ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 448kWORD 49k
19.9.2016
PE589.604v01-00
 
B8-1017/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με μια πολιτική προώθησης της ανακύκλωσης


Dominique Bilde

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με μια πολιτική προώθησης της ανακύκλωσης  
B8-1017/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακύκλωση και η διαχείριση των αποβλήτων συνιστούν παράγοντα δημιουργίας θέσεων εργασίας που παραμένει υποτιμημένος·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακύκλωση ευνοεί την τοπική, βιώσιμη απασχόληση με σεβασμό προς την ισότητα ανδρών και γυναικών, καθώς και την ένταξη των μειονεκτούντων ατόμων και των ατόμων με αναπηρία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωσή τους πρέπει να προτιμώνται έναντι της χρήσης τους ως ενεργειακής πηγής και της διάθεσής τους·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει την έρευνα και τις τεχνολογίες που σχετίζονται με τα βιώσιμα, επαναχρησιμοποιήσιμα και ανακυκλώσιμα προϊόντα·

2.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν τη στήριξή τους στους δήμους προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους που θέτουν οι εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθεσίες, και ιδίως τον στόχο για ανακύκλωση σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%·

3.  παροτρύνει την Επιτροπή να βελτιώσει την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές πτυχές της ανακύκλωσης και να διασφαλίσει τη συστηματική χρήση ανακυκλωμένων προϊόντων, υλικών και χαρτιού στα θεσμικά όργανα, ώστε να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στα κράτη μέλη.

 

(1)

ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου