Návrh uznesenia - B8-0895/2016Návrh uznesenia
B8-0895/2016

NÁVRH UZNESENIA o prioritách Európskeho parlamentu v súvislosti s pracovným programom Komisie na rok 2017

4.7.2016 - (2016/2773(RSP))

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 37 ods. 3 rokovacieho poriadku a rámcovou dohodou o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou

David Borrelli v mene skupiny EFDD

Postup : 2016/2773(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0895/2016
Predkladané texty :
B8-0895/2016
Prijaté texty :

B8-0895/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu o prioritách Európskeho parlamentu v súvislosti s pracovným programom Komisie na rok 2017

(2016/2773(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Pracovný program Komisie na rok 2016 – Bežný prístup už nestačí (COM(2015)0610) a jeho prílohy 1 až 6,

–  so zreteľom na článok 37 ods. 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže hospodárska, sociálna a politická kríza viedla k tomu, že členské štáty upadli do recesie a deflácie, pričom počet nezamestnaných, ktorý dosiahol približne 17 miliónov, je znepokojujúci;

B.  keďže iniciatívy navrhnuté inštitúciami EÚ týkajúce sa reformy súčasného rámca správy hospodárskych záležitostí by ešte viac zhoršili hospodársku, demokratickú a sociálnu krízu v EÚ;

C.  keďže miera chýb a podvodov poškodzujúcich rozpočet EÚ zostáva na vysokej úrovni bez výrazného zníženia, pričom 21 rokov za sebou boli platby významne ovplyvnené chybami spôsobenými čiastočnou účinnosťou systémov dohľadu a kontroly;

D.  keďže v období, v ktorom všetci občania znášajú úsporné opatrenia, je zníženie administratívnych nákladov EÚ nevyhnutnosťou, a to s osobitným zameraním na identifikáciu významných štrukturálnych úspor prehodnotením geografického rozptýlenia pracovísk Európskeho parlamentu;

E.  keďže politiky EÚ sú stále značne netransparentné, najmä v prípade rokovaní o medzinárodných obchodných dohodách;

F.  keďže je absolútne nevyhnutné zabrániť udeleniu štatútu trhového hospodárstva Číne;

G.  keďže dlhodobá nezamestnanosť sa od roku 2007 zdvojnásobila a tvorí polovicu z celkovej nezamestnanosti; 4,5 milióna mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov je v EÚ nezamestnaných a keďže viac než 7 miliónov mladých Európanov vo veku od 15 do 24 rokov nie je ani zamestnaných, ani nie je v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy;

H.  keďže pomoc malým a stredným podnikom (MSP) by mala byť prioritou, pričom osobitnú pozornosť treba upriamiť na znižovanie nadmerných a zbytočných administratívnych nákladov;

I.  keďže schéma obchodovania s emisiami (ETS) v podstate zlyhala;

J.  keďže dohoda medzi členskými štátmi o opatreniach týkajúcich sa nástroja pre utečencov v Turecku nie je pre EÚ najlepším riešením problému rozvíjajúcej sa núdzovej situácie s utečencami (a nemala by sa opakovať v prípade ďalších tretích krajín);

K.  keďže forma priamej demokracie, v rámci ktorej občania prijímajú priame rozhodnutia, môže pomôcť zvýšiť účasť občanov na rozhodovacom procese a zabezpečuje jeho väčšiu legitímnosť; keďže je dôležité rešpektovať hlasovanie občanov v slobodných a spravodlivých národných referendách v členských štátoch;

Kľúčové priority

1.  zdôrazňuje naliehavú potrebu umožniť členským štátom, aby v plnej miere využívali nástroje menovej a fiškálnej politiky s cieľom účinne podporiť hospodárske oživenie a zabezpečiť demokratickú a politickú legitimitu základných hospodárskych rozhodnutí;

2.  domnieva sa, že vzhľadom na revíziu viacročného finančného rámca by sa pred vykonaním nových záväzkov malo uprednostniť vyriešenie problému s platbami; pripomína, že prvou možnosťou by vždy malo byť prerozdelenie rozpočtových prostriedkov z existujúcich rozpočtových riadkov, ktoré nie sú prioritné, čím sa vyhne plytvaniu a zlému hospodáreniu; poukazuje na to, že v niektorých prípadoch možno programy lepšie financovať a vykonávať na vnútroštátnej úrovni v súlade so zásadou subsidiarity;

3.  žiada, aby rozpočet EÚ podliehal oveľa rozsiahlejšej kontrole a auditu; trvá na tom, aby bola Komisia povinná získať do dvoch rokov pozitívne vyhlásenie o vierohodnosti (DAS) od Dvora audítorov; vyjadruje poľutovanie nad mierou chýb a podvodov poškodzujúcich rozpočet EÚ, najmä pokiaľ ide o verejné obstarávanie, a trvá na tom, že je veľmi dôležité bojovať proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti na nadnárodnej úrovni; zdôrazňuje význam väčšej transparentnosti v súvislosti s výdavkami EÚ a žiada, aby boli zverejňované všetky informácie o využívaní európskych fondov;

4.  odmieta myšlienku osobitného rozpočtu pre eurozónu, pretože by to predstavovalo výrazný rozkol medzi krajinami používajúcimi euro a krajinami, ktoré si zachovali vlastnú menu; poznamenáva, že rozpočet pre eurozónu by tiež viedol k ďalšiemu podrobeniu demokratickej národnej suverenity v prospech technokratických zoskupení;

5.  zdôrazňuje, že jednotná mena má asymetrický a ničivý vplyv na slabšie ekonomiky, ktoré sú nútené prijímať bolestivé zmeny v podobe vnútornej devalvácie, keďže ich mena je v pomere k ich hospodárstvam nadhodnotená, pričom silnejšie členské štáty eurozóny využívajú nespravodlivú konkurenčnú výhodu vzhľadom na podhodnotenú menu vo vzťahu k ostatným členským štátom eurozóny, čím sa v EÚ vytvárajú neprijateľné rozdiely a makroekonomické nerovnováhy; zdôrazňuje naliehavú potrebu plánovania riadeného rozpadu menovej únie a okamžitého zabezpečenia demokratických mechanizmov upravujúcich dobrovoľné vystúpenie krajiny z eurozóny;

6.  opakuje, že treba lepšie využiť peniaze daňových poplatníkov; zdôrazňuje, že je dôležité znížiť administratívne náklady EÚ, najmä v období pretrvávajúcej krízy; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Európsky parlament pracuje na troch pracoviskách – v Bruseli, Štrasburgu a Luxemburgu; zdôrazňuje skutočnosť, že by bolo účinnejšie, nákladovo efektívnejšie a ekologickejšie, keby bol Parlament umiestnený na jednom mieste;

7.  opakuje, že národné spolufinancovanie európskych štrukturálnych a investičných fondov by malo byť úplne vylúčené z vymedzenia štrukturálnych deficitov Paktu stability a rastu a vyjadruje poľutovanie nad tým, že úsporné opatrenia výrazne ohrozujú ciele sociálnej, územnej a hospodárskej súdržnosti;

8.  dôrazne odmieta program na podporu štrukturálnych reforiem;

9.  zdôrazňuje, že vytvorenie Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) spôsobilo škrty v rámci programov Horizont 2020 a Nástroja na prepájanie Európy (NPE);

10.  trvá na tom, aby sa rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) ukončili, keďže partnerstvo by oslabilo normy na oboch stranách; opakuje svoje hlboké znepokojenie nad tým, že právo rokovať o obchodných dohodách má len Komisia, a nie zvolené a zodpovedné národné vlády; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia odmietla zaregistrovať európsku iniciatívu občanov „Stop TTIP“; nesúhlasí so začlenením systému investičných súdov do budúcich obchodných dohôd; odmieta akékoľvek zahrnutie verejných služieb do TTIP a iných obchodných dohôd; žiada národné parlamenty, aby sa v záujme demokratickej kontroly zapájali do obchodných rokovaní, napríklad o komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode (CETA);

11.  vyzýva Komisiu, aby zvýšila svoje úsilie pri presadzovaní komplexnej reformy nástrojov na ochranu obchodu, čím sa zlepší ich efektívnosť, transparentnosť a presadzovanie, s cieľom ochrániť výrobcov, dovozcov a občanov pred každým obchodným partnerom, ktorý nesúťaží podľa pravidiel;

12.  uznáva zásadu subsidiarity a proporcionality so zreteľom na vykonávanie akčného plánu pre obehové hospodárstvo, pričom členským štátom ponecháva možnosť ísť nad rámec rozhodnutia spoločenstva;

13.  trvá na tom, aby EÚ v prípade Číny neuznala štatút trhového hospodárstva a aby ho Číne ani neudelila;

14.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že záruka pre mladých nepriniesla žiadne podstatné zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí a je hlboko znepokojený alarmujúcou mierou dlhodobej nezamestnanosti;

15.  odsudzuje všetky právne predpisy EÚ, ktoré spôsobujú administratívnu záťaž malým a stredným podnikom predstavujúcim hlavný zdroj zamestnanosti a rastu a ktoré ich vystavujú ďalším byrokratickým prekážkam; zdôrazňuje, že treba viac podporovať malé a stredné podniky, pričom sa treba zamerať hlavne na zníženie byrokracie v EÚ pri súčasnom zabezpečení primeranej sociálnej ochrany;

16.  zdôrazňuje, že je potrebné uznať závažné problémy, ktoré sa v minulosti vyskytli v súvislosti so schémou obchodovania s emisiami, a vyzýva Komisiu, aby zvážila vyčlenenie zodpovedajúcich zdrojov na vykonávanie pre ostatné iniciatívy, ktoré pre európsku spoločnosť zabezpečia väčšiu prosperitu;

17.  zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť monitorovacie a vykonávacie správy o úhradách a národných výdavkoch z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu a Fondu pre vnútornú bezpečnosť a v plnej miere monitorovať a pravidelne vyhodnocovať používanie finančných prostriedkov EÚ poskytnutých Turecku v rámci dohody medzi EÚ a Tureckom;

18.  pripomína, že členské štáty by mali transponovať a vykonať nástroje dostupné na medzinárodnej úrovni v boji proti organizovanej trestnej činnosti, korupcii a praniu špinavých peňazí;

19.  pripomína, že v súlade s článkom 46 ods. 1 Európskeho dohovoru o ľudských právach sa vysoké zmluvné strany bez výhrad a v súlade so zásadami právneho štátu slávnostne zaviazali, „že sa budú riadiť právoplatným rozsudkom súdu vo všetkých prípadoch, ktorých sú stranami“; vyjadruje poľutovanie nad omeškaniami a nedostatkom politickej vôle vykonať za určitých okolností určité rozhodnutia Súdneho dvora;

20.  domnieva sa, že aktívne zapájanie občanov EÚ do rozhodovacieho procesu má mimoriadny význam pre prekonanie medzery v demokracii; trvá na tom, že forma priamej demokracie by zvýšila účasť a zodpovednosť; opakuje svoj názor, že takéto opatrenia sú v demokratickej spoločnosti absolútne nevyhnutné, keďže umožňujú zachovanie spravodlivosti, slobody a účasti;

21.  zdôrazňuje, že je dôležité rešpektovať hlasovanie občanov, ktorí prostredníctvom slobodných a spravodlivých národných referend v členských štátoch rozhodli o nových zmluvách či zmenách existujúcich zmlúv;

22.  žiada, aby Komisia a všetky inštitúcie EÚ rešpektovali výsledok referenda v Spojenom kráľovstve, ktoré sa konalo 23. júna 2016; žiada Komisiu a Radu, aby uskutočnila rokovania podľa článku 50, a to otvoreným a ústretovým spôsobom rešpektujúc vôľu britských občanov;

23.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam členských štátov.