REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 384kWORD 48k
19.9.2016
PE589.604v01-00
 
B8-1017/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par pārstrādes veicināšanas politiku


Dominique Bilde

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pārstrādes veicināšanas politiku  
B8-1017/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā pārstrādes un atkritumu apsaimniekošanas virzošā loma darbvietu izveidē vēl nav pietiekami novērtēta;

B.  tā kā pārstrāde veicina vietējo, ilgtspējīgu un dzimuma ziņā neitrālu nodarbinātību un veicina nelabvēlīgā stāvoklī esošu personu un personu ar invaliditāti integrāciju;

C.  tā kā priekšroka ir jādod atkritumu novēršanai, atkārtotai izmantošanai un pārstrādei, nevis to izmantošanai enerģijas reģenerācijai vai likvidēšanai,

1.  aicina Komisiju veicināt pētniecību un tehnoloģijas ilgtspējīgu, atkārtoti izmantojamu vai pārstrādājamu produktu jomā;

2.  mudina Komisiju un dalībvalstis sniegt atbalstu pašvaldībām, lai sasniegtu valstu un ES tiesību aktos noteiktos mērķus, jo īpaši pārstrādes līmeni, kas pārsniegtu 50 %;

3.  mudina Komisiju vairāk informēt iedzīvotājus par vides, sociāla un ekonomiska rakstura jautājumiem saistībā ar pārstrādi un, lai rādītu labu piemēru, panākt, ka ES iestādēs tiek sistemātiski izmantoti pārstrādāti produkti, materiāli un papīrs;

4.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai un Padomei, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

 

(1)

OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika