Resolutsiooni ettepanek - B8-0895/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-0895/2016

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Euroopa Parlamendi prioriteetide kohta seoses komisjoni 2017. aasta tööprogrammiga

  4.7.2016 - (2016/2773(RSP))

  komisjoni avalduse alusel
  vastavalt kodukorra artikli 37 lõikele 3 ning Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppele

  David Borrelli fraktsiooni EFDD nimel

  Menetlus : 2016/2773(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B8-0895/2016
  Esitatud tekstid :
  B8-0895/2016
  Vastuvõetud tekstid :

  B8-0895/2016

  Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa Parlamendi prioriteetide kohta seoses komisjoni 2017. aasta tööprogrammiga

  (2016/2773(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse komisjoni teatist „Komisjoni 2016. aasta tööprogramm. Vanamoodi edasi minna ei saa“ (COM(2015)0610) ning selle I–VI lisa,

  –  võttes arvesse kodukorra artikli 37 lõiget 3,

  A.  arvestades, et majandus-, sotsiaal- ja poliitiline kriis on tõuganud liikmesriigid majanduslangusse ja toonud kaasa deflatsiooni ning töötute arv on ärevust tekitav – ligikaudu 17 miljonit;

  B.  arvestades, et ELi institutsioonide välja pakutud algatused kehtiva majanduse juhtimise raamistiku reformimiseks halvendaksid veelgi majandus-, demokraatia ja sotsiaalkriisi ELis;

  C.  arvestades, et ELi eelarvet mõjutav vea- ja pettuste määr on jätkuvalt kõrge ega ole märkimisväärselt vähenenud ning 21 aastat järjest on maksed olnud olulisel määral vigadest mõjutatud, kuna järelevalve- ja kontrollisüsteemid on ainult osaliselt mõjusad;

  D.  arvestades, et kõiki kodanikke puudutava kokkuhoiu tingimustes on ELi halduskulusid vaja tingimata kärpida, pöörates erilist tähelepanu märkimisväärsete struktuursete kokkuhoiuvõimaluste välja selgitamisele, vaadates selleks läbi Euroopa Parlamendi töökohtade geograafilise hajutatuse;

  E.  arvestades, et ELi poliitika on endiselt väga läbipaistmatu, eriti rahvusvaheliste kaubanduslepingute läbirääkimiste puhul;

  F.  arvestades, et tingimata on vaja hoiduda Hiinale turumajandusliku staatuse andmisest;

  G.  arvestades, et pikaajaliselt töötute arv on alates 2007. aastast kahekordistunud ja pikaajaliselt töötud moodustavad poole kõigist töötutest; ELis on 4,5 miljonit töötut 15–24-aastast noort ja arvestades, et rohkem kui 7 miljonit 15–24-aastast noort eurooplast ei tööta ega õpi;

  H.  arvestades, et väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) abistamine peaks olema prioriteet ning erilist tähelepanu tuleks pöörata liigsete ja tarbetute halduskulude vähendamisele;

  I.  arvestades, et heitkogustega kauplemise süsteem (ETS) on sisuliselt läbi kukkunud;

  J.  arvestades, et liikmesriikide kokkulepe Türgi pagulasrahastu korralduse osas ei ole ELi jaoks parim lahendus arenevast pagulaskriisist tingitud probleemi lahendamiseks (ja seda ei tuleks dubleerida muude kolmandate riikide osas);

  K.  arvestades, et otsedemokraatia, mille puhul kodanikud saavad otse otsustada, annab otsustusprotsessile suurema legitiimsuse ja võib aidata suurendada kodanike osalemist; arvestades, et on oluline austada liikmesriikides vabadel ja ausatel referendumitel antud rahva häält;

  Prioriteedid

  1.  toonitab, et liikmesriikidel tuleb kindlasti lubada kasutada raha- ja eelarvepoliitika vahendeid täielikult ära majanduse elavdamise mõjusaks toetamiseks ning põhiliste majandusotsuste demokraatliku ja poliitilise legitiimsuse tagamiseks;

  2.  on seisukohal, et mitmeaastase finantsraamistiku muutmist arvestades tuleks enne uute kulukohustuste rakendamist esmajärjekorras lahendada ära maksete probleem; tuletab meelde, et esimene valik peaks alati olema assigneeringute ümberpaigutamine olemasolevatelt mitteprioriteetsetelt eelarveridadelt, millega hoitakse ära raiskamine ja halb majandamine; juhib tähelepanu, et mõnel juhul on programme võimalik paremini rahastada ja ellu viia riiklikul tasandil vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele;

  3.  nõuab ELi eelarve palju suuremat kontrollimist ja auditeerimist; nõuab kohustusliku nõudena kontrollikojalt positiivse kinnitava avalduse (DAS) saamist kahe aasta jooksul; väljendab kahetsust EL eelarvet mõjutava vea- ja pettuste määra üle, eriti avalike hangete osas, ning toonitab tungivat vajadust võidelda korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu riikideülesel tasandil; rõhutab, et oluline on ELi kulutuste suurem läbipaistvus, ning nõuab kogu teabe avaldamist Euroopa rahaliste vahendite kasutamise kohta;

  4.  ei poolda mõtet luua euroala jaoks eraldi eelarve, sest see rõhutaks märkimisväärset vahet eurot kasutavate ja omavääringu säilitanud riikide vahel; märgib, et euroala eelarve tooks ühtlasi kaasa veelgi ulatuslikuma demokraatliku riikliku suveräänsuse loovutamise tehnokraatlikele moodustistele;

  5.  toonitab, et ühisraha avaldab nõrgematele majandustele asümmeetrilist ja hävitavat mõju, kuna need majandused on sunnitud tegema läbi valulise kohandamise sisemise devalveerimise kaudu vääringu tõttu, mis on nende majanduse suhtes üle hinnatud, lubades tugevamatel euroala liikmesriikidel kasutada ära teiste euroala liikmesriikide suhtes alahinnatud vääringust tulenevat ebaõiglast konkurentsieelist, millega tekitatakse talumatud erinevused ja makromajanduslik tasakaalustamatus ELis; toonitab, et kiiresti on vaja kavandada rahaliidu korrapärane laialisaatmine ning näha koheselt ette demokraatlikud mehhanismid riigi vabatahtlikuks lahkumiseks euroalast;

  6.  kordab, et maksumaksja raha tuleb paremini kasutada; rõhutab, et oluline on vähendada ELi halduskulusid, eriti jätkuva kriisi ajal; taunib asjaolu, et Euroopa Parlamendil on kolm töökohta – Brüsselis, Strasbourgis ja Luxembourgis; toonitab asjaolu, et üks asukoht oleks tulemuslikum, kulutõhusam ja keskkonnasõbralikum;

  7.  kordab, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondi vahenditega kaasnevat riiklikku rahastamist ei tohiks stabiilsuse ja kasvu pakti struktuurse eelarvepuudujäägi määratluses üldse arvestada, ning mõistab hukka selle, et ELi kokkuhoiumeetmed kahjustavad kõvasti sotsiaalse, territoriaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse eesmärkide täitmist;

  8.  on igati vastu struktuurireformi tugiprogrammile;

  9.  toonitab, et Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) loomine on mõjutanud programmi „Horisont 2020“ ja Euroopa ühendamise rahastut kärbete näol;

  10.  nõuab Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) läbirääkimistest loobumist, kuna pakt viiks alla mõlema poole standardid; väljendab veel kord sügavat muret seoses asjaoluga, et ainult komisjonil, mitte riikide valitud ja aruandluskohustuslikel valitsustel, on õigus pidada läbirääkimisi kaubanduskokkulepete üle; avaldab kahetsust asjaolu pärast, et komisjon keeldus registreerimast Euroopa kodanikualgatust „Stop TTIP“; on vastu investeerimiskohtu süsteemi lisamisele tulevastesse kaubanduslepingutesse; on vastu avalike teenuste lisamisele TTIPsse ja muudesse kaubanduslepingutesse; palub riikide parlamentidel anda oma panus kaubandusläbirääkimistesse, nt laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu osas, mis annaks tunnistust demokraatlikust kontrollist;

  11.  nõuab tungivalt, et komisjon teeks suuremaid pingutusi kaubanduse kaitsevahendite põhjaliku reformimise nõudmisel, et parandada nende vahendite tulemuslikkust, läbipaistvust ja jõustamist ning kaitsta tootjaid, importijaid ja kodanikke kõigi ebaausalt konkureerivate kaubanduspartnerite eest;

  12.  tunnistab subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid seoses ringmajanduse tegevuskava täitmisega, millega antakse liikmesriikidele võimalus minna ühenduse otsustest kaugemale;

  13.  nõuab, et EL ei annaks Hiinale turumajanduslikku staatust ega tunnustaks seda;

  14.  kahetseb väga, et noortegarantii ei ole suutnud noorte tööhõivet olulisel määral suurendada, ning tunneb suurt muret pikaajalise töötuse ärevaks tegevalt kõrge määra üle;

  15.  taunib kõiki ELi õigusakte, millega kehtestatakse halduskoormus VKEdele – kes on töökohtade loomise ja majanduskasvu peamine allikas – ning millega tekitatakse neile täiendavaid bürokraatlikke takistusi; toonitab, et VKEsid tuleb rohkem toetada, pöörates peamist tähelepanu ELi bürokraatia vähendamisele, tagades seejuures piisava sotsiaalkaitse;

  16.  toonitab vajadust tunnistada heitkogustega kauplemise süsteemiga seotud märkimisväärseid varasemad probleeme ja kutsub komisjoni üles kaaluma vastavate rakendamisressursside ümberpaigutamist muudesse, Euroopa ühiskonnale suuremat jõukust toovatesse algatustesse;

  17.  toonitab vajadust võtta kasutusele järelevalve- ja rakendusaruanded Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi väljamaksete ja riiklike kulutuste kohta ning teostada täielikku järelevalvet Türgile ELi ja Türgi vahelise kokkuleppe raames antavate ELi rahaliste vahendite kasutamise üle ja vahendite kasutamist korrapäraselt hinnata;

  18.  tuletab meelde, et liikmesriigid peaksid võtma üle ja rakendama organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu vastase võitluse valdkonnas rahvusvahelisel tasandil olemasolevaid vahendeid;

  19.  tuletab meelde, et Euroopa inimõiguste konventsiooni artikli 46 lõike 1 kohaselt on kõrged konventsiooniosalised võtnud endale õigusriigi põhimõtteid järgides ilma piiranguteta pühaliku ja siduva kohustuse järgida kohtu lõplikke otsuseid kõigis nende osalusega kohtuasjades; taunib viivitamist ja teatavate asjaolude puhul poliitilise tahte puudumist kohtu teatavate otsuste täitmisel;

  20.  on seisukohal, et ELi kodanike aktiivne osalemine õiguslike otsuste tegemise protsessis on demokraatia lõhe ületamise seisukohalt väga olulise tähtsusega; toonitab, et otsedemokraatia suurendaks osalemist ja aruandekohustust; kordab seisukohta, et sellised meetmed on demokraatlikus ühiskonnas hädavajalikud, et võimaldada säilitada õiglus, vabadus ja osalemine;

  21.  rõhutab liikmesriikides vabadel ja õiglastel referendumitel uute lepingute või kehtivate lepingute kõigi muudatuste suhtes antava rahva hääle austamise tähtsust;

  22.  nõuab, et komisjon ja kõik ELi institutsioonid austaksid 23. juunil 2016 Ühendkuningriigis toimunud referendumi tulemusi; palub komisjonil ja nõukogul viia artikli 50 kohased läbirääkimised läbi avatul ja sõbralikul moel Suurbritannia rahva tahet austades;

  23.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide valitsustele.