всички инициативи, включително тези на Европейския съвет, се основават на договорите;

47.  призовава Комисията да предприеме инициативи с оглед укрепване на европейските институции и насърчаване на по-голямо участие на гражданите в европейския политически живот; призовава всички институции на ЕС да се свържат по-добре с по-младите поколения и техните платформи за дебат; счита, че са възможни също така по-силни действия за информиране на гражданите на ЕС относно техните права, реформата на европейската гражданска инициатива и засилването на ролята на омбудсмана на ЕС;

48.  призовава Комисията да засили сътрудничеството за гарантиране на медийна грамотност и да запази разнообразието на медиите и свободата на печата;

49.  призовава Комисията да представи предложения за създаването на Пакт за демокрация, принципите на правовата държава и основните права, като се вземе предвид предстоящият доклад на Парламента; счита, че Комисията следва да продължи своите усилия за напредък по отношение на присъединяването на ЕС към Европейска конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), като се вземе предвид становището на Съда по този въпрос и се вземат мерки във връзка с останалите правни предизвикателства; призовава ЕС и всички негови държави членки спешно да ратифицират Конвенцията от Истанбул с цел по-добра защита на жените и момичетата от насилие;

50.  призовава всички институции на ЕС да се стремят към възможно най-високите стандарти за прозрачност, отчетност и почтеност и да се борят с конфликтите на интереси, които са гибелни за ефикасността, справедливостта и надеждността на законите;

51.  призовава Комисията да предложи законодателни разпоредби за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, на равнището на ЕС, като предостави законни начини за разкриване и налагане на ефективни санкции;

52.  поема ангажимент да използва всички инструменти и ресурси, за да действа като движеща сила за възобновен демократичен процес за реформа на Европейския съюз;

°

°  °

53.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията.