Πρόταση ψηφίσματος - B8-1019/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-1019/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την καταπολέμηση της εγκατάλειψης ζώων και την παροχή κινήτρων στα καταστήματα κατοικίδιων ζώων προκειμένου να φιλοξενούν εγκαταλειμμένα κατοικίδια ζώα με στόχο την πώλησή τους

30.8.2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού

Dominique Bilde

B8-1019/2016

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της εγκατάλειψης ζώων και την παροχή κινήτρων στα καταστήματα κατοικίδιων ζώων προκειμένου να φιλοξενούν εγκαταλειμμένα κατοικίδια ζώα με στόχο την πώλησή τους

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εγκαταλείπονται, στη Γαλλία μόνο, 60 000 ζώα κάθε χρόνο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γαλλία κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρώπη όσον αφορά τον αριθμό εγκαταλειμμένων σκύλων και γατών και ότι τα καταφύγια είναι γεμάτα, καθώς δεν υπάρχουν κονδύλια και χώρος·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί άνθρωποι προτιμούν να αγοράζουν κατοικίδια ζώα από καταστήματα κατοικίδιων ζώων ή το Διαδίκτυο, ενώ γνωρίζουν ότι πολλά από τα ζώα που πωλούνται στα καταστήματα αυτά προέρχονται από παράνομο εμπόριο – αξίζει να σημειωθεί ότι κατέχει την τρίτη θέση παγκοσμίως – και ότι εισάγονται παράνομα στη Γαλλία σχεδόν 100 000 κουτάβια και γατάκια κάθε χρόνος·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να προτρέψει να κράτη μέλη να προσθέσουν στις υποχρεώσεις των καταστημάτων κατοικίδιων ζώων την πρόβλεψη αρκετών κλωβών για τη φιλοξενία σκύλων και γατών από καταφύγια και τη διάθεση των ζώων αυτών προς πώληση·

2.  προτρέπει την Επιτροπή να εντείνει την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας κατοικίδιων ζώων·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να δρομολογήσει εκστρατεία ευαισθητοποίησης προκειμένου να αποφεύγεται η εγκατάλειψη κατοικίδιων ζώων·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στα κράτη μέλη.