RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 147kWORD 58k
6.7.2016
PE585.380v01-00
 
B8-0939/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


kadunud isikute kohta Euroopa Liidus


Izaskun Bilbao Barandica, Francesc Gambús, Eider Gardiazabal Rubial, Carlos Iturgaiz, Ramón Jáuregui Atondo, Josu Juaristi Abaunz, Javier Nart, Josep-Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Balcells, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pablo Zalba Bidegain

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek kadunud isikute kohta Euroopa Liidus   
B8-0939/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ELi vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala eesmärke,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et igal aastal jääb Euroopa Liidus teadmata kadunuks ligikaudu 10 000 inimest. kusjuures lahendamata juhtumid moodustavad neljandiku piiriülestest juhtumitest;

B.  arvestades, et kadumaläinud isikud võivad langeda inimkaubanduse ohvriteks;

1.  nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid koostaksid ühise rakendusprotokolli piiriülese politsei- ja õiguskoostöö parandamiseks, justiits- ja siseküsimuste eest vastutavate asutuste kaasamiseks ja asjaomaste osapoolte koolitamise edendamiseks;

2.   nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid panustaksid ennetustegevusse ning selleks koostaksid antud küsimuse põhjaliku analüüsi ja ühtse statistika ning parandaksid teavitustööd ja probleemi teadvustamist ja ohustatud inimrühmade koolitamist;

3.   tuletab meelde, kui tähtis on pöörata suuremat tähelepanu kadunud isikute probleemile, teha koostööd selles valdkonnas tegutsevate kodanikuühiskonna organisatsioonidega ja neid organisatsioone abistada;

4.   palub komisjonil koostada teatis kadunud isikute küsimuse käsitlemise ühtse strateegia kohta.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika