Διαδικασία : 2016/2773(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0894/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0894/2016

Συζήτηση :

PV 06/07/2016 - 5
CRE 06/07/2016 - 5

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2016 - 6.12
CRE 06/07/2016 - 6.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 607kWORD 144k
4.7.2016
PE585.335v01-00
 
B8-0894/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 3 του Κανονισμού και τη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής


σχετικά με τις στρατηγικές προτεραιότητες ως προς το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2017 (2016/2773(RSP))


Bas Eickhout εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις στρατηγικές προτεραιότητες ως προς το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2017 (2016/2773(RSP))  
B8-0894/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τίτλο «Μια νέα αρχή για την Ευρώπη: Το πρόγραμμά μου για απασχόληση, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή», τις οποίες παρουσίασε ο Jean-Claude Juncker στις 15 Ιουλίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, με τίτλο «Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016: Δεν είναι ώρα για εφησυχασμό» (COM(2015)0610) και τα Παραρτήματα 1 έως 6 αυτής,

–  έχοντας υπόψη τη συνοπτική έκθεση της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών, η οποία παρέχει συμπληρωματικά στοιχεία για το παρόν ψήφισμα από την οπτική γωνία των κοινοβουλευτικών επιτροπών, και τα οποία οφείλει η Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη κατά την εκπόνηση και έγκριση του προγράμματος εργασίας της για το 2017,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 28ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την απόφαση για αποχώρηση από την ΕΕ ως αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του Ηνωμένου Βασιλείου(1),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη συμβολή της Επιτροπής των Περιφερειών στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 37 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

Εισαγωγή

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έφερε την ειρήνη και συνέβαλε στην ασφάλεια και την ευημερία στην Ευρώπη επί δεκαετίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα των δημοκρατικών διαβουλεύσεων της τελευταίας δεκαετίας πρέπει να θεωρηθούν ευκαιρία προβληματισμού σχετικά με το κοινό ευρωπαϊκό μας σχέδιο, τα γνήσια οφέλη, τις υπάρχουσες ελλείψεις και τους ανανεωμένους στόχους του·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες της παγκοσμιοποίησης εντείνουν όλο και περισσότερο τις ανησυχίες και τον ευρωσκεπτικισμό μεταξύ των πολιτών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να παρέχει διασφαλίσεις και προστασία από τις εν λόγω επιπτώσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι πλέον δυνατόν να περιορίζεται η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε απλό οικονομικό σχέδιο και ότι πρέπει να ληφθούν επειγόντως μέτρα, ούτως ώστε να ξανακερδίσει την καρδιά των Ευρωπαίων το ευρωπαϊκό σχέδιο, με σαφή αλλαγή πορείας στις πολιτικές της ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις αδυναμίες του, το Κοινοβούλιο έχει ιδιαίτερη ευθύνη όσον αφορά τον ορισμό του κοινού μας ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και πρέπει να συμβάλει στην υπέρβαση των υφιστάμενων διαιρέσεων στο Συμβούλιο, οι εργασίες του οποίου υπερβολικά συχνά καθυστερούν από την κωλυσιεργία εθνικών παζαρεμάτων και νοοτροπιών «παιχνιδιού μηδενικού αθροίσματος»·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το γενικό συμφέρον των Ευρωπαίων πρέπει να υπερισχύει πάντα έναντι της υπεράσπισης των εθνικών ή εταιρικών συμφερόντων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως Ευρωπαίοι, επιλέξαμε ένα κοινό μέλλον, όπως μια πραγματική κοινότητα βασιζόμενη σε κοινές αξίες και στόχους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές ταυτότητες δεν αλληλοαποκλείονται και συμβάλλουν στην ευρύτερη ευρωπαϊκή μας ταυτότητα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρέχουσες σωρευόμενες κρίσεις απαιτούν ευρωπαϊκές λύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι θέλουμε η Ευρώπη να διαδραματίσει τον ρόλο της και να αναλάβει τις ευθύνες της στην παγκόσμια σκηνή, προσηλωμένη στην αλληλεγγύη, την πολυμερή προσέγγιση, τις εξωτερικές εταιρικές σχέσεις και την προώθηση της παγκόσμιας σύγκλισης για τη βελτίωση των προτύπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι θέλουμε να διασφαλίσουμε το κοινό μας εγχείρημα της κοινής ειρήνης, ευημερίας και δημοκρατίας, με στόχο να δημιουργήσουμε ένα ελκυστικό μέλλον για όλες τις γενιές·

Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των ευρωπαίων πολιτών

1.  υπενθυμίζει ότι η τρέχουσα οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης είναι περιορισμένη και μη ισορροπημένη, με πολλές περιφέρειες της Ένωσης να εξακολουθούν να βρίσκονται σε απαράδεκτα επίπεδα ανεργίας, φτώχειας, ανισότητας και σοβαρής έλλειψης προοπτικής για τις νεότερες γενιές· επιμένει, ως εκ τούτου, ότι το κύριο οικονομικό και κοινωνικό θεματολόγιο της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα με στόχο τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και την προώθηση της ισότητας των φύλων και της ποιοτικής εργασίας για όλους, ενισχύοντας παράλληλα τις επενδύσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα·

2.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για να στηρίξει την πρωτοβουλία της για τον πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να εργαστεί για την εξασφάλιση μίας ελάχιστης κοινωνικής προστασίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαίοι πολίτες απολαύουν ενός ελάχιστου επιπέδου κοινωνικής προστασίας και υπηρεσιών γενικού συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων υπηρεσιών, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους (πράγμα που περιλαμβάνει την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγαση, πρόσβαση σε κατάλληλη υγειονομική περίθαλψη, δικαίωμα στη φύλαξη παιδιών, ελάχιστα πρότυπα ασφάλειας εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων, ή ισοδύναμη ελάχιστη κοινωνική προστασία)·

3.  ζητεί τη θέσπιση ενός «δικαιώματος κοινωνικού βέτο» ή οποιουδήποτε μηχανισμού θα μπορεί να αποτρέπει την έναρξη ισχύος ενωσιακής νομοθεσίας, όταν ο αντίκτυπός της αναμένεται να βλάψει τα φτωχότερα στρώματα της κοινωνίας, να αυξήσει τις κοινωνικές ανισότητες και τις ανισότητες φύλου ή να περιορίζει τα κοινωνικά δικαιώματα·

4.  καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει στην πράξη τις επανειλημμένες υποσχέσεις της περί «κοινωνικής Ευρώπης», πρώτον, με τη μεταρρύθμιση της ΟΝΕ και με περαιτέρω πρωτοβουλίες για:

–  την ανάπτυξη και προώθηση των κοινωνικών επενδύσεων σε επαρκή κοινωνική προστασία, σε προσβάσιμη, οικονομικά προσιτή, κοντινή στον τόπο κατοικίας και υψηλής ποιότητας εκπαίδευση καθώς και σε κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας και παροχής φροντίδας, με στόχο τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και την καταπολέμηση της φτώχειας, και ειδικότερα τη μείωση της παιδικής φτώχειας·

–  τον περιορισμό στο χάσμα δεξιοτήτων και τη διασφάλιση πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση για όλους·

–  την προώθηση ποιοτικών θέσεων απασχόλησης για όλους, με ιδιαίτερη προσοχή στους νέους και τους μακροχρόνια ανέργους·

–  την προώθηση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία μέσω της συνεχούς αναθεώρησης των σχετικών οδηγιών·

–  την τήρηση της αρχής που απαγορεύει τις διακρίσεις για όλους τους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των μετακινούμενων και των αποσπασμένων εργαζομένων, και διασφαλίζει ότι τους παρέχονται επαρκείς αποδοχές, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν αξιοπρεπή ζωή του στον τόπο κατοικίας τους·

–  την αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των φύλων στους μισθούς και τις συντάξεις και των προκλήσεων εξισορρόπησης μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, μεταξύ άλλων μέσω της εγκρίσεως φιλόδοξων προτάσεων για μια οδηγία σχετικά με την άδεια μητρότητας και μια οδηγία για την άδεια φροντίδας και μέσω της παροχής ολοήμερης προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, για να διασφαλίζεται, συγκεκριμένα, ότι οι γυναίκες και οι άνδρες φροντίζουν τα παιδιά τους και αμείβονται εξίσου και για να ενισχυθεί η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας·

5.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί, να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει την αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων από τα κράτη μέλη για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και για την τόνωση της απασχόλησης των νέων και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, ιδίως στις περιοχές με υψηλά επίπεδα ανεργίας, μέσω προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ)·

Ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης και της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την άνοδο του βιοτικού επιπέδου και τη δημιουργία ευημερίας

6.  θεωρεί ότι τα οικονομικά μοντέλα που στηρίζονται αποκλειστικά στη μεγέθυνση του ΑΕΠ, τη συνεχή υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων και τη χρηματιστηριοποίηση έχουν φθάσει στα όριά τους· θεωρεί ότι στο εξής η ΕΕ πρέπει να αναγάγει τη βιωσιμότητα σε πυρήνα κάθε υγιούς, μελλοντοστραφούς και ικανής να αντιμετωπίζει κρίσεις οικονομικής πολιτικής· θεωρεί την προάσπιση των κεκτημένων θέσεων στην αγορά εν δυνάμει εμπόδιο στην πορεία προς ένα νέο οικονομικό μοντέλο·

7.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης για την περίοδο έως το 2030 και ένα συγκεκριμένο σχέδιο εφαρμογής της· θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν θα επιδιώκει επιλεκτικά τους ευκολότερους ή προτιμότερους στόχους και ότι θα προχωρεί πέρα από τη διαχειριστική πολιτική, με στόχο το υψηλότερο δυνατό επίπεδο φιλοδοξίας σε όλους τους στόχους, διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν θα μένει πίσω και ότι τα όρια επιβάρυνσης του πλανήτη θα είναι πλήρως σεβαστά· θεωρεί ότι είναι αναγκαίο, για τον σκοπό αυτό, να αποφευχθεί η περαιτέρω υποβάθμιση και απώλεια της βιοποικιλότητας και να επιτευχθεί η αποκατάσταση των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων·

8.  ζητεί από την Επιτροπή να σχεδιάσει μια νέα φιλόδοξη και ολοκληρωμένη, βιώσιμη κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιομηχανική στρατηγική, πέρα από τη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία· θεωρεί ότι χρειάζονται πρόσθετες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που πρέπει να εστιάζονται στην ενεργειακή μετάβαση, σε καινοτόμες οικολογικά ΜΜΕ, στην έρευνα και στην εκπαίδευση·

9.  τονίζει ότι, ενόψει μιας επικίνδυνης παγκόσμιας κούρσας για την εξασφάλιση πόρων, η ευρωπαϊκή οικονομία πρέπει, προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική, να γίνει βιώσιμη και ψηφιοποιημένη· ζητεί να τεθεί η στρατηγική «Ευρώπη 2020» στο επίκεντρο των οικονομικών αποφάσεων της ΕΕ·

10.  ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί, να ευνοεί και να στηρίζει τις ενέργειες των κρατών μελών για να εξασφαλιστεί ότι ο ανταγωνισμός παραμένει δίκαιος και ότι οι πολίτες, οι καταναλωτές και οι εργαζόμενοι ωφελούνται από αυτόν·

11.  ζητεί να βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε περαιτέρω οικονομικών μεταρρυθμίσεων η βιωσιμότητα, η δημόσια υγεία, η προστασία των καταναλωτών και η καλή διαβίωση των εργαζομένων, ιδίως στον τομέα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, η οποία θα πρέπει να καταστεί ολοκληρωμένη «πολιτική τροφίμων και βιώσιμου αγροτικού περιβάλλοντος»·

12.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει περαιτέρω μέτρα για την προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης, της καινοτομίας, της πολιτιστικής πολυμορφίας και της δημιουργικότητας ως κεντρικού κινητήρα δημιουργίας θέσεων εργασίας και να λάβει υπόψη το γεγονός ότι η πρόσβαση των εταιρειών και ιδίως των ΜΜΕ σε κεφάλαια αποτελούν ζωτικής σημασίας μέσο για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της παραγωγής νέων προϊόντων και υπηρεσιών, τόσο στους παραδοσιακούς όσο και στους αναδυόμενους τομείς·

13.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι βασικές οικονομικές και τεχνολογικές επιλογές, όπως η γενετική τροποποίηση, οι νανοτεχνολογίες και η πυρηνική ενέργεια, πρέπει να τηρούν την αρχή της προφύλαξης και να υποβάλλονται σε πλήρη δημοκρατικό και διαφανή έλεγχο και διαδικασία, όπως έχει υποσχεθεί επανειλημμένα ο Πρόεδρος της Επιτροπής ως προς το θέμα των ΓΤΟ και όπως αναμένεται από τους πολίτες·

Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και κατοχύρωση της ενεργειακής ασφάλειας

14.  υπενθυμίζει ότι πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη της Ενεργειακής Ένωσης, η οποία θα εγγυάται την ενεργειακή ασφάλεια και οικονομικά προσιτή και βιώσιμη ενέργεια για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις·

15.  λαμβάνει υπό σημείωση τις ανθρώπινες και οικονομικές συνέπειες των κλιματικών καταστροφών στην Ευρώπη και παγκοσμίως· τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των κλιματικών αλλαγών, ιδίως στον τομέα των μεταφορών, με παράλληλη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας μας, με μια φιλόδοξη στρατηγική για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης·

16.  ζητεί να καθοριστούν πιο φιλόδοξοι στόχοι σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση για την περίοδο μετά το 2020, στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού COP 21·

17.  ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει μια κοινή στρατηγική για την ενέργεια και την κλιματική διπλωματία, που θα αντιμετωπίσει τα εν λόγω ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος· ζητεί επίσης να διαδραματίσει η ΕΕ πιο ενεργό ρόλο στην προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παγκοσμίως, ως κύριο μέσο για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος·

18.  προτρέπει την Επιτροπή να διακόψει την επιδότηση ορυκτών καυσίμων από κονδύλια της ΕΕ και να συντονίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών για την ταχεία σταδιακή κατάργηση των εθνικών επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι δεν θα χρησιμοποιούνται εθνικές ούτε ενωσιακές επιδοτήσεις για τη χρηματοδότηση νέων πυρηνικών αντιδραστήρων και να παροτρύνει τα κράτη μέλη να εγκαταλείψουν τα σχέδιά τους για παράταση της διάρκειας ζωής των πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής·

Διασφάλιση συνεκτικής ανταπόκρισης στην αυξημένη εισροή προσφύγων

19.  είναι της άποψης ότι η ΕΕ πρέπει να επεξεργαστεί συγκεκριμένες λύσεις για την αντιμετώπιση των αφίξεων προσφύγων, ιδίως με την καταπολέμηση των βαθύτερων αιτίων τους, μέσω ολιστικών πολιτικών απαντήσεων οι οποίες περιλαμβάνουν τη συνοχή της πολιτικής για την ανάπτυξη, το εμπόριο, το κλίμα και την επενδυτική πολιτική, εξασφαλίζοντας παράλληλα ασφαλή και τακτική πρόσβαση των αιτούντων διεθνή προστασία·

20.  εκφράζει την απογοήτευσή του για την έλλειψη αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών ως προς το πώς ανταποκρίνονται στην αυξημένη εισροή προσφύγων· ζητεί την ταχεία εφαρμογή της απόφασης για τη μετεγκατάσταση 160.000 προσφύγων από την Ιταλία και την Ελλάδα σε άλλα κράτη μέλη και για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού προγράμματος έρευνας και διάσωσης· εκφράζει σοβαρές ανησυχίες ως προς το κατά πόσο νόμιμες, ενδεδειγμένες και συμβατές με τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οι άτυπες διεθνείς συμφωνίες που συνάπτονται με τρίτες χώρες με σκοπό να εξαρτάται η αναπτυξιακή συνεργασία από πολιτικές ασφάλειας και ελέγχου των συνόρων που έχουν ως αποτέλεσμα την ποινικοποίηση και τον στιγματισμό των προσφύγων και των μεταναστών·

21.  είναι της άποψης ότι η επανεγκατάσταση θα πρέπει να διατηρηθεί ως μία από τις βιώσιμες λύσεις για τη μετεγκατάσταση προσφύγων και ως αναφαίρετο μέσο διεθνούς αλληλεγγύης· ζητεί τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών επανεγκατάστασης, για να καταστεί δυνατή η επανεγκατάσταση τουλάχιστον 500.000 προσφύγων ανά έτος από τις χώρες προέλευσης και διέλευσης, οι οποίοι, αν κατανέμονταν κατάλληλα, θα κατέληγαν σε εντελώς διαχειρίσιμο αριθμό για την ΕΕ·

22.  ζητεί τη μεταρρύθμιση του ισχύοντος συστήματος του Δουβλίνου περί ασύλου, με ένα νέο σύστημα που θα βασίζεται σε μια δίκαιη κατανομή των αιτούντων άσυλο μεταξύ των κρατών μελών, με αντικειμενικά κριτήρια και διαρθρωμένο γύρω από τους υφιστάμενους δεσμούς των αιτούντων άσυλο με ορισμένο κράτος μέλος και των προτιμήσεών τους για αυτό· πιστεύει ότι το σύστημα αυτό πρέπει να είναι δεσμευτικό για όλα τα κράτη μέλη και βασιζόμενο σε κίνητρα και όχι σε μέτρα καταναγκασμού·

23.  ζητεί τη δημιουργία διαύλων νόμιμης μετανάστευσης, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει, σύμφωνα με τις προτάσεις του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους, μεταξύ άλλων, των κλιματικών προσφύγων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προσωρινή προστασία, οικογενειακή επανένωση, εισδοχή για οικονομικούς λόγους σε ποικίλα επίπεδα δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων και εργαζομένων σε τομείς χαμηλών αμοιβών καθώς και ατόμων που αναζητούν εργασία, κινητικότητα σπουδαστών και υγειονομική εκκένωση·

24.  ζητεί να δημιουργηθούν συνθήκες εντός της ΕΕ για την ορθή διαχείριση της υποδοχής των αιτούντων άσυλο που θα εγγυάται την ασφάλεια καθώς και την ανθρώπινη και αξιοπρεπή μεταχείρισή τους, με ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των γυναικών, των κοριτσιών, των ατόμων ΛΟΑΔΜ και άλλων ευάλωτων ομάδων· επισημαίνει ταυτόχρονα ότι πρέπει να διασφαλιστούν επαρκείς πόροι για την εκπαίδευση, την ένταξη στην αγορά εργασίας και την κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων και των μεταναστών·

25.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα καθεστώς θεωρήσεων για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διατρέχουν κίνδυνο σε τρίτες χώρες·

Αντιμετώπιση των θεμάτων ασφαλείας των πολιτών

26.  επαναλαμβάνει ωστόσο ότι η εφαρμογή κατά κύριο λόγο συμβολικών κατασταλτικών μέτρων μαζικής επιτήρησης και ελέγχου των συνόρων, τα οποία απειλούν τις ατομικές ελευθερίες, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας, δεν είναι η σωστή απάντηση.

27.  προειδοποιεί να μη γίνει καμία εσπευσμένη έγκριση νόμων για την τρομοκρατία, ως συναισθηματική αντίδραση που μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα των υπόπτων και των αθώων πολιτών· καλεί την Επιτροπή να παράσχει λεπτομερή εκτίμηση επιπτώσεων για κάθε μέτρο το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να παραβιάζει τα δικαιώματα των πολιτών και των κατοίκων της ΕΕ·

28.  τονίζει ότι η εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια είναι όλο και περισσότερο αλληλένδετες· υπενθυμίζει ότι αυτό δεν θα έπρεπε να οδηγήσει στη χρήση μέσων εξωτερικής πολιτικής στο πλαίσιο της εσωτερικής ασφάλειας· επαναλαμβάνει ότι τα μέτρα εσωτερικής ασφάλειας και καταπολέμησης της τρομοκρατίας και η δίωξη των υπόπτων για τρομοκρατία αποτελούν αποκλειστικό καθήκον και ευθύνη των αστυνομικών και δικαστικών αρχών, πρέπει δε να εφαρμόζονται σε πλήρη συμμόρφωση με τις αυστηρές διαδικαστικές εγγυήσεις και τις διατάξεις του ποινικού δικαίου·

29.  επαναλαμβάνει τη σημασία του χώρου Σένγκεν ως χώρου ελεύθερης κυκλοφορίας· υπογραμμίζει την ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και την πλήρη τήρηση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της ΕΕ·

30.  καλεί την Επιτροπή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι απειλές της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού, να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη μεταφορά και την εφαρμογή των ενωσιακών νομικών προτύπων ποινικής δικονομίας και μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης και αποτροπής, της αποτελεσματικής αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, της έγκαιρης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών και μέσω της Europol και της Eurojust, καθώς και των μέτρων για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων τάσεων στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· επαναλαμβάνει την ανάγκη για καλύτερο εξοπλισμό και στελέχωση των κοινών ομάδων έρευνας στο πλαίσιο της Europol και της Eurojust·

31.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μια Λευκή Βίβλο σχετικά με την έννοια της «ευρωπαϊκής εσωτερικής ασφάλειας» ως νομική βάση οποιουδήποτε μελλοντικού μέτρου ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη την ελευθερία της κυκλοφορίας και την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, η οποία θα είναι διακριτή από την έννοια της «εθνικής ασφάλειας», την οποία επικαλούνται τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της καταπολέμησης του εγκλήματος και της τρομοκρατίας· ζητεί συνεκτικό ορισμό της «εθνικής ασφάλειας» και όσων δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αυτής· απορρίπτει την επίκληση της εθνικής ασφάλειας και των "κρατικών μυστικών" ως προσχήματος για την υπονόμευση θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως είναι ο εμπιστευτικός χαρακτήρας της σχέσης δικηγόρου-πελάτη·

32.  καλεί την Επιτροπή να κινητοποιήσει εμπειρογνωμοσύνη, τεχνικούς και οικονομικούς πόρους προκειμένου να εξασφαλίσει τον συντονισμό και την ανταλλαγή σε επίπεδο ΕΕ των βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού και της τρομοκρατικής προπαγάνδας, των ριζοσπαστικών δικτύων και της στρατολόγησης από τρομοκρατικές οργανώσεις· υπογραμμίζει ότι τα κατασταλτικά μέτρα μπορούν να είναι αποτελεσματικά μόνο εάν συνδυαστούν με μακρόπνοες στρατηγικές πρόληψης, ένταξης και επανένταξης, καθώς και καταπολέμησης των διακρίσεων·

33.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν σε πλήρη επανεξέταση ολόκληρης της νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλεια που έχει εγκριθεί ως τώρα και, στη βάση αυτή, να διασφαλίσει την κατά περίπτωση απόσυρση ή εφαρμογή της· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μια εις βάθος αξιολόγηση της αντιτρομοκρατικής στρατηγικής της ΕΕ, η οποία πρέπει να εκτιμά την εφαρμογή των θεσπισθέντων μέτρων, το κόστος τους και την αποτελεσματικότητά τους· αναμένει από την Επιτροπή να επικαιροποιήσει το περί ασφαλείας θεματολόγιο, ενόψει της έλλειψης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την αποτελεσματική καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας·

34.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει τις εξαγγελθείσες προτάσεις σχετικά με την κατάλληλη νομική βάση για το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας στους κόλπους της Europol, τις προτάσεις της για τη βελτίωση και την ανάπτυξη των υφιστάμενων συστημάτων πληροφοριών σε σχέση με τη διαλειτουργικότητα, την αποτελεσματικότητα και την αναλογικότητα, την αντιμετώπιση κενών στην πληροφόρηση, την επίτευξη της διαλειτουργικότητας, καθώς και τις προτάσεις της για την υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με ενδεχόμενες υπόνοιες και κινδύνους στον τομέα αυτό μεταξύ των κρατών μελών, συνοδευόμενες από αυστηρές και συνεπείς εγγυήσεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων σε κάθε πλαίσιο αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας·

35.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομοθετικές πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και της βίας λόγω φύλου· καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει γρήγορα την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), όπως έχει κατ᾽ επανάληψη ζητήσει το Κοινοβούλιο·

Αναπτύσσοντας ένα φιλόδοξο θεματολόγιο εξωτερικής δράσης: για την πολιτική γειτονίας και για το παγκόσμιο σύστημα

36.  ζητεί τη φιλόδοξη εφαρμογή της νέας συνολικής στρατηγικής της ΕΕ, που θα καθιερώσει την ΕΕ ως αποτελεσματικό φορέα υλοποίησης των βασικών της αξιών, αρχών και κανόνων στο πλαίσιο ενός ταχέως μεταβαλλόμενου κόσμου, και αναμένει από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να κινητοποιήσουν όλα τα μέσα εξωτερικής δράσης της ΕΕ με συνεκτικό τρόπο, προκειμένου να επιτευχθεί βελτίωση της βασιζόμενης σε κανόνες παγκόσμιας διακυβέρνησης, ευρεία σύγκλιση για καλύτερα πρότυπα, διαρκής ειρήνη, βελτίωση της ασφάλειας και ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών ελευθεριών στον κόσμο· τονίζει, προς το σκοπό αυτό, ότι τα ακόλουθα βασικά στοιχεία πρέπει να μετακινηθούν στην κορυφή του θεματολογίου εξωτερικών υποθέσεων της ΕΕ:

–  η ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναστρέψουν τη σημερινή τάση της απεμπόλησης των προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με αντάλλαγμα την επίτευξη βραχυπρόθεσμων συμφερόντων που συνδέονται με το εμπόριο, την ασφάλεια και τον ενεργειακό εφοδιασμό·

–  να προαχθεί η σταθερότητα και η ευημερία στη γειτονία της ΕΕ, μέσω πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της ανάπτυξης, της δημοκρατίας, της πολιτιστικής συνεργασίας, της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου, μέσω μέτρων πρόληψης των συγκρούσεων και ενίσχυσης της συμφιλίωσης, της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της κοινοβουλευτικής εποπτείας και του δημοκρατικού ελέγχου του τομέα της ασφάλειας καθώς και μέσω της στήριξης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) και των κρατών μελών στις προσπάθειες για την αποκατάσταση και την επιβολή της ειρήνης στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας·

–  να υποστηριχθεί η ΑΕ/ΥΕ και τα κράτη μέλη ώστε να διασφαλίσουν ότι η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας θα αποτελέσει μια πιο αποτελεσματική πολιτική, συνεκτική και συνεπή με τις άλλες εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ, όπως η πολιτική αναπτυξιακής βοήθειας και η αποτροπή μη στρατιωτικών συγκρούσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη, που θα εξασφαλίζει την ασφάλεια, την ειρήνη, τη σταθερότητα, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα ενισχύει την τήρηση των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών· να εξασφαλιστεί ότι οι υπάρχουσες δομές, μηχανισμοί και μέσα θα καταστούν επιχειρησιακή πραγματικότητα·

–  να κληθεί η Επιτροπή και η ΑΠ/ΥΕ να προωθήσουν τη συμμόρφωση με την κοινή θέση της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων από τα κράτη μέλη και να εξασφαλίσουν ότι η νομοθεσία για τη ρύθμιση των εξαγωγών των τεχνολογιών διπλής χρήσης θα αποτρέψει τη μεταφορά μέσων μαζικής παρακολούθησης και εντοπισμού σε μη δημοκρατικές χώρες·

–  να κληθεί η Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα του πιλοτικού σχεδίου για την έρευνα στον τομέα της άμυνας και για τη σχετική συνεργασία της με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας· καλεί την Επιτροπή να αποσύρει τα σχέδια δρομολόγησης μιας προπαρασκευαστικής δράσης ύψους 80 εκατ. ευρώ για την έρευνα στον τομέα της άμυνας, ως επακόλουθο μέτρο, δεδομένου ότι πρόσφατα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας επιβεβαίωσαν επίσης ότι τα κράτη μέλη δεν είναι πρόθυμα και ικανά να συνεργαστούν στον τομέα της αμυντικής έρευνας και ανάπτυξης· απορρίπτει κάθε απόπειρα χρήσης πόρων του προϋπολογισμού της ΕΕ για στρατιωτική έρευνα και ανάπτυξη·

–  να συνεχιστεί ταχύτερα η διαδικασία διαπραγματεύσεων διεύρυνσης, μέσω της ενίσχυσης της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της δημοκρατίας στις υποψήφιες χώρες, χωρίς παραχωρήσεις σχετικά με τα βασικά κριτήρια προσχώρησης·

–  να καταστεί πιο αποτελεσματική η πολιτική της συνεργασίας για την ανάπτυξη και να βελτιωθεί ο συντονισμός και η συνοχή της με άλλα μέσα εξωτερικής δράσης της ΕΕ· να εξασφαλιστεί η συνοχή και η συνέπεια μεταξύ των πολιτικών ανάπτυξης, πρόληψης των μη στρατιωτικών συγκρούσεων και ασφάλειας, δεδομένου ότι είναι αλληλένδετες, αλληλοεξαρτώμενες και αλληλοενισχυόμενες·

–  να ενσωματωθεί το Θεματολόγιο 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) στις εξωτερικές και εσωτερικές πολιτικές της ΕΕ·

–  να αναληφθούν ισχυρότερες, αποτελεσματικότερες, πειστικές και συνεκτικές πρωτοβουλίες όσον αφορά την επίλυση των συγκρούσεων στη γειτονία της ΕΕ και να τεθούν όλα τα μέσα στη διάθεσή της ΕΕ·

–  να απορριφθεί η συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία (CETA), η συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA) και η διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP), και να επισημανθεί ότι οι ευρωπαίοι πολίτες και το Κοινοβούλιο επικρίνουν ολοένα και περισσότερο τις επιπτώσεις των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, δεδομένου ότι μπορούν να έχουν επίσης ανεπιθύμητες συνέπειες για την απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα και τα πρότυπα της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των προτύπων βιώσιμης ανάπτυξης· να προωθηθεί ο εκσυγχρονισμός των μέσων εμπορικής άμυνας της Ένωσης και να σχεδιαστούν εμπορικές πολιτικές με συνέπεια ως προς τους αναπτυξιακούς στόχους της ΕΕ, τους κλιματικούς στόχους, τις περιβαλλοντικές προτεραιότητες και τα κοινωνικά και ανθρώπινα δικαιώματα·

Πολιτικές δίκαιης φορολόγησης για επαρκείς πόρους

37.  τονίζει ότι ποτέ δεν υπήρξε πιο επείγουσα ανάγκη για ενίσχυση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, που αντιπροσωπεύουν διαφυγόντα έσοδα μέχρι και ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ για τους εθνικούς προϋπολογισμούς· θεωρεί ότι οι πόροι αυτοί θα μπορούσαν να είχαν δαπανηθεί για επενδύσεις στο μέλλον, την τόνωση της απασχόλησης και τη μείωση των ανισοτήτων·

38.  υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να ενεργεί χωρίς καθυστέρηση ώστε να διασφαλιστεί ότι τα κέρδη θα φορολογούνται σε χώρες όπου ασκείται πραγματική οικονομική δραστηριότητα και δημιουργείται αξία στην Ευρώπη· θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να επιδιώξει μια υποχρεωτική κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση για τις εταιρείες, να εντείνει τις προσπάθειες για τη διερεύνηση παραβάσεων των διατάξεων περί κρατικών ενισχύσεων που συνδέονται με τη φορολογία, να εφαρμόσει κοινούς κανόνες για τη χρήση και τη διαφάνεια των φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling» και να επιδιώξει μια αποφασιστική κοινή προσέγγιση για το κλείσιμο των φορολογικών παραδείσων·

39.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής μια διάσταση για το φύλο και μια εξωτερική διάσταση, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα κέρδη που εξέρχονται από την ΕΕ χωρίς να φορολογούνται·

40.  ζητεί την εφαρμογή ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που θα υποχρεώνει τον χρηματοπιστωτικό τομέα να καταβάλει το μερίδιο που του αναλογεί για την αντιμετώπιση της κρίσης που προκάλεσε, ώστε να μειωθούν οι μη παραγωγικές βραχυπρόθεσμες κερδοσκοπικές δραστηριότητες και να αυξηθούν τα πρόσθετα έσοδα προς αντιμετώπιση των σημερινών κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών προκλήσεων· εκφράζει αποδοκιμασία για την αποδυνάμωση της αρχικής πρότασης της Επιτροπής και θεωρεί ότι θα πρέπει, αντιθέτως, να επεκταθούν οι συναλλαγματικές πράξεις, όπως προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υλοποιείται από τα μέσα του 2017 το αργότερο·

Ενίσχυση του προϋπολογισμού και των χρηματοπιστωτικών μέσων της ΕΕ

41.  είναι της γνώμης ότι, για να υπάρξει αποτελεσματική δράση, η ΕΕ χρειάζεται μια νέα χρηματοπιστωτική και δημοσιονομική στρατηγική· θεωρεί ότι, προς τούτο, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει μέτρα με βάση τις παρακάτω αρχές και στοιχεία:

–  την κινητοποίηση επαρκών πόρων ταχύτατα, δεδομένου ότι δεν υπάρχει τρόπος αποφυγής της ανάγκης μεταρρύθμισης του συστήματος χρηματοδότησης της Ένωσης, με την ενίσχυση των γνήσιων ιδίων πόρων ή την εισαγωγή νέων πόρων, προκειμένου να καταστεί ο προϋπολογισμός της Ένωσης σταθερότερος, βιωσιμότερος και προβλεψιμότερος· ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να τηρείται η αρχή της καθολικότητας και να βελτιωθεί η διαφάνεια·

–  την έναρξη εφαρμογής κατά προτεραιότητα των αρχών της συνεκτίμησης της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό·

–  για βέλτιστα αποτελέσματα, η διαχείριση των δημοσιονομικών μηχανισμών της ΕΕ πρέπει να διεξάγεται με ιδιαίτερη προσοχή στις επιδόσεις και την οικονομική αποδοτικότητα, με παράλληλη διασφάλιση της συμμόρφωσης και της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ·

–  η ΕΕ πρέπει να λάβει μέτρα για να συγκεντρώσει πόρους ώστε να δοθεί απάντηση στις προκλήσεις της υψηλής ανεργίας των νέων και της μακροχρόνιας ανεργίας, και στις εσωτερικές και εξωτερικές διαστάσεις της κατάστασης έκτακτης ανάγκης με τους πρόσφυγες·

–  ύστερα από δύο μόλις χρόνια εφαρμογής, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) έχει φτάσει στα όριά του· επιπλέον, εάν δεν υπάρξει ολοκληρωμένη ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν θα είναι σε θέση να καλύψει πρόσθετες χρηματοδοτικές ανάγκες και νέες πολιτικές προτεραιότητες, γεγονός που θα καταστήσει αναπόφευκτη μια νέα κρίση πληρωμών· πρέπει να πραγματοποιηθεί μια πλήρης μετεκλογική αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, και όχι απλώς μια τεχνική επανεξέταση, με σκοπό την κινητοποίηση του προϋπολογισμού της ΕΕ και άρα την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας, εξασφαλίζοντας την επιτυχία της στρατηγικής Ευρώπη 2020, υποστηρίζοντας τις διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ μετά το 2015 και αντιμετωπίζοντας διαρθρωτικά το αυξανόμενο πρόβλημα πληρωμών·

–  το ΕΤΣΕ πρέπει να μεταρρυθμιστεί έτσι ώστε να επιτρέψει σε όλα τα κράτη μέλη να αναλάβουν υψηλότερα επίπεδα στρατηγικών επενδύσεων, να στοχεύσουν καλύτερα τις περιοχές όπου οι επενδύσεις είναι πλέον απολύτως αναγκαίες και να διασφαλίσουν ότι η δημόσια χρηματοδότηση για επενδύσεις θα συμβάλλει όντως στη μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία· μια πρόσθετη χρηματοδότηση θα πρέπει να εξεταστεί, και όχι μια εκτροπή των υφισταμένων ταμείων της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ), σε άλλα κονδύλια ή νέα επενδυτικά μέσα·

–  η αποτελεσματική υλοποίηση της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-20 πρέπει να συνοδεύεται από την προετοιμασία για τη φάση μετά το 2020, με σεβασμό προς την πραγματική της φύση όπως ορίζεται στις Συνθήκες, τη σημασία της ως επενδυτικού εργαλείου για όλες τις περιφέρειες της ΕΕ και ως έκφρασης της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης· πόροι από την πολιτική συνοχής θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω για τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με σκοπό τη συμβολή στη διαδικασία της συμφωνίας της COP21 του Παρισιού και την στήριξη των προσπαθειών για την υποδοχή προσφύγων και μεταναστών, καθώς και την κοινωνική ένταξή τους, και να αποφευχθούν μειώσεις του προϋπολογισμού για την πολιτική συνοχής·

Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

42.  επιμένει στην τήρηση των απαιτήσεων του δικαίου της Ένωσης όσον αφορά τη δημοκρατική λογοδοσία για τις αποφάσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης·

43.  επιμένει ότι η ΕΕ πρέπει να εργαστεί για την ανοδική σύγκλιση σε ό, τι αφορά τους οικονομικούς, κοινωνικούς και ενεργειακούς δείκτες· θεωρεί ότι το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης θα πρέπει να αποτελέσει το αντικείμενο μεταρρύθμισης προς την κατεύθυνση αυτή·

44.  πιστεύει ότι η ΕΕ οφείλει να βελτιώσει την αξιοπιστία, τη συνοχή, την εθνική ανάληψη ευθύνης, τη δημοκρατική νομιμότητα, τη βιωσιμότητα, την ισότητα των φύλων και την κοινωνική διάσταση του υφιστάμενου πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης, θεσπίζοντας απλούστερους, αντικυκλικούς και διαφανείς κανόνες, αποφεύγοντας τους ηθικούς κινδύνους, εξασφαλίζοντας συμμετρική διόρθωση μακροοικονομικών ανισορροπιών και παρέχοντας κίνητρα για δημόσιες επενδύσεις·

45.  απευθύνει έκκληση για τον στενότερο συντονισμό της οικονομικής πολιτικής με στόχο την αντιμετώπιση των επενδυτικών χασμάτων της ζώνης του ευρώ και την ενίσχυση των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η συνολική αποδοτικότητα των πόρων, και να στηριχθεί η ζήτηση·

46.  θεωρεί ότι η τραπεζική ένωση πρέπει να ολοκληρωθεί, με μέτρα μείωσης των κινδύνων που θα συμβαδίζουν με τον επιμερισμό του κινδύνου·

47.  επισημαίνει ότι μια δομή δημοσιονομικής ικανότητας της ΟΝΕ θα πρέπει να καθιερωθεί επειγόντως, για να καταστεί η ΟΝΕ ανθεκτική στις συμμετρικές και ασύμμετρες κρίσεις και να αντιμετωπιστούν τα απαράδεκτα επίπεδα ανεργίας σε πολλές περιφέρειες της ΟΝΕ·

48.  ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει επειγόντως τρόπους χρήσης των κοινών χρηματοδοτικών μέσων για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης·

Ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της δημοκρατίας

49.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι συνεχιζόμενες κρίσεις όχι μόνο έχουν βλάψει τη συνοχή των ευρωπαϊκών κοινωνιών, αλλά έχουν επίσης κλονίσει την εμπιστοσύνη των ευρωπαίων πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς σε ενωσιακό και, ενίοτε, σε εθνικό επίπεδο· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας της ΕΕ και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ικανότητά της να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών πρέπει να αποτελέσει ύψιστη προτεραιότητα της Ευρώπης·

50.  υπενθυμίζει ότι πολλές από τις σημερινές προκλήσεις – από την αλλαγή του κλίματος έως το άσυλο και τη μετανάστευση, από τις χρηματοπιστωτικές αγορές έως τις πολυεθνικές εταιρείες, και από τα τρομοκρατικά δίκτυα έως τα αποτυχημένα και «κακοποιά» κράτη – είναι διακρατικές και δεν γνωρίζουν σύνορα, και απαιτούν να αντισταθμίσεις και απαντήσεις σε αυτό το επίπεδο· είναι της άποψης ότι η Επιτροπή πρέπει, για το σκοπό αυτό, να ενθαρρύνει την επανεκκίνηση της συζήτησης στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με το ποιες προκλήσεις θεωρούνται σημαντικότερο να αντιμετωπιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όπου η ΕΕ πρέπει να ασκήσει «ευρωπαϊκή κυριαρχία»·

51.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, είναι υπεύθυνη να προωθεί το γενικό συμφέρον της Ένωσης (Άρθρο 17 της ΣΕΕ), ήτοι την ειρήνη, τις αξίες της και την ευημερία των λαών της (Άρθρο 3 ΣΕΕ)· καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει την πρόταση κανονισμού για μια ευρωπαϊκή διοίκηση ανοιχτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη· επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο έχει συγκεκριμένη πολιτική ευθύνη για το σκοπό αυτό και πρέπει να ασκεί τον θεσμικό του ρόλο πλήρως και όχι αυτάρεσκα· θεωρεί ότι η πρόσφατη συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών αποτελεί ενθαρρυντικό μήνυμα ότι Κοινοβούλιο αναλαμβάνει με περισσότερη σοβαρότητα τις πολιτικές του ευθύνες όσον αφορά τους ελέγχους και τις ισορροπίες·

52.  θεωρεί ότι η τάση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά τα τελευταία έτη να καταφεύγει σε διακυβερνητικές μεθοδεύσεις θέτει σε κίνδυνο την «κοινοτική μέθοδο», κατά παράβαση των Συνθηκών· υπενθυμίζει ότι, αν και σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι το καθένα ξεχωριστά υπόλογο ενώπιον του οικείου εθνικού κοινοβουλίου, συλλογικά όμως λογοδοτούν μόνο στον εαυτό τους, τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να έχουν επίγνωση της ειδικής τους πολιτικής ευθύνης στην άσκηση πλήρους δημοκρατικού ελέγχου επί των αντιπροσώπων τους στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

53.  ζητεί, δεδομένου ότι η αδιαφανής, μονόπλευρη εκπροσώπηση συμφερόντων συνιστά σημαντική απειλή για τη διαμόρφωση πολιτικής και το δημόσιο συμφέρον, όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να καταβάλλουν προσπάθειες για τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα διαφάνειας, λογοδοσίας και ακεραιότητας, και να καταπολεμούν αδιαλείπτως την τάση παράβλεψης των συγκρούσεων συμφερόντων, που αποβαίνουν εις βάρος της αποτελεσματικότητας, του δίκαιου χαρακτήρα και της αξιοπιστίας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων· υποστηρίζει, επιπλέον, μια νομοθετική πρόταση για πανευρωπαϊκή προστασία των ατόμων που καταγγέλλουν δυσλειτουργίες, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα και υπενθυμίζει στην Επιτροπή τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό·

54.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή απάντηση στα προβλήματα που θέτουν για τα θεμελιώδη δικαιώματα τα ευρύτατα διαδεδομένα εγκλήματα μίσους, η ρητορική μίσους, ο σεξισμός, η ομοφοβία, η τρανσφοβία και άλλες μορφές διακρίσεων, μεταξύ άλλων με την εντατικοποίηση των προσπαθειών ώστε να διασφαλιστεί ότι οι νομοθετικές προτάσεις που θα ενισχύσουν τα κοινωνικά δικαιώματα και τα θεμελιώδη δικαιώματα έχουν ξεκινήσει να εξετάζονται στο Συμβούλιο, ιδίως η πρόταση οδηγίας του 2008 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού και την οδηγία «Γυναίκες σε διοικητικές θέσεις»·

55.  ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες με στόχο την εδραίωση, την ενίσχυση και την ανάπτυξη των μέσων που έχουν στη διάθεσή τους οι πολίτες της ΕΕ να παρεμβαίνουν στις πολιτικές διαδικασίες πέραν των εκλογικών διαδικασιών· επισημαίνει ότι αυτό προϋποθέτει την αυξημένη διαφάνεια και πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα καθώς και μεγαλύτερη στήριξη και πόρους για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, τις αναφορές των πολιτών και τη μεταρρύθμιση του κανονισμού για την πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών·

56.  θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει προτάσεις για έναν μηχανισμό προάσπισης της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ολόκληρη την Ένωση, με την αντικατάσταση του πλαισίου για το κράτος δικαίου με ένα πιο αποτελεσματικό εργαλείο· πιστεύει ότι πρέπει επίσης να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Δικαστηρίου της ΕΕ σχετικά με το θέμα και αφού επιλυθούν οι εναπομένουσες νομικές εκκρεμότητες·

57.  είναι αποφασισμένο να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα και τους πόρους για να λειτουργήσει ως κινητήρια δύναμη για την ανανέωση της δημοκρατικής διαδικασίας με στόχο τη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

58.  ζητεί η Επιτροπή να επιβεβαιωθεί ως διαπραγματευτής με το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τη διαδικασία του άρθρο 50·

59.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή.

 

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0294.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου