Procedūra : 2016/2773(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0895/2016

Pateikti tekstai :

B8-0895/2016

Debatai :

PV 06/07/2016 - 5
CRE 06/07/2016 - 5

Balsavimas :

PV 06/07/2016 - 6.12
CRE 06/07/2016 - 6.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 407kWORD 80k
4.7.2016
PE585.336v01-00
 
B8-0895/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnio 3 dalį ir Pagrindų susitarimą dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių


dėl Europos Parlamento prioritetų, susijusių su 2017 m. Komisijos darbo programa (2016/2773(RSP))


David Borrelli EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Parlamento prioritetų, susijusių su 2017 m. Komisijos darbo programa (2016/2773(RSP))  
B8-0895/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „2016 m. Komisijos darbo programa. Ne laikas taikyti standartinius sprendimus“ (COM(2015) 0610) ir jo 1–6 priedus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnio 3 dalį,

A.  kadangi ekonominė, socialinė ir politinė krizė įstūmė valstybes nares į nuosmukį ir defliaciją ir lėmė nerimą keliančio masto nedarbą – maždaug 17 mln. bedarbių;

B.  kadangi ES institucijų siūlomos iniciatyvos dėl dabartinės ekonomikos valdymo sistemos reformos toliau didintų ekonominę, demokratinę ir socialinę krizę ES;

C.  kadangi klaidų ir sukčiavimo atvejų, darančių poveikį ES biudžetui, rodiklis vis dar didelis ir nepastebima jokio jo mažėjimo, ir kadangi 21 metai iš eilės mokėjimų srityje daromos reikšmingos klaidos, kylančios dėl dalinio priežiūros ir kontrolės sistemų veiksmingumo;

D.  kadangi griežto taupymo priemonių visiems piliečiams laikmečiu būtina mažinti administracines ES išlaidas, ypatingą dėmesį skiriant didelio struktūrinio taupymo galimybių nustatymui persvarstant Europos Parlamento darbo vietų geografinį išskaidymą;

E.  kadangi ES politikai vis dar labai trūksta skaidrumo, ypač derybų dėl tarptautinių prekybos susitarimų srityje;

F.  kadangi neabejotinai būtina išvengti rinkos ekonomikos statuso suteikimo Kinijai;

G.  kadangi nuo 2007 m. ilgalaikio nedarbo padvigubėjo ir jis sudaro pusę viso nedarbo; 4,5 mln. 15–24 metų amžiaus jaunuolių ES neturi darbo ir kadangi daugiau kaip 7 mln. 15–24 m. amžiaus Europos jaunuolių nedirba, nestudijuoja ir nesimoko;

H.  kadangi pirmenybė turėtų būti teikiama pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), ypač daug dėmesio skiriant pernelyg didelėms ir nereikalingoms administracinėms išlaidoms mažinti;

I.  kadangi iš esmės nepasiteisino apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS);

J.  kadangi valstybių narių susitarimo dėl Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės nėra ES geriausias būdas dabartinei pabėgėlių krizės problemai spręsti (ir neturėtų būti kartojamas su kitomis trečiosiomis šalimis);

K.  kadangi tokia tiesioginės demokratijos forma, kai piliečiai priima tiesioginius sprendimus, suteikia daugiau teisėtumo sprendimų priėmimo procesui ir gali padėti paskatinti piliečių dalyvavimą; kadangi svarbu atsižvelgti į gyventojų balsavimo valstybėse narėse surengtuose laisvuose ir sąžininguose nacionaliniuose referendumuose rezultatus;

Pagrindiniai prioritetai

1.  pabrėžia, kad labai svarbu skubiai suteikti valstybėms narėms galimybę visapusiškai naudotis pinigų ir fiskalinės politikos priemonėmis siekiant veiksmingai remti ekonomikos atsigavimą ir užtikrinti svarbiausių ekonominių sprendimų demokratinį ir politinį teisėtumą;

2.  mano, kad turint mintyje DFP peržiūrą, pirmenybę reikėtų teikti mokėjimų problemai išspręsti prieš įgyvendinant naujus įsipareigojimus; mano, kad visada pirmiausia reikėtų perskirstyti asignavimus iš esamų neprioritetinių biudžeto eilučių vengiant švaistymo ir netinkamo valdymo; atkreipia dėmesį į tai, kad kai kuriais atvejais programos gali būti geriau finansuojamos ir įgyvendinamos nacionaliniu lygmeniu, taikant subsidiarumo principą;

3.  ragina kur kas labiau kontroliuoti ir audituoti ES biudžetą; reikalauja per dvejus metus privalomai gauti teigiamą Audito Rūmų patikinimo pareiškimą; apgailestauja dėl klaidų ir sukčiavimo, darančių poveikį ES biudžetui, ypač viešųjų pirkimų srityje, lygio ir pabrėžia, kad būtina kovoti su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu tarptautiniu lygmeniu; pabrėžia didesnio ES išlaidų skaidrumo svarbą ir ragina skelbti visą informaciją apie Europos lėšų panaudojimą;

4.  atmeta vien tik euro zonai skirto biudžeto idėją, nes tai reikštų reikšmingą padalijimą tarp eurą naudojančių šalių ir šalių, kurios naudoja savo valiutą; pažymi, kad numatant biudžetą euro zonai taip pat lemtų tolesnį demokratinio nacionalinio suverenumo atsižadėjimą technokratinių darinių naudai;

5.  pabrėžia, kad bendra valiuta daro asimetrinį ir destruktyvų poveikį silpnesnės ekonomikos šalyse, kurios yra priverstos atlikti skausmingą vidaus devalvacijos dėl valiutos, kuri jų ekonomikos atžvilgiu yra pervertinama, koregavimą, o stipresnės euro zonos valstybės narės naudojasi nesąžiningu konkurenciniu pranašumu dėl nuvertintos valiutos, palyginti su kitomis euro zonos valstybėmis narėmis, ir todėl ES atsiranda netoleruotinų skirtumų ir makroekonominis disbalansas; pabrėžia, kad reikia skubiai planuoti metodišką pinigų sąjungos išformavimą ir nedelsiant numatyti demokratinius šalies savanoriško pasitraukimo iš euro zonos mechanizmus;

6.  pakartoja, kad reikia geriau naudoti mokesčių mokėtojų pinigus; pabrėžia, kad svarbu mažinti ES administracines išlaidas, ypač užsitęsusios krizės laikotarpiu; apgailestauja dėl to, kad Europos Parlamentas dirba trijose vietose: Briuselyje, Strasbūre ir Liuksemburge; pabrėžia, kad būtų efektyviau, taupiau ir mažiau kenktų aplinkai, jei jis įsikurtų vienoje vietoje;

7.  pakartoja, kad nacionalinis bendras Europos struktūrinių ir investicijų fondų finansavimas turėtų būti visiškai išbrauktas iš Stabilumo ir augimo pakto struktūrinio deficito apibrėžties, ir apgailestauja dėl to, kad ES griežtos taupymo priemonės labai kenkia siekiant socialinės, teritorinės ir ekonominės sanglaudos tikslų;

8.  griežtai nepritaria struktūrinių reformų rėmimo programai;

9.  pabrėžia, kad Europos strateginių investicijų fondas (ESIF) turėjo įtakos sumažinant lėšų „Horizontas 2020“ programoms ir Europos infrastruktūros tinklų priemonei (EITP);

10.  primygtinai reikalauja, kad būtų nutrauktos derybos dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (TPIP) susitarimo, nes pagal jį būtų sumažinti abiejų susitarimo šalių standartai; pakartoja savo didžiulį susirūpinimą dėl to, kad tik Komisija, o ne išrinktos ir atskaitingos nacionalinės vyriausybės, turi teisę dalyvauti derybose dėl prekybos susitarimų; apgailestauja, kad Komisija atsisakė įregistruoti Europos piliečių iniciatyvą „Sustabdykime TPIP“; nepritaria tam, kad į būsimus prekybos susitarimus būtų įtraukta investicijų teismų sistema (ITS); nepritaria, kad į TPIP ir kitus prekybos susitarimus būtų įtrauktos bet kokios viešosios paslaugos; ragina nacionalinius parlamentus daryti spaudimą, kaip demokratinės kontrolės ženklą, dėl prekybos derybų, pvz., dėl išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS);

11.  ragina Komisiją dėti daugiau pastangų skatinant visapusišką prekybos apsaugos priemonių reformą, tuo būdu didinant jų veiksmingumą, skaidrumą ir įgyvendinimą, tam, kad gamintojai, importuotojai ir piliečiai būtų apsaugoti nuo bet kokių nesąžiningai konkuruojančių prekybos partnerių;

12.  pripažįsta subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymą žiedinės ekonomikos veiksmų planui įgyvendinti, paliekant valstybėms narėms galimybę taikyti griežtesnius nei Bendrijos sprendimus;

13.  primygtinai reikalauja, kad ES nepripažintų ar nesuteiktų Kinijai rinkos ekonomikos statuso;

14.  labai apgailestauja dėl to, kad įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą iš esmės nė kiek nepadidėjo jaunimo užimtumas ir yra labai susirūpinęs dėl nerimą keliančio ilgalaikio nedarbo lygio;

15.  pripažįsta netinkamais visus ES teisės aktus, pagal kuriuos MVĮ – pagrindiniam darbo vietų ir augimo šaltiniui – užkraunama administracinė našta ir pagal kuriuos joms sukuriama daugiau biurokratinių kliūčių; pabrėžia, kad reikia labiau remti MVĮ ir pagrindinį dėmesį skirti ES biurokratijai mažinti užtikrinant tinkamą socialinę apsaugą;

16.  pabrėžia, kad reikia pripažinti praeityje patirtas dideles prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemos problemas, ir prašo Komisijos apsvarstyti galimybę atitinkamus įgyvendinimo išteklius perskirstyti kitoms iniciatyvoms, pagal kurias Europos visuomenei užtikrinama didesnė gerovė;

17.  pabrėžia, kad reikia nustatyti lėšų ir nacionalinių išlaidų dėl prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir Vidaus saugumo fondo stebėseną ir įgyvendinimo ataskaitų teikimą ir visapusiškai stebėti bei reguliariai vertinti Turkijai skirtų ES lėšų naudojimą pagal ES ir Turkijos susitarimą;

18.  primena, kad valstybės narės turėtų į nacionalinę teisę perkelti ir įgyvendinti tarptautiniu lygmeniu taikomas kovos su organizuotu nusikalstamumu, korupcija ir pinigų plovimu priemones;

19.  primena, kad pagal Europos žmogaus teisių konvencijos 46 straipsnio 1 dalį aukštosios susitariančiosios šalys be išlygų prisiėmė oficialų ir privalomą įsipareigojimą, laikantis teisinės valstybės principo „vykdyti galutinius Teismo sprendimus kiekvienoje byloje, kurios šalys jos yra“; apgailestauja, kad delsiama jį įgyvendinti ir kad tam tikromis aplinkybėmis įgyvendinant tam tikrus Teismo sprendimus stokojama politinės valios;

20.  mano, kad aktyvus ES piliečių dalyvavimas teisinių sprendimų priėmimo procese yra labai svarbus siekiant sumažinti demokratijos trūkumą; teigia, kad tiesioginės demokratijos forma padėtų padidinti dalyvavimą ir atskaitomybę; pakartoja savo požiūrį, kad demokratinėje visuomenėje neabejotinai būtinos tokios priemonės, kurios sudaro galimybes išsaugoti teisingumą, laisvę ir dalyvavimą;

21.  pabrėžia, kad svarbu atsižvelgti į gyventojų balsavimo valstybėse narėse surengtuose laisvuose ir sąžininguose nacionaliniuose referendumuose dėl naujų sutarčių ar bet kokių esamų sutarčių keitimų rezultatus;

22.  reikalauja, kad Komisija ir visos ES institucijos gerbtų 2016 m. birželio 23 d. Jungtinėje Karalystėje įvykusio referendumo rezultatus; ragina Komisiją ir Tarybą derybas pagal 50 straipsnį vykdyti atvirai ir palankiai, atsižvelgiant į Britanijos gyventojų valią;

23.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms.

 

Teisinė informacija - Privatumo politika