FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 153kWORD 58k
8.6.2016
PE585.369v01-00
 
B8-0928/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om tillämpningen av minimilöneregler i Frankrike och Tyskland på cabotageverksamhet som utförs av utländska förare


Sophie Montel, Florian Philippot

Förslag till Europaparlamentets resolution om tillämpningen av minimilöneregler i Frankrike och Tyskland på cabotageverksamhet som utförs av utländska förare  
B8-0928/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 91 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Frankrike och Tyskland har infört minimilöneregler för alla utländska förare som utför cabotageverksamhet på landets territorium.

B.  Den 16 juni 2016 anmodade kommissionen Frankrike och Tyskland att upphäva tillämpningen av minimilönereglerna för viss internationell transportverksamhet.

C.  Denna åtgärd är i vilket fall verkningslös för att bekämpa illojal konkurrens eftersom ersättningen till franska och tyska förare ändå ligger över minimilönen.

D.  De sociala avgifterna för den utländska förarens verksamhet betalas alltid i ursprungslandet.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att lägga fram ett förslag om ändring av artikel 91 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt så att varje medlemsstat får reglera och vid behov förbjuda all cabotageverksamhet som utförs av en utländsk förare som gör sig skyldig till illojal konkurrens.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy