Návrh usnesení - B8-0977/2016Návrh usnesení
B8-0977/2016

NÁVRH USNESENÍ o nejnovějším vývoji v Polsku a jeho dopadu na základní práva, jak jsou stanovena v Listině základních práv Evropské unie

7.9.2016 - (2016/2774(RSP))

předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Manfred Weber, Esteban González Pons za skupinu PPE
Gianni Pittella, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marc Tarabella za skupinu S&D
Guy Verhofstadt za skupinu ALDE
Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Takis Hadjigeorgiou, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL
Rebecca Harms, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Benedek Jávor, Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE


Postup : 2016/2774(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0977/2016
Předložené texty :
B8-0977/2016
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8-00977/2016

Usnesení Evropského parlamentu o nejnovějším vývoji v Polsku a jeho dopadu na základní práva, jak jsou stanovena v Listině základních práv Evropské unie

(2016/2774(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Smlouvy, a zejména na články 2, 3, 4, a 6 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na Ústavu Polské republiky,

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech (EÚLP) a judikaturu Evropského soudu pro lidská práva,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. března 2014 s názvem „Nový postup EU pro posílení právního státu“ (COM(2014)0158),

–  s ohledem na svou rozpravu ze dne 19. ledna 2016 o situaci v Polsku,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. dubna 2016 o situaci v Polsku[1],

–  s ohledem na přijetí stanoviska Komise k právnímu státu v Polsku dne 1. června 2016,

–  s ohledem na doporučení Komise ze dne 27. července 2016 k právnímu státu v Polsku,

–  s ohledem na stanovisko odborníků Rady Evropy ze dne 6. června 2016 ke třem návrhům zákonů týkajícím se polských veřejnoprávních sdělovacích prostředků,

–  s ohledem na stanovisko Benátské komise ze dne 11. března 2016 o novele zákona o Ústavním soudu ze dne 25. června 2015,

–  s ohledem na stanovisko Benátské komise ze dne 13. června 2016 k zákonu ze dne 15. ledna 2016, kterým se mění zákon o policii a některé další zákony,

–  s ohledem na zprávu komisaře Rady Evropy pro lidská práva ze dne 15. června 2016 vytvořenou v návaznosti na jeho návštěvu Polska ve dnech 9. až 12. února 2016,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že EU je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv osob náležejících k menšinám, a vzhledem k tomu, že tyto hodnoty jsou společné členských státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, zákazem diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů, a vzhledem k tomu, že tyto hodnoty byly polským lidem schváleny u příležitosti referenda konaného v roce 2003;

B.  vzhledem k tomu, že čl. 6 odst. 3 SEU potvrzuje, že základní práva, která jsou zaručena Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a která vyplývají z ústavních tradic společných členským státům, tvoří obecné zásady práva EU;

C.  vzhledem k tomu, že EU funguje na základě presumpce vzájemné důvěry v to, že členské státy jednají ve shodě s demokracií, právním státem a základními právy zakotvenými v EÚLP a v Listině základních práv;

D.  vzhledem k tomu, že článek 9 polské ústavy uvádí, že Polská republika musí dodržovat mezinárodní právo, kterým je vázána;

E.  vzhledem k tomu, že právní stát je jednou ze společných hodnot, na nichž je EU založena, a vzhledem k tomu, že Komise je podle Smluv spolu s Parlamentem a Radou zodpovědná za zajištění toho, že zásada právního státu bude jakožto základní hodnota naší Unie dodržována a že budou dodržovány právo, hodnoty a zásady Unie;

F.  vzhledem k tomu, že nezávislost soudnictví je zakotvena v článku 47 Listiny základních práv a článku 6 EÚLP a že představuje nezbytný požadavek demokratické zásady dělby moci, což je zohledněno rovněž v článku 10 polské ústavy;

G.  vzhledem k tomu, že dělba moci a nezávislost soudnictví jsou základem demokratického systému a nesmí být podrývány;

H.  vzhledem k tomu, že nedávné události v Polsku, zejména spor týkající se sestavování a fungování Ústavního soudu a nezveřejňování rozsudků, které tento soud vydával, vyvolaly obavy ohledně záruk dodržování právního státu;

I.  vzhledem k tomu, že Benátská komise ve svém stanovisku k novele polského zákona o Ústavním soudu vyzvala polské státní orgány, aby rozsudky Ústavního soudu zveřejňovaly, v plném rozsahu dodržovaly a prováděly, a zároveň zdůraznila, že výše uvedená novela bude práci Ústavního soudu závažným způsobem podrývat a bude mu znemožňovat, aby byl účinným strážcem ústavy;

J.  vzhledem k tomu, že ochromení Ústavního soudu vedlo k tomu, že Komise zahájila v rámci postupu pro posílení právního státu dialog s polskou vládou s cílem zajistit plné dodržování právního státu; vzhledem k tomu, že v návaznosti na intenzivní dialog s polskými úřady a ve světle toho, že polská vláda vykazuje nedostatečný pokrok ve věci řešení ústavní krize, se Komise rozhodla, že je nezbytné, aby formalizovala své posouzení současné situace v podobě stanoviska;

K.  vzhledem k tomu, že navzdory dalším diskusím s polskými orgány nebyly otázky, jež ohrožují právní stát v Polsku, uspokojivě vyřešeny a Komise je přesvědčena, že je právní stát v Polsku systémově ohrožen; vzhledem k tomu, že tedy polským orgánům podala konkrétní doporučení o tom, jak její obavy naléhavě řešit;

L.  vzhledem k tomu, že účelem postupu pro posílení právního státu je řešit systémové ohrožení právního státu v kterémkoli členském státu EU, zejména v situacích, kdy tyto hrozby nelze účinně řešit formou řízení o nesplnění povinnosti a nejsou je již schopny účinně řešit ani „záruky právního státu“ na vnitrostátní úrovni;

M.  vzhledem k tomu, že EU je odhodlána dodržovat svobodu sdělovacích prostředků a pluralismus, jakož i právo na informace a svobodu projevu zakotvené v článku 11 Listiny základních práv a v článku 10 EÚLP a zohledněné rovněž v článku 14 polské ústavy;

N.  vzhledem k tomu, že již přijaté a nově navržené změny polského zákona o sdělovacích prostředcích, zejména pokud jde o jejich správu, redakční nezávislost a institucionální autonomii veřejnoprávních sdělovacích prostředků, vyvolaly obavy ohledně toho, zda je dodržována svoboda projevu a svoboda sdělovacích prostředků a pluralismus;

O.  vzhledem k tomu, že odborníci Rady Evropy poté, co vedli dialog s polskými úřady ohledně balíčku tří návrhů zákonů týkajících se veřejnoprávních sdělovacích prostředků, dospěli k závěru, že zlepšení jsou třeba, a to zejména v oblasti řízení, obsahu a veřejného poslání a ochrany novinářů;

P.  vzhledem k tomu, že práva na svobodu a bezpečnost a na respektování soukromého života a na ochranu osobních údajů jsou zakotvena v článcích 6, 7 a 8 Listiny základních práv a v článcích 5 a 8 EÚLP a rovněž v článcích 31 a 47 polské ústavy;

Q.  vzhledem k tomu, že Benátská komise ve svém stanovisku k novele polského zákona o policii a některých dalších zákonů dospěla k závěru, že procesní záruky a věcné podmínky stanovené v zákonu o policii pro provádění tajného sledování nejsou dostatečné k tomu, aby předešly jeho nadužívání nebo neoprávněnému zasahování do soukromí a ochrany údajů jednotlivců; připomíná v této souvislosti, že jak Soudní dvůr, tak Evropský soud pro lidská práva zdůraznily, že v zájmu zajištění dohledu nad těmito činnostmi je třeba zavést účinné mechanismy dohledu, nejlépe soudní kontrolu;

R.  vzhledem k tomu, že nový protiteroristický zákon vzbuzuje podobné obavy, zejména pokud jde o dodržování článků 5, 8, 10 a 11 EÚLP a dodržování polské ústavy;

S.  vzhledem k tomu, že je Evropská komise přesvědčena, že dokud bude Ústavnímu soudu bráněno v tom, aby plně zajišťoval účinný ústavní přezkum, nebude docházet k účinné kontrole dodržování ústavy včetně jejích ustanovení o základních právech a legislativních aktů včetně nových, obzvláště citlivých legislativních aktů, které nedávno přijal Sejm;

T.  vzhledem k tomu, že Benátská komise je složena z nezávislých odborníků na ústavní právo vybraných všemi členy Rady Evropy, včetně Polska, a vzhledem k tomu, že její stanovisko je nejsměrodatnějším výkladem závazku členských států Rady Evropy týkajícího se právního státu a demokracie; vzhledem k tomu, že současná polská vláda o stanovisko Benátské komise přímo požádala;

U.  vzhledem k tomu, že právo na spravedlivý proces, presumpce neviny a právo na obhajobu jsou práva zakotvená v článcích 47 a 48 Listiny základních práv a v článku 6 EÚLP a rovněž v článcích 41, 42 a 45 polské ústavy;

V.  vzhledem k tomu, že komisař Rady Evropy pro lidská práva ve své zprávě vytvořené v návaznosti na jeho návštěvu Polska dospěl k závěru, že nedávno přijaté novely trestního řádu a zákona o prokuratuře mohou ohrozit ochranu práva na spravedlivý proces v trestních řízeních, presumpci neviny a práva na obhajobu, zejména v případech, kde byl konstatován nedostatek záruk pro předejití zneužití moci, a zásady dělby moci;

W.  vzhledem k tomu, že podle Listiny základních práv, EÚLP a judikatury Evropského soudu pro lidská práva sexuální a reprodukční zdraví žen souvisí s řadou lidských práv, včetně práva na život a důstojnost, svobody od nelidského a ponižujícího zacházení, práva na přístup ke zdravotní péči, práva na soukromí, práva na vzdělání a zákazu diskriminace, což je rovněž zohledněno v polské ústavě;

X.  vzhledem k tomu, že účinný, nestranný, profesionální a politicky neutrální systém veřejné služby tvoří základní prvek demokratické správy, avšak vzhledem k tomu, že nový zákon o veřejné službě tuto zásadu, jakož i článek 153 polské ústavy, podle všeho podrývá;

Y.  vzhledem k tomu, že polský Ústavní soud prohlásil řadu ustanovení zákona přijatého 22. července za stále neústavní;

Z.  vzhledem k tomu, že polský ministr životního prostředí schválil plán na zvýšení těžby dřeva v Bělověžském lese; vzhledem k tomu, že když se proti tomuto plánu vyslovila Národní rada pro ochranu přírody, vláda vyměnila 32 z jejích 39 členů; vzhledem k tomu, že těžba dřeva v Bělověžském lese byla v květnu zahájena; vzhledem k tomu, že Komise dne 16. června zahájila řízení o nesplnění povinnosti, které se týká těžby dřeva v Bělověžském lese;

1.  zdůrazňuje, že je zcela zásadní zaručit, že společné evropské hodnoty uvedené v článku 2 SEU a v polské ústavě budou prosazovány v plném rozsahu a že jsou zaručena základní práva uvedená v Listině základních práv;

2.  znovu opakuje své stanovisko vyjádřené v usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. dubna 2016 o situaci v Polsku, zejména pokud jde o ochromení Ústavního soudu, které ohrožuje demokracii, základní práva a právní stát v Polsku;

3.  vyjadřuje politování a obavu, že dosud nebylo nalezeno kompromisní řešení a že nebyla provedena doporučení Benátské komise ze dne 11. března 2016; rovněž vyjadřuje politování nad odmítnutím polské vlády zveřejnit všechny rozsudky Ústavního soudu včetně rozsudků ze dne 9. března 2016 a 11. srpna 2016;

4.  vítá odhodlání Komise vést s polskou vládou konstruktivní a produktivní dialog s cílem najít rychlá a konkrétní řešení pro systémové ohrožení právního státu popsané výše; zdůrazňuje, že takový dialog musí být veden nestranným způsobem, založeným na důkazech a spolupráci, a zároveň musí respektovat pravomoci EU a jejích členských států, jak jsou zakotveny ve Smlouvách, a zásadu subsidiarity;

5.  bere na vědomí přijetí stanoviska Komise a následného doporučení v rámci postupu pro posílení právního státu, k němuž došlo v návaznosti na posouzení situace v Polsku; očekává, že Komise toto stanovisko Parlamentu zpřístupní v souladu s přílohou II rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí;

6.  vyzývá polskou vládu, aby na základě zásady loajální spolupráce, která je stanovena ve Smlouvě, spolupracovala s Komisí, a naléhavě ji vyzývá, aby využila tří měsíců, jež Komise poskytla, k tomu, aby zapojila všechny strany zastoupené v polském Sejmu do procesu za účelem nalezení kompromisu, který by ukončil probíhající ústavní krizi za plného respektování stanoviska Benátské komise a doporučení Evropské komise;

7.  vyzývá Komisi jakožto strážkyni Smluv, aby jako další krok sledovala, jak budou polské orgány reagovat na tato doporučení, a přitom nadále Polsku poskytovala plnou podporu v hledání vhodných řešení k posílení právního státu;

8.  v situaci, kdy neexistuje plně funkční Ústavní soud, vyjadřuje obavy ohledně nedávného rychlého vývoje v oblasti právních předpisů, ke kterému došlo v jiných oblastech bez řádných konzultací, a naléhavě vyzývá Komisi, aby provedla posouzení přijatých právních předpisů z hlediska jejich souladu s primárním a sekundárním právem Unie a s hodnotami, na nichž je Unie založená, a zohlednila přitom doporučení vydaná Benátskou komisí dne 11. června 2016 a komisařem Rady Evropy pro lidská práva dne 15. června 2016 a doporučení Evropské komise týkající se právního státu ze dne 27. července. Jde zejména o:

–  zákon o veřejnoprávních sdělovacích prostředcích, přičemž je třeba mít na paměti potřebu rámce pro řízení veřejnoprávních sdělovacích prostředků, jenž by zajistil, že budou poskytovat nezávislý, nestranný a přesný obsah, který odráží rozmanitost polské společnosti, jakož i příslušnou judikaturu Evropského soudu pro lidská práva a acquis EU v audiovizuální mediální oblasti,

–  zákon, kterým se mění zákon o policii a některé další zákony, přičemž je třeba mít na paměti jeho nepřiměřený zásah do práva na soukromí a neslučitelnost plošného hromadného sledování a hromadného zpracovávání osobních údajů občanů s judikaturou EU a Evropského soudu pro lidská práva,

–  novelu trestního řádu a zákona o prokuratuře, přičemž je třeba mít na paměti potřebu souladu s acquis EU v oblasti procesního práva, jakož i základního práva na spravedlivý proces,

–  novelu zákona o veřejné službě, přičemž je třeba mít na paměti vážné nebezpečí politizace polské státní správy, což by ohrozilo nestrannost veřejné služby,

–  protiteroristický zákon, přičemž je třeba mít na paměti vážné ohrožení práva na soukromí a práva na svobodu projevu, kterým je rozšíření pravomocí polské rozvědky, aniž by byly stanoveny přiměřené právní záruky,

–  další záležitosti, které vzbuzují obavy, protože by mohly být v rozporu s právem Unie, judikaturou EÚLP a základními lidskými právy, mimo jiné právy žen;

9.  vyzývá Komisi, aby Parlamentu transparentním způsobem pravidelně poskytovala podrobné informace o dosaženém pokroku a přijatých opatřeních;

10.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Radě Evropy a prezidentovi Polské republiky.