Procedure : 2016/2773(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0895/2016

Indgivne tekster :

B8-0895/2016

Forhandlinger :

PV 06/07/2016 - 5
CRE 06/07/2016 - 5

Afstemninger :

PV 06/07/2016 - 6.12
CRE 06/07/2016 - 6.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 174kWORD 70k
4.7.2016
PE585.336v01-00
 
B8-0895/2016

på baggrund af Kommissionens redegørelse

forretningsordenens artikel 37, stk. 3, og rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen


om Europa-Parlamentets prioriteringer for Kommissionens arbejdsprogram for 2017 (2016/2773(RSP))


David Borrelli for EFDD-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om Europa-Parlamentets prioriteringer for Kommissionens arbejdsprogram for 2017 (2016/2773(RSP))  
B8-0895/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Kommissionens arbejdsprogram 2016 - Tiden er ikke til "business as usual"" (COM(2015)0610) og bilag 1-6 dertil,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 37, stk. 3,

A.  der henviser til, at den økonomiske, sociale og politiske krise har bevirket, at medlemsstaterne er sunket ned i økonomisk afmatning og deflation med et bekymrende antal på ca. 17 millioner arbejdsløse;

B.  der henviser til, at de initiativer, der foreslås af EU-institutionerne om reformen af den nuværende ramme for økonomisk styring, vil forværre den økonomiske, demokratiske og sociale krise i EU yderligere;

C.  der henviser til, at niveauet af fejl og uregelmæssigheder, der påvirker EU-budgettet, fortsat er højt uden nogen betydelig reduktion, og at betalinger i 21 år i træk har været væsentligt fejlbehæftede som følge af, at overvågnings- og kontrolsystemerne kun til dels har været effektive;

D.  der henviser til, at det i en tid med stramme budgetter for alle borgere er bydende nødvendigt at reducere EU's administrative omkostninger med særligt fokus på at identificere betydelige strukturelle besparelser ved at genoverveje den geografiske spredning af Europa-Parlamentet arbejdssteder;

E.  der henviser til, at EU's politikker stadig i alvorlig grad mangler gennemsigtighed, navnlig i forbindelse med forhandlingerne om internationale handelsaftaler;

F.  der henviser til, at det er absolut nødvendigt at undgå indrømmelse af status som markedsøkonomi til Kina;

G.  der henviser til, at langtidsledigheden er fordoblet siden 2007 og tegner sig for halvdelen af den samlede arbejdsløshed, og til, at 4.5 millioner unge mellem 15 og 24 er arbejdsløse i EU, og at mere end 7 millioner unge europæere mellem 15 og 24 hverken er i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse;

H.  der henviser til, at små og mellemstore virksomheder (SMV'er) bør være en prioritet, med særligt fokus på at mindske overdrevne og unødvendige administrative omkostninger;

I.  der henviser til, at emissionshandelsordningen (ETS) i væsentlig grad har været en fiasko;

J.  der henviser til, at aftalen mellem medlemsstaterne om de nærmere regler for faciliteten for flygtninge i Tyrkiet ikke er den bedste løsning for EU på problemet med den udbredte flygtningenødsituation (og ikke bør gentages med andre tredjelande);

K.  der henviser til, at en form for direkte demokrati, hvor borgere træffer direkte afgørelser, giver større legitimitet til beslutningsprocessen og kan bidrage til at øge borgerdeltagelsen; der henviser til, at det er vigtigt at respektere folket stemme gennem frie og retfærdige nationale folkeafstemninger i medlemsstaterne;

Vigtige prioriteter

1.  understreger det presserende behov for at give medlemsstaterne mulighed for at drage fuld nytte af de monetære og finanspolitiske værktøjer med henblik på effektivt at støtte den økonomiske genopretning og sikre den demokratiske og politiske legitimitet af grundlæggende økonomiske beslutninger;

2.  mener, at det i lyset af revisionen af FFR bør prioriteres at finde en løsning på problemet med betalinger inden gennemførelsen af nye forpligtelser; minder om, at man altid i første omgang bør omfordele bevillinger fra eksisterende ikke-prioriterede budgetposter og undgå spild og dårlig ledelse; påpeger, at programmer i nogle tilfælde kan finansieres og gennemføres bedre på nationalt plan i overensstemmelse med nærhedsprincippet;

3.  kræver langt større kontrol med og revision af EU's budget; mener, at det skal være et ufravigeligt krav, at der opnås en positiv revisionserklæring (DAS) fra Revisionsretten inden for to år; beklager de fejl og uregelmæssigheder, der påvirker EU's budget, navnlig med hensyn til offentlige indkøb, og insisterer på et stærkt behov for at bekæmpe korruption og organiseret kriminalitet på tværnationalt plan; understreger betydningen af en større gennemsigtighed i EU’s udgifter og opfordrer til offentliggørelse af alle oplysninger om anvendelsen af EU-midler;

4.  afviser ideen om et specifikt budget for euroområdet, da dette vil udgøre en betydelig kløft mellem lande, der bruger euroen, og dem, der bevarer deres egne valutaer; bemærker, at et budget for euroområdet også vil føre til en yderligere afgivelse af demokratisk national suverænitet til fordel for teknokratiske strukturer;

5.  understreger, at den fælles valuta har en asymmetrisk og ødelæggende indvirkning på svagere økonomier, som er tvunget til at foretage en smertefuld tilpasning i form af intern devaluering som følge af en valuta, som er overvurderet i forhold til deres økonomier, mens stærkere medlemsstater i euroområdet får lov til at udnytte en urimelig konkurrencefordel på grund af en undervurderet valuta i forhold til andre medlemsstater i euroområdet, hvorved der skabes uacceptable uligheder og makroøkonomiske ubalancer i EU; fremhæver, at der er et presserende behov for at planlægge afvikling i god ro og orden af den monetære union og for omgående at tilvejebringe demokratiske mekanismer for et lands frivillige tilbagetrækning fra euroområdet;

6.  gentager, at der er behov for en bedre anvendelse af skatteydernes penge; understreger betydningen af at reducere EU's administrative omkostninger, navnlig i en tid med vedholdende krise; beklager, at Europa-Parlamentet har tre arbejdssteder — Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg; understreger, at det ville være mere effektivt, omkostningseffektivt og miljøvenligt, hvis det var placeret på ét enkelt arbejdssted;

7.  gentager, at national medfinansiering af de europæiske struktur- og investeringsfondene bør være helt udelukket fra definitionen af stabilitets- og vækstpagtens strukturelle underskud, og beklager, at EU's økonomiske stramninger kraftigt underminerer målene for den sociale, territoriale og økonomiske samhørighed;

8.  modsætter sig på det kraftigste støtteprogrammet for strukturreformer;

9.  understreger, at oprettelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) har haft en virkning i form af nedskæringer i Horisont 2020-programmerne og Connecting Europe-faciliteten (CEF);

10.  insisterer på, at forhandlingerne om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP) afbrydes, da det ville sænke standarderne på begge sider; gentager sig dybe bekymring over, at det alene er Kommissionen frem for folkevalgte og demokratisk ansvarlige regeringer, der har ret til at forhandle handelsaftaler; beklager Kommissionens afslag på at registrere det europæiske borgerinitiativ ”Stop TTIP”; er imod medtagelsen af investeringsdomstolssystemet i fremtidige handelsaftaler; er imod medtagelse af nogen form for offentlige tjenesteydelser i TTIP og andre handelsaftaler; opfordrer de nationale parlamenter til at få indflydelse på handelsforhandlinger såsom den omfattende økonomi- og handelsaftale (CETA) som et tegn på demokratisk kontrol;

11.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at øge sine bestræbelser på at presse på for en gennemgribende reform af de handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter og derved forbedre deres effektivitet, gennemsigtighed og håndhævelse med henblik på at beskytte producenterne, importørerne og borgere mod en handelspartner, der ikke konkurrerer på rimelige vilkår;

12.  anerkender nærheds- og proportionalitetsprincippet med hensyn til gennemførelsen af handlingsplanen for den cirkulære økonomi, der giver medlemsstaterne mulighed for at gå videre end EU's beslutninger;

13.  insisterer på, at EU ikke anerkender eller indrømmer Kina status som markedsøkonomi;

14.  beklager, at ungdomsgarantien har ikke bevirket nogen væsentlig stigning i ungdomsbeskæftigelsen, og er dybt bekymret over det alarmerende niveau af langtidsledighed;

15.  fordømmer enhver EU-lovgivning, der medfører administrative byrder for SMV’er – som er en vigtig kilde til arbejdspladser og vækst – og lægger dem yderligere bureaukratiske hindringer i vejen; understreger, at der skal gives støtte til SMV'er, med særlig fokus på at mindske EU's bureaukrati og samtidig sikre tilstrækkelig social beskyttelse;

16.  understreger behovet for at anerkende de væsentlige problemer, der tidligere har været med emissionshandelsordningen, og opfordrer Kommissionen til at overveje en omfordeling af de tilsvarende gennemførelsesressourcer til andre initiativer, der giver mere velstand til det europæiske samfund;

17.  understreger behovet for at udarbejde overvågnings- og gennemførelsesrapporter om udbetaling og nationale udgifter til Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og Fonden for Intern Sikkerhed og til fuldt ud at overvåge og regelmæssigt evaluere anvendelsen af EU-midler til Tyrkiet inden for rammerne af aftalen mellem EU og Tyrkiet;

18.  minder om, at medlemsstaterne bør omsætte og gennemføre de instrumenter, der er tilgængelige på internationalt plan i kampen mod organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge;

19.  minder om, at de høje kontraherende parter i henhold til artikel 46, stk. 1, i den europæiske menneskerettighedskonvention uden forbehold har påtaget sig en højtidelig og bindende forpligtelse i henhold til retsstatsprincippet med henblik på at "rette sig efter Domstolens endelige dom i enhver sag, som de er part i"; beklager forsinkelserne i gennemførelsen og den manglende politiske vilje i visse tilfælde til at gennemføre visse af Domstolens domme;

20.  mener, at den aktive inddragelse af EU's borgere i beslutningsprocessen er af afgørende betydning for at bygge bro over den demokratiske kløft; mener, at en form for direkte demokrati ville øge borgerdeltagelsen og ansvarligheden; gentager sin holdning om, at sådanne foranstaltninger er absolut nødvendige i et demokratisk samfund med henblik på at bevare retfærdighed, frihed og deltagelse;

21.  fremhæver vigtigheden af at respektere folkets stemme gennem frie og retfærdige nationale folkeafstemninger i medlemsstaterne om nye traktater eller ændringer af eksisterende traktater;

22.  kræver, at Kommissionen og alle EU's institutioner respekterer resultatet af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige, som blev afholdt den 23. juni 2016; opfordrer Kommissionen og Rådet til at gennemføre artikel 50 forhandlingerne på en åben og venlig måde, der respekterer det britiske folks ønsker;

23.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik