Πρόταση ψηφίσματος - B8-0893/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-0893/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις στρατηγικές προτεραιότητες ως προς το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2017

4.7.2016 - (2016/2773(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 3 του Κανονισμού και τη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Enrique Guerrero Salom, Maria João Rodrigues εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0885/2016

Διαδικασία : 2016/2773(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0893/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0893/2016
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0893/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις προτεραιότητες ως προς το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2017

(2016/2773(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τίτλο «Μια νέα αρχή για την Ευρώπη: Το πρόγραμμά μου για απασχόληση, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή», τις οποίες παρουσίασε ο Jean-Claude Juncker στις 15 Ιουλίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, με τίτλο «Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016: Δεν είναι ώρα για εφησυχασμό» (COM(2015)0610) και τα Παραρτήματα 1 έως 6 αυτής,

–  έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη συνοπτική έκθεση της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών, η οποία παρέχει συμπληρωματικά στοιχεία για το παρόν ψήφισμα από την οπτική γωνία των κοινοβουλευτικών επιτροπών, και τα οποία οφείλει η Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη κατά την εκπόνηση και έγκριση του προγράμματος εργασίας της για το επόμενο έτος,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την απόφαση για αποχώρηση από την ΕΕ ως αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του Ηνωμένου Βασιλείου[1],

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη συμβολή της Επιτροπής των Περιφερειών στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2017,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 37 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έφερε την ειρήνη και συνέβαλε στην ασφάλεια και την ευημερία στην Ευρώπη επί δεκαετίες·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη σήμερα αντιμετωπίζει πολλές κοινές και παγκόσμιες προκλήσεις αλλά και αυξανόμενη απογοήτευση και δυσπιστία μεταξύ πολλών πολιτών σχετικά με αβέβαιες προοπτικές ζωής, καθώς και έλλειψη ευκαιριών που οι πολίτες αναμένουν από τους φορείς λήψης αποφάσεων να την αντιμετωπίσουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να είναι επιτυχής, ούτε η ίδια η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν μπορεί να περιοριστεί σε ένα απλό οικονομικό πρόγραμμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επείγον να ξανακερδίσουμε τις καρδιές των Ευρωπαίων πολιτών υπέρ του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και να ενισχυθεί η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλλεπάλληλες κρίσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ επιτάσσουν αποτελεσματικές ευρωπαϊκές λύσεις ισχυρά εδραιωμένες σε μια πιο δημοκρατική διαδικασία με βάση την κοινοτική μέθοδο και με την πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι το κοινό μας σπίτι και ότι πρέπει να προσφέρει μια ασφαλή στέγη και ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον με πραγματική ισότητα ευκαιριών για τους πολίτες της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιωσιμότητα και η οικονομική ανάπτυξη είναι μεταξύ τους συμβατές και μπορούν να αλληλοενισχύονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να βγει η ΕΕ από την παρατεταμένη οικονομική κρίση και να επιτύχει κοινωνική πρόοδο μέσω της ενίσχυσης των βιώσιμων επενδύσεων, της μείωσης των ανισοτήτων και της χάραξης καλύτερων πολιτικών, ιδίως με την εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς και την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουμε επιλέξει ένα κοινό μέλλον, ως μια κοινότητα που βασίζεται σε κοινές αξίες και που τιμά τον πλούτο και την ποικιλομορφία των παραδόσεων και της ιστορίας μας· λαμβάνοντας υπόψη ότι θέλουμε η Ευρώπη να διαδραματίσει τον ρόλο της και να αναλάβει τις ευθύνες της στην παγκόσμια σκηνή, προσηλωμένη στην αλληλεγγύη, την πολυμερή προσέγγιση, τις εξωτερικές σχέσεις συνεργασίας και την προώθηση της σύγκλισης για βελτίωση των προτύπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι θέλουμε να διασφαλίσουμε το κοινό εγχείρημα της κοινής ειρήνης, ευημερίας και δημοκρατίας, με στόχο να δημιουργήσουμε ένα ελκυστικό για όλες τις γενιές·

Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των Ευρωπαίων πολιτών

1.  υπενθυμίζει ότι η οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης υπήρξε περιορισμένη και μη ισορροπημένη, με πολλές περιφέρειες της Ένωσης να εξακολουθούν να βρίσκονται σε απαράδεκτα επίπεδα ανεργίας, φτώχειας, ανισότητας και σοβαρής έλλειψης προοπτικής για τις νεότερες γενιές· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει ως εκ τούτου να εργαστεί προς την κατεύθυνση μιας δυναμικής και χωρίς αποκλεισμούς αγοράς εργασίας ενσωματωμένης στο ευρωπαϊκό μοντέλο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, με βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των πολιτών στους τόπους καταγωγής τους και επιτρέποντας τη δίκαιη κινητικότητα, με σεβασμό σε κάθε κράτος μέλος της θεμελιώδους ευρωπαϊκής αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων· είναι πεπεισμένο ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να μπορούν να βασίζονται σε ένα θεμελιώδες σύνολο δίκαιων συνθηκών εργασίας, σε πλήρη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, καθώς και σε πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση, κοινωνική προστασία και βασικές υπηρεσίες, που καθιστούν δυνατό τον συνδυασμό επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

2.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να αξιοποιήσει την εν εξελίξει δημόσια διαβούλευση και την επικείμενη έκθεση του Κοινοβουλίου, προβάλλοντας, σύμφωνα με τους στόχους της Συνθήκης και με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, μια φιλόδοξη πρόταση για έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, τα οποία πρέπει να μετουσιωθούν σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, ιδίως με σκοπό:

  –  να προωθηθεί η προσβασιμότητα, η οικονομική προσιτότητα και η ποιότητα της προσχολικής εκπαίδευσης, της φροντίδας των παιδιών και της υγειονομικής περίθαλψης, που είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κανένα παιδί δεν θα εγκαταλείπεται· επομένως, η Επιτροπή θα πρέπει να σκεφτεί περαιτέρω δράσεις για την ανάπτυξη των κοινωνικών επενδύσεων, και ειδικότερα για μείωση της παιδικής φτώχειας μέσω της έγκρισης μιας ενωσιακής εγγύησης για τα παιδιά·

  –  να κλείσει το χάσμα δεξιοτήτων και να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε εκπαίδευση ποιότητας, κατάρτιση, επαγγελματική κατάρτιση και δια βίου μάθηση για όλους·

  –  να μειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες και να προωθηθεί η ποιοτική απασχόληση, ιδίως για τους νέους και τους μακροχρόνια ανέργους·

  –  να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της εξισορρόπησης μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και το χάσμα μεταξύ των φύλων στους μισθούς και τις συντάξεις, μεταξύ άλλων μέσω νέων νομοθετικών προτάσεων σχετικά με την οδηγία για την άδεια μητρότητας, την οδηγία σχετικά με την άδεια για παροχή φροντίδας, καθώς και σχετικά με την άδεια πατρότητας·

3.  τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί, να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει την αποδοτική και αποτελεσματική χρησιμοποίηση των κονδυλίων από τα κράτη μέλη για την τόνωση της απασχόλησης των νέων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας, ιδίως στις περιοχές με υψηλά επίπεδα ανεργίας, μέσω προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων·

4.  υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους, πρέπει επίσης να ενισχύσει τον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο με στόχο την καλύτερη συμφιλίωση των αγορών εργασίας και των συστημάτων κοινωνικής προστασίας για την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων και των νέων προκλήσεων που προκύπτουν από την παγκοσμιοποίηση και την ψηφιοποίηση·

5.  υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει την αρχή της αποφυγής των διακρίσεων και της ίσης αμοιβής για ίση εργασία στον ίδιο τόπο, για όλους τους εργαζομένους, ανεξάρτητα από την υποκείμενη σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων των μετακινούμενων και των αποσπασμένων εργαζομένων

Ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης και της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την άνοδο του βιοτικού επιπέδου και τη δημιουργία ευημερίας

6.  είναι πεπεισμένο ότι η ΕΕ μπορεί να κατακτήσει ηγετική θέση παγκοσμίως με την απελευθέρωση του πλήρους δυναμικού της ενιαίας αγοράς της και με την προώθηση της επιχειρηματικότητας, του θεμιτού ανταγωνισμού και επενδύσεων στον τομέα της καινοτομίας·

7.  ζητεί την επανεκκίνηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση, με πραγματικές φιλοδοξίες για το μέλλον, ιδίως για τη βελτίωση του μοντέλου της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και την επίτευξη ευρέως διαδεδομένης ευημερίας· είναι πεπεισμένο ότι η αύξηση της απασχόλησης παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα και ότι η ΕΕ χρειάζεται στοχευμένες επενδύσεις προκειμένου να επιταχυνθεί η μετάβαση προς μια καινοτόμο, ψηφιακή οικονομία, με αποδοτική χρήση των πόρων, με στόχο την επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης·

8.  ζητεί από την Επιτροπή να σχεδιάσει μια νέα φιλόδοξη βιομηχανική στρατηγική που να βασίζεται και να συμπληρώνει τη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία· επισημαίνει ότι απαιτούνται επιπλέον ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις για την ενεργειακή μετάβαση, τις καινοτόμες οικολογικά ΜΜΕ, την έρευνα και την εκπαίδευση·

9.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει περαιτέρω μέτρα που θα ευνοήσουν την έρευνα και ανάπτυξη, την καινοτομία, την πολιτιστική πολυμορφία και τη δημιουργικότητα ως κεντρικές κινητήριες δυνάμεις της δημιουργίας θέσεων εργασίας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι η πρόσβαση των εταιρειών, και ιδίως των ΜΜΕ, σε κεφάλαια είναι ζωτικής σημασίας για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της παραγωγής νέων προϊόντων και υπηρεσιών, τόσο στους αναδυόμενους όσο και στους παραδοσιακούς τομείς, και της αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

10.  θεωρεί ότι η ενιαία αγορά πρέπει να ενοποιηθεί περαιτέρω, ιδίως στον ψηφιακό τομέα, με τη δημιουργία ενός δίκαιου περιβάλλοντος για τους καταναλωτές και τις ΜΜΕ και την άρση των αδικαιολόγητων φραγμών· είναι βαθύτατα πεπεισμένο ότι μια παγκοσμίως ανταγωνιστική, καινοτόμος, προσανατολισμένη στον πολίτη, ψηφιακή ενιαία αγορά, είναι ένας εφικτός τρόπος για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα· θεωρεί ότι η οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ μπορεί να διευρυνθεί περαιτέρω με την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού του ταξιδιωτικού και τουριστικού τομέα, και τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο διασφαλίζοντας ότι λαμβάνονται υπόψη σε πολιτικό πλαίσιο όλες οι προτεραιότητες που αφορούν την ανταγωνιστικότητα, την ψηφιοποίηση, τη χρηστή διακυβέρνηση, τις δεξιότητες και τα προσόντα, τη βιωσιμότητα και τη συνδεσιμότητα στον τουριστικό τομέα·

11.  αναμένει από την Επιτροπή να κινητοποιήσει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητές της για να προωθήσει τη μετάβαση σε ένα καλύτερο αναπτυξιακό μοντέλο συνεπές με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, που περιλαμβάνουν τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές της διαστάσεις.

Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και κατοχύρωση της ενεργειακής ασφάλειας

12.  υπενθυμίζει ότι πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη της Ενεργειακής Ένωσης, με στόχο τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας και οικονομικά προσιτής και βιώσιμης ενέργειας για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας·

13  λαμβάνει υπό σημείωση τις ανθρώπινες και οικονομικές συνέπειες των κλιματικών καταστροφών στην Ευρώπη· τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της κλιματικής αλλαγής, με μια φιλόδοξη στρατηγική για το κλίμα που να περιλαμβάνει την ενεργειακή απόδοση·

14.  ζητεί να καθοριστούν πιο φιλόδοξοι στόχοι σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση για την περίοδο μετά το 2020, στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού σχετικά με τη διάσκεψη των ΗΕ για την κλιματική αλλαγή (COP 21)·

15.  ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει μια κοινή στρατηγική για την ενεργειακή και κλιματική διπλωματία, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται αυτές οι ανησυχίες σε παγκόσμιο επίπεδο·

16.  ζητεί από την Επιτροπή να συντονίσει τις προσπάθειες για σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα·

Διασφάλιση συνεκτικής ανταπόκρισης στην αυξημένη εισροή προσφύγων

17.  είναι της γνώμης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επεξεργαστεί συγκεκριμένες λύσεις για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ιδίως με την αντιμετώπιση των βασικών αιτίων, μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας με τις χώρες διέλευσης και προέλευσης των μεταναστευτικών ροών και χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες πολιτικές και τα μέσα που θα διασφαλίζουν την σταθεροποίηση, την αποκατάσταση και την ανάπτυξή τους·

18.  προτρέπει την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να συνεχίσει την αναγκαία ανθρωπιστική βοήθεια και να διασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στους καταυλισμούς των προσφύγων, σε συνδυασμό με πιο μακροπρόθεσμα αναπτυξιακά προγράμματα, ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης·

19.  επισημαίνει ότι η πολιτική της ΕΕ για το άσυλο και τη μετανάστευση δεν είναι κατάλληλη για τον συγκεκριμένο σκοπό και χρειάζεται ριζική αναθεώρηση, με βάση το άρθρο 80 της ΣΛΕΕ· θεωρεί ότι καμία μεταρρύθμιση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση του υφιστάμενου επιπέδου προστασίας στο δίκαιο της ΕΕ για το άσυλο· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια δίκαιη κατανομή των αιτούντων άσυλο μεταξύ των κρατών μελών, αντικαθιστώντας το ισχύον σύστημα του Δουβλίνου, το οποίο είναι παρωχημένο·

20.  ζητεί την επείγουσα θέσπιση συστηματικών και εφαρμόσιμων προγραμμάτων για την άμεση μετεγκατάσταση και επανεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο·

21.  ζητεί να δημιουργηθούν συνθήκες εντός της ΕΕ για την ορθή διαχείριση της υποδοχής των αιτούντων άσυλο που θα διασφάλιζε την ασφάλεια και την ανθρώπινη μεταχείριση με βάση το φύλο, με ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων· τονίζει, ταυτόχρονα, ότι πρέπει να διασφαλιστούν επαρκείς πόροι για την ένταξη στην αγορά εργασίας και την κοινωνική ένταξη των μεταναστών, έτσι που να εξασφαλίζεται πρόσβαση στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνική ασφάλιση· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για αυξημένη χρηματοδότηση γαι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD), στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·

22.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για τη χάραξη μιας πραγματικής πολιτικής της ΕΕ για την οικονομική και τη νόμιμη μετανάστευση με βάση τα υφιστάμενα μέσα για τους σπουδαστές, τους ερευνητές και τους εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης, και πιο μακροπρόθεσμα για τη θέσπιση γενικότερων κανόνων με βάση την αρχή της ίσης μεταχείρισης που να διέπουν την είσοδο και τη διαμονή των υπηκόων τρίτων χωρών που αναζητούν εργασία στην Ένωση για να καλυφθούν τα κενά που εντοπίζονται στην αγορά εργασίας της Ένωσης·

23.  πιστεύει ότι, καθώς η διεθνής μετανάστευση αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο αυξάνεται σε εύρος, πολυπλοκότητα και αντίκτυπο, η ΕΕ και η διεθνής κοινότητα πρέπει να αναλάβουν τις αντίστοιχες ευθύνες τους στον τομέα αυτό·

Αντιμετώπιση των θεμάτων ασφαλείας των πολιτών

24.  τονίζει ότι η εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια είναι όλο και περισσότερο αλληλένδετες·

25.  παροτρύνει την Επιτροπή, μετά την έγκριση της πρότασης για Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, να διασφαλίσει την ταχεία εκκίνηση και τη διάθεση των αναγκαίων ανθρώπινων και υλικοτεχνικών πόρων, με στόχο να διαφυλαχθεί η ΕΕ και να ολοκληρωθεί η ζώνη του Σένγκεν με την προσχώρηση όλων των κρατών μελών που επιθυμούν να ενταχθούν·

26.  καλεί την Επιτροπή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι απειλές της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού, να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη μεταφορά και την εφαρμογή των μέτρων της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, της έγκαιρης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών και μέσω της Europol και της Eurojust, καθώς και μέτρων για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων τάσεων στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· τονίζει, επιπλέον, ότι η Επιτροπή πρέπει να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα, ιδίως σε σχέση με την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών·

27.  καλεί την Επιτροπή να κινητοποιήσει εμπειρογνωμοσύνη και τεχνικούς και οικονομικούς πόρους με σκοπό να εξασφαλίσει τον συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού και της τρομοκρατικής προπαγάνδας, των ριζοσπαστικών δικτύων και της στρατολόγησης, εντός και εκτός διαδικτύου, από τρομοκρατικές οργανώσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις στρατηγικές πρόληψης, ενσωμάτωσης και επανένταξης·

28.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή της ήδη υιοθετηθείσας νομοθεσίας για την ασφάλεια· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μια εις βάθος αξιολόγηση της αντιτρομοκρατικής στρατηγικής της ΕΕ, με αξιολόγηση τόσο της εφαρμογής των θεσπισθέντων μέτρων όσο και της αποτελεσματικότητάς τους· αναμένει από την Επιτροπή να επικαιροποιήσει, ανάλογα με τις ανάγκες, το θεματολόγιο για την ασφάλεια, υπό το πρίσμα της εξελισσόμενης τρομοκρατικής απειλής·

29.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει τις προτάσεις που έχει εξαγγείλει για κατάλληλη νομική βάση για το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας εντός της Ευρωπόλ, προτάσεις για τη βελτίωση και την ανάπτυξη των υφιστάμενων συστημάτων πληροφοριών, την αντιμετώπιση κενών στην πληροφόρηση και την πορεία προς τη διαλειτουργικότητα, καθώς και προτάσεις για την υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ, συνοδευόμενες από τις απαραίτητες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων·

Αναπτύσσοντας ένα φιλόδοξο θεματολόγιο εξωτερικής δράσης: για την πολιτική γειτονίας και για το παγκόσμιο σύστημα

30.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την παρουσίαση της παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ, η οποία τοποθετεί την ΕΕ ως γεωπολιτικό παράγοντα μέσα σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο και αναμένει από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να κινητοποιήσουν κατά συνεκτικό τρόπο όλα τα μέσα εξωτερικής δράσης της ΕΕ με στόχο να επιτευχθεί βελτίωση της παγκόσμιας διακυβέρνησης, ευρεία σύγκλιση σχετικά με καλύτερα πρότυπα, βελτίωση της ασφάλειας και ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο· τονίζει, προς το σκοπό αυτό, ότι τα ακόλουθα βασικά στοιχεία πρέπει να μετακινηθούν στην κορυφή του θεματολογίου εξωτερικών υποθέσεων της ΕΕ:

–  προώθηση της σταθερότητας και της ευημερίας στη γειτονία της ΕΕ, μέσω πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της ανάπτυξης, της δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου, με ενίσχυση των μέτρων πρόληψης των συγκρούσεων και της συμφιλίωσης, του διαλόγου για την ασφάλεια καθώς και με δραστηριότητες στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, μεταξύ άλλων με την κατάλληλη συμμετοχή του ΝΑΤΟ, το οποίο, για τα κράτη που είναι μέλη του, παραμένει το θεμέλιο της συλλογικής τους άμυνας και ο φορέας υλοποίησής της·

–  αναζωογόνηση, με την υποστήριξη της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, η οποία δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι ο ασθενέστερος κρίκος στη διαδικασία ολοκλήρωσης της ΕΕ· εξασφάλιση ότι οι υπάρχουσες δομές, μηχανισμοί και μέσα πρέπει να καταστούν επιχειρησιακή πραγματικότητα·

–  συνέχιση της διαδικασίας διαπραγματεύσεων διεύρυνσης, μέσω της ενίσχυσης της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας και της δημοκρατίας στις υποψήφιες χώρες, χωρίς παραχωρήσεις σχετικά με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης για την προσχώρηση·

–  να καταστεί η πολιτική της συνεργασίας για την ανάπτυξη πιο αποτελεσματική και καλύτερα συντονισμένη και συνεπής με τα άλλα μέσα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, τηρώντας παράλληλα τον πρωταρχικό της στόχο, όπως ορίζεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας και να εξασφαλιστεί η συνοχή και η συνέπεια μεταξύ των πολιτικών ανάπτυξης και ασφάλειας, δεδομένου ότι είναι αλληλένδετες, αλληλοεξαρτώμενες και αλληλοενισχυόμενες·

–  ενσωμάτωση του Θεματολογίου 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) στις εξωτερικές και εσωτερικές πολιτικές της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να αναφέρει το σχέδιό της για την υλοποίηση, την παρακολούθηση, την επακολούθηση και την ενσωμάτωση του θεματολογίου για το 2030 και των ΣΒΑ·

–  προώθηση του εμπορίου ως σημαντικού μέσου για την προώθηση της ανάπτυξης της απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και της προώθησης των προτύπων της ΕΕ που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη· τα μέσα εμπορικής άμυνας της Ένωσης πρέπει να εκσυγχρονιστούν και να εφαρμόζονται αυστηρά και να χρησιμοποιούνται μη τυποποιημένες μεθοδολογίες, όπου αρμόζει·

–  υιοθέτηση λύσεων για την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών και την προώθηση της ανθεκτικότητας της ΕΕ και των κρατών μελών της, καθώς και των εταίρων της, ιδίως στη γειτονία της ΕΕ·

–  υλοποίηση της στρατηγικής για τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις, που είναι ένα σημαντικό εργαλείο ήπιας διπλωματίας για τη βελτίωση των σχέσεων με τις χώρες εταίρους της ΕΕ και την υποστήριξη της χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής μεγέθυνσης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης·

Πολιτικές δίκαιης φορολόγησης για επαρκείς πόρους

31.  τονίζει ότι ποτέ δεν υπήρχε περισσότερο επείγουσα ανάγκη για ενίσχυση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, η οποία αντιπροσωπεύει πιθανά έσοδα μέχρι και ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ για τους εθνικούς προϋπολογισμούς· θεωρεί ότι οι πόροι αυτοί θα μπορούσαν να είχαν δαπανηθεί για επενδύσεις στο μέλλον, την τόνωση της απασχόλησης και τη μείωση των ανισοτήτων·

32.  υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να ενεργεί χωρίς καθυστέρηση ώστε να διασφαλιστεί ότι τα κέρδη θα φορολογούνται σε χώρες όπου ασκείται η πραγματική οικονομική δραστηριότητα και δημιουργείται αξία στην Ευρώπη· η ΕΕ θα πρέπει να επιδιώξει μια υποχρεωτική κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών, να εντείνει τις προσπάθειες για τη διερεύνηση παραβάσεων των διατάξεων περί κρατικών ενισχύσεων παραβάσεις που συνδέονται με τη φορολογία, να εφαρμόζει κοινούς κανόνες για τη χρήση και τη διαφάνεια των φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling» και να επιδιώκει μια αποφασιστική κοινή προσέγγιση για το κλείσιμο των φορολογικών παραδείσων·

33.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής και μια εξωτερική διάσταση, ώστε να εμποδίζονται τα κέρδη να φεύγουν από την ΕΕ χωρίς να φορολογούνται, και να καταπολεμηθούν οι παράνομες ροές κεφαλαίων από τρίτες χώρες, που εμποδίζουν την ανάπτυξη και υπονομεύουν την καταπολέμηση της φτώχειας·

Ενίσχυση του προϋπολογισμού και των χρηματοπιστωτικών μέσων της ΕΕ

34.  είναι της γνώμης ότι, για να υπάρξει αποτελεσματική δράση, η ΕΕ χρειάζεται μια νέα χρηματοπιστωτική και δημοσιονομική στρατηγική· θεωρεί ότι προς τούτο η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει μέτρα με βάση τις παρακάτω αρχές και στοιχεία:

–  ταχεία κινητοποίηση επαρκών πόρων· είναι αναπόφευκτο να μεταρρυθμιστεί το σύστημα χρηματοδότησης της Ένωσης, με την ενίσχυση των πραγματικών ιδίων πόρων ή με εισαγωγή νέων, όπως ένας φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, η μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ και η φορολόγηση του διοξειδίου του άνθρακα ή η φορολόγηση για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, προκειμένου να καταστεί ο προϋπολογισμός της Ένωσης περισσότερο σταθερός, βιώσιμος και προβλέψιμος· ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να τηρείται η αρχή της καθολικότητας και να βελτιωθεί η διαφάνεια·

–  για βέλτιστα αποτελέσματα, η διαχείριση των δημοσιονομικών μηχανισμών της ΕΕ πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή στις επιδόσεις και την οικονομική αποδοτικότητα, με παράλληλη διασφάλιση της συμμόρφωσης και της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ·

–  η ΕΕ πρέπει να λάβει μέτρα για να συγκεντρώσει πόρους ώστε να δοθεί απάντηση στις προκλήσεις της υψηλής ανεργίας των νέων και μακροχρόνιας ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και στις εσωτερικές και εξωτερικές διαστάσεις της κατάστασης έκτακτης ανάγκης με τους πρόσφυγες·

–  ύστερα από δύο μόλις χρόνια εφαρμογής, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) έχει φτάσει στα όριά του· επιπλέον, εάν δεν υπάρξει ολοκληρωμένη ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ, ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν θα είναι σε θέση να καλύπτει πρόσθετες χρηματοδοτικές ανάγκες και νέες πολιτικές προτεραιότητες, γεγονός που θα καταστήσει αναπόφευκτη μια νέα κρίση πληρωμών· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει την επανεξέταση της λειτουργίας του ΠΔΠ πριν από το τέλος του 2016 και να προχωρήσει αποφασιστικά για την αναθεώρηση των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ προς τα πάνω και για επέκταση της ευελιξίας ώστε να υπάρξει ανταπόκριση σε συνθήκες δεν προβλέφθηκαν το 2013·

–  το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) πρέπει να τύχει τέτοιας διαχείρισης ώστε να μεγιστοποιείται η προσθετικότητα, να δοθεί η δυνατότητα σε όλα τα κράτη μέλη να αναλάβουν υψηλότερα επίπεδα στρατηγικών επενδύσεων και να διασφαλιστεί ότι η παροχή χρηματοδότησης για τις επενδύσεις συνεισφέρει στη μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία και κοινωνία· η διακυβέρνηση του ΕΤΣΕ πρέπει να μεταρρυθμιστεί έτσι ώστε να ενισχυθεί η λογοδοσία και ο δημοκρατικός έλεγχος του εν λόγω μέσου· η πρόταση της Επιτροπής για την επόμενη φάση του ΕΤΣΕ πρέπει να βασίζεται στους στόχους αυτούς·

–  η αποτελεσματική υλοποίηση της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020 πρέπει να συνοδεύεται από την προετοιμασία για τη φάση μετά το 2020, με σεβασμό προς την πραγματική της φύση, όπως ορίζεται στις Συνθήκες, τη σημασία της για την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και του δυναμικού της ως επενδυτικού εργαλείου, προσβάσιμου σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ· οποιαδήποτε μείωση του προϋπολογισμού της πολιτικής συνοχής πρέπει να αποφευχθεί και εκτιμά ότι πρέπει να ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, του ΕΤΣΕ και άλλων χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, με στόχο να επιταχυνθεί μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η οποία θα βασίζεται στη διαμόρφωση μιας βιώσιμης ισορροπίας μεταξύ επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών μέσων·

–  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για να μειωθεί η γραφειοκρατική πολυπλοκότητα της ΚΓΠ για τους αγρότες· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει βελτιωμένα μέσα για την αντιμετώπιση ακραίων κρίσεων στις γεωργικές αγορές· πιστεύει ότι η ύπαρξη νομοθεσίας πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι Ευρωπαίοι αγρότες και καταναλωτές μπορούν να επωφελούνται από ίσους όρους αγοράς και πώλησης·

Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

35.  επιμένει ότι η δημοκρατική λογοδοσία πρέπει να διασφαλίζεται για όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης·

36.  είναι της άποψης ότι η ΕΕ πρέπει να επιδιώκει την ανοδική οικονομική και κοινωνική σύγκλιση, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και με το πλαίσιο διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

37.  η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθεί τα χρέη, τα ελλείμματα και τις μακροοικονομικές ανισορροπίες και να επιδιώκει τη βελτιστοποίηση του συνολικού δημοσιονομικού προσανατολισμού της ζώνης του ευρώ κατά τρόπο που να συνάδει με το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης και να ενθαρρύνει την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

38.  πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να βελτιώσει την αξιοπιστία, τη συνοχή, τον εθνικό ενστερνισμό και τη δημοκρατική νομιμότητα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου προκειμένου να ασκηθεί η δημοσιονομική υπευθυνότητα και να αντιμετωπιστούν ανισότητες και ανισορροπίες·

39.  απευθύνει έκκληση για τον στενότερο συντονισμό της οικονομικής πολιτικής με στόχο την αντιμετώπιση των επενδυτικών χασμάτων της ζώνης του ευρώ και την ενίσχυση των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και να στηριχθεί η ζήτηση·

40.  θεωρεί ότι η τραπεζική ένωση πρέπει να ολοκληρωθεί·

41.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει με μεγάλη προσοχή τα αποτελέσματα του συνεχιζόμενου προβληματισμού όσον αφορά την ανάπτυξη δημοσιονομικής ικανότητας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης·

42.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει συνεκτική και καλά τεκμηριωμένη σειρά προτάσεων για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, όπως προσδιορίζεται στην έκθεση των πέντε προέδρων· σημειώνει ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να παραμείνει ανοικτή στα κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί να υιοθετήσουν το ευρώ·

43.  καλεί την Επιτροπή να πραγματώσει τις υποσχέσεις που δόθηκαν κατά την παρουσίαση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και να επιταχύνει τη διαδικασία προκειμένου να καταστούν οι ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές βαθύτερες, πιο εναρμονισμένες και πραγματικά διασυνοριακές, με νομοθετικές πρωτοβουλίες που ακολουθούν την κοινοτική μέθοδο, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων να αναβαθμιστεί παράλληλα ο ρόλος και η αποστολή των αρμόδιων εποπτικών αρχών·

Ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της δημοκρατίας

44.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι συνεχιζόμενες κρίσεις όχι μόνο έχουν βλάψει τη συνοχή των ευρωπαϊκών κοινωνιών, αλλά έχουν επίσης κλονίσει την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς σε ενωσιακό και ενίοτε σε εθνικό επίπεδο· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας της ΕΕ και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ικανότητά της να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών πρέπει να αποτελέσει ύψιστη προτεραιότητα της Ευρώπης·

45.  υπενθυμίζει ότι πολλές από τις σημερινές προκλήσεις, από την αλλαγή του κλίματος έως το άσυλο και τη μετανάστευση, από τις χρηματοπιστωτικές αγορές έως τις αλυσίδες εφοδιασμού των μεγάλων επιχειρήσεων, και από τα τρομοκρατικά δίκτυα έως τα αποτυχημένα κράτη και τα κράτη παρίες, έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα και απαιτούν ευρωπαϊκές λύσεις που να έχουν οριστεί μέσω της κοινοτικής μεθόδου, με πλήρη συμμετοχή της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου·

46.  υπενθυμίζει ότι, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, η Επιτροπή είναι υπεύθυνη να προωθεί το γενικό συμφέρον της Ένωσης (Άρθρο 17 ΣΕΕ), ήτοι την ειρήνη, τις αξίες της και την ευημερία των λαών της (Άρθρο 3 ΣΕΕ)· επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επίσης ιδιαίτερη πολιτική ευθύνη όσον αφορά την παροχή βοήθειας για την υπέρβαση των διαιρέσεων μεταξύ κρατών μελών, την προάσπιση του γενικού συμφέροντος των Ευρωπαίων πολιτών και την εξασφάλιση της δημοκρατικής νομιμότητας για τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο· ταυτόχρονα, καλεί τα εθνικά κοινοβούλια να ασκούν πλήρη δημοκρατικό έλεγχο επί των αντιπροσώπων τους στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, απορρέουν από τις Συνθήκες

47.  ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες με σκοπό την ενίσχυση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και την ενθάρρυνση των πολιτών της ΕΕ να συμμετέχουν περισσότερο στην ευρωπαϊκή πολιτική ζωή· ζητεί από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συνδεθούν καλύτερα με τις νεότερες γενιές και τα βήματα συζήτησής τους· θεωρεί ότι είναι επίσης δυνατό να αναληφθούν ισχυρότερες δράσεις για να ενημερωθούν οι πολίτες της ΕΕ για τα δικαιώματά τους, για τη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών και για την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή·

48.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία για να εξασφαλιστεί ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας και να διασφαλιστεί η πολυφωνία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η ελευθερία του Τύπου·

49.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για ένα Σύμφωνο για τη Δημοκρατία, το Κράτος Δικαίου και τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη έκθεση του Κοινοβουλίου· πιστεύει ότι πρέπει επίσης να συνεχίσει τις προσπάθειες για την προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Δικαστηρίου της ΕΕ σχετικά με το θέμα και αφού επιλυθούν οι εναπομένουσες νομικές εκκρεμότητες· καλεί επειγόντως την ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη της να κυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την καλύτερη προστασία των γυναικών και των κοριτσιών από τη βία·

50.  καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να καταβάλουν προσπάθειες για τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα διαφάνειας, λογοδοσίας και ακεραιότητας, και για καταπολέμηση των συγκρούσεων συμφερόντων που είναι εις βάρος της αποτελεσματικότητας, του δίκαιου χαρακτήρα και της αξιοπιστίας των νόμων·

51.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει νομοθετικές διατάξεις για την προστασία των καταγγελτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που να προβλέπουν νόμιμους τρόπους για την αποκάλυψη στοιχείων και αποτελεσματικές κυρώσεις·

52.  είναι αποφασισμένο να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα και τους πόρους για να λειτουργήσει ως κινητήρια δύναμη για την ανανέωση της δημοκρατικής διαδικασίας με στόχο τη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

°

°  °

53.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή.