Procedūra : 2016/2774(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0978/2016

Pateikti tekstai :

B8-0978/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/09/2016 - 9.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 406kWORD 75k
7.9.2016
PE589.561v01-00
 
B8-0978/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl pastarojo meto įvykių Lenkijoje ir jų poveikio Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje nustatytoms pagrindinėms teisėms (2016/2774(RSP))


Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl pastarojo meto įvykių Lenkijoje ir jų poveikio Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje nustatytoms pagrindinėms teisėms (2016/2774(RSP))  
B8-0978/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 2, 3, 4, 5 ir 6 straipsnius, kuriais apibrėžiamos Sąjungos kompetencijos kategorijos ir sritys,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 5 straipsnį ir subsidiarumo principą,

–  atsižvelgdamas į Protokolą Nr. 30 dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos taikymo Lenkijai ir Jungtinei Karalystei,

–  atsižvelgdamas į Deklaraciją Nr. 1 dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos, pridėtą prie ES sutarties,

–  atsižvelgdamas į Lenkijos Respublikos deklaraciją Nr. 61 dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos, pridėtą prie ES sutarties,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 22 d. įstatymą dėl Lenkijos Konstitucinio Teismo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi dabartinė Lenkijos vyriausybė buvo sudaryta pagal Lenkijos Konstitucija pagrįstą skaidrią demokratinę procedūrą;

B.  kadangi, remiantis Lenkijos Konstitucija, visos Lenkijos institucijos pavaldžios įstatymui;

C.  kadangi, remiantis Lenkijos Konstitucija, Konstitucinio Teismo struktūra ir procedūros reglamentuotinos pagal įstatymą, dėl kurios sprendžia Lenkijos parlamentas;

D.  kadangi, vadovaujantis SESV 2–6 straipsniais, visuomenės moralės ir šeimos teisės sfera nepriklauso ES kompetencijai ir tebėra išimtinė sritis, kurioje sprendimus priima valstybės narės;

E.  kadangi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija taikoma ES ir valstybių narių veiksmams joms įgyvendinant ES teisės aktus;

F.  kadangi pagal Protokolą Nr. 30 Lenkijos atžvilgiu numatytas ribotas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos taikymas; be to, kadangi Lenkijos Respublikos deklaracijoje Nr. 61 dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos pabrėžiama, kad „Chartija jokiu būdu neturi įtakos valstybių narių teisei leisti teisės aktus visuomenės moralės, šeimos teisės srityse, taip pat žmogaus orumo apsaugos ir pagarbos žmogaus fizinei ir moralinei neliečiamybei srityse“;

G.  kadangi Deklaracijoje Nr. 1 dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nustatyta, kad „Chartija neišplečia Sąjungos teisės taikymo srities už Sąjungos įgaliojimų ribų, nenustato Sąjungai jokių naujų įgaliojimų ar užduočių ir nepakeičia Sutartyse nustatytųjų“;

H.  kadangi Lenkijoje, kaip ir kitose ES šalyse, pvz., Maltoje, Vokietijoje, Prancūzijoje ir Airijoje, veikia pilietiniai judėjimai, kurie norėtų uždrausti abortus ir turi visas teises tai daryti demokratinėje visuomenėje; kadangi pilietiniame judėjime dalyvaujanti nevyriausybinių organizacijų (NVO) grupė yra surinkusi beveik 500 000 parašų, kad pateiktų siūlymą apriboti įstatymus dėl aborto; kadangi Lenkijos vyriausybė nėra pasiūliusi jokio naujo teisės akto šiuo klausimu;

I.  kadangi Komisijos narys F. Timmermans pabrėžė, jog Lenkijos vyriausybė turi visas teises įgyvendinti visas rinkėjams pažadėtas programas, ir rekomendavo, kad jo vizitai į Lenkiją toliau būtų rengiami laikantis dabartinio formato;

J.  kadangi tebekyla klausimų dėl teisinės valstybės sistemos teisinio pagrindo;

K.  kadangi 2016 m. rugpjūčio 16 d. Lenkijos vyriausybė paskelbė 21 Konstitucinio Teismo sprendimą;

L.  kadangi Lenkijos vyriausybė, planuodama plėsti medienos gavybą Bialovežos girioje, siekė spręsti problemą dėl kinivarpų invazijos girioje, dėl kurios žuvo daug medžių ir pakito vietos aplinka, įskaitant pakilusį vandens lygį, taigi kilo grėsmė vietos biologinei įvairovei;

1.  pabrėžia, kad, vadovaujantis Protokolu Nr. 30, Lenkija nėra įsipareigojusi laikytis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos principų, nebent šie principai būtų pripažįstami Lenkijos teisėje arba praktikoje;

2.  pabrėžia, kad ES sutarties 5 straipsnyje, kuriame apibrėžiamas subsidiarumo principas, nustatyta, kad „tose srityse, kurios nepriklauso Sąjungos išimtinei kompetencijai, ji ima veikti tik tada ir tik tokiu mastu, kai valstybės narės numatomo veiksmo tikslų negali deramai pasiekti“;

3.  pabrėžia, kad tokios sritys, kaip laisvė ir teisingumas bei aplinka, pagal SESV 4 straipsnį priklauso pasidalijamajai kompetencijai, kad kultūra yra sritis, kurioje ES gali tik imtis veiksmų valstybių narių veiksmams paremti arba koordinuoti, o visuomenės moralės ir šeimos teisės sfera ES kompetencijai nepriklauso;

4.  todėl pabrėžia, kad Lenkijoje priimant naujus teisės aktus, pvz., Kovos su terorizmu aktą, Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimus, Prokuratūros aktą ar Visuomeninio transliuotojo aktą, ES institucijos neturėtų dalyvauti, nes pagal subsidiarumo principą minėtųjų aktų tikslus geriausiai pasieks Lenkijos valdžios institucijos;

5.  pakartoja, kad Lenkijos parlamentui nepateiktas joks naujas įstatymas dėl abortų, ir griežtai smerkia bet kokį ES institucijų kišimąsi į visuomenės moralės ir šeimos teisės sferą, su kuria susiję sprendimai gali būti priimami tik valstybės narės lygmeniu;

6.  pažymi, kad Konstitucinis Teismas vadovaujasi Lenkijos parlamento priimtais įstatymais; pabrėžia, kad Teismo sprendimu, kuriuo įstatymas paskelbiamas nekonstituciniu, pažeidžiamas stabdžių ir atsvarų sistemos principas, nes parlamentas netenka galimybės pasinaudoti savo konstitucine teise spręsti dėl Teismo struktūros ir procedūrų; pabrėžia, kad taip Teismas tampa viršesnis už visas kitas konstitucines institucijas ir pačią Konstituciją;

7.  primena, kad konstitucinė krizė prasidėjo valdant ankstesniajam parlamentui: jis priėmė įstatymą, pagal kurį įgijo galimybę Konstitucinio Teismo teisėjus rinkti laikotarpiui po rinkimų į parlamentą ir kurį Teismas vėliau paskelbė neatitinkančiu Konstitucijos; primena, kad kai kurie Konstitucinio Teismo teisėjai, įskaitant jo pirmininką, aktyviai dalyvavo komiteto, kuris buvo atsakingas už šio įstatymo rengimą, veikloje ir tuo metu minėtosioms nuostatoms neprieštaravo;

8.  pabrėžia, kad vyriausybė parodė gerą valią ir atsižvelgė į Europos Komisijos ir Venecijos komisijos prašymus parengdama naują įstatymą dėl Konstitucinio Teismo ir paskelbdama 21 Teismo sprendimus; pažymi, kad, paskelbus šiuos sprendimus, nebeliko jokio teisinio neapibrėžtumo;

9.  pažymi, kad šiuo metu toliau vyksta Komisijos ir Lenkijos konsultacijos; pabrėžia, kad Lenkijos Respublikos Seimo (žemųjų rūmų) pirmininkas paskyrė ekspertų grupę, kurioje gali dalyvauti visų parlamento partijų atstovai ir kurios užduotis buvo parengti rekomendacijas dėl parlamentinio darbo ateityje bei visai šiai sričiai kuo labiau taikyti Venecijos komisijos rekomendacijas; pabrėžia, kad ši grupė savo darbą baigė, o rezultatai buvo oficialiai paskelbti ir perduoti Komisijai;

10.  pabrėžia, kad vyriausybės veiksmai Bialovežos girioje buvo būtini siekiant išgelbėti mišką ir laikytis ES teisės (Buveinių direktyvos) nuostatų, nes neveiklumo kaina galėjo būti didžiulis biologinės įvairovės praradimas;

11.  primygtinai ragina ES institucijų ir valstybių narių vadovus 2016 m. birželio 23 d. Jungtinėje Karalystėje įvykusio referendumo rezultatus suprasti kaip svarbų didesnio nepasitenkinimo ženklą; ragina juos svarstyti, kaip Sąjunga turėtų būti reformuota, kad sprendimo priėmimo procesas vyktų arčiau piliečių ir kad būtų užtikrintas geresnis subsidiarumo principo laikymasis;

12.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Europos Tarybai ir Europos komisijai „Demokratija per teisę“.

Teisinė informacija - Privatumo politika