ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 455kWORD 60k
8.7.2016
PE585.361v01-00
 
B8-0920/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την παράταση της άδειας εμπορίας του γλυφοσάτ


Sophie Montel, Florian Philippot

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την παράταση της άδειας εμπορίας του γλυφοσάτ  
B8-0920/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Ιουνίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει την άδεια εμπορίας του γλυφοσάτ για 18 μήνες·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές ΜΚΟ, ερευνητικά ινστιτούτα και ομάδες εμπειρογνωμόνων (ιδίως το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο) υποψιάζονται έντονα ότι η εν λόγω ουσία (που περιέχεται στο προϊόν «Roundup» της πολυεθνικής Monsanto) είναι καρκινογόνος·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρ’ όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) θεώρησε ότι αυτή η κριτική ήταν αβάσιμη, προκρίνοντας μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από τη βιομηχανία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο παρελθόν, η EFSA έχει προσελκύσει την προσοχή εξαιτίας πολλών συγκρούσεων συμφερόντων στο εσωτερικό της·

1.  ζητεί να εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος το δικαίωμα να καθορίζει κατά πόσο μια ουσία μπορεί να διατίθεται ή όχι στο εμπόριο εντός της επικράτειάς του.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου