Návrh uznesenia - B8-0974/2016Návrh uznesenia
B8-0974/2016

NÁVRH UZNESENIA o delegovanom nariadení Komisie z 30. júna 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) o ustanovenia týkajúce sa regulačných technických predpisov k prezentácii, obsahu, preskúmaniu a revízii dokumentov s kľúčovými informáciami a podmienok splnenia požiadavky na poskytovanie takýchto dokumentov;

5.9.2016 - (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA))

v súlade s článkom 105 ods. 3 rokovacieho poriadku
Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajkyňa: Pervenche Berès

Postup : 2016/2816(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0974/2016
Predkladané texty :
B8-0974/2016
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8-0974/2016

Uznesenie Európsekho parlamentu o delegovanom nariadení Komisie z 30. júna 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) o ustanovenia týkajúce sa regulačných technických predpisov k prezentácii, obsahu, preskúmaniu a revízii dokumentov s kľúčovými informáciami a podmienok splnenia požiadavky na poskytovanie takýchto dokumentov;

(C(2016)03999 – 2016/2816(DEA))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2016)0399) (ďalej len „delegované nariadenie“),

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP), a najmä na jeho články 8 ods. 5), 10 ods. 2) a 13 ods. 5),

–  so zreteľom na článok 13 nariadenia (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES, nariadenia (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES, a nariadenia (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES,

–  so zreteľom na návrh regulačného technického predpisu, ktorý predložil 6. apríla 2016 spoločný výbor európskych orgánov dohľadu podľa článkov 10 a 56 nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 1093/2010, 1094/2010 a 1095/2010,

–  so zreteľom na list, ktorý oznámila Komisia a zaslal predseda Výboru pre hospodárske a menové veci Komisii 30. júna 2016, a list predsedu Výboru pre hospodárske a menové veci dňa z 12. júla 2016,

–  so zreteľom na návrh uznesenia predložené Výborom pre hospodárske a menové veci,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže je nevyhnutné, aby spotrebiteľské informácie o investičných produktoch boli porovnateľné s cieľom podporovať rovnaké podmienky na trhu bez ohľadu na typ finančného sprostredkovateľa, ktorý ich vytvára alebo uvádza na trh;

B.  keďže by bolo zavádzajúce pre investorov, keby sa úverové riziko vyňalo z výpočtu kategorizácie rizík poistných produktov;

C.  keďže treba ešte stále objasniť prístup k produktom s viacerými možnosťami (multi-option products), najmä na základe výslovnej výnimky udelenej fondom PKIPCP podľa nariadenia (EÚ) č. 1286/2014;

D.  keďže delegovaný akt prijatý Komisiou obsahuje chyby v metodike výpočtu scenárov budúcej výkonnosti a nespĺňa preto požiadavku podľa nariadenia (EÚ) č. 1286/2014 poskytovať informácie, ktoré sú presné, pravdivé, jasné a nezavádzajúce, a najmä neuvádza pre niektoré PRIIP, že investori by mohli prísť o peniaze, a to ani v prípade nepriaznivého scenára, a dokonca ani pre produkty, ktoré pravidelne viedli k stratám počas odporúčanej minimálnej doby držby;

E.  keďže nedostatok podrobných usmernení v delegovanom nariadení o upozornení týkajúcom sa pochopenia vytvára vážne riziko nejednotného uplatňovania tohto prvku v dokumente s kľúčovými informáciami v rámci jednotného trhu;

F.  keďže Parlament naďalej zastáva názor, že ďalšia normalizácia okolností, za ktorých sa použije upozornenie týkajúce sa pochopenia, by sa mala zaviesť ako dodatočný mandát RTS;

G.  keďže v prípade ponechania bez zmien existuje riziko, že pravidlá stanovené v delegovanom nariadení budú protirečiť zmyslu a cieľu právneho predpisu, ktorým je poskytnúť jasné, porovnateľné, zrozumiteľné a nezavádzajúce informácie o PRIIP retailovým investorom;

H.  keďže v liste zaslanom Komisii 30. júna 2016 predsedom Výboru pre hospodárske a menové veci požiadal rokovací tím Parlamentu Komisiu, aby zhodnotila, či by sa vykonávanie nariadenia (EÚ) č. 1286/2014 následne malo odložiť;

1.  vznáša námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, a aby jej oznámil, že delegované nariadenie nemôže nadobudnúť účinnosť;

3.  žiada Komisiu, aby predložila nový delegovaný akt, ktorý zohľadní uvedené obavy:

4.  vyzýva Komisiu, aby zvážila návrh na oddialenie dátumu začatia uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1286/2014 na zabezpečenie hladkého vykonávania požiadaviek stanovených v tomto nariadení a v delegovanom nariadení a na zabránenie uplatňovaniu regulačných technických predpisov úrovne 1 bez vopred platného regulačného technického predpisu;

5.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a vládam a parlamentom členských štátov.