Návrh usnesení - B8-0893/2016Návrh usnesení
B8-0893/2016

NÁVRH USNESENÍ o strategických prioritách Parlamentu pro pracovní program Komise na rok 2017

4.7.2016 - (2016/2773(RSP))

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 37 odst. 3 jednacího řádu a rámcovou dohodou o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí

Enrique Guerrero Salom, Maria João Rodrigues za skupinu S&D

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0885/2016

Postup : 2016/2773(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0893/2016

B8-0893/2016

Usnesení Evropského parlamentu o strategických prioritách Parlamentu pro pracovní program Komise na rok 2017

(2016/2773(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na politické směry pro Evropskou komisi „Nový začátek pro Evropu: Moje agenda pro zaměstnanost, růst, spravedlnost a demokratickou změnu“, které dne 15. července 2014 představil Jean-Claude Juncker;

–  s ohledem na sdělení Komise „Pracovní program Komise na rok 2016 – Nyní není doba pro obvyklá řešení“ (COM(2015)0610) a přílohy 1 až 6 tohoto pracovního programu,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016,

–  s ohledem na souhrnnou zprávu Konference předsedů výborů, která přináší doplňující informace k tomuto usnesení z hlediska parlamentních výborů a již by Komise měla řádně zohlednit při přípravě a přijímání svého pracovního programu na rok 2017,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 28. června 2016 o rozhodnutí vystoupit z EU, které je výsledkem referenda ve Spojeném království[1],

–  s ohledem na závěry Evropské rady, která se konala ve dnech 28.-29. června 2016,

–  s ohledem na příspěvek Výboru regionů k pracovnímu programu Komise na rok 2017,

–  s ohledem na prohlášení Komise ze dne 6. července 2016 o pracovním programu Komise na rok 2017,

–  s ohledem na čl. 37 odst. 3 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že evropský integrační proces přinesl na celá desetiletí žení bezpečnosti a prosperity v Evropě;

B.  vzhledem k tomu, že Evropa nyní čelí mnoha společným a celosvětovým problémům, ale také rostoucí frustraci a nedůvěře mnoha občanů, pokud jde o nejisté životní vyhlídky a nedostatek příležitostí, u nichž občané očekávají, že je osoby s rozhodovací pravomocí vyřeší; vzhledem k tomu, že má-li být evropská integrace úspěšná, nemůže se omezovat na pouhý ekonomický projekt; vzhledem k tomu, že je naléhavé získat zpět srdce Evropanů pro evropský projekt a posílit ekonomickou, sociální a územní soudržnost;

C.  vzhledem k tomu, že překrývající se krize EU vyžadují skutečně evropská řešení pevně zakotvená v demokratičtějším procesu prostřednictvím metody Společenství, jehož se bude plně účastnit Evropský parlament spolu s vnitrostátními parlamenty;

D.  vzhledem k tomu, že EU je naším společným domem a musí poskytovat svým občanům bezpečný domov a stabilní hospodářské prostředí se skutečně rovnými příležitostmi; vzhledem k tomu, že udržitelnost a hospodářský růst jsou slučitelné a mohou se navzájem podporovat; vzhledem k tomu, že je důležité vyvést EU z vleklé hospodářské krize a dosáhnout sociálního pokroku posilováním udržitelných investic, omezováním rozdílů a rozvíjením lepších politik, zejména prohlubováním vnitřního trhu a dokončením hospodářské a měnové unie;

E.  vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli vytvořit společnou budoucnost jako společenství založené na sdílených hodnotách a vážící si bohatství a rozmanitosti našich tradic a historie; vzhledem k tomu, že si přejeme, aby Evropa plnila svou úlohu a převzala zodpovědnost za světové dění tím, že se zaváže podporovat solidaritu, multilateralismus, naše vnější partnerství a směřování k vyšším standardům; vzhledem k tomu, že chceme zachovat náš společný projekt sdílení míru, prosperity a demokracie s cílem vytvořit pro budoucí generace lákavou budoucnost;

Zlepšení pracovních a životních podmínek evropských občanů

1.  připomíná, že hospodářské oživení Evropy je pomalé a nevyvážené a mnoho regionů Unie nadále čelí nepřijatelné míře nezaměstnanosti, chudoby, nerovnosti a vážnému nedostatku vyhlídek pro mladší generace; zdůrazňuje, že EU musí proto usilovat o vytvoření dynamického a inkluzivního pracovního trhu, který by byl součástí evropského modelu sociálně tržního hospodářství, zlepšoval by životní a pracovní podmínky občanů v místě jejich původu a umožňoval spravedlivou mobilitu, přičemž v každém členském státě by byla respektována základní evropská zásada volného pohybu pracovníků; je přesvědčen, že všichni občané EU musí mít zajištěn základní soubor rovných pracovních podmínek, plný soulad s evropskými normami v oblasti zdraví a bezpečnosti v práci a přístup ke kvalitnímu vzdělání, sociální ochraně a základním službám, které jim umožní sladit pracovní a soukromý život;

2.  vyzývá proto Komisi, aby navázala na probíhající veřejné konzultace a nadcházející zprávu Parlamentu a prosazovala v souladu s cíli Smlouvy a Listiny základních práv ambiciózní návrh evropského pilíře sociálních práv, které je třeba provést do konkrétních iniciativ, zejména s cílem:

  –  podporovat dostupnost, cenovou dosažitelnost a kvalitu vzdělávání v raném věku, péče o děti a zdravotní péče, které jsou klíčové pro zajištění toho, aby žádné dítě nebylo opomenuto; Komise by proto měla uvažovat o dalších opatřeních pro rozvoj sociálních investic a zejména ke snížení chudoby dětí přijetím záruky EU pro děti;

  –  překonat nedostatek dovedností a zajistit pro všech přístup ke kvalitnímu vzdělávání a přípravě, odbornému vzdělávání a celoživotnímu vzdělávání;

  –  snížit sociální nerovnosti a podporovat kvalitní pracovní místa, zejména pro mladé lidi a dlouhodobě nezaměstnané;

  –  řešit problémy související s rovnováhou pracovního a soukromého života a genderové rozdíly v platech a důchodem, například předložením nových legislativních návrhů ke směrnici o mateřské dovolené, směrnici o dovolené pečovatelů a o rodičovské dovolené;

3.  zdůrazňuje, že Komise by měla monitorovat, povzbuzovat a podporovat účinné a efektivní vynakládání finančních prostředků členskými státy na posílení zaměstnanosti mladých lidí a vytváření kvalitních pracovních míst, zejména v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti, využitím programů financovaných prostřednictvím iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, evropských strukturálních a investičních fondů, Evropského fondu pro strategické investice a Evropské investiční banky;

4.  zdůrazňuje, že Komise by měla spolupracovat s členskými státy a sociálními partnery na posílení evropského sociálního dialogu s cílem lépe sladit pracovní trhy a systémy sociálního zabezpečení s cílem vyřešit sociální nerovnosti a nové problémy vyplývající z globalizace a digitalizace;

5.  poukazuje na to, že Komise by měla zajistit zásadu stejného zacházení a stejné odměny za stejnou práci na stejném místě pro všechny pracovníky, bez ohledu na to, na základě jaké smlouvy pracují, včetně mobilních a vyslaných pracovníků;

Posílení hospodářského oživení a dlouhodobé konkurenceschopnosti s cílem vytvářet pracovní místa, zvýšit životní standardy a vytvářet prosperitu

6.  je přesvědčen, že EU se může stát vedoucí silou ve světě díky plnému využití potenciálu jejího jednotného trhu a podpoře podnikání, spravedlivé hospodářské soutěže a investic do inovací;

7.  vyzývá k opětovnému nastartování strategie udržitelného růstu a zaměstnanosti Evropa 2020 se reálnými cíli pro budoucnost, zejména zlepšení našeho modelu sociálně tržního hospodářství a vytvoření široce sdílené prosperity; je přesvědčen, že posílení zaměstnanosti zůstává hlavní prioritou a že EU potřebuje cílené investice na urychlení přechodu k inovativní, zdrojově účinné, digitální ekonomice s cílem reindustrializovat Evropu;

8.  žádá Komisi, aby vytvořila novou ambiciózní průmyslovou strategii, která staví na souboru opatření týkajícím se oběhového hospodářství a doplňuje jej; poukazuje na to, že jsou potřebné další soukromé i veřejné investice pro transformaci energetiky, ekologicky inovativní malé a střední podniky, výzkum a vzdělávání;

9.  vyzývá Komisi, aby navrhla více opatření, která by posílila výzkum a vývoj, inovace, kulturní rozmanitost a kreativitu, jež jsou klíčovými hybateli vytváření pracovních míst, aby však zohlednila to, že přístup společností, zejména malých a středních podniků, ke kapitálu má zásadní význam pro podporu rozvoje a výroby nových produktů a služeb jak v tradičních, tak v nově vzniklých odvětvích a pro účinnou ochranu práv duševního vlastnictví;

10.  domnívá se, že jednotný trh se musí dále integrovat zejména v digitální oblasti, aby vzniklo spravedlivé prostředí pro spotřebitele a malé a střední podniky a odstranily se neodůvodněné překážky; je hluboce přesvědčen, že globálně konkurenceschopný a inovativní digitální trh orientovaný na občana je možným způsobem, jak reagovat na problémy 21. století; domnívá se, že hospodářský růst v EU se může dále rozšířit plným využitím potenciálu odvětví dopravy a cestovního ruchu, a zdůrazňuje, že Komise musí hrát ústřední úlohu při zajišťování toho, aby byly ve všech rámcových politikách zohledněny všechny priority související s konkurenceschopností, digitalizací, řádnou veřejnou správou, dovednostmi a kvalifikacemi, udržitelností a konektivitou v odvětví cestovního ruchu;

11.  očekává, že Komise využije své pravomoci k podpoře přechodu k lepšímu modelu růstu v souladu se zásadami udržitelného rozvoje, který zahrnuje ekonomickou, sociální a ekologickou dimenzi;

Reakce na změnu klimatu a zajištění dodávek energie

12.  opakuje, že je třeba zvýšit úsilí o dokončení energetické unie s cílem zajistit dodávky energie a cenově dostupnou a udržitelnou energii pro všechny občany a podniky, se zvláštním ohledem na řešení energetické chudoby;

13.  bere na vědomí humanitární a ekonomické důsledky klimatických katastrof v Evropě; zdůrazňuje, že je důležité nadále řešit hlavní příčiny změny klimatu prostřednictvím ambiciózní klimatické strategie, která zahrnuje energetickou účinnost;

14.  vyzývá ke stanovení ambicióznějších cílů na úrovni EU pro snížení emisí skleníkových plynů, obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti pro období po roce 2020 v souvislosti s dohodou dosaženou na pařížské konferenci OSN o změně klimatu (COP 21)

15.  žádá Komsi, aby rozvíjela společnou strategii pro energetickou a klimatickou diplomacii, která by řešila tyto globální výzvy;

16.  žádá Komisi, aby koordinovala úsilí o ukončení dotací na fosilní paliva;

Zajistit jednotnou reakci na rostoucí příliv uprchlíků

17.  je toho názoru, že Evropská unie musí vypracovat konkrétní řešení pro reakci na uprchlickou krizi v souladu s mezinárodním právem, zejména řešením jejích hlubších příčin, posílením spolupráce s tranzitními zeměmi a zeměmi původu migračních toků a využitím všech dostupných politik a nástrojů ke stabilizaci, obnově a rozvoji těchto zemí;

18.  vybízí Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy poskytovala nadále humanitární pomoc a zajistila důstojné životní podmínky v uprchlických táborech a zároveň prováděla i dlouhodobější rozvojové programy, zejména pokud jde o vzdělávání;

19.  poukazuje na to, že politika EU v oblasti azylu a migrace neodpovídá účelům a je třeba ji zásadně přehodnotit na základě článku 80 SFEU; trvá na tom, že žádná reforma společného evropského azylového systému by neměla vést ke snížení stávající úrovně ochrany v evropském azylovém právu; vyzývá Komisi, aby podporovala spravedlivé rozdělování žadatelů o azyl mezi členskými státy, které by nahradilo stávající dublinský systém, který je zastaralý;

20.  vyzývá k naléhavému zavedení systematických a závazných programů pro přímé přesídlení a přemístění žadatelů o azyl;

21.  vyzývá k vytvoření podmínek v EU pro dobře organizované přijímání žadatelů o azyl, které by zajistily jejich bezpečnost a humánní zacházení na základě genderu se zvláštním ohledem na potřeby zranitelných skupin; zdůrazňuje zároveň, že je třeba zajistit dostatečné zdroje pro začlenění uprchlíků na pracovní trh a do společnosti, aby měli zajištěn přístup ke vzdělání, zdravotní péči a sociálnímu zabezpečení; zdůrazňuje zároveň, že je třeba zvýšit financování Evropského sociálního fondu a Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) v rámci přezkumu víceletého finančního rámce v polovině období;

22.  žádá Komisi, aby předložila návrhy na vytvoření vhodné politiky EU pro ekonomickou a dovolenou migraci, která by vycházela ze stávajících nástrojů pro studenty, výzkumné pracovníky a velmi kvalifikované pracovníky, a v dlouhodobějším horizontu pro vytvoření obecnějších pravidel založených na rovném zacházení v oblasti vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí hledajících zaměstnání v Unii s cílem vyplnit mezery zjištěné na pracovním trhu EU;

23.  domnívá se, že vzhledem k tomu, že mezinárodní migrace je celosvětovým jevem, jehož rozsah, složitost a dopad se stále zvyšují, musí EU a zbytek mezinárodního společenství převzít svou zodpovědnost v této oblasti;

Řešení bezpečnostních obav občanů

24.  zdůrazňuje, že vnitřní a vnější bezpečnosti jsou stále více propojeny;

25.  naléhavě vyzývá Komisi, aby po přijetí návrhu na vytvoření evropské pohraniční a pobřežní stráže zajistila rychlé zahájení její činnosti a přidělení nezbytných personálních a logistických kapacit s cílem chránit EU a dokončit schengenský prostor přijetím všech členských států, které usilují o přistoupení k tomuto prostoru;

26.  vyzývá Komisi, aby s cílem řešit hrozby terorismu a násilného extremismu důkladně monitorovala provádění a uplatňování protiteroristických opatření EU, včetně účinné policejní a justiční spolupráce, včasného sdílení informací mezi vnitrostátními orgány a prostřednictvím Europolu a Eurojustu, a opatření k řešení nových trendů ve financování terorismu; zdůrazňuje dále, že Komise by měla zahájit řízení pro porušení povinnosti vůči členským státům, které neplní povinnosti vyplývající z práva EU v této oblasti, zejména pokud jde o účinnou výměnu informací;

27.  vyzývá Komisi, aby využívala odborných znalostí a technických a finančních zdrojů k zajištění koordinace a výměny osvědčených postupů v boji proti násilnému extrémismu a teroristické propagandě, radikálním sítím a náboru teroristických organizací prostřednictvím internetu i jiných nástrojů, přičemž by měla klást důraz na strategie prevence, integrace a reintegrace;

28.  naléhavě vybízí Komisi a členské státy, aby zajistily plnohodnotné provádění právních předpisů v bezpečnostní oblasti, které již byly přijaty; opět vyzývá k podrobnému vyhodnocení strategie EU pro boj proti terorismu, které by posoudilo jak uplatňování přijatých opatření, tak jejich účinnost; očekává, že Komise aktualizuje bezpečnostní agendu podle potřeby v návaznosti na vývoj teroristické hrozby;

29.  vyzývá Komisi, aby předložila již oznámené návrhy na řádný právní základ Evropského centra pro boj proti terorismu v rámci Europolu, návrhy na zdokonalení a rozvoj stávajících informačních systémů, vyřešení mezer v informacích a pokrok směrem k interoperabilitě a také návrhy na závazné sdílení informací na úrovni EU doprovázené nezbytnými zárukami v oblasti ochrany údajů;

Přijetí ctižádostivé agendy pro vnější činnost: sousedství a globální systém

30.  vítá prezentaci globální strategie EU, která Unii přiřazuje místo geopolitického hráče v rychle se měnícím světě, a očekává, že Komise a Evropská služba pro vnější činnost mobilizují konzistentním způsobem všechny nástroje vnější činnosti s cílem dosáhnout lepší globální správy, širší konvergence k lepším standardům, posílené bezpečnosti a lepší situace, pokud jde o dodržování lidských práv ve světě; zdůrazňuje, že v tomto ohledu by měly být následující prvky přesunuty na prioritní místa agendy EU pro vnější otázky:

–  podpora stability a prosperity v sousedství EU prostřednictvím iniciativ podporujících rozvoj, demokracii, řádnou správu a právní stát díky podpoře civilního předcházení konfliktům a podpoře opatřením na usmíření, bezpečnostnímu dialogu a aktivitám v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky, včetně vhodného zapojení organizace NATO, která pro státy, které jsou jejími členy i nadále zůstává základem jejich kolektivní obrany a fórem pro její uplatňování;

–  oživení (za podpory místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) společné bezpečnostní a obranné politiky, která již dále nemůže být nejslabším článkem v procesu integrace EU; zajištění toho, aby se stávající struktury, mechanismy a nástroje staly operační realitou;

–  dosažení pokroku v procesu přístupových jednání pomocí posilování sociální, politické a ekonomické stability a demokracie v kandidátských zemích, aniž by byly přiznávány výjimky z kodaňských přístupových kritérií;

–  zefektivnění spolupráce v politice rozvojové spolupráce a zlepšení její koordinace a soudržnosti s dalšími nástroji vnější činnosti EU, přičemž bude dodržován její primární cíl, jak jej stanoví Lisabonská smlouva, a bude zajištěna soudržnost a soulad mezi rozvojovou a bezpečnostní politikou, které jsou provázány, vzájemně na sobě závisí a vzájemně se posilují;

–  začlenění Agendy udržitelného rozvoje 2030 a programu pro soudržnost politik ve prospěch rozvoje do vnějších a vnitřních politik EU; naléhavě vybízí Komisi, aby informovala o svém plánu provádění, monitorování, zajišťování návazných opatření a začleňování agendy na rok 2030 a cílů udržitelného rozvoje;

–  posilování obchodu jakožto důležitého nástroje na podporu růstu, tvorby pracovních míst a konkurenceschopnosti a prosazování standardů EU v oblasti lidských práv a udržitelného rozvoje; nástroje EU na ochranu obchodu musí být modernizovány a v případě potřeby musí být také důsledně uplatňovány, případně společně s nestandardními metodami;

–  přijímání opatření na ochranu před hybridními hrozbami a na zvyšování odolnosti EU a členských států i partnerů Unie, zejména v sousedství EU;

–  provádění strategie v oblasti mezinárodních kulturních vztahů, což je významný nástroj „měkké“ diplomacie umožňující zlepšit vztahy s partnerskými zeměmi EU, a podpora inkluzivního růstu a tvorby pracovních míst;

Spravedlivé daňové politiky pro přiměřené zdroje

31.  zdůrazňuje, že dosud nikdy nebylo tak naléhavé posílit boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem, které představují potenciální příjem pro vnitrostátní rozpočty ve výši až 1 bilionu EUR; je přesvědčen, že tyto zdroje by mohly být vynaloženy na investice pro budoucnost, zvyšování zaměstnanosti a snižování nerovnosti;

32.  zdůrazňuje, že Komise musí i nadále urychleně jednat s cílem zajistit, aby byly zisky daněny v evropských zemích, v nichž skutečně došlo k odpovídající ekonomické aktivitě a ke vzniku příslušné hodnoty; EU by měla usilovat o zavedení závazného společného konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob, posílit své úsilí o vyšetření případů porušení pravidel pro státní podporu spojených s daňovými otázkami, uplatňovat společná pravidla na využívání a transparentnost daňových rozhodnutí (tzv. rulings) a uplatňovat důsledný společný přístup usilující o uzavření daňových rájů;

33.  vyzývá Komisi, aby do svého boje proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem začlenila také vnější rozměr, předcházela tomu, aby zisky opouštěly EU bez zdanění, a bojovala proti nezákonným kapitálovým tokům ze třetích zemí, které podkopávají rozvoj a oslabují boj proti chudobě;

Posílení rozpočtových a finančních nástrojů EU

34.  je toho názoru, že aby byla ve své činnosti účinná, potřebuje EU novou finanční a daňovou strategii; je přesvědčen, že by za tímto účelem měla Komise navrhnout opatření založená na následujících zásadách a prvcích:

–  rychle mobilizovat přiměřené zdroje; je nevyhnutelné reformovat systém financování Unie posílením opravdových vlastních zdrojů nebo zavedením vlastních zdrojů nových, jako jsou např. daň z finančních transakcí, revidovaný unijní systém obchodování s emisemi a uhlíková daň nebo zdanění nadnárodních společností, s cílem učinit rozpočet Unie stabilnějším, udržitelnějším a předvídatelnějším; současně je také důležité dodržovat zásadu univerzality a posílit transparentnost;

–  pro dosažení maximálních výsledků musí být při řízení rozpočtových nástrojů EU věnována velká pozornost výkonnosti a nákladové účinnosti a musí se dbát na dodržování předpisů a na ochranu finančních zájmů EU;

–  EU by měla usilovat o získání zdrojů, které jsou nutné k řešení problémů vysoké nezaměstnanosti mladých lidí a dlouhodobé nezaměstnanosti, chudoby a sociálního vyloučení a k reakci na vnitřní a vnější aspekty uprchlické krize;

–  již po dvou letech uplatňování dosáhl víceletý finanční rámec (VFR) svého limitu; bez komplexní revize VFR v polovině období navíc nebude rozpočet EU schopen čelit dodatečným finančním potřebám a naplňovat nové politické priority a nebude ani možné vyhnout se opakování platební krize; vyzývá Komisi, aby do konce roku 2016 předložila přezkum fungování VFR, učinila rozhodné kroky ve věci revize stropů VFR směrem vzhůru a rozšířila jeho flexibilitu, aby mu umožnila reagovat na okolnosti, s nimiž se v roce 2013 nepočítalo;

–  Evropský fond pro strategické investice (EFSI) musí být spravován takovým způsobem, aby byla maximalizována adicionalita, všem členským státům bylo umožněno vynakládat vyšší objemy prostředků na strategické investice a bylo zajištěno, že financování investic podporuje přechod na udržitelné hospodářství a společnost; je třeba reformovat správu EFSI s cílem posílit odpovědnost a demokratickou kontrolu nad tímto nástrojem; návrh Komise na příští fázi EFSI by se měl zakládat na těchto cílech;

–  účinné provádění politiky soudržnosti v období 2014–2020 by měla provázet příprava na její období po roce 2020, přičemž bude respektována její skutečná povaha, jak ji stanoví Smlouvy, její význam pro rozvoj vnitřního trhu a její potenciál investičního nástroje dostupného pro všechny regiony v EU; mělo by být zabráněno jakémukoli snížení rozpočtu na politiku soudržnosti a v zájmu inteligentního a ekologického růstu podporujícího začlenění je třeba posilovat součinnost mezi evropskými strukturálními a investičními fondy, EFSI a dalšími fondy EU na základě rozvoje důvěryhodné rovnováhy mezi granty a finančními nástroji;

–  vyzývá Komisi, aby předložila návrhy na snížení byrokratické komplikovanosti SZP pro zemědělce; vyzývá Komisi, aby navrhla zdokonalené nástroje umožňující bojovat s extrémními krizemi na zemědělských trzích; je přesvědčen, že nekalé obchodní praktiky lze omezit pouze tehdy, bude-li zaveden právní rámec na úrovni EU, který evropským zemědělcům a spotřebitelům poskytne možnost využívat spravedlivých podmínek při prodeji a nákupu;

Dokončení evropské hospodářské a měnové unie

35.  zdůrazňuje, že musí být zajištěna demokratická kontroly všech rozhodnutí, která jsou přijímána v rámci evropské správy hospodářských záležitostí;

36.  je přesvědčen, že EU by měla pracovat na zajištění konvergence směřující k vyšším standardům v souladu se strategií Evropa 2020, pravidly Paktu o stabilitě a růstu a rámcem správy, který představuje evropský semestr;

37.  Komise by měla pokračovat v monitorování situace v oblasti dluhu, deficitu a makroekonomické nerovnováhy a usilovat o optimalizaci celkové fiskální situace eurozóny způsobem, který by dodržoval Pakt o stabilitě a růstu a podporoval hospodářský růst a tvorbu pracovních míst;

38.  je přesvědčen, že EU by měla posílit důvěryhodnost, soudržnost, vnitrostátní pocit spoluodpovědnosti a demokratickou legitimitu evropského semestru s cílem usilovat o fiskální odpovědnost a bojovat proti nerovnostem a nerovnováze;

39.  vyzývá k užší koordinaci hospodářské politiky s cílem zaplnit investiční mezery v eurozóně a posílit reformní úsilí, aby byla posílena konkurenceschopnost a tvorba pracovních míst a udržena poptávka;

40.  je přesvědčen, že bankovní unie musí být dokončena;

41.  žádá Komisi, aby velmi pečlivě zvážila výsledky probíhající reflexe ohledně vytvoření fiskální kapacity hospodářské a měnové unie;

42.  žádá Komisi, aby předložila soudržný a řádně odůvodněný soubor návrhů ohledně dokončení hospodářské a měnové unie odpovídající zprávě pěti předsedů; konstatuje, že tento proces by měl zůstat otevřený členským státům, které jsou odhodlány přijmout euro;

43.  vyzývá Komisi, aby splnila slib, který učinila při představování unie kapitálových trhů, a urychlila proces, kterým se evropské kapitálové trhy stávají hlubšími, harmonizovanějšími a skutečně přeshraničními, a to díky legislativním podnětům následujícím metodu Společenství a včetně návrhů, které souběžně posílí úlohu a úkoly příslušných orgánů dohledu;

Posílení základních práv a demokracie

44.  je znepokojen skutečností, že krize, jež právě probíhají, nejen poškodily soudržnost evropských společností, ale otřásly také důvěrou evropských občanů v demokratické instituce na úrovni EU a v některých případech i úrovni vnitrostátní; je proto přesvědčen, že posílení demokratické legitimity EU a obnovení důvěry v její schopnost sloužit zájmům občanů musí být nejvyšší prioritou Evropy;

45.  připomíná, že mnohé z dnešních výzev, od změny klimatu až po azyl a migraci, od finančních trhů až po dodavatelské řetězce korporací a od teroristických sítí až po zhroucené či „darebácké“ státy, jsou nadnárodní povahy a vyžadují si evropská řešení vymezená metodou Společenství a za plného zapojení Komise a Parlamentu;

46.  připomíná, že jakožto strážkyně Smluv Komise zodpovídá za podporování obecného zájmu Unie (článek 17 SEU), konkrétně míru, hodnot Unie a blahobytu jejích obyvatel (článek 3 SEU); upozorňuje, že Parlament má také zvláštní politickou odpovědnost při podpoře úsilí o překonání rozporů mezi členskými státy, ochránění obecného zájmu Evropanů a zaručení demokratické legitimity rozhodnutí přijímaných na evropské úrovni; současně vyzývá vnitrostátní parlamenty, aby vykonávaly plnou demokratickou kontrolu nad svými zástupci v Evropské radě; vyzývá dále Komisi, aby zajistila, že všechny podněty, včetně iniciativ Evropské rady, se budou zakládat na Smlouvách;

47.  žádá Komisi, aby vypracovala podněty s cílem posílit evropské orgány a podněcovat občany EU k tomu, aby se více zapojovali do evropského politického života; vyzývá všechny orgány EU, aby navazovaly lepší spojení s mladšími generacemi a jejich diskusními platformami; je přesvědčen, že je možné přijmout důraznější opatření s cílem informovat občany EU o jejich právech, zavést reformu evropské občanské iniciativy a posílit úlohu evropského veřejného ochránce práv;

48.  vyzývá Komisi, aby posílila spolupráci usilující o zajištění mediální gramotnosti a ochránění rozmanitosti sdělovacích prostředků a svobody tisku;

49.  žádá Komisi, aby předložila návrhy paktu pro demokracii, právní stát a základní práva, přičemž zohlední nadcházející zprávu Parlamentu; je přesvědčen, že by rovněž měla i nadále pracovat na přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech s ohledem na stanovisko Soudního dvora v této věci a vyřešit zbývající právní problémy; vyzývá k tomu, aby EU a všechny její členské státy urychleně ratifikovaly Istanbulskou úmluvu s cílem lépe chránit ženy a dívky před násilím;

50.  vyzývá všechny orgány EU, aby usilovaly o zavedení nejvyššího možného standardu transparentnosti, odpovědnosti a integrity a bojovaly proti střetům zájmů, které poškozují účinnost, spravedlivost a spolehlivost zákonů;

51.  žádá Komisi, aby předložila legislativní akty na ochranu oznamovatelů (tzv. whistleblowers) na úrovni EU, které by poskytovaly zákonné způsoby zveřejňování informací a zaváděly účinné sankce;

52.  je odhodlán použít všechny své nástroje a zdroje s cílem být hnací silou obnoveného demokratického procesu směřujícího k reformě Evropské unie;

°

°  °

53.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi.