FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 156kWORD 48k
19.9.2016
PE589.604v01-00
 
B8-1017/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om en politik til fremme af genvinding


Dominique Bilde

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om en politik til fremme af genvinding  
B8-1017/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EU af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at genvinding og håndtering af affald udgør en endnu undervurderet katalysator for jobskabelse;

B.  der henviser til, at genvinding fremmer en lokal og varig beskæftigelse, der respekterer ligheden mellem mænd og kvinder og fremmer inklusion af ugunstigt stillede personer og personer med handicap;

C.  der henviser til, at forebyggelse, genbrug og genvinding skal foretrækkes frem for energiudvinding eller bortskaffelse af affald;

1.  anmoder Kommissionen om at fremme forskning i og teknologier med fokus på holdbare, genbrugelige og genanvendelige produkter;

2.  tilskynder Kommissionen og medlemsstaterne til at yde støtte til kommunerne, så de kan nå de mål, der er fastsat i medlemsstaternes lovgivning og EU-lovgivningen, navnlig en genvindingsrate på over 50 %;

3.  opfordrer Kommissionen til at øge borgernes bevidsthed om de miljømæssige, sociale og økonomiske udfordringer i forbindelse med genvinding og til at fremme en systematisk anvendelse i EU-institutionerne af genbrugsprodukter, -materialer og -papir for at gå foran med et godt eksempel;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne.

 

(1)

EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik