FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 154kWORD 58k
8.6.2016
PE585.369v01-00
 
B8-0928/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om anvendelsen af mindstelønnen i Frankrig og Tyskland på cabotagevirksomhed udført af udenlandske chauffører


Sophie Montel, Florian Philippot

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om anvendelsen af mindstelønnen i Frankrig og Tyskland på cabotagevirksomhed udført af udenlandske chauffører  
B8-0928/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 91 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at Frankrig og Tyskland har indført en regel om mindsteløn til alle udenlandske chauffører, der udfører carbotagevirksomhed på landets territorium;

B.  der henviser til, at Kommissionen den 16. juni 2016 har anmodet Frankrig og Tyskland om at standse anvendelsen af mindsteløn for visse tjenester inden for international transportvirksomhed;

C.  der henviser til, at denne foranstaltning i alle tilfælde er ineffektiv til bekæmpelse af illoyal konkurrence, eftersom franske eller tyske chaufførers vederlag er højere end mindstelønnen;

D.  der henviser til, at de socialsikringsbidrag, som er forbundet med udenlandske chaufførers virksomhed, altid udbetales i oprindelseslandet;

1.  anmoder Kommissionen og Rådet om at fremsætte et forslag om ændring af artikel 91 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for at give enhver stat mulighed for at regulere eller tilmed forbyde enhver carbotagevirksomhed udført af en udenlandsk transportørvirksomhed, der driver illoyal konkurrence;

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik