Rezolūcijas priekšlikums - B8-0976/2016Rezolūcijas priekšlikums
B8-0976/2016

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko īsteno Eiropas Savienībā darbojošos Lauksaimniecības kooperatīvu Ģenerālās konfederācijas (COGECA), Eiropas Transporta darbinieku federācijas (ETF) un Zvejnieku saimniecību nacionālo organizāciju asociācijas (EUROPÊCHE) 2012. gada 21. maijā noslēgto un 2013. gada 8. maijā grozīto nolīgumu, ar ko īsteno Starptautiskās Darba organizācijas 2007. gada Konvenciju par darbu zvejniecībā

7.9.2016 - (2016/2794(RSP))

saskaņā ar Reglamenta 101. panta 3. punktu,

Paloma López Bermejo Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā

Procedūra : 2016/2794(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0976/2016
Iesniegtie teksti :
B8-0976/2016
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8-0976/2016

Eiropas Parlamenta rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko īsteno Eiropas Savienībā darbojošos Lauksaimniecības kooperatīvu Ģenerālās konfederācijas (COGECA), Eiropas Transporta darbinieku federācijas (ETF) un Zvejnieku saimniecību nacionālo organizāciju asociācijas (EUROPÊCHE) 2012. gada 21. maijā noslēgto un 2013. gada 8. maijā grozīto nolīgumu, ar ko īsteno Starptautiskās Darba organizācijas 2007. gada Konvenciju par darbu zvejniecībā

(2016/2794(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko īsteno Eiropas Savienībā darbojošos Lauksaimniecības kooperatīvu Ģenerālās konfederācijas (COGECA), Eiropas Transporta darbinieku federācijas (ETF) un Zvejnieku saimniecību nacionālo organizāciju asociācijas (EUROPÊCHE) 2012. gada 21. maijā noslēgto un 2013. gada 8. maijā grozīto nolīgumu, ar ko īsteno Starptautiskās Darba organizācijas 2007. gada Konvenciju par darbu zvejniecībā (COM(2016)0235),

–  ņemot vērā Eiropas Savienībā darbojošos Lauksaimniecības kooperatīvu Ģenerālās konfederācijas (COGECA), Eiropas Transporta darbinieku federācijas (ETF) un Zvejnieku saimniecību nacionālo organizāciju asociācijas (EUROPÊCHE) 2012. gada 21. maijā noslēgto un 2013. gada 8. maijā grozīto nolīgumu, ar ko īsteno Starptautiskās Darba organizācijas 2007. gada Konvenciju par darbu zvejniecībā,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 155. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 101. panta 3. punktu,

A.  tā kā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 155. panta 1. punktu darba devēji un darba ņēmēji, ja viņi to vēlas, iesaistās dialogā, kas var radīt līgumattiecības, tostarp nolīgumus;

B.  tā kā 155. panta 2. punktā ir noteikts, ka Savienības līmenī noslēgtus nolīgumus var īstenot pēc parakstītāju pušu kopīga lūguma, Padomei pieņemot lēmumu pēc Komisijas priekšlikuma;

C.  tā kā darba ņēmējiem zivsaimniecības nozarē ir vajadzīga īpaša aizsardzība, cita starpā ņemot vērā darba īpatnības uz zvejas kuģiem, lielo nāves un nelaimes gadījumu skaitu, kā arī arodslimību izplatību un iespējamību, salīdzinot ar citām nozarēm, bīstamā darba vidē, neskaidro nošķīrumu starp darba laiku, atpūtu un brīvo laiku un noguruma ietekmi uz veselību un drošību, kas daļēji radusies nepietiekamas atpūtas dēļ, neformālu un nestandarta darba attiecību un algu sistēmas izplatību, tostarp dalīšanās ar kuģu apkalpēm sistēmas;

D.  tā kā SDO Konvencija Nr. 188 par darbu zvejniecībā un Ieteikums Nr. 199 aptver būtiskus jautājumus, lai nodrošinātu pienācīgus darba un dzīves apstākļus uz kuģiem, tostarp nosaka zvejas kuģu īpašnieku un kapteiņu atbildību par darba ņēmēju veselību un drošību (8. pants), minimālo darbspējas vecumu un jaunu darba ņēmēju aizsardzību (9. pants), obligātās medicīniskās pārbaudes un sertifikātus (10.–12. pants), atpūtas laikposmus (13. un 14. pants), apkalpju sarakstus (15. pants), darba līgumus, kuros norādīti pienākumi un darba apstākļi (16.–20. pants), tiesības uz repatriāciju (21. pants), pieņemšanu un iekārtošanu darbā (22. pants), regulāras zvejnieku algu izmaksas un iespēju veikt pārskaitījumus ģimenēm (23. un 24. pants), izmitināšanas un ēdināšanas normas (25.–28. pants), darba drošības un veselības normas un medicīniskās aprūpes nodrošināšanu uz kuģa (29.–33. pants), sociālā nodrošinājuma aizsardzību (34.–37. pants), aizsardzību ar darbu saistītu slimību, ievainojumu un nāves gadījumā (38. un 39. pants), atbilstības un izpildes nodrošināšanu no valstu puses (40.–44. pants);

E.  tā kā uz šo brīdi tikai astoņas valstis ir ratificējušas SDO Konvenciju Nr. 188 par darbu zvejniecībā; tā kā, neskatoties uz Padomes lēmumu atļaut ES dalībvalstīm ratificēt SDO Konvenciju Nr. 188 par darbu zvejniecībā, tikai divas — Francija un Igaunija — to ir izdarījušas; tā kā ES un tās dalībvalstīm vajadzētu uzņemties vadošo lomu pienācīga atalgojuma un darba apstākļu zivsaimniecības nozarē veicināšanā;

F.  tā kā šis nolīgums attiecas uz visiem zvejniekiem, kas strādā uz zvejas kuģiem, kuri ir reģistrēti kādā ES dalībvalstī vai kuģo ar kādas no tām karogu un kuri ir iesaistīti komerciālās zvejas darbībās; tā kā, iestrādājot ES tiesību aktos sociālo partneru nolīgumu attiecībā uz SDO Konvenciju par darbu zvejniecībā, ES nostiprinās savu ietekmi, lai sekmētu konvencijas īstenošanu partnervalstīs visā pasaulē, tādējādi sekmējot taisnīgus un vienlīdzīgus konkurences apstākļus pasaules zivsaimniecības nozarē, tostarp palīdzot cīņā pret zvejnieku ļaunprātīgas izmantošanas ļaunākajiem veidiem, piemēram, piespiedu darbu, cilvēku tirdzniecību un bērnu darbu,

1.  pieņem zināšanai Komisijas priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko īsteno Eiropas Savienībā darbojošos Lauksaimniecības kooperatīvu Ģenerālās konfederācijas (COGECA), Eiropas Transporta darbinieku federācijas (ETF) un Zvejnieku saimniecību nacionālo organizāciju asociācijas (EUROPÊCHE) 2012. gada 21. maijā noslēgto un 2013. gada 8. maijā grozīto nolīgumu, ar ko īsteno Starptautiskās Darba organizācijas 2007. gada Konvenciju par darbu zvejniecībā; tomēr pauž nožēlu, ka ir aizkavējusies 2013. gadā finalizētā sociālo partneru nolīguma iesniegšana Padomē; uzsver sociālā dialoga nozīmi, tostarp Eiropas līmenī;

2.  atzinīgi vērtē to, ka sociālo partneru noslēgtajā nolīgumā un Komisijas priekšlikumā paredzētas tikai obligātās prasības, ļaujot dalībvalstīm un/vai sociālajiem partneriem pieņemt attiecīgās jomas darba ņēmējiem izdevīgākus pasākumus; norāda, ka šis nolīgums attiecas arī uz pašnodarbinātiem zvejniekiem, kas strādā kopā ar darba ņēmējiem uz tā paša kuģa; uzsver, ka ir jāizstrādā noteikumi attiecībā uz atalgojumu, sociālo aizsardzību un sociālo nodrošinājumu, lai darba ņēmējiem un viņu ģimenēm garantētu adekvātus un pienācīgus ienākumus, arī tad, ja tiek gūti ievainojumi, notiek nelaimes gadījums vai iestājas nāve; uzsver, cik svarīgi ir ieviest mehānismus nolīguma īstenošanai, tostarp izstrādāt atbilstīgus kontroles un izpildes nodrošināšanas pasākumus;

3.  ierosina atbilstoši sociālo partneru lūgumam nekavējoties pieņemt Padomes direktīvu;

4.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un attiecīgajiem sociālajiem partneriem.