Procedure : 2016/2773(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0893/2016

Indgivne tekster :

B8-0893/2016

Forhandlinger :

PV 06/07/2016 - 5
CRE 06/07/2016 - 5

Afstemninger :

PV 06/07/2016 - 6.12
CRE 06/07/2016 - 6.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0312

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 203kWORD 90k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0885/2016
4.7.2016
PE585.334v01-00
 
B8-0893/2016

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 37, stk. 3, og rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen


om de strategiske prioriteringer for Kommissionens arbejdsprogram for 2017 (2016/2773(RSP))


Enrique Guerrero Salom, Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om de strategiske prioriteringer for Kommissionens arbejdsprogram for 2017 (2016/2773(RSP))  
B8-0893/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de politiske retningslinjer for Europa-Kommissionen med titlen "En ny start for Europa: Min dagsorden for job, vækst, retfærdighed og demokratisk forandring", som blev fremlagt af Jean-Claude Juncker den 15. juli 2014,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Kommissionens arbejdsprogram 2016 - Tiden er ikke til "business as usual"" (COM(2015)0610) og bilag 1-6 dertil,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016,

–  der henviser til Udvalgsformandskonferencens sammenfattende rapport, der giver supplerende input til denne beslutning fra de parlamentariske udvalgs synspunkter, og som Kommissionen bør tage behørigt hensyn til, når den udarbejder og vedtager sit arbejdsprogram for 2017,

–  der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 28. juni 2016 om afgørelsen om at forlade EU som følge af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige(1),

–  der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 28.-29. juni 2016,

–  der henviser til Regionsudvalgets bidrag til Kommissionens arbejdsprogram for 2017,

–  der henviser til Kommissionens erklæring af 6. juli 2016 om Kommissionens arbejdsprogram for 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 37, stk. 3,

A.  der henviser til, at den europæiske integrationsproces har skabt fred og bidraget til sikkerhed og fremgang i Europa i årtier;

B.  der henviser til, at Europa nu står over for mange fælles og globale udfordringer, men også en voksende frustration og mistillid blandt mange borgere som følge af usikre fremtidsudsigter og mangel på muligheder, hvilket borgerne forventer, at beslutningstagerne reagerer på; der henviser til, at den europæiske integration, hvis den skal lykkes, ikke kan reduceres til et rent økonomisk projekt; der henviser til, at det haster med at genvinde europæernes hjerte og få dem til at bakke op om det europæiske projekt og med at styrke den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed;

C.  der henviser til, at EU's overlappende kriser kræver effektive europæiske løsninger, som er stærkt forankrede i en mere demokratisk proces ved anvendelse af fællesskabsmetoden og under fuld inddragelse af Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter;

D.  der henviser til, at EU er vores fælles hus, og at det skal tilbyde et sikkert hjem og et stabilt økonomisk miljø, hvor borgerne reelt har lige muligheder; der henviser til, at bæredygtighed og økonomisk vækst er kompatible størrelser, som kan styrke hinanden gensidigt; der henviser til, at det er vigtigt at få bragt EU ud af den langvarige økonomiske krise og skabe sociale fremskridt ved at øge bæredygtige investeringer, mindske uligheder og udvikle bedre politikker, navnlig ved at uddybe det indre marked og gennemføre Den Økonomiske og Monetære Union;

E.  der henviser til, at vi har valgt at stræbe efter en fælles fremtid, som et fællesskab baseret på fælles værdier, som værdsætter vores traditioners og histories rigdom og mangfoldighed; der henviser til, at vi ønsker, at Europa skal gøre sit og påtage sig sit ansvar på den globale scene, med et fast engagement i solidaritet, multilateralisme og vores eksterne partnerskaber, og fremme konvergens i retning af højere standarder; der henviser til, at vi vil sikre vores fælles projekt om fred, fremgang og demokrati for alle med henblik på at skabe en attraktiv fremtid for alle generationer;

Forbedring af arbejds- og levevilkårene for de europæiske borgere

1.  minder om, at Europas økonomiske genopretning har været beskeden, og at den ikke har været afbalanceret, idet mange områder i EU stadig står over for en uacceptabelt høj arbejdsløshed, fattigdom og ulighed og en alvorlig mangel på fremtidsudsigter for de yngre generationer; understreger, at EU derfor skal arbejde på at skabe et dynamisk og rummeligt arbejdsmarked, der bygger på den europæiske model for en social markedsøkonomi, som kan forbedre borgernes leve- og arbejdsvilkår i deres oprindelsessteder og muliggøre fair mobilitet, idet man i hver medlemsstat respekterer det centrale europæiske princip om arbejdskraftens frie bevægelighed; er fast besluttet på, at alle EU's borgere skal kunne regne med et grundlæggende sæt af rimelige arbejdsvilkår, fuld overholdelse af de europæiske standarder for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og adgang til kvalitetsuddannelse, social beskyttelse og grundlæggende tjenesteydelser, som giver mulighed for balance mellem familie- og arbejdsliv;

2.  opfordrer i den henseende Kommissionen til at tage udgangspunkt i den igangværende offentlige høring og Parlamentets kommende betænkning ved i overensstemmelse med de traktatfæstede mål og EU's charter om grundlæggende rettigheder at forelægge et ambitiøst forslag om en europæisk søjle for sociale rettigheder, som skal omsættes til konkrete initiativer, navnlig for:

  –  at fremme tilgængeligheden, prisoverkommeligheden og kvaliteten af førskoleundervisning, børnepasning og sundhedspleje, der er afgørende for at sikre, at intet barn bliver ladt i stikken; Kommissionen bør derfor overveje yderligere skridt for at udvikle sociale investeringer og især for at nedbringe børnefattigdom gennem vedtagelse af en EU-børnegaranti

  –  at afhjælpe manglen på færdigheder og sikre adgang til uddannelse, erhvervsuddannelse og livslang læring af høj kvalitet for alle

  –  at mindske de sociale uligheder og fremme kvalitetsjob, især for unge og langtidsledige

  –  at skabe bedre balance mellem arbejds- og privatliv og tage fat på den kønsbestemte forskel i lønninger og pensioner, herunder gennem nye lovgivningsforslag om direktivet om barselsorlov, direktivet om pasningsorlov og om fædreorlov;

3.  understreger, at Kommissionen bør overvåge, fremme og støtte, at medlemsstaterne anvender midler effektivt og virkningsfuldt til at fremme ungdomsbeskæftigelsen og skabe job af høj kvalitet – især i områder med høj arbejdsløshed – ved hjælp af programmer, der finansieres via ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, de europæiske struktur- og investeringsfonde, Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og Den Europæiske Investeringsbank;

4.  understreger, at Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter også bør styrke den europæiske sociale dialog med henblik på bedre at forene arbejdsmarkeder og sociale beskyttelsessystemer og derigennem tackle sociale uligheder og nye udfordringer som følge af globaliseringen og digitaliseringen;

5.  understreger, at Kommissionen bør sikre princippet om ikkeforskelsbehandling og lige løn for lige arbejde på samme sted for alle arbejdstagere, uanset den underliggende kontrakt, herunder for vandrende og udstationerede arbejdstagere;

Styrkelse af den økonomiske genopretning og konkurrenceevnen på lang sigt med henblik på at skabe arbejdspladser, hæve levestandarden og skabe velstand

6.  er overbevist om, at EU kan indtage en førerposition på verdensplan ved at udnytte det indre markeds fulde potentiale og fremme iværksætteri, fair konkurrence og investering i innovation;

7.  opfordrer til, at Europa 2020-strategien for bæredygtig vækst og beskæftigelse relanceres med en egentlig ambition for fremtiden, navnlig for at forbedre vores model for social markedsøkonomi og skabe fælles fremgang; er overbevist om, at førsteprioriteten fortsat er at øge beskæftigelsen, og at EU har behov for målrettede investeringer for at fremskynde overgangen til en innovativ, ressourceeffektiv og digital økonomi med henblik på at genindustrialisere Europa;

8.  anmoder Kommissionen om at udforme en ny, ambitiøs industristrategi, som bygger på og supplerer pakken om cirkulær økonomi; påpeger, at en energiomstilling, miljømæssigt innovative SMV'er, forskning og uddannelse kræver yderligere private og offentlige investeringer;

9.  opfordrer Kommissionen til at foreslå yderligere foranstaltninger, der kan stimulere forskning og udvikling, innovation, kulturel mangfoldighed og kreativitet som centrale drivkræfter for jobskabelse, idet der huskes på, at virksomhedernes – og især SMV'ernes – adgang til kapital er afgørende for at tilskynde til udvikling og produktion af nye produkter og tjenesteydelser inden for både traditionelle og fremspirende sektorer samt effektiv beskyttelse af den intellektuelle ejendomsret;

10.  mener, at det indre marked bør integreres yderligere, navnlig på det digitale område, således at der skabes et retfærdigt miljø for forbrugere og SMV'er, og uberettigede hindringer fjernes; er stærkt overbevist om, at et globalt, konkurrencedygtigt, innovativt, borgerorienteret indre digitalt marked er en mulig vej frem med hensyn til at imødegå det 21. århundredes udfordringer; mener, at den økonomiske vækst i EU kan udbredes yderligere ved at udnytte rejse- og turistbranchens potentiale fuldt ud, og understreger, at Kommissionen skal spille en central rolle med hensyn til at sikre, at der inden for alle politiske rammer tages højde for samtlige prioriteringer for så vidt angår konkurrenceevne, digitalisering, god regeringsførelse, færdigheder og kvalifikationer, bæredygtighed og konnektivitet i turistbranchen;

11.  forventer, at Kommissionen vil anvende alle sine beføjelser og kompetencer til at fremme en overgang til en bedre vækstmodel, der er i overensstemmelse med principperne for bæredygtig udvikling, og som omfatter de økonomiske, sociale og miljømæssige dimensioner heraf;

Reaktion på klimaændringer og sikring af energisikkerheden

12.  gentager, at bestræbelserne på at skabe en energiunion skal intensiveres med henblik på at sikre energisikkerhed og økonomisk overkommelig og bæredygtig energi for alle borgere og virksomheder, idet der især fokuseres på at gøre noget ved energifattigdom;

13.  bemærker de menneskelige og økonomiske konsekvenser af klimakatastrofer i Europa; understreger, at det er vigtigt fortsat at tackle de grundlæggende årsager til klimaændringer med en ambitiøs strategi, der omfatter energieffektivitet;

14.  opfordrer til, at der på EU-plan fastsættes mere ambitiøse mål for reduktion af drivhusgasemissioner, vedvarende energi og energieffektivitet for perioden efter 2020, inden for rammerne af den klimaaftale, der blev indgået på FN's klimakonference i Paris (COP 21);

15.  anmoder Kommissionen om at udarbejde en fælles strategi for energi- og klimadiplomati, som tager fat på disse globale problemer;

16.  anmoder Kommissionen om at koordinere bestræbelserne på at udfase støtte til fossile brændstoffer;

Sikring af en konsekvent reaktion på den stigende tilstrømning af flygtninge

17.  er af den opfattelse, at Den Europæiske Union bør udarbejde konkrete løsninger for at tage hånd om flygtningenødsituationen i overensstemmelse med folkeretten, navnlig ved at tackle de grundlæggende årsager hertil, ved at styrke samarbejdet med transit- og oprindelseslande for migrationsstrømme og ved at anvende alle til rådighed værende politikker og instrumenter til at sikre, at disse lande stabiliseres, rehabiliteres og udvikles;

18.  opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne at yde den nødvendige humanitære bistand og sikre anstændige levevilkår i flygtningelejrene, kombineret med mere langsigtede udviklingsprogrammer, navnlig på uddannelsesområdet;

19.  påpeger, at EU's asyl- og migrationspolitik ikke er egnet til formålet, og at der er brug for en fundamental nytænkning heraf baseret på artikel 80 i TEUF; fastholder, at en reform af det fælles europæiske asylsystem ikke må føre til, at det nuværende beskyttelsesniveau i EU's asyllovgivning sænkes; opfordrer Kommissionen til at fremme en retfærdig fordeling af asylansøgere mellem medlemsstaterne, som skal erstatte det nuværende Dublinsystem, der er forældet;

20.  opfordrer til, at der hurtigst muligt indføres systematiske og gennemførlige programmer med henblik på direkte genbosættelse og flytning af asylansøgere;

21.  opfordrer til, at der i EU skabes de rette vilkår for en velforvaltet modtagelse af asylansøgere, der garanterer deres sikkerhed og en human, kønsbaseret behandling, under særlig hensyntagen til sårbare gruppers behov; understreger samtidig, at der skal sikres tilstrækkelige ressourcer for at sikre integration på arbejdsmarkedet og social inklusion af flygtninge, således at de får adgang til uddannelse, sundhedspleje og socialsikring; fremhæver i denne forbindelse behovet for øget finansiering til Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD) inden for rammerne af midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme;

22.  anmoder Kommissionen om at fremsætte forslag om at indføre en egentlig EU-politik for økonomisk og lovlig migration, som bygger på eksisterende instrumenter for studerende, forskere og højt kvalificerede arbejdstagere, og på længere sigt om at fastsætte mere generelle regler baseret på ligebehandling vedrørende indrejse og ophold for tredjelandsstatsborgere, der søger beskæftigelse i EU, for at udfylde de huller, der er konstateret på EU's arbejdsmarked;

23.  mener, eftersom international migration er et globalt fænomen, der vokser i omfang, kompleksitet og betydning, at EU og resten af det internationale samfund bør påtage sig deres respektive ansvar på dette område;

Håndtering af borgernes bekymringer for sikkerheden

24.  påpeger, at intern og ekstern sikkerhed i stigende grad hænger sammen;

25.  opfordrer indtrængende Kommissionen til, efter vedtagelsen af forslaget om en europæisk grænse- og kystvagt at sikre en hurtig opstart heraf og tildeling af de nødvendige menneskelige ressourcer og logistiske kapaciteter med henblik på at beskytte EU og fuldføre Schengenområdet med alle de medlemsstater, der ønsker at deltage deri;

26.  opfordrer Kommissionen til med henblik på at imødegå truslerne fra terrorisme og voldelig ekstremisme nøje at overvåge gennemførelsen og anvendelsen af EU's foranstaltninger til bekæmpelse af terror, herunder et effektivt samarbejde mellem politi og retsvæsen, rettidig udveksling af oplysninger mellem nationale myndigheder og gennem Europol og Eurojust og foranstaltninger til imødegåelse af nye tendenser inden for finansiering af terrorisme; understreger endvidere, at Kommissionen bør indlede traktatbrudssøgsmål mod medlemsstater, der ikke overholder EU-lovgivningen på dette område, navnlig hvad angår en effektiv udveksling af oplysninger;

27.  opfordrer Kommissionen til at benytte sig af ekspertise og tekniske og finansielle ressourcer for at sikre koordination og udveksling af bedste praksis på EU-plan i bekæmpelsen af voldelig ekstremisme og terrorpropaganda, radikale netværk og terrororganisationers rekruttering ved hjælp af offline- og online-midler, idet der især fokuseres på strategier for forebyggelse, integration og reintegration;

28.  opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre fuld gennemførelse af den sikkerhedslovgivning, der allerede er vedtaget; gentager sin opfordring til en dybdegående evaluering af EU's terrorbekæmpelsesstrategi, der både vurderer anvendelsen af de vedtagne foranstaltninger og deres effektivitet; forventer, at Kommissionen ajourfører sikkerhedsdagsordenen, så den passer til den tiltagende terrortrussel;

29.  opfordrer Kommissionen til at fremlægge de bebudede forslag til et ordentligt retsgrundlag for det europæiske center for bekæmpelse af terrorisme i Europol, sine forslag til at forbedre og udvikle eksisterende informationssystemer, løse problemet med manglende oplysninger og gå i retning af interoperabilitet samt dens forslag om obligatorisk udveksling af oplysninger på EU-plan ledsaget af nødvendige databeskyttelsesregler;

Indførelse af en ambitiøs dagsorden for EU's optræden udadtil: om naboskab og det globale system

30.  glæder sig over fremlæggelsen af EU's globale strategi, som tildeler EU en rolle som geopolitisk aktør i en verden i hastig forandring, og forventer, at Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil på en sammenhængende måde mobiliserer alle EU's udenrigspolitiske instrumenter med henblik på at opnå en bedre global styring, bred konvergens i retning af højere standarder, øget sikkerhed og større respekt for menneskerettighederne i verden; understreger i den forbindelse, at følgende nøgleelementer bør stå øverst på EU's udenrigspolitiske dagsorden:

–  at fremme stabilitet og fremgang i EU's nabolande gennem initiativer til fremme af udvikling, demokrati, god regeringsførelse og retsstatsprincippet ved at styrke civile foranstaltninger til konfliktforebyggelse og forsoning, en sikkerhedsdialog og aktiviteter inden for rammerne af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, herunder med passende inddragelse af NATO, som – for de stater, der er medlemmer af denne organisation – fortsat udgør grundlaget for deres kollektive forsvar og forummet for dets iværksættelse

–  med støtte fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik at genoplive den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, som ikke længere kan være det svageste led i EU's integrationsproces; at sikre, at strukturer, mekanismer eller redskaber, der allerede findes, anvendes i praksis

–  at gå videre med forhandlingsprocessen om udvidelse ved at styrke den sociale, politiske og økonomiske stabilitet og demokratiet i kandidatlandene, uden at der gives indrømmelser for Københavnskriterierne for tiltrædelse

–  at gøre politikken for udviklingssamarbejde mere effektiv og bedre samordnet og sammenhængende med andre udenrigspolitiske EU-instrumenter, idet dens primære mål som fastsat i Lissabontraktaten respekteres, og der sikres konsekvens og sammenhæng mellem udviklings- og sikkerhedspolitikkerne, eftersom de både er indbyrdes forbundne, indbyrdes afhængige og gensidigt forstærker hinanden

–  at integrere 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og udviklingsvenlig politikkohærens i EU's eksterne og interne politikker; opfordrer indtrængende Kommissionen til at aflægge rapport om sin plan for gennemførelse, overvågning, opfølgning og integrering af 2030-dagsordenen og målene for bæredygtige udvikling

–  at stimulere handel som et vigtigt instrument til at fremme vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne og fremme EU's standarder vedrørende menneskerettigheder og bæredygtig udvikling; EU's handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter skal moderniseres og anvendes konsekvent, og der skal anvendes utraditionelle metoder, hvor det er relevant

–  at vedtage løsninger til at imødegå hybride trusler og styrke EU's og medlemsstaternes modstandsdygtighed samt styrke modstandsdygtigheden hos EU's partnere, navnlig i EU's naboskabsområde

–  at gennemføre strategien for internationale kulturelle forbindelser – et vigtigt redskab til "blødt diplomati" til at forbedre forbindelserne med EU's partnerlande og støtte inklusiv vækst og jobskabelse;

Retfærdige skattepolitikker med henblik på at disponere over tilstrækkelige midler

31.  understreger, at der aldrig har været et mere presserende behov for at intensivere kampen mod skatteunddragelse og skatteundgåelse, som repræsenterer potentielle indtægter til de nationale budgetter på op mod 1 billion EUR; mener, at disse midler kunne have været brugt på at investere i fremtiden, fremme beskæftigelsen og mindske uligheder;

32.  understreger, at Kommissionen fortsat skal skride til omgående handling for at sikre, at overskud beskattes i de lande, hvor den faktiske økonomiske aktivitet finder sted, og hvor værdien skabes i Europa; mener, at EU bør arbejde på at få indført et obligatorisk, fælles, konsolideret selskabsskattegrundlag, øge indsatsen for at efterforske skatterelaterede overtrædelser i forbindelse med statsstøtte, anvende fælles regler for anvendelse af og gennemsigtighed i skatteafgørelser og anvende en målrettet fælles tilgang til at få lukket skattely;

33.  opfordrer Kommissionen til i sin kamp mod skatteunddragelse og skatteundgåelse at medtage en ekstern dimension, der kan forebygge, at overskud forlader EU uden at være blevet beskattet, og bekæmpe ulovlige kapitalstrømme fra tredjelande, som hindrer udvikling og underminere fattigdomsbekæmpelsen;

Styrkelse af EU's budget og finansielle instrumenter

34.  er af den opfattelse, at EU for at kunne fungere effektivt har brug for en ny finansiel og finanspolitisk strategi; mener, at Kommissionen derfor bør foreslå foranstaltninger på grundlag af følgende principper og elementer:

–  hurtig mobilisering af tilstrækkelige ressourcer; det er nødvendigt at reformere systemet for finansiering af Unionen ved at styrke de egentlige egne indtægter eller indføre nye indtægter såsom en skat på finansielle transaktioner, et reformeret EU-system for handel med emissioner og kulstofbeskatning eller beskatning af multinationale selskaber med henblik på at gøre Unionens budget mere stabilt, mere bæredygtigt og mere forudsigeligt; det er samtidig vigtigt at respektere princippet om bruttoopgørelse og skabe større gennemsigtighed

–  EU's budgetinstrumenter skal – med henblik på at opnå de bedst mulige resultater – forvaltes med særlig vægt på resultater og omkostningseffektivitet, idet der samtidig sikres overholdelse og beskyttelse af EU's finansielle interesser

–  EU bør tage skridt til at sammenlægge ressourcer for at tackle udfordringerne ved den høje ungdomsarbejdsløshed og langtidsledighed, fattigdom og social udstødelse samt de interne og eksterne dimensioner af flygtningenødsituationen

–  den flerårige finansielle ramme (FFR) har efter kun to års gennemførelse nået sine grænser; EU-budgettet vil desuden ikke være i stand til at håndtere yderligere finansielle behov og nye politiske prioriteringer eller være i stand til at forhindre en ny betalingskrise uden en omfattende midtvejsrevision af FFR; opfordrer Kommissionen til at fremlægge en gennemgang af FFR's funktionsmåde inden udgangen af 2016 og til at tage afgørende skridt til at hæve lofterne i FFR og udvide dens fleksibilitet med hensyn til at kunne reagere på omstændigheder, der ikke var forudset i 2013

–  Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) skal forvaltes på en måde, der øger additionaliteten, giver alle medlemsstater mulighed for at foretage større strategiske investeringer og sikrer, at finansieringen af investeringer bidrager til overgangen til en bæredygtig økonomi og et bæredygtigt samfund; styringen af EFSI bør reformeres, så ansvarligheden og den demokratiske kontrol med dette instrument øges; Kommissionens forslag om EFSI's næste fase bør være baseret på disse mål

–  en effektiv gennemførelse af samhørighedspolitikken for 2014-2020 bør ledsages af forberedelser på perioden efter 2020, idet dens egentlige natur som fastsat i traktaterne, dens betydning for udviklingen af det indre marked og dens potentiale som et investeringsredskab, der er til rådighed for alle regioner i EU, respekteres; enhver nedskæring i samhørighedspolitikkens budget bør undgås, og synergier mellem de europæiske struktur- og investeringsfonde, EFSI og andre af EU's finansieringsinstrumenter bør styrkes med henblik på at fremskynde intelligent, grøn og inklusiv vækst, idet der udvikles en troværdig balance mellem tilskud og finansielle instrumenter

–  opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag til at reducere den fælles landbrugspolitiks bureaukratiske kompleksitet for landbrugerne; opfordrer Kommissionen til at udarbejde bedre instrumenter til at håndtere ekstreme kriser på landbrugsmarkederne; mener, at der er behov for rammelovgivning på EU-plan for at kunne bekæmpe illoyal handelspraksis i fødevareforsyningskæden, således at det sikres, at de europæiske landbrugere og forbrugere kan nyde godt af retfærdige salgs- og købsvilkår;

Fuldførelse af Den Økonomiske og Monetære Union

35.  insisterer på, at der skal sikres demokratisk ansvarlighed i forbindelse med alle afgørelser, der træffes som led i den europæiske økonomiske styring;

36.  er af den opfattelse, at EU er nødt til at arbejde hen imod stigende økonomisk og social konvergens i tråd med Europa 2020-strategien, stabilitets- og vækstpagten og forvaltningsrammen for det europæiske semester;

37.  mener, at Kommissionen bør fortsætte sin overvågning af gæld, underskud og makroøkonomiske ubalancer og søge at optimere euroområdets samlede finanspolitiske kurs på en måde, der respekterer stabilitets- og vækstpagten og fremmer økonomisk vækst og jobskabelse;

38.  mener, at EU for at stræbe efter finanspolitisk ansvarlighed og bekæmpe uligheder og skævheder er nødt til at forbedre troværdigheden af, sammenhængen i og det nationale ejerskab til det europæiske semester samt forbedre dets demokratiske legitimitet;

39.  opfordrer til tættere samordning af de økonomiske politikker for at tage fat på euroområdets investeringsmangler og styrke reformindsatsen med henblik på at styrke konkurrenceevnen, øge jobskabelsen og understøtte efterspørgslen;

40.  mener, at bankunionen skal fuldføres;

41.  opfordrer Kommissionen til nøje at tage højde for resultaterne af de igangværende overvejelser om udviklingen af en finanspolitisk kapacitet for Den Økonomisk og Monetær Union;

42.  anmoder Kommissionen om at forelægge en række sammenhængende og velfunderede forslag om fuldførelse af Den Økonomiske og Monetære Union som angivet i de fem formænds rapport; bemærker, at denne proces fortsat bør være åben for de medlemsstater, der har forpligtet sig til at indføre euroen;

43.  opfordrer Kommissionen til at indfri de løfter, der blev givet i forbindelse med præsentationen af kapitalmarkedsunionen, og fremskynde processen med at gøre de europæiske kapitalmarkeder dybere, mere harmoniserede og virkelig grænseoverskridende, ved hjælp af lovgivningsinitiativer, som følger fællesskabsmetoden, herunder forslag til sideløbende at opgradere de relevante tilsynsmyndigheders rolle og mission;

Styrkelse af de grundlæggende rettigheder og demokratiet

44.  er bekymret over, at de vedvarende kriser ikke alene har skadet samhørigheden blandt de europæiske samfund, men også rystet de europæiske borgeres tillid til demokratiske institutioner på EU-plan og nogle gange på nationalt plan; mener derfor, at styrkelse af EU's demokratiske legitimitet og genoprettelse af tilliden til dets evne til at tjene borgernes interesser må være Europas højeste prioritet;

45.  minder om, at mange af nutidens udfordringer – fra klimaændringer til asyl- og migrationsspørgsmål, fra de finansielle markeder til selskabers forsyningskæder og fra terrornetværk til stater i opløsning og slyngelstater – er tværnationale og kræver europæiske løsninger fastlagt ved fællesskabsmetoden og med fuld inddragelse af Kommissionen og Europa-Parlamentet;

46.  minder om, at Kommissionen som traktaternes vogter skal fremme Unionens almene interesser (artikel 17 i TEU), nemlig fred, dens værdier og befolkningernes velfærd (artikel 3 i TEU); påpeger, at Parlamentet også har et særligt politisk ansvar for at hjælpe med at overvinde uenighed mellem medlemsstater, forsvare europæernes almene interesse og sikre demokratisk legitimitet af beslutninger, der træffes på EU-plan; opfordrer samtidig de nationale parlamenter til at udøve fuld demokratisk kontrol over deres repræsentanter i Det Europæiske Råd; og opfordrer Kommissionen til at sikre, at alle initiativer, bl.a. fra Det Europæiske Råd, er baseret på traktaterne;

47.  anmoder Kommissionen om at tage initiativer til at styrke EU-institutionerne og tilskynde EU-borgerne til at deltage mere i det politiske liv på EU-plan; opfordrer alle EU-institutioner til at skabe bedre kontakt med de yngre generationer og deres debatplatforme; mener, at stærkere foranstaltninger også er en mulighed med hensyn til at oplyse EU-borgerne om deres rettigheder, reformere det europæiske borgerinitiativ og styrke Den Europæiske Ombudsmands rolle;

48.  opfordrer Kommissionen til at styrke samarbejdet om at sikre mediekendskab og sikre mediernes mangfoldighed og pressefrihed;

49.  anmoder Kommissionen om at stille forslag til en pagt om demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder, under hensyntagen til Parlamentets kommende betænkning; mener, at Kommissionen også bør fortsætte med at gøre fremskridt i retning af EU's tiltrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), idet der tages hensyn til Domstolens udtalelse i sagen, og til at tackle de resterende retlige udfordringer; opfordrer som et hasteanliggende EU og samtlige medlemsstater til at ratificere Istanbulkonventionen for bedre at beskytte kvinder og piger mod vold;

50.  opfordrer alle EU-institutionerne til at stræbe efter de højest mulige standarder for gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet og til at bekæmpe interessekonflikter, der er skadelige for lovgivningens effektivitet, retfærdighed og pålidelighed;

51.  anmoder Kommissionen om at stille forslag til lovbestemmelser om beskyttelse af whistleblowere på EU-plan, som fastsætter lovlige måder at fremlægge oplysninger på samt effektive sanktioner;

52.  er fast besluttet på at anvende alle sine redskaber og ressourcer på at fungere som en drivkraft i en fornyet demokratisk proces hen imod en reform af Den Europæiske Union;

°

°  °

53.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0294.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik