ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 452kWORD 61k
15.7.2016
PE585.406v01-00
 
B8-0965/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού αριθ. 543/2011 που καθορίζει τα χαρακτηριστικά και τα μεγέθη ορισμένων οπωροκηπευτικών προϊόντων


Dominique Bilde

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού αριθ. 543/2011 που καθορίζει τα χαρακτηριστικά και τα μεγέθη ορισμένων οπωροκηπευτικών προϊόντων  
B8-0965/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό αριθ. 543/2011 της 7ης Ιουνίου 2011,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 70% των Ευρωπαίων διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι η ΕΕ παράγει υπερβολικές «γραφειοκρατικές διαδικασίες»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό αριθ. 543/2011, το λεμόνι πρέπει να έχει 20% περιεκτικότητα σε χυμό και διάμετρο 4,5 cm κατ' ελάχιστον, ότι η κλημεντίνη πρέπει να έχει 40% περιεκτικότητα σε χυμό και 3,5 cm διάμετρο, ότι το πορτοκάλι σαγκουίνι πρέπει να έχει 30 % περιεκτικότητα σε χυμό ενώ η ποικιλία των ναβελίνων 33% με ανώτατη διάμετρο 5,3 cm και ότι τα πορτοκάλια αυτής της ποικιλίας πρέπει να έχουν ένα ωραίο πορτοκαλί χρώμα διότι «επιτρέπονται καρποί με ανοιχτοπράσινο χρώμα, υπό τον όρο ότι ο χρωματισμός αυτός δεν υπερβαίνει το ένα πέμπτο της συνολικής επιφάνειας του καρπού»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι υπερβολικές ρυθμίσεις θέτουν εμπόδια στους παραγωγούς και στους καλλιεργητές κηπευτικών προϊόντων·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να εντείνει το έργο της για την απλούστευση των κανόνων και να καταργήσει αμελλητί τον κανονισμό αυτό ή τουλάχιστον να εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να απλουστευθεί·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στα κράτη μέλη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου