ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 450kWORD 47k
9.9.2016
PE589.603v01-00
 
B8-1016/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας και την παράτασή τους


Marie-Christine Arnautu

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας και την παράτασή τους  
B8-1016/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου, της 1ης Ιουλίου 2016, να παραταθούν οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας έως τον Ιανουάριο του 2017,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, τη Γαλλική Γερουσία και την Κυπριακή Βουλή, στις 28 Απριλίου, 8 Ιουνίου και 7 Ιουλίου 2016 αντιστοίχως, με αίτημα την άρση των κυρώσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουκρανική κυβέρνηση αποδεικνύεται το ίδιο απρόθυμη, αν όχι περισσότερο, με τη ρωσική, να εφαρμόσει τη Συμφωνία Μινσκ II της 12ης Φεβρουαρίου 2015·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν την παράταση των κυρώσεων της Ένωσης, παρά το γεγονός ότι οι ίδιες εντατικοποιούν τις εμπορικές τους συναλλαγές με τη Ρωσία, εις βάρος των κρατών μελών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ρωσικό εμπάργκο σε διάφορα ευρωπαϊκά τρόφιμα, το οποίο αποτελεί αντίδραση στις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλήττει έντονα και άδικα πολλούς ευρωπαίους παραγωγούς·

1.  θεωρεί απαραίτητη την αποκατάσταση των καλών σχέσεων μεταξύ της Ρωσίας και των κρατών μελών, τόσο για πολιτικούς όσο και για οικονομικούς λόγους·

2.  ζητεί, ως εκ τούτου από το Συμβούλιο, να επανεξετάσει αμελλητί την απόφασή του, της 1ης Ιουλίου 2016·

3.  ζητεί την άμεση άρση των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου