RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 234kWORD 60k
8.6.2016
PE585.369v01-00
 
B8-0928/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


miinimumpalga kohaldamise kohta Prantsusmaal ja Saksamaal kabotaažvedude puhul, mida teostavad välismaised sõidukijuhid


Sophie Montel, Florian Philippot

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek miinimumpalga kohaldamise kohta Prantsusmaal ja Saksamaal kabotaažvedude puhul, mida teostavad välismaised sõidukijuhid  
B8-0928/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 91,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Prantsusmaa ja Saksamaa on kehtestanud normina miinimumpalga kohaldamise kõigi välismaiste sõidukijuhtide suhtes, kes riigi territooriumil kabotaažvedusid teostavad;

B.  arvestades, et 16. juunil 2016 nõudis Euroopa Komisjon Prantsusmaalt ja Saksamaalt miinimumpalga kohaldamise tühistamist teatavate rahvusvaheliste vedude puhul;

C.  arvestades, et see meede on kõlvatu konkurentsi vastu võitlemiseks niikuinii ebatõhus, sest Prantsuse või Saksa sõidukijuhtidele makstakse miinimumpalgast kõrgemat palka;

D.  arvestades, et välismaise sõidukijuhi tegevusega seotud sotsiaalmaksed tasutakse alati päritoluriigis,

1.  palub komisjonil ja nõukogul esitada Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 91 muutmise ettepaneku, et võimaldada liikmesriikidel reguleerida kabotaažvedude teostamist välismaiste juhtide poolt või need keelustada, kui tekitatakse kõlvatut konkurentsi.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika