ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 456kWORD 63k
4.7.2016
PE585.367v01-00
 
B8-0926/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τους κινδύνους της γκετοποίησης και της ριζοσπαστικοποίησης στους κόλπους των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων


Dominique Bilde

σχετικά με τους κινδύνους της γκετοποίησης και της ριζοσπαστικοποίησης στους κόλπους των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων   
B8-0926/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός μετατρέπεται σε ολοένα και πιο γόνιμο έδαφος γκετοποίησης και ριζοσπαστικοποίησης σύμφωνα με διάφορες αναφορές της Service central du renseignement territorial (κεντρικής υπηρεσίας κρατικής ασφάλειας), του Fondation d'aide aux victimes du terrorisme (ιδρύματος αρωγής προς τα θύματα της τρομοκρατίας ή του CNRS (εθνικού ιδρύματος επιστημονικής έρευνας) της Γαλλίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην Γαλλία λόγου χάρη, περισσότερα από τα μισά αθλητικά δελτία ανήκουν σε νέους κάτω των 20 ετών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτος ο νέος πληθυσμός είναι εξαιρετικά ευάλωτος απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια στρατολόγησης ή ψυχολογικής πίεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πράγματι στη Γαλλία, σε σύνολο 4091 αναφορών ατομικής ριζοσπαστικοποίησης που υποβλήθηκαν στην μονάδα συντονισμού αντιτρομοκρατικού αγώνα, οι 2486 αφορούσαν νέους κάτω των 25 ετών, ποσοστό που υπερβαίνει το 60 %·

1. ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει μια μελέτη για τη ριζοσπαστικοποίηση στους κόλπους του αθλητισμού στο προσεχές σχέδιό της για την πρόληψη της τρομοκρατίας·

2. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τη σημαντική θέση και το ρόλο του αθλητισμού στα σχέδιά τους για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στα κράτη μέλη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου