Propunere de rezoluţie - B8-0977/2016Propunere de rezoluţie
B8-0977/2016

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la evoluțiile recente din Polonia și la impactul acestora asupra drepturilor fundamentale prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

7.9.2016 - (2016/2774(RSP))

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Manfred Weber, Esteban González Pons în numele Grupului PPE
Gianni Pittella, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marc Tarabella în numele Grupului S&D
Guy Verhofstadt în numele Grupului ALDE
Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Takis Hadjigeorgiou, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen în numele Grupului GUE/NGL
Rebecca Harms, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Benedek Jávor, Helga Trüpel în numele Grupului Verts/ALE


Procedură : 2016/2774(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0977/2016
Texte depuse :
B8-0977/2016
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8-00977/2016

Rezoluția Parlamentului European referitoare la evoluțiile recente din Polonia și la impactul acestora asupra drepturilor fundamentale prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

(2016/2774(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere tratatele, în special articolele 2, 3, 4 și 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere Constituția Republicii Polonia,

–  având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului (CEDO) și jurisprudența aferentă a Curții Europene a Drepturilor Omului,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 martie 2014 intitulată „Un nou cadru al UE pentru consolidarea statului de drept” (COM(2014)0158),

–  având în vedere dezbaterea sa din 19 ianuarie 2016 privind situația din Polonia,

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 aprilie 2016 referitoare la situația din Polonia[1],

–  având în vedere adoptarea de către Comisie la 1 iunie 2016 a unui aviz privind statul de drept în Polonia,

–  având în vedere recomandarea Comisiei din 27 iulie 2016 privind statul de drept în Polonia,

–  având în vedere avizul experților Consiliului Europei din 6 iunie 2016 referitor la trei proiecte de lege privind serviciile publice poloneze de mass-media,

–  având în vedere avizul Comisiei de la Veneția din 11 martie 2016 cu privire la modificările aduse legii din 25 iunie 2015 privind Curtea Constituțională din Polonia,

–  având în vedere avizul Comisiei de la Veneția din 13 iunie 2016 cu privire la legea din 15 ianuarie 2016 de modificare a Legii privind poliția și a altor legi specifice,

–  având în vedere raportul din 15 iunie 2016 al Comisarului pentru drepturile omului al Consiliului Europei, ca urmare a vizitei sale în Polonia în perioada 9-12 februarie 2016,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Uniunea Europeană a fost fondată pe valorile respectării demnității umane, a libertății, a democrației, a egalității, a statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor aparținând minorităților, întrucât aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate în care prevalează pluralismul, nediscriminarea, toleranța, dreptatea, solidaritatea și egalitatea între femei și bărbați și întrucât acestea au fost aprobate de poporul polonez cu ocazia referendumului organizat în 2003;

B.  întrucât articolul 6 alineatul (3) din TUE confirmă că drepturile fundamentale, astfel cum sunt garantate prin CEDO și astfel cum rezultă din tradițiile constituționale comune statelor membre, constituie principii generale ale dreptului UE;

C.  întrucât UE funcționează pe baza prezumției de încredere reciprocă că statele membre respectă democrația, statul de drept și drepturile fundamentale, după cum prevede CEDO și Carta drepturilor fundamentale;

D.  întrucât articolul 9 din Constituția Poloniei statuează că Republica Polonă respectă legislația internațională a cărei aplicare este obligatorie în ceea ce o privește;

E.  întrucât statul de drept este una dintre valorile comune pe care este fondată UE și întrucât Comisia, împreună cu Parlamentul și cu Consiliul, sunt responsabile în temeiul tratatelor să respecte statul de drept ca valoare fundamentală a Uniunii noastre și să garanteze că se respectă legislația, valorile și principiile UE;

F.  întrucât independența sistemului judiciar este consacrată la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale și la articolul 6 din CEDO și reprezintă o cerință esențială a principiului democratic al separării puterilor în stat, care este reflectat și la articolul 10 din Constituția Poloniei;

G.  întrucât principiul separării puterilor și cel al independenței sistemului judiciar se află în centrul sistemului democratic și nu trebuie să fie subminate;

H.  întrucât evenimentele recente din Polonia, în special disputele referitoare la componența și la funcționarea Curții Constituționale, precum și nepublicarea unor hotărâri luate de Curtea Constituțională au dat naștere unor preocupări referitoare la garanțiile de respectare a statului de drept;

I.  întrucât Comisia de la Veneția, în avizul său referitor la modificările Legii privind Curtea Constituțională, a invitat organele de stat poloneze să publice, să respecte pe deplin și să pună în aplicare hotărârile Curții Constituționale, subliniind, în același timp, că modificările menționate anterior vor submina în mod grav munca Curții și o vor face ineficientă în calitate de gardian al Constituției;

J.  întrucât paralizarea Curții Constituționale a determinat Comisia să deschidă un dialog cu guvernul polonez în temeiul Cadrului pentru consolidarea statului de drept, pentru a asigura respectarea deplină a statului de drept; întrucât, în urma unui dialog intens cu autoritățile poloneze și în lumina faptului că guvernul polonez nu a reușit să realizeze progrese în vederea soluționării crizei constituționale, Comisia a considerat că este necesar să formalizeze într-un aviz analiza sa cu privire la situația actuală;

K.  întrucât, în pofida continuării discuțiilor purtate cu autoritățile poloneze, problemele care amenință statul de drept în Polonia nu au fost soluționate în mod satisfăcător, iar Comisia consideră că există o amenințare sistemică la adresa statului de drept în Polonia; întrucât, prin urmare, Comisia a făcut recomandări concrete autorităților poloneze cu privire la modul de abordare a preocupărilor sale în regim de urgență;

L.  întrucât Cadrul pentru consolidarea statului de drept a fost conceput pentru a face față amenințărilor sistemice la adresa statului de drept în oricare dintre statele membre ale UE, în special în situațiile care nu pot fi rezolvate în mod eficace prin proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și întrucât „mecanismele de protecție ale statului de drept” existente la nivel național nu par să mai fie în măsură să facă față cu succes acestor amenințări;

M.  întrucât UE s-a angajat să respecte libertatea și pluralismul mass-media, precum și dreptul la informare și libertatea de exprimare consacrate la articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale și la articolul 10 din CEDO, acestea fiind reflectate și în articolul 14 din Constituția Poloniei;

N.  întrucât modificările sugerate recent și deja adoptate ale legislației poloneze privind mass-media, în special în ceea ce privește guvernanța, independența editorială și autonomia instituțională a serviciilor publice de mass-media, au ridicat preocupări legate de respectarea libertății de exprimare și a libertății și pluralismului mass-media;

O.  întrucât experți ai Consiliului Europei, după ce au susținut un dialog la nivel de experți cu autoritățile poloneze cu privire la pachetul de trei proiecte de lege privind serviciile publice de mass-media, au ajuns la concluzia că sunt necesare îmbunătățiri, în special în domeniul guvernanței, al conținutului și al misiunii publice și protecției jurnaliștilor;

P.  întrucât dreptul la libertate și securitate și dreptul la respectarea vieții private și la protejarea datelor personale sunt consacrate la articolele 6, 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale și la articolele 5 și 8 din CEDO, precum și la articolele 31 și 47 din Constituția Poloniei;

Q.  întrucât Comisia de la Veneția, în avizul său referitor la modificările Legii privind poliția și anumite alte legi, a conchis că garanțiile procedurale și condițiile materiale stabilite în Legea privind poliția pentru punerea în aplicare a supravegherii secrete nu sunt suficiente pentru a preveni utilizarea sa excesivă sau ingerințele nejustificate în protecția vieții private a persoanelor și protecția datelor acestora; reamintește, în acest context, că atât Curtea de Justiție, cât și Curtea Europeană a Drepturilor Omului au subliniat necesitatea de a introduce mecanisme eficace de supraveghere și, de preferință, controlul judiciar, pentru a garanta supravegherea acestui tip de activități;

R.  întrucât noua Lege privind combaterea terorismului ridică preocupări similare privind respectarea, în special, a articolelor 5, 8, 10 și 11 din CEDO și a Constituției Poloniei;

S.  întrucât Comisia Europeană consideră că, atât timp cât Curtea Constituțională este împiedicată să își exercite pe deplin asigurarea unui control al constituționalității eficient, nu va exista un control eficient al conformității cu Constituția, inclusiv cu dispozițiile acesteia referitoare la drepturile fundamentale, și al actelor legislative cum ar fi noile acte legislative deosebit de sensibile adoptate recent de Seim;

T.  întrucât Comisia de la Veneția este compusă din experți independenți în domeniul dreptului constituțional, numiți de toți membrii Consiliului Europei, inclusiv de Polonia, și întrucât avizul acesteia este interpretarea cu cea mai ridicată valoare de autoritate a obligațiilor statelor membre ale Consiliului Europei în ceea ce privește statul de drept și democrația; întrucât guvernul polonez actual a solicitat în mod direct avizul Comisiei de la Veneția;

U.  întrucât dreptul la un proces echitabil, prezumpția de nevinovăție și dreptul la apărare sunt consacrate la articolele 47 și 48 din Carta drepturilor fundamentale și la articolul 6 din CEDO, precum și la articolele 41, 42 și 45 din Constituția Poloniei;

V.  întrucât Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei a concluzionat, în raportul pe care l-a redactat în urma vizitei sale din Polonia, că modificările adoptate recent ale Codului penal și a Legii privind urmărirea penală pot pune în pericol protejarea dreptului la un proces echitabil în procedurile penale, prezumpția de nevinovăție și dreptul la apărare (în special în cazurile în care s-au instituit garanții insuficiente pentru a evita abuzurile de putere) și principiul separării puterilor;

W.  întrucât, potrivit Cartei drepturilor fundamentale, CEDO și jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, sănătatea sexuală și reproductivă a femeilor este legată de mai multe drepturi ale omului, inclusiv de dreptul la viață și la demnitate, dreptul de a nu fi supus unor tratamente sau pedepse inumane sau degradante, dreptul de acces la asistență medicală, dreptul la viață privată, dreptul la educație și interzicerea discriminării, așa cum se reflectă și în Constituția Poloniei;

X.  întrucât existența unei funcții publice eficiente, imparțiale, profesionale și neutre din punct de vedere politic constituie un element fundamental al guvernanței democratice, dar întrucât noua Lege a funcției publice pare să submineze acest principiu și articolul 153 din Constituția Poloniei;

Y.  întrucât Curtea Constituțională a Poloniei a declarat că mai multe dispoziții ale legii adoptate la 22 iulie sunt în continuare neconstituționale;

Z.  întrucât ministrul mediului din Polonia a aprobat un plan de accelerare a exploatărilor forestiere în pădurea Białowieża; întrucât, în momentul în care Consiliul național pentru conservarea naturii a obiectat cu privire la plan, guvernul a înlocuit 32 din cei 39 de membri ai săi; întrucât exploatările forestiere în pădurea Białowieża au început în mai; întrucât Comisia a inițiat, la 16 iunie 2016, o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor privind exploatările forestiere din Białowieża,

1.  subliniază că este de importanță fundamentală să se asigure că valorile europene comune enumerate la articolul 2 din TUE și în Constituția Poloniei sunt respectate pe deplin și că drepturile fundamentale prevăzute de Carta drepturilor fundamentale sunt garantate;

2.  își reiterează poziția exprimată în cadrul Rezoluției sale din 13 aprilie 2016 referitoare la situația din Polonia, în special în ceea ce privește paralizarea Curții Constituționale, care pune în pericol democrația, drepturile fundamentale și statul de drept în Polonia;

3.  își exprimă regretul și îngrijorarea cu privire la faptul că, până acum, nu s-a găsit nicio soluție de compromis, iar recomandările Comisiei de la Veneția din 11 martie 2016 nu au fost puse în aplicare; regretă, de asemenea, refuzul guvernului polonez de a publica toate hotărârile Curții Constituționale, inclusiv cele din 9 martie 2016 și 11 august 2016;

4.  salută hotărârea Comisiei de a avea un dialog constructiv și productiv cu guvernul polonez, astfel încât să se identifice rapid soluții concrete la amenințările sistemice la adresa statului de drept care au fost descrise mai sus; subliniază că acest dialog trebuie să se desfășoare într-un mod imparțial și să se bazeze pe probe și pe cooperare, respectând, în același timp, competențele UE și ale statelor sale membre consacrate de tratate, precum și principiul subsidiarității;

5.  ia act de adoptarea avizului și a recomandării subsecvente a Comisiei în temeiul Cadrului pentru consolidarea statului de drept, în urma evaluării situației din Polonia; așteaptă din partea Comisiei să acorde Parlamentului acces la acest aviz, în conformitate cu anexa II la Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană;

6.  invită guvernul polonez să coopereze cu Comisia potrivit principiului cooperării loiale, astfel cum este prevăzut în tratat, și îl îndeamnă să folosească cele trei luni prevăzute de Comisie pentru a angaja toate partidele reprezentate în cadrul Seimului polonez pentru a găsi un compromis care ar rezolva criza constituțională în curs, respectând pe deplin avizul Comisiei de la Veneția și recomandarea Comisiei Europene;

7.  solicită Comisiei, în calitatea sa de gardian al tratatelor, să monitorizeze, ca etapă ulterioară, acțiunile întreprinse de autoritățile poloneze în urma recomandărilor, continuând, în același timp, să ofere Poloniei sprijinul său deplin pentru a identifica soluții adecvate pentru consolidarea statului de drept;

8.  este preocupat, în absența unei Curți Constituționale pe deplin funcționale, de evoluțiile legislative recente și rapide din alte domenii care au loc în lipsa oricăror consultări adecvate și îndeamnă Comisia să evalueze legislația adoptată din perspectiva compatibilității sale cu legislația primară și secundară a UE și cu valorile pe care este fondată Uniunea, ținând seama de recomandările Comisiei de la Veneția din 11 iunie 2016 și ale comisarului pentru drepturile omului al Consiliului Europei la 15 iunie 2016, precum și de recomandarea Comisiei din 27 iulie 2016 privind statul de drept, în special:

–  Legea privind mass-media publică, ținând seama de nevoia de un cadru de reglementare a serviciilor publice de mass-media care să asigure că acestea furnizează conținuturi independente, imparțiale și exacte, care să reflecte diversitatea societății poloneze, precum și jurisprudența din domeniu a Curții Europene a Drepturilor Omului și acquis-ul UE în domeniul audiovizual și în domeniul mass-media;

–  Legea de modificare a Legii privind poliția și anumite alte legi, ținând seama de ingerința sa disproporționată în dreptul la viață privată și de incompatibilitatea activităților secrete de supraveghere în masă și a prelucrării în masă a datelor cu caracter personal cu jurisprudența UE și a Curții Europene a Drepturilor Omului;

–  Legea de modificare a Codului de Procedură Penală și a Legii privind urmărirea penală, ținând seama de necesitatea de a respecta acquis-ul UE în domeniul drepturilor procedurale, precum și de dreptul fundamental la un proces echitabil;

–  Legea de modificare a Legii privind funcția publică, ținând seama de riscul grav de politizare a administrației poloneze, lucru care ar submina imparțialitatea funcției publice;

–  Legea privind combaterea terorismului, ținând seama de amenințarea gravă la adresa dreptului la viață privată și a dreptului la libertatea de expresie reprezentată de extinderea puterilor Agenției de Securitate Internă, fără a exista nicio garanție judiciară adecvată;

–  alte chestiuni care ridică preocupări dat fiind că pot constitui încălcări ale legislației UE, ale jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului și ale drepturilor fundamentale ale omului, inclusiv ale drepturilor femeilor;

9.  invită Comisia să informeze în mod transparent, regulat și temeinic Parlamentul cu privire la progresele realizate și la acțiunile întreprinse;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului Europei, precum și Președintelui Republicii Poloniei.