ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 450kWORD 62k
12.7.2016
PE585.388v01-00
 
B8-0947/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την αίτηση για οικονομικά κίνητρα υπέρ των ξενοδοχείων που είναι εξοπλισμένα με αποδοτικότερα και λιγότερο ρυπογόνα συστήματα κλιματισμού


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αίτηση για οικονομικά κίνητρα υπέρ των ξενοδοχείων που είναι εξοπλισμένα με αποδοτικότερα και λιγότερο ρυπογόνα συστήματα κλιματισμού  
B8-0947/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής 2014/C 110/01,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2016)51,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, σε πολλές χώρες της ΕΕ παρατηρείται αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της υπερβολικής χρήσης κλιματιστικών συσκευών και εγκαταστάσεων κλιματισμού·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση αυτών των οικιακών συσκευών προκαλεί σημαντικές εκπομπές CO2 στην ατμόσφαιρα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με ορισμένα στοιχεία, εκτιμάται ότι έως το 2030 θα εγκατασταθούν περίπου 700 εκατομμύρια συσκευές κλιματισμού σε ολόκληρο τον πλανήτη και ότι η τάση αυτή, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα έχει δραματικές συνέπειες για το περιβάλλον·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο μιας υπόθεσης αυτής της μορφής, η εγκατάσταση αποδοτικότερων από της σκοπιάς της ενεργειακής απόδοσης συστημάτων θα αποτελούσε σημαντικό ορόσημο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος αυτός απαιτεί συνολική δέσμευση σε παγκόσμιο επίπεδο και τη συμμετοχή όλων των φορέων που φέρουν την κύρια ευθύνη για την κατανάλωση ενέργειας, στους οποίους περιλαμβάνονται τα ξενοδοχεία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρουσία στα ξενοδοχεία αποδοτικότερων κλιματιστικών θα συνέβαλε σημαντικά στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων στον τομέα της ενέργειας·

1.  καλεί την Επιτροπή να διαθέσει οικονομικά κίνητρα υπέρ των ξενοδοχείων που είναι εξοπλισμένα με αποδοτικότερα από ενεργειακής σκοπιάς και λιγότερο ρυπογόνα συστήματα κλιματισμού ώστε να δοθεί ώθηση σε μια κοινή δέσμευση για την επίτευξη ενός παγκόσμιου στόχου.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου