ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 448kWORD 61k
4.7.2016
PE585.385v01-00
 
B8-0944/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τον νέο κίνδυνο του τεχνολογικού ντόπινγκ στον αθλητισμό


Dominique Bilde

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον νέο κίνδυνο του τεχνολογικού ντόπινγκ στον αθλητισμό  
B8-0944/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση κατά του ντόπινγκ του Συμβουλίου της Ευρώπης αριθ. 135,

–  έχοντας υπόψη το πρόσθετο Πρωτόκολλο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση κατά του ντόπινγκ του Συμβουλίου της Ευρώπης αριθ. 188,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την τελευταία δεκαετία έχουν σημειωθεί πολλές τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα του επαγγελματικού και του ερασιτεχνικού αθλητισμού·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν καταγγελθεί πολλές περιπτώσεις «τεχνολογικού ντόπινγκ», κυρίως στην ποδηλασία, λόγω χρήσης ενσωματωμένου κινητήρα, αλλά και στην καλαθοσφαίριση, καθώς ορισμένα παπούτσια επιτρέπουν σημαντικά αυξημένη εκτίναξη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τεχνολογικό ντόπινγκ δεν αναφέρεται σε καμία σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία για την καταπολέμηση του ντόπινγκ·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει μια μελέτη για το τεχνολογικό ντόπινγκ στο προσεχές σχέδιό της για τη δημιουργία πλαισίου για το ντόπινγκ·

2.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τη σημασία του τεχνολογικού ντόπινγκ στα σχέδιά τους για την πρόληψη του ντόπινγκ·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στα κράτη μέλη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου