Πρόταση ψηφίσματος - B8-1021/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-1021/2016

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την υγεία των νεογνών

  20.9.2016

  σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού

  Dominique Bilde

  B8-1021/2016

  Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την υγεία των νεογνών

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

  A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο στην ΕΕ σημειώνονται περισσότερες από δύο εκατομμύρια αποβολές, 50.000 περιστατικά θνησιγένειας ή θανάτου βρεφών πριν από τη συμπλήρωση ενός έτους ζωής, και περίπου 90.000 περιπτώσεις νεογνών με σημαντικές συγγενείς ανωμαλίες, ενώ 500.000 κυήσεις διακόπτονται πρόωρα·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό επιπλοκών κατά τη διάρκεια της γέννας και αμέσως μετά από αυτήν έχει αυξηθεί σε πολλές χώρες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών ασθενειών στην ενήλικη ζωή·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις μισές περιπτώσεις εμβρυϊκών θανάτων και πρόωρων γεννήσεων δεν υπάρχει εξήγηση·

  1.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν την περιγεννητική και τη νεογνολογία στις προτεραιότητες της έρευνας στην Ευρώπη και να υποστηρίξουν την έρευνα στους εν λόγω τομείς·

  2.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα μητρώο για ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών ώστε να προωθηθούν οι πολιτικές σχετικά με τις γεννήσεις, να βελτιωθεί η ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης και η προστασία της ζωής·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, καθώς και στα κράτη μέλη.