Prijedlog rezolucije - B8-0895/2016Prijedlog rezolucije
B8-0895/2016

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o prioritetima Europskog parlamenta za program rada Komisije za 2017.

4.7.2016 - (2016/2773(RSP))

podnesen nakon izjave Komisije
u skladu s člankom 37. stavkom 3. Poslovnika i Okvirnim sporazumom o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije

David Borrelli u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Postupak : 2016/2773(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0895/2016
Podneseni tekstovi :
B8-0895/2016
Doneseni tekstovi :

B8-0895/2016

Rezolucija Europskog parlamenta o prioritetima Europskog parlamenta za program rada Komisije za 2017.

(2016/2773(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije naslovljenu „Program rada Komisije za 2016.: Vrijeme je za drugačiji način rada” (COM(2015)0610) i njezine priloge od 1. do 6.,

–  uzimajući u obzir članak 37. stavak 3. Poslovnika,

A.  budući da su se zbog gospodarske, socijalne i političke krize države članice našle u recesiji, pogođene su deflacijom i imaju zabrinjavajući broj od otprilike 17 milijuna nezaposlenih;

B.  budući da bi se gospodarska, demokratska i socijalna kriza u EU-u dodatno pogoršala inicijativama koje su predložile institucije EU-a, a koje se odnose na reformu trenutačnog okvira gospodarskog upravljanja;

C.  budući da je stopa pogreške i prevare prisutna u proračunu EU-a i dalje na visokoj razini i nije se značajno smanjila, a na plaćanja već dvadeset i jednu godinu zaredom bitno utječu greške uzrokovane tek djelomičnom učinkovitošću nadzornih i kontrolnih sustava;

D.  budući da je u dobu mjera štednje kojima su obuhvaćeni svi građani ključno da se smanje administrativni troškovi EU-a i pritom posebno usredotoči na iznalaženje značajnih strukturnih ušteda ponovnim razmatranjem geografske raštrkanosti mjesta rada Europskog parlamenta;

E.  budući da je u politikama EU-a još uvijek prisutan ozbiljan manjak transparentnosti, posebno u slučaju pregovora o međunarodnim trgovinskim sporazumima;

F.  budući da je apsolutno nužno izbjeći odobravanje statusa tržišnog gospodarstva Kini;

G.  budući da se od 2007. godine dugoročna nezaposlenost udvostručila i čini polovicu ukupne nezaposlenosti; nezaposleno je 4,5 milijuna mladih u EU-u u dobi između 15 i 24 godine, dok više od 7 milijuna mladih Europljana u dobi od 15 do 24 godine nije niti zaposleno, niti se institucionalno obrazuje ili prolazi obuku;

H.  budući da bi pomaganje malim i srednjim poduzećima trebalo biti prioritet te bi se posebna pažnja trebala pridati smanjenju pretjeranih i nepotrebnih administrativnih troškova;

I.  budući da je sustav za trgovanje emisijama značajno podbacio;

J.  budući da sporazum između država članica o uspostavi Instrumenta za izbjeglice u Turskoj nije najbolji način kojim EU može riješiti problem hitne izbjegličke situacije koja se upravo odvija (i ne bi ga trebalo kopirati u drugim trećim zemljama);

K.  budući da se oblikom izravne demokracije u kojem građani donose izravne odluke daje veći legitimitet procesu odlučivanja i potiče sudjelovanje građana; budući da je važno da se poštuju glasovi građana na slobodnim i pravednim nacionalnim referendumima u državama članicama;

  Ključni prioriteti

1.  ističe da je hitno potrebno dozvoliti državama članicama potpuno iskorištavanje sredstava monetarne i fiskalne politike kako bi se učinkovito podržao gospodarski oporavak i zajamčio demokratski i politički legitimitet glavnih gospodarskih odluka;

2.  smatra da se, u svjetlu revizije VFO-a, prioritet mora dati rješavanju problema plaćanja, a onda izvršenju novih obveza; podsjeća da bi uvijek trebalo posezati za preraspodjelom odobrenih sredstava iz postojećih neprioritetnih proračunskih linija kao prvom mogućnošću, uz izbjegavanje rasipanja sredstava i lošeg upravljanja; naglašava da se neki programi mogu bolje financirati i provoditi na nacionalnoj razini u skladu s načelom supsidijarnosti;

3.  zahtijeva mnogo veći nadzor i reviziju proračuna EU-a; inzistira na obaveznom uvjetu prema kojem Revizorski sud mora odobriti pozitivnu izjavu o jamstvu (DAS) u roku od dvije godine; žali zbog stope pogreške i prevare koja utječe na proračun EU-a, naročito skrećući pozornost na javnu nabavu, i ustraje u snažnoj potrebi za borbom protiv korupcije i organiziranog kriminala na nadnacionalnoj razini; ističe važnost veće transparentnosti u potrošnji EU-a i poziva na objavu svih informacija o rashodima europskih fondova;

4.  odbacuje ideju posebnog proračuna za europodručje koja bi značila bitnu podjelu između država koje imaju euro i onih koje su zadržale vlastitu valutu; napominje da bi uvođenje takvog proračuna značilo da se demokratski nacionalni suverenitet nastavlja podvrgavati volji tehnokratskih struktura;

5.  naglašava da jedinstvena valuta ima asimetričan i razarajući učinak na slabija gospodarstva koja su prisiljena na bolno prilagođavanje u sklopu unutarnje devalvacije uzrokovane valutom koja je precijenjena u odnosu na njihovo gospodarstvo te pritom dopuštaju jačim državama članicama europodručja iskorištavanje nepravedne konkurentne prednosti koju imaju u odnosu na druge članice zbog podcijenjene valute, što uzrokuje nedopustive nejednakosti i makroekonomsku neravnotežu u EU-u; naglašava hitnu potrebu za planiranjem urednog raskida monetarne unije i trenutačnim pružanjem demokratskih mehanizama dobrovoljnog povlačenja neke zemlje iz europodručja;

6.  ponovno naglašava potrebu za boljim iskorištavanjem novaca poreznih obveznika; naglašava važnost smanjenja administrativnih troškova EU-a, posebno u razdoblju kontinuirane krize; ne odobrava činjenicu da Europski parlament ima tri mjesta rada – Bruxelles, Strasbourg i Luxembourg; ističe da bi Europski parlament bio učinkovitiji i ekonomičniji i da bi njegove aktivnosti bile manje štetne po okoliš kad bi bio smješten na jednom mjestu rada;

7.  ponavlja da bi nacionalno sufinanciranje europskih strukturnih i investicijskih fondova trebalo biti u potpunosti isključeno iz definicije strukturnih deficita Pakta o stabilnosti i rastu i osuđuje činjenicu da mjere štednje EU-a podrivaju ciljeve društvene, teritorijalne i gospodarske kohezije;

8.  oštro se protivi Programu potpore strukturnim reformama;

9.  naglašava da je osnivanje Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) imalo učinak u smislu rezova za programe u okviru „Obzora 2020.ˮ i za Instrument za povezivanje Europe (CEF);

10.  inzistira na tome da se odustane od pregovora o Transatlantskom partnerstvu za trgovinu i ulaganja (TTIP) kojim bi se snizili standardi na objema stranama; ponavlja da je duboko zabrinut zbog činjenice da samo Komisija ima pravo pregovarati o trgovinskim sporazumima, a ne izabrane i odgovorne nacionalne vlade; žali zbog toga što je Komisija odbila registrirati Europsku građansku inicijativu „Stop TTIP-u”; protivi se uključenju sudskog sustava za ulaganja u buduće trgovinske sporazume; protivi se svakom uključenju javnih usluga u TTIP i druge trgovinske sporazume; traži od nacionalnih parlamenata da sudjeluju u raspravama o pregovorima o trgovinskim sporazumima, poput onoj o Sveobuhvatnom ekonomskom i trgovinskom sporazumu (CETA), kako bi se pokazalo prisustvo demokratskog nadzora;

11.  apelira da se Komisija jače zalaže za sveobuhvatnu reformu instrumenata trgovinske zaštite i tako poboljša učinkovitost, transparentnost i provedbu tih instrumenata, kako bi zaštitila proizvođače, uvoznike i građane od trgovinskih partnera koji u tržišnom natjecanju sudjeluju na nepošten način;

12.  priznaje da postoje načela supsidijarnosti i proporcionalnosti u pogledu provedbe akcijskog plana za kružno gospodarstvo, čime se državama članicama daje mogućnost zaobilaženja odluka europske zajednice;

13.  ustraje na tome da EU ne prizna i ne odobri Kini status tržišnog gospodarstva;

14.  duboko žali zbog toga što se Jamstvom za mlade nije značajno povećala zaposlenost mladih i duboko je zabrinut zbog alarmantne stope dugoročne nezaposlenosti;

15.  osuđuje sve zakonodavstvo EU-a kojim se nameću administrativna opterećenja i dodatne birokratske zapreke malim i srednjim poduzećima koja su jedan od glavnih generatora radnih mjesta i rasta; ističe da se treba pružiti veća potpora malim i srednjim poduzećima, s glavnim naglaskom na smanjenju birokratskih zapreka u EU-u i osiguravanje adekvatne socijalne zaštite;

16.  naglašava potrebu da se priznaju značajni problemi na koje se prethodno naišlo prilikom korištenja sustava trgovanja emisijskim jedinicama i poziva Komisiju da razmotri preraspodjelu odgovarajućih sredstava provedbe drugim inicijativama i doprinese većem prosperitetu europskog društva;

17.  ističe potrebu uspostavljanja izvješća o nadzoru i provedbi isplate i potrošnje po državi u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost te punog nadzora i redovite ocjene korištenja sredstava EU-a dodijeljenih Turskoj u sklopu sporazuma sklopljenog između dviju strana;

18.  podsjeća da bi države članice trebale prenijeti i provesti instrumente koji su dostupni na međunarodnoj razini u sklopu borbe protiv organiziranog kriminala, korupcije i pranja novca;

19.  podsjeća da su se visoke ugovorne stranke temeljem članka 46. stavka 1. Europske konvencije o ljudskim pravima svečano obvezale u okviru zakona „podvrgnuti konačnoj presudi Suda u svakom sporu u kojem su strankeˮ; žali zbog kašnjenja u provedbi i nedostatka političke volje u određenim situacijama da se provedu presude Suda;

20.  smatra da je aktivno sudjelovanje građana EU-a u pravnom postupku odlučivanja od najveće važnosti kako bi se premostio demokratski jaz; inzistira na tome da bi se oblikom izravne demokracije povećalo sudjelovanje i odgovornost; ponavlja svoje stajalište da su te mjere prijeko potrebne u demokratskom društvu i da se njima omogućuje očuvanje pravde, slobode i sudjelovanja u procesu odlučivanja;

21.  ističe da je važno poštovati odabir građana kad na slobodnim i pravednim nacionalnim referendumima u državama članicama glasuju o novim ugovorima ili izmjenama postojećih;

22.  zahtijeva da Komisija i sve institucije EU-a poštuju rezultate referenduma koji je održan u Ujedinjenom Kraljevini 23. lipnja 2016.; traži od Komisije i Vijeća da pregovore povezane s člankom 50. vode na pristupačan i prijateljski način, poštujući volju naroda Ujedinjene Kraljevine;

23.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji i vladama i parlamentima država članica.