Menetlus : 2016/2774(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0977/2016

Esitatud tekstid :

B8-0977/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/09/2016 - 9.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0344

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 281kWORD 78k
7.9.2016
PE589.559v01-00
 
B8-0977/2016

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


viimase aja sündmuste kohta Poolas ja nende mõju kohta Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud põhiõigustele (2016/2774(RSP))


Manfred Weber, Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel
Gianni Pittella, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marc Tarabella fraktsiooni S&D nimel
Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel
Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Takis Hadjigeorgiou, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel
Rebecca Harms, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Benedek Jávor, Helga Trüpel fraktsiooni Verts/ALE nimel

 

MUUDATUSED

Euroopa Parlamendi resolutsioon viimase aja sündmuste kohta Poolas ja nende mõju kohta Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud põhiõigustele (2016/2774(RSP))  
B8-0977/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse aluslepinguid, eelkõige Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artikleid 2, 3, 4 ja 6,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

–  võttes arvesse Poola Vabariigi põhiseadust,

–  võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ning sellega seotud Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktikat,

–  võttes arvesse komisjoni 11. märtsi 2014. aasta teatist „ELi uus õigusriigi tugevdamise raamistik“ (COM(2014)0158),

–  võttes arvesse oma 19. jaanuari 2016. aasta arutelu olukorra üle Poolas,

–  võttes arvesse oma 13. aprilli 2016. aasta resolutsiooni olukorra kohta Poolas(1),

–  võttes arvesse komisjoni 1. juuni 2016. aasta arvamust õigusriigi olukorra kohta Poolas,

–  võttes arvesse komisjoni 27. juuli 2016. aasta soovitust seoses õigusriigi olukorraga Poolas,

–  võttes arvesse Euroopa Nõukogu ekspertide 6. juuni 2016. aasta arvamust kolme seaduseelnõu kohta, mis puudutavad Poola avalik-õiguslikku meediat;

–  võttes arvesse Veneetsia komisjoni 11. märtsi 2016. aasta arvamust Poola põhiseaduskohut käsitleva 25. juuni 2015. aasta seaduse muudatuste kohta,

–  võttes arvesse Veneetsia komisjoni 13. juuni 2016. aasta arvamust 15. jaanuari 2016. aasta seaduse kohta, millega muudetakse politseiseadust ja teatavaid muid seadusi,

–  võttes arvesse Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku 15. juuni 2016. aasta aruannet oma visiidi kohta Poola 9.–12. veebruaril 2016,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et EL rajaneb sellistel väärtustel nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, sealhulgas vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine, arvestades, et need on liikmesriikide ühised väärtused ühiskonnas, kus valitsevad pluralism, mittediskrimineerimine, sallivus, õiglus, solidaarsus ning naiste ja meeste võrdõiguslikkus, ning arvestades, et 2003. aastal korraldatud referendumil kiitis Poola rahvas need heaks;

B.  arvestades, et ELi lepingu artikli 6 lõikes 3 on sätestatud, et Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga tagatud ja liikmesriikide ühistest põhiseaduslikest tavadest tulenevad põhiõigused on ELi õiguse üldpõhimõtted;

C.  arvestades, et EL toimib vastastikusel usaldusel, et liikmesriigid järgivad demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid ning põhiõigusi, mis on sätestatud Euroopa inimõiguste konventsioonis ning põhiõiguste hartas;

D.  arvestades, et Poola põhiseaduse artiklis 9 sätestatakse, et Poola Vabariik järgib rahvusvahelist õigust, mis on tema jaoks siduv;

E.  arvestades, et õigusriigi põhimõte on üks ühistest väärtustest, millel EL rajaneb, ning arvestades, et aluslepingute kohaselt vastutab komisjon koos Euroopa Parlamendi ja nõukoguga õigusriigi põhimõtte kui ELi ühe alusväärtuse ning liidu õiguse, väärtuste ja põhimõtete järgimise tagamise eest;

F.  arvestades, et kohtusüsteemi sõltumatus on sätestatud põhiõiguste harta artiklis 47 ja Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklis 6 ning see on üks võimude lahususe demokraatliku põhimõtte olulisi nõudeid, mis kajastub ka Poola põhiseaduse artiklis 10;

G.  arvestades, et võimude lahusus ja kohtusüsteemi sõltumatus on demokraatliku süsteemi kesksed elemendid ning neid ei tohi õõnestada;

H.  arvestades, et hiljutised sündmused Poolas, eelkõige vaidlus põhiseaduskohtu koosseisu ja toimimise üle ning põhiseaduskohtu otsuste avaldamata jätmine, on tekitanud kahtlusi õigusriigi põhimõtte järgimise tagamiste suhtes;

I.  arvestades, et oma arvamuses põhiseaduskohut käsitleva seaduse muudatuste kohta kutsus Veneetsia komisjon Poola riigiorganeid üles põhiseaduskohtu otsuseid avaldama, täielikult austama ja rakendama, rõhutades samal ajal, et nimetatud muudatused õõnestaksid tõsiselt kohtu tööd ja kahjustaksid kohtu tõhusust põhiseaduse kaitsjana;

J.  arvestades, et põhiseaduskohtu töö halvatusest tulenevalt käivitas komisjon õigusriigi raamistiku alusel dialoogi Poola valitsusega, et tagada õigusriigi põhimõtte täielik järgimine; arvestades, et pärast Poola ametivõimudega peetud intensiivset dialoogi ja võttes arvesse Poola valitsuse poolsete edusammude puudumist põhiseaduskriisi lahendamisel, pidas komisjon vajalikuks vormistada oma hinnang praegusele olukorrale arvamusena;

K.  arvestades, et vaatamata täiendavatele aruteludele Poola ametivõimudega ei ole Poolas õigusriiki ohustavad probleemküsimused rahuldavalt lahendatud ja komisjon on arvamusel, et Poolas valitseb süsteemset laadi oht õigusriigile; arvestades, et seetõttu on komisjon esitanud Poola ametivõimudele konkreetsed soovitused, kuidas need probleemid kiiresti lahendada;

L.  arvestades, et õigusriigi raamistiku eesmärk on tegeleda süsteemset laadi ohtudega õigusriigile ükskõik millises ELi liikmesriigis, eelkõige olukordades, mida ei saa tulemuslikult lahendada rikkumismenetluste abil, ja juhul, kui riigi tasandil kehtivad „õigusriigi kaitsemeetmed“ ei ole ilmselt enam piisavad, et neid ohutegureid tulemuslikult vastustada;

M.  arvestades, et EL on võtnud endale kohustuse austada massiteabevahendite vabadust ja mitmekesisust ning teabe- ja sõnavabadust, nagu on sätestatud põhiõiguste harta artiklis 11 ja Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklis 10 ning kajastub ka Poola põhiseaduse artiklis 14;

N.  arvestades, et Poola meediaseaduse juba vastuvõetud ja hiljuti soovitatud muudatused, eelkõige seoses avalik-õigusliku meedia juhtimise, toimetuse sõltumatuse ja institutsioonilise autonoomiaga, on tekitanud kahtlusi, kas Poolas austatakse sõnavabadust ning massiteabevahendite vabadust ja mitmekesisust;

O.  arvestades, et Euroopa Nõukogu eksperdid jõudsid Poola ametivõimudega Poola avalik-õiguslikku meediat puudutava kolme seaduseelnõu paketi üle peetud ekspertide dialoogi järel järeldusele, et vajalikud on parandused, eriti juhtimise, sisu ja avalike ülesannete ning ajakirjanike kaitse valdkonnas;

P.  arvestades, et õigus vabadusele ja turvalisusele ning era- ja perekonnaelu austamisele ja isikuandmete kaitsele on sätestatud põhiõiguste harta artiklites 6, 7 ja 8 ning Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklites 5 ja 8, samuti Poola põhiseaduse artiklites 31 ja 47;

Q.  arvestades, et oma arvamuses politseiseaduse ja teatavate muude seaduste muudatuste kohta jõudis Veneetsia komisjon järeldusele, et politseiseaduses sätestatud menetluslikud tagatised ja materiaalsed tingimused varjatud jälgimise rakendamiseks ei ole piisavad, et hoida ära selle ülemäärane kasutamine või üksikisikute eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse põhjendamatu häirimine; tuletab sellega seoses meelde, et nii Euroopa Kohus kui ka Euroopa Inimõiguste Kohus on rõhutanud vajadust võtta kasutusele tulemuslikud järelevalvemehhanismid ning soovitatavalt kohtulik kontroll, et tagada sellise tegevuse järelevalve;

R.  arvestades, et uus terrorismivastane seadus tekitab samalaadseid kahtlusi selle vastavuse osas eelkõige Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklitele 5, 8, 10 ja 11 ning Poola põhiseadusele;

S.  arvestades, et Euroopa Komisjon on seisukohal, et kuni õigusaktide tulemusliku ülevaatamise tagamine põhiseaduskohtu poolt on takistatud, ei eksisteeri tõhusat kontrolli põhiseaduse järgimise üle, sh selle põhiõigusi käsitlevate sätete järgimise üle vastuvõetud õigusaktides, sh sellistes eriti tundliku sisuga uutes õigusaktides, nagu Poola Seim hiljuti vastu võttis;

T.  arvestades, et Veneetsia komisjon koosneb kõigi Euroopa Nõukogu liikmete, kaasa arvatud Poola nimetatud sõltumatutest riigiõiguse ekspertidest, ning arvestades, et selle arvamus on Euroopa Nõukogu liikmesriikide õigusriigi ja demokraatia alaste kohustuste kõige autoriteetsem tõlgendus; arvestades, et praegune Poola valitsus on Veneetsia komisjoni arvamust otseselt taotlenud;

U.  arvestades, et õigus õiglasele kohtulikule arutamisele, süütuse presumptsioon ja kaitseõigus on sätestatud põhiõiguste harta artiklites 47 ja 48 ning Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklis 6, samuti Poola põhiseaduse artiklites 41, 42 ja 45;

V.  arvestades, et Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik jõudis oma Poola-visiidi aruandes järeldusele, et kriminaalmenetluse seadustiku ja prokuratuuriseaduse hiljuti vastu võetud muudatused võivad ohustada õigust õiglasele kohtulikule arutamisele kriminaalmenetluses, süütuse presumptsiooni ja kaitseõigust, eriti juhul, kui ei kehtestata piisavaid kaitsemeetmeid võimu kuritarvitamise vältimiseks, ning võimude lahususe põhimõtet;

W.  arvestades, et põhiõiguste harta, Euroopa inimõiguste konventsiooni ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika kohaselt on naiste seksuaal- ja reproduktiivtervis seotud mitmete inimõigustega, sealhulgas õigusega elule ja inimväärikusele, kaitsega ebainimliku ja inimväärikust alandava kohtlemise eest, õigusega tervishoiule, õigusega eraelu puutumatusele, õigusega haridusele ja diskrimineerimiskeeluga, mis kõik kajastuvad ka Poola põhiseaduses;

X.  arvestades, et tõhus, erapooletu, professionaalne ja poliitiliselt neutraalne avaliku teenistuse süsteem on üks demokraatliku valitsemistava põhielemente, kuid arvestades, et uus avaliku teenistuse seadus tundub õõnestavat nii seda põhimõtet kui ka Poola põhiseaduse artiklit 153;

Y.  arvestades, et Poola põhiseaduskohus tunnistas mitmed 22. juulil vastu võetud seaduse sätted endiselt põhiseadusvastaseks;

Z.  arvestades, et Poola keskkonnaminister kiitis heaks kava suurendada puidu väljavedu Białowieża metsast; arvestades, et kui riigi looduskaitsenõukogu avaldas kavale vastuseisu, vahetas valitsus välja 32 liiget nõukogu 39-liikmelisest koosseisust; arvestades, et mais alustati Białowieża metsas raiet; arvestades, et komisjon algatas 16. juunil 2016 rikkumismenetluse, mis puudutab raiet Białowieża metsas;

1.  rõhutab, et äärmiselt oluline on tagada, et ELi lepingu artiklis 2 ja Poola põhiseaduses loetletud ühiseid Euroopa väärtusi järgitakse täielikult ning et tagatakse põhiõiguste hartas sätestatud põhiõigused;

2.  kinnitab oma 13. aprilli 2016. aasta resolutsioonis olukorra kohta Poolas väljendatud seisukohta, eelkõige mis puudutab Poola põhiseaduskohtu töö halvatust, mis kujutab endast ohtu demokraatiale, põhiõigustele ja õigusriigile Poolas;

3.  väljendab kahetsust ja muret selle pärast, et seni ei ole mingit kompromisslahendust leitud ja et Veneetsia komisjoni 11. märtsi 2016. aasta soovitusi ei ole ellu viidud; peab kahetsusväärseks ka seda, et Poola valitsus keeldub avaldamast kõiki põhiseaduskohtu otsuseid, sh 9. märtsi 2016. aasta ja 11. augusti 2016. aasta otsused;

4.  väljendab heameelt komisjoni kindlameelsuse üle jätkata Poola valitsusega konstruktiivset ja produktiivset dialoogi, et leida kiired ja konkreetsed lahendused õigusriiki ähvardavate eespool nimetatud süsteemsete ohtude kõrvaldamiseks; rõhutab, et selline dialoog peab olema erapooletu, tõenduspõhine ja koostööaldis ning austama samal ajal ka ELi ja liikmesriikide pädevusi, nagu on sätestatud aluslepingutes, ja subsidiaarsuse põhimõtet;

5.  võtab teadmiseks, et Poola olukorra hindamise järel võttis komisjon õigusriigi raamistiku alusel vastu arvamuse ja sellele järgnevalt soovituse; loodab, et kooskõlas Euroopa Parlamendi ja komisjoni suhteid käsitleva raamkokkuleppe II lisaga teeb komisjon selle arvamuse Euroopa Parlamendile kättesaadavaks;

6.  kutsub Poola valitsust üles tegema komisjoniga koostööd vastavalt aluslepingus sätestatud lojaalse koostöö põhimõttele ning kutsub valitsust üles kasutama komisjoni antud kolme kuud selleks, et kaasata kõik Poola Seimis esindatud erakonnad ja leida kestva põhiseaduskriisi lahendamiseks kompromiss, järgides täielikult Veneetsia komisjoni arvamust ja Euroopa Komisjoni soovitust;

7.  kutsub komisjoni kui aluslepingute täitmise järelevalvajat üles jälgima – järgmise sammuna – Poola ametivõimude poolt soovituste kohaselt võetud järelmeetmeid, jätkates samal ajal Poolale täieliku toetuse pakkumist õigusriigi tugevdamiseks kohaste lahenduste leidmisel;

8.  väljendab täielikult toimiva põhiseaduskohtu puudumise tõttu muret hiljutiste ja kiirete seadusandlike muudatuste pärast muudes valdkondades, mida tehakse ilma nõuetekohase konsulteerimiseta, ning nõuab tungivalt, et komisjon hindaks vastuvõetud õigusaktide vastavust ELi esmastele ja teisestele õigusaktidele ning väärtustele, millel liit rajaneb, võttes arvesse Veneetsia komisjoni 11. juuni 2016. aasta ja Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku 15. juuni 2016. aasta soovitusi ning komisjoni 27. juuli 2016. aasta õigusriigi-alast soovitust, hinnates eelkõige järgmist:

–  seadus avalik-õigusliku meedia kohta, pidades silmas vajadust avalik-õiguslikku meediat reguleeriva raamistiku järele, mis tagaks Poola ühiskonna mitmekesisust kajastava sõltumatu, erapooletu ja täpse sisu pakkumise, ning pidades silmas Euroopa Inimõiguste Kohtu asjakohast kohtupraktikat ja ELi õigustikku audiovisuaal- ja meediavaldkonnas;

–  seadus, millega muudetakse politseiseadust ja teatavaid muid seadusi, pidades silmas selle ebaproportsionaalset sekkumist eraelu puutumatusse ning seda, et massiline jälgimistegevus ja kodanike isikuandmete suuremahuline töötlemine ei ole kooskõlas ELi ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktikaga;

–  seadus, millega muudetakse kriminaalmenetluse seadustikku ja prokuratuuriseadust, pidades silmas vajadust järgida ELi õigustikku menetlusõiguste valdkonnas ning põhiõigust õiglasele kohtumenetlusele;

–  seadus, millega muudetakse avaliku teenistuse seadust, pidades silmas tõsist Poola haldusorganite politiseerimise riski, mis õõnestaks avaliku teenistuse erapooletust;

–  terrorismivastane seadus, pidades silmas tõsist ohtu eraelu puutumatusele ning sõnavabadusele, mida kujutab endast sisejulgeoleku ameti volituste laiendamine ilma asjakohaste õiguskaitsevahenditeta;

–  muud küsimused, mis tekitavad muret, kuna nad võivad kujutada endast ELi õiguse, Inimõiguste Kohtu kohtupraktika ja põhiliste inimõiguste, sh naiste õiguste rikkumist;

9.  palub komisjonil teavitada Euroopa Parlamenti korrapäraselt ja põhjalikult ning läbipaistval viisil tehtud edusammudest ja võetud meetmetest;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Nõukogule ning Poola Vabariigi presidendile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0123.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika