ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 449kWORD 61k
18.7.2016
PE585.404v01-00
 
B8-0963/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την προώθηση του οινοτουρισμού


Dominique Bilde, Edouard Ferrand

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προώθηση του οινοτουρισμού  
B8-0963/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οινοτουρισμός είναι μια μορφή τουρισμού αναψυχής που βασίζεται στην ανακάλυψη αμπελουργικών περιοχών και της παραγωγής τους·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μόνο στη Γαλλία, εκτιμάται πως οι οιναποθήκες δέχονται 7,5 εκατομμύρια επισκέπτες και πως η επιφάνεια των γαλλικών αμπελώνων είναι 850.000 εκτάρια, με 5.000 επισκέψιμες οιναποθήκες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αμπελοοινικός τουρισμός μπορεί να τονώσει την τουριστική οικονομία των αμπελουργικών περιοχών και την πώληση οίνων, και εμφορείται από τις αξίες του ευ ζην, με θεμέλια τις ανταλλαγές, τις εμπειρίες και τον πολιτισμό·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2008, έχει δαπανηθεί άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για να εκριζωθούν περισσότερα από 160.000 εκτάρια αμπελώνων, εκ των οποίων 22.000 εκτάρια στη Γαλλία, και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι το 40 % των εκριζωθέντων αμπελιών παρήγαγε οίνους ελεγχόμενης ονομασίας προέλευσης (AOC)·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τα κράτη μέλη όσον αφορά την προώθηση των προορισμών αμπελοοινικού τουρισμού στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Γαλλία, να συμβάλει στην κατάρτιση των δραστηριοποιούμενων στον εν λόγω τομέα και να υποστηρίξει καλύτερα την αξιοποίηση της φυσικής και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να δεσμευθεί ότι θα εγκαταλείψει την πολιτική εκριζώσεων των αμπελιών που έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου