Resolutsiooni ettepanek - B8-1021/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-1021/2016

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK vastsündinute tervise kohta

  20.9.2016

  vastavalt kodukorra artiklile 133

  Dominique Bilde

  B8-1021/2016

  Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek vastsündinute tervise kohta

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

  A.  arvestades, et ELis toimub igal aastal 2 miljonit nurisünnitust, 50 000 last sünnib surnult või sureb enne aastaseks saamist, 90 000 last sünnib kaasasündinud väärarenditega ja 500 000 rasedust ei kanta lõpuni;

  B.  arvestades, et paljudes riikides on perinataalsed ja neonataalsed tüsistused sagenenud, mis suurendab täiskasvanueas raskete haiguste esinemise ohtu;

  C.  arvestades, et poolte surnultsündide ja enneaegsete sündide põhjust ei ole võimalik kindlaks teha;

  1.  nõuab, et komisjon ja liikmesriigid võtaksid perinatoloogia ja neonatoloogia Euroopa Liidu teadusuuringute prioriteetide hulka ja toetaksid nendes valdkondades tehtavat uuringuid;

  2.  nõuab, et komisjon ja liikmesriigid looksid teabe ja heade tavade vahetuse registri, mille abil toetada sünnipoliitikat, parandada ravi kvaliteeti ja kaitsta elu;

  3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule ja liikmesriikidele.