ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 456kWORD 49k
19.9.2016
PE589.604v01-00
 
B8-1017/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно политика за насърчаване на рециклирането


Доминик Билд

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно политика за насърчаване на рециклирането  
B8-1017/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви(1),

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че рециклирането и управлението на отпадъци представляват все още недооценен фактор за създаване на заетост;

Б.  като има предвид, че рециклирането благоприятства местна, устойчива и зачитаща равенството между мъжете и жените заетост, както и включването на лица в неблагоприятно положение и лица с увреждания;

В.  като има предвид, че предотвратяване на създаването на отпадъци, повторната употреба и рециклирането трябва да бъдат предпочитани пред енергийното оползотворяване или обезвреждането на отпадъците;

1.  призовава Комисията да насърчи изследванията и технологиите за трайни продукти и продукти, които могат да бъдат повторно употребявани или рециклирани;

2.  насърчава държавите членки и Комисията да предоставят помощ на общините, за да могат да достигнат целите, определени от националното и европейското законодателство, и в частност равнище на рециклиране над 50%;

3.  насърчава Комисията да повишава още повече осведомеността на гражданите относно екологическите, социалните и икономическите предизвикателства на рециклирането и да стимулира систематично използване в европейските институции на рециклирани продукти, материали и хартия, за да даде добър пример;

4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на Съвета и на държавите членки.

(1)

ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3.

Правна информация - Политика за поверителност