RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 149kWORD 46k
7.5.2016
PE589.575v01-00
 
B8-0988/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


toiduainete säästliku tootmise väljaarendamise ja edendamise kohta


Dominique Bilde

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek toiduainete säästliku tootmise väljaarendamise ja edendamise kohta  
B8-0988/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et põllumajandustoodangu tootmise viisidel on märkimisväärne mõju kodanike tervisele ja heaolule ning ökosüsteemidele ja kliimamuutusele;

B.  arvestades, et ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni hinnangul on viimase sajandi jooksul kaduma läinud kolm neljandikku põllumajanduse geneetilisest mitmekesisusest;

C.  arvestades, et nõudlus mahe-, kohalike ja hooajatoodete järele kasvab pidevalt;

1.  palub, et komisjon soodustaks ühise põllumajanduspoliitika raames häid põllumajandustavasid, ergutades väiketootjaid valima säästva toiduainete tootmise viisi, mis oleks keskkonnahoidlik ja GMO-vaba;

2.  palub, et komisjon panustaks taimsete ja loomsete ressursside säästvasse majandamisse, et vältida ülekasutust, mis kahjustab keskkonda ega soodusta kvaliteetse majandusliku ja sotsiaalse raamistiku väljatöötamist;

3.  palub, et komisjon ja liikmesriigid jälgiksid, et mahetooted ei oleks hinnast tingitult kättesaadavad ainult priviligeeritud ühiskonnakonnakihile;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule ja liikmesriikidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika