Predlog resolucije - B8-0977/2016Predlog resolucije
B8-0977/2016

PREDLOG RESOLUCIJE o najnovejših dogodkih na Poljskem in njihovem vplivu na temeljne pravice iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah

7.9.2016 - (2016/2774(RSP))

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Manfred Weber, Esteban González Pons v imenu skupine PPE
Gianni Pittella, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marc Tarabella v imenu skupine S&D
Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE
Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL
Rebecca Harms, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Benedek Jávor, Helga Trüpel v imenu skupine Verts/ALE


Postopek : 2016/2774(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0977/2016
Predložena besedila :
B8-0977/2016
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-0977/2016

Resolucija Evropskega parlamenta o najnovejših dogodkih na Poljskem in njihovem vplivu na temeljne pravice iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah

(2016/2774(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Pogodb, zlasti členov 2, 3, 4, in 6 Pogodbe o Evropski unij (PEU),

–  ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–  ob upoštevanju ustave Republike Poljske,

–  ob upoštevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) in s tem povezane sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. marca 2014 z naslovom Novi okvir EU za krepitev načela pravne države (COM(2014)0158),

–  ob upoštevanju svoje razprave z dne 19. januarja 2016 o razmerah na Poljskem,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. aprila 2016 o razmerah na Poljskem[1],

–  ob upoštevanju sprejetja mnenja Komisije z dne 1. junija 2016 v zvezi z načelom pravne države na Poljskem,

–  ob upoštevanju priporočila Komisije z dne 27. julija 2016 v zvezi z načelom pravne države na Poljskem,

–  ob upoštevanju mnenja strokovnjakov Sveta Evrope z dne 6. junija 2016 o treh osnutkih zakonov o poljskih javnih medijih,

–  ob upoštevanju mnenja Beneške komisije z dne 11. marca 2016 o predlogih sprememb k zakonu z dne 25. junija 2015 o poljskem ustavnem sodišču,

–  ob upoštevanju mnenja Beneške komisije z dne 13. junija 2016 o zakonu z dne 15. januarja 2016, s katerim se spreminjajo zakon o policiji in nekateri drugi zakoni,

–  ob upoštevanju poročila komisarja Sveta Evrope za človekove pravice z dne 15. junija 2016, ki ga je pripravil po obisku Poljske od 9. do 12. februarja 2016,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker EU temelji na spoštovanju človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, načela pravne države in človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin, ker so te vrednote skupne vsem državam članicam v družbi, kjer prevladujejo pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost in enakost med moškimi in ženskami, in ker so to potrdili tudi poljski državljani na referendumu leta 2003;

B.  ker člen 6(3) Pogodbe o Evropski uniji potrjuje, da so temeljne pravice, kakor jih zagotavlja Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter kakor izhajajo iz skupne ustavne tradicije držav članic, splošna načela prava EU;

C.  ker EU deluje na podlagi domneve medsebojnega zaupanja, da države članice spoštujejo demokracijo, načelo pravne države in temeljne pravice, kot je zapisano v Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in Listini o temeljnih pravicah;

D.  ker člen 9 poljske ustave določa, da Republika Poljska spoštuje mednarodno pravo, ki je zanjo zavezujoče;

E.  ker je načelo pravne države eno od skupnih vrednot, na katerih temelji EU, in ker je Komisija, skupaj s Parlamentom in Svetom, v skladu s Pogodbama odgovorna za spoštovanje načela pravne države kot temeljne vrednote Unije in zagotavljanje, da se spoštujejo zakoni, vrednote in načela EU;

F.  ker je neodvisnost sodstva zapisana v členu 47 Listine o temeljnih pravicah in členu 6 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic ter je bistven pogoj demokratičnega načela delitve oblasti, kar se odraža tudi v členu 10 poljske ustave;

G.  ker sta delitev oblasti in neodvisnost sodstva jedro demokratičnega sistema in se ju ne sme spodkopavati;

H.  ker so nedavni dogodki na Poljskem, zlasti spor v zvezi s sestavo in delovanjem ustavnega sodišča, ter neobjava sodb ustavnega sodišča vzbudili zaskrbljenost o spoštovanju načela pravne države;

I.  ker je Beneška komisija v svojem mnenju o predlogih sprememb zakona o ustavnem sodišču pozvala poljske državne organe, naj objavijo, v celoti spoštujejo in izvajajo sodbe sodišča, hkrati pa poudarila, da bi omenjeni predlogi sprememb resno ogrozili delo sodišča in povzročili, da bo sodišče neučinkovito v vlogi varuha ustave;

J.  ker je ohromitev ustavnega sodišča Komisijo spodbudila, da je začela dialog s poljsko vlado na podlagi okvira za pravno državo ter z namenom, da zagotovi popolno spoštovanje načela pravne države; ker je po intenzivnem dialogu s poljskimi oblastmi ter zaradi pomanjkanja napredka poljske vlade pri reševanju ustavne krize Komisija menila, da mora podati uradno oceno sedanjih razmer v obliki mnenja;

K.  ker kljub nadaljnjim razpravam s poljskimi organi vprašanja, ki ogrožajo načelo pravne države na Poljskem, niso bila zadovoljivo rešena in Komisija meni, da je na Poljskem načelo pravne države sistemsko ogroženo; ker je zato poljskim organom podala konkretna priporočila, kako naj se hitro odzovejo na pomisleke Komisije;

L.  ker je okvir pravne države namenjen obravnavi sistemskih groženj pravni državi v kateri koli državi članici EU, zlasti v razmerah, ki jih ni mogoče učinkovito rešiti s postopki ugotavljanja kršitev in kjer nadzorni mehanizmi pravne države na nacionalni ravni očitno ne morejo več učinkovito obravnavati teh groženj;

M.  ker je EU zavezana k spoštovanju svobode in pluralizma medijev, pravice do obveščanja in svobode izražanja, kot je določeno v členu 11 Listine o temeljnih pravicah in v členu 10 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic ter se odraža tudi v členu 14 poljske ustave;

N.  ker je že sprejeti poljski zakon o medijih ter njegove na novo predlagane spremembe, zlasti v zvezi z upravljanjem, uredniško neodvisnostjo in institucionalno samostojnostjo javnih medijev, zbudil pomisleke glede spoštovanja svobode izražanja in svobode medijev ter pluralizma;

O.  ker so strokovnjaki Sveta Evrope po razgovorih s poljskimi oblastmi o svežnju treh osnutkov zakonov o javnih medijih sklenili, da so potrebne izboljšave, zlasti na področju upravljanja, vsebine, javnega poslanstva in zaščite novinarjev;

P.  ker so pravice do svobode in varnosti, spoštovanja zasebnega in družinskega življenja ter varstva osebnih podatkov določene v členih 6, 7 in 8 Listine o temeljnih pravicah in členih 5 in 8 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic ter tudi v členih 31 in 47 poljske ustave;

Q.  ker Beneška komisija v svojem mnenju o spremembah zakona o policiji in nekaterih drugih zakonov navaja, da postopkovna jamstva in materialni pogoji, določeni v zakonu o policiji za izvajanje tajnega nadzorovanja, ne zadostujejo za preprečevanje prekomernega nadzorovanja ali neupravičenega poseganja v zasebnost in varstvo podatkov posameznikov; v zvezi s tem opozarja, da sta Sodišče Evropske unije in Evropsko sodišče za človekove pravice poudarila, da je treba vzpostaviti učinkovit mehanizem spremljanja in po možnosti sodni nadzor, da se zagotovi nadzor nad temi dejavnostmi;

R.  ker novi protiteroristični zakon vzbuja enake pomisleke v zvezi s skladnostjo zlasti s členi 5, 8, 10 in 11 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in s poljsko ustavo;

S.  ker Evropska komisija meni, da ne bo učinkovitega pregleda skladnosti z ustavo za zakonodajne akte, kot so posebej občutljivi novi zakonodajni akti, ki jih je nedavno sprejel Sejm, vključno z določbami o temeljnih pravicah, dokler se ustavnemu sodišču preprečuje, da v celoti zagotovi učinkovit ustavni pregled;

T.  ker Beneško komisijo sestavljajo neodvisni strokovnjaki ustavnega prava, ki so jih imenovale vse članice Sveta Evrope, tudi Poljska, in ker je njihovo mnenje najmerodajnejša razlaga obveznosti držav članic Sveta Evrope v zvezi z načelom pravne države in demokracije; ker je sedanja poljska vlada neposredno vprašala Beneško komisijo za mnenje;

U.  ker so pravica do poštenega sojenja, domneva nedolžnosti in pravica do obrambe določene v členih 47 in 48 Listine o temeljnih pravicah, členu 6 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic ter v členih 41, 42 in 45 poljske ustave;

V.  ker komisar Sveta Evrope za človekove pravice v svojem poročilu po obisku na Poljskem meni, da lahko nedavno sprejete spremembe zakona o kazenskem postopku in zakona o tožilstvu ogrozijo pravico do poštenega sojenja v kazenskih postopkih, domnevo nedolžnosti in pravico do obrambe, zlasti v primerih, kjer ni dovolj jamstev za preprečevanje zlorabe oblasti, ter načelo delitve oblasti;

W.  ker je v skladu z Listino o temeljih pravicah, Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice spolno in reproduktivno zdravje žensk sestavni del človekovih pravic, vključno s pravico do življenja in dostojanstva, varovanja pred nečloveškim ali poniževalnim ravnanjem, pravico do zdravstvenega varstva, zasebnosti in izobraževanja ter prepovedjo diskriminacije, kar se odraža tudi v poljski ustavi;

X.  ker je učinkovit, nepristranski, poklicni in politično nevtralni sistem javne uprave temeljni element demokratičnega upravljanja, a ker kaže, da novi zakon o javni upravi ogroža ta načela ter člen 153 poljske ustave;

Y.  ker je poljsko ustavno sodišče ocenilo, da je več zakonskih določb, sprejetih 22. julija, še vedno protiustavnih;

Z.  ker je poljski okoljski minister odobril načrt o povečanju količine lesa, ki se pridobiva iz Beloveškega gozda; ker je, potem ko je Nacionalni svet za ohranjanje narave temu načrtu nasprotoval, vlada zamenjala 32 od njegovih 39 članov; ker so v tem gozdu maja začeli sečnjo; ker je Komisija 16. junija 2016 začela postopek za ugotavljanje kršitev v zvezi s sečnjo v Beloveškem gozdu;

1.  poudarja, da je bistveno zagotoviti, da se v celoti ohranijo skupne evropske vrednote iz člena 2 PEU in poljske ustave ter da se zagotovijo temeljne pravice iz Listine o temeljnih pravicah;

2.  ponovno poudarja svoje stališče iz resolucije z dne 13. aprila 2016 o razmerah na Poljskem, zlasti glede ohromitve ustavnega sodišča, ki ogroža demokracijo, temeljne pravice in načelo pravne države na Poljskem;

3.  izraža obžalovanje in zaskrbljenost, ker do sedaj ni prišlo do kompromisa in ker se niso izvajala priporočila Beneške komisije z dne 11. marca 2016; obžaluje tudi, da poljska vlada ni objavila vseh sodb ustavnega sodišča, vključno s tistimi z dne 9. marca in 11. avgusta 2016;

4.  pozdravlja odločno namero Komisije, da si bo prizadevala za konstruktiven in ploden dialog s poljsko vlado, da bi se našla hitra in konkretna rešitev za zgoraj navede sistemske grožnje načelu pravne države; poudarja, da mora biti dialog voden nepristransko, v duhu sodelovanja ter mora temeljiti na dejstvih, hkrati pa spoštovati pristojnosti EU in njenih držav članic v skladu s pogodbama ter načelo subsidiarnosti;

5.  ugotavlja, da sta bila po opravljeni oceni razmer na Poljskem sprejeta mnenje Komisije in poznejše priporočilo v sklopu okvira za pravno državo; pričakuje, da bo Komisija Parlamentu omogočila dostop do tega mnenja v skladu s Prilogo II okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo;

6.  poziva poljsko vlado, naj sodeluje s Komisijo v skladu z načelom iskrenega sodelovanja, zapisanem v pogodbi in jo spodbuja, naj uporabi tri mesece, ki ji jih je odobrila Komisija, in v sodelovanju z vsemi strankami, zastopanimi v Sejmu, poišče kompromis, ki bi rešil trenutno ustavno krizo, pri tem pa spoštuje mnenje Beneške komisije in priporočilo Evropske komisije;

7.  poziva Komisijo kot varuhinjo pogodb, naj kot naslednji korak spremlja ukrepe poljskih organov na podlagi pooblastil, hkrati pa Poljski še naprej zagotavlja polno podporo pri iskanju ustreznih rešitev za okrepitev pravne države;

8.  je zaskrbljen zaradi nedavnih hitrih zakonodajnih sprememb, ki potekajo na drugih področjih brez ustreznih posvetovanj, do katerih je prišlo ob nepopolnem delovanju ustavnega sodišča, ter poziva Komisijo, naj opravi oceno sprejete zakonodaje glede na skladnost s primarnim in sekundarnim pravom EU in vrednotami, na katerih temelji Unija, ob upoštevanju priporočil Beneške komisije z dne 11. junija 2016, komisarja za človekove pravice Sveta Evrope z dne 15. junija 2016 in priporočila Komisije v zvezi z načelom pravne države z dne 27. julija 2016, zlasti:

–  zakona o javnih medijih, ob upoštevanju potrebe po okviru za upravljanje javnih medijev, ki bi zagotavljal, da je njihova vsebina neodvisna, nepristranska in točna in odraža raznolikost poljske družbe, ter ustrezne sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice ter pravnega reda EU na avdiovizualnem področju in področju medijev;

–  zakona, ki spreminja zakon o policiji in nekatere druge zakone, ob upoštevanju nesorazmernega vmešavanja v pravico do zasebnosti in nezdružljivosti dejavnosti vsesplošnega množičnega nadzora in masovne obdelave osebnih podatkov državljanov s sodno prakso EU in Evropskega sodišča za človekove pravice;

–  zakona, ki spreminja zakon o kazenskem postopku in zakon o tožilstvu, ob upoštevanju potrebe po skladnosti s pravnim redom EU na področju postopkovnih pravic in temeljne pravice do poštenega sojenja;

–  zakona, ki spreminja zakon o javni upravi, ob upoštevanju resne nevarnosti, da se poljska uprava politizira, kar bi ogrozilo nepristranskost javne uprave;

–  protiterorističnega zakona, ob upoštevanju resne nevarnosti za pravico do zasebnosti in pravico do svobode izražanja zaradi širitve pristojnosti agencije za notranjo varnost brez ustreznega sodnega jamstva;

–  drugih zaskrbljujočih zadev, ki se lahko uvrstijo med kršitve zakonodaje EU, sodne prakse ESČP in temeljnih pravic, vključno s pravicami žensk;

9.  poziva Komisijo, naj Parlament redno, podrobno in na pregleden način obvešča o doseženem napredku in sprejetih ukrepih;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, Svetu Evrope in predsedniku Republike Poljske.