PROJEKT REZOLUCJI
PDF 225kWORD 49k
19.9.2016
PE589.604v01-00
 
B8-1017/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie polityki promowania recyklingu


Dominique Bilde

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie polityki promowania recyklingu  
B8-1017/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającą niektóre dyrektywy(1),

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w recyklingu i gospodarowaniu odpadami tkwi wciąż niedoceniany potencjał w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy;

B.  mając na uwadze, że recykling wspiera trwałe zatrudnienie lokalne z poszanowaniem równości płci, a także integrację osób niepełnosprawnych i znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji;

C.  mając na uwadze, że zapobieganie powstawaniu odpadów, ponowne użycie i recykling należy przedkładać nad odzysk energii z odpadów czy ich unieszkodliwianie;

1.  zwraca się do Komisji o wspieranie badań i technologii w dziedzinie trwałych, nadających się do ponownego użycia lub recyklingu produktów;

2.  apeluje do Komisji i państw członkowskich o wsparcie dla gmin w dążeniu do realizacji celów określonych w ustawodawstwie krajowym i europejskim, w szczególności wskaźnika recyklingu powyżej 50 %;

3.  zachęca Komisję do położenia większego nacisku na uświadamianie obywatelom środowiskowych, społecznych i gospodarczych aspektów recyklingu oraz do regularnego stosowania w instytucjach unijnych produktów, materiałów i papieru z recyklingu, aby w ten sposób dawać dobry przykład;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie i państwom członkowskim.

 

(1)

Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności