ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 452kWORD 47k
20.9.2016
PE589.608v01-00
 
B8-1021/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно здравето на новородените


Доминик Билд

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно здравето на новородените  
B8-1021/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид това, че всяка година в ЕС има два милиона спонтанни аборта, 50 000 мъртвородени бебета или починали, преди да навършат една година, и други 90 000, които имат вродени малформации, както и 500 000 бременности, които приключват преждевременно;

Б.  като има предвид, че коефициентът на перинаталните и неонаталните усложнения е нараснал в много държави, което увеличава риска от тежки заболявания в зряла възраст.

В.  като има предвид, че за половината от случаите на фетална смърт и на преждевременно раждане няма обяснение;

1.  призовава Комисията и държавите членки да включат перинатологията и неонатологията в приоритетите на изследователската дейност в Европа и да подпомагат изследванията в тези области;

2.  призовава Комисията и държавите членки да създадат регистър за обмен на информация и на добри практики, за да се създадат благоприятни условия за политиките в родилния сектор, да се подобри качеството на грижите и да се защитава животът;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на Съвета и на държавите членки.

Правна информация - Политика за поверителност