Procedure : 2016/2816(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0974/2016

Indgivne tekster :

B8-0974/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/09/2016 - 9.9
CRE 14/09/2016 - 9.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0347

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 257kWORD 50k
5.9.2016
PE589.549v01-00
 
B8-0974/2016

jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 3


om Kommissionens delegerede forordning af 30. juni 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) vedrørende reguleringsmæssige tekniske standarder for præsentation, indhold, gennemgang og revision af dokumenter med central information og betingelser for opfyldelse af kravet for stillen til rådighed af sådanne dokumenter (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA))


Økonomi- og Valutaudvalget
Ordfører: Pervenche Berès

Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens delegerede forordning af 30. juni 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) vedrørende reguleringsmæssige tekniske standarder for præsentation, indhold, gennemgang og revision af dokumenter med central information og betingelser for opfyldelse af kravet for stillen til rådighed af sådanne dokumenter (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA))  
B8-0974/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2016)0399) (i det følgende benævnt den delegerede forordning),

–  der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er), navnlig artikel 8, stk. 5, artikel 10, stk. 2, og artikel 13, stk. 5,

–  der henviser til artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF og i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF,

–  der henviser til det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som blev forelagt den 6. april 2016 af Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder i henhold til artikel 10 og 56 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010, nr. 1094/2010 og nr. 1095/2010,

–  der henviser til den skrivelse, som Kommissionen er blevet meddelt, og som blev sendt af formanden for Økonomi- og Valutaudvalget til Kommissionen den 30. juni 2016, og den skrivelse, der blev sendt af formanden for Økonomi- og Valutaudvalget den 12. juli 2016,

–  der henviser til forslag til beslutning fra Økonomi- og Valutaudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 3,

A.  der henviser til, at det er af afgørende betydning, at forbrugeroplysninger om investeringsprodukter er sammenlignelige med henblik på at fremme lige konkurrencevilkår på markedet, uanset hvilken type finansiel formidler der producerer eller markedsfører dem;

B.  der henviser til, at det ville være vildledende over for investorer at fjerne kreditrisikoen fra beregningen af forsikringsprodukters risikoklassificering;

C.  der henviser til, at behandlingen af produkter med flere optioner stadig skal præciseres, navnlig med hensyn til den udtrykkelige undtagelse, som gælder for investeringsinstitutter i henhold til forordning (EU) nr. 1286/2014;

D.  der henviser til, at den delegerede retsakt, som Kommissionen har vedtaget, indeholder fejl i metoden til beregning af fremtidige resultatscenarier og derfor ikke opfylder kravet i forordning (EU) nr. 1286/2014 om at forelægge oplysninger, som er nøjagtige, redelige, klare og ikke vildledende, og viser navnlig ikke i forbindelse med visse PRIIP'er – selv i det negative scenarie og endda for produkter, der regelmæssigt har ført til tab i løbet af den anbefalede korteste holdeperiode – at investorerne kan miste penge;

E.  der henviser til, at der i den delegerede forordning mangler en detaljeret vejledning om "advarslen vedrørende forståelighed", hvilket skaber en alvorlig risiko for inkonsekvent gennemførelse af dette element i dokumentet med central information i hele det indre marked;

F.  der henviser til, at Parlamentet fortsat er af den opfattelse, at en yderligere standardisering af, hvornår advarslen vedrørende forståelighed skal anvendes, bør indføres som et supplerende mandat for reguleringsmæssige tekniske standarder;

G.  der henviser til, at der, såfremt den delegerede forordning ikke ændres, er en risiko for, at reglerne i den delegerede forordning vil være i strid med ånden i og formålet med lovgivningen, som er at give klare, sammenlignelige, forståelige og ikke-vildledende oplysninger om PRIIP'er til detailinvestorer;

H.  der henviser til, at Parlamentets forhandlingsteam i en skrivelse af 30. juni 2016, som blev sendt til Kommissionen af formanden for Økonomi- og Valutaudvalget, anmodede Kommissionen om at vurdere, om gennemførelsen af forordning (EU) nr. 1286/2014 burde udsættes;

1.  gør indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning;

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og underrette den om, at den delegerede forordning ikke kan træde i kraft;

3.  anmoder Kommissionen om at forelægge en ny delegeret retsakt, som tager hensyn til ovenstående bekymringer:

4.  opfordrer Kommissionen til at overveje et forslag til udsættelse af datoen for anvendelse af forordning (EU) nr. 1286/2014 med henblik på at sikre en gnidningsløs gennemførelse af kravene i forordningen og den delegerede forordning og undgå anvendelsen af niveau 1, uden at der på forhånd er trådt reguleringsmæssige tekniske standarder i kraft;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik