Projekt rezolucji - B8-1021/2016Projekt rezolucji
B8-1021/2016

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie zdrowia noworodków

  20.9.2016

  złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu

  Dominique Bilde

  B8-1021/2016

  Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zdrowia noworodków

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

  A.  mając na uwadze, że co roku w UE odnotowuje się dwa miliony poronień, 50 000 przypadków urodzenia martwego dziecka lub śmierci dziecka przed ukończeniem pierwszego roku życia, 90 000 przypadków wrodzonych wad rozwojowych oraz 500 000 porodów przedwczesnych;

  B.  mając na uwadze, że w wielu państwach wzrósł odsetek komplikacji okołoporodowych i komplikacji u noworodków, co zwiększa ryzyko wystąpienia poważnych chorób w dorosłym życiu;

  C.  mając na uwadze, że w połowie przypadków nie potrafimy wyjaśnić przyczyny zgonu płodu i porodu przedwczesnego;

  1.  wzywa Komisję i państwa członkowskie, by wpisały perinatalogię i neonatologię do priorytetów działalności badawczej w Europie oraz by wspierały badania w tych dziedzinach;

  2.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do utworzenia rejestru służącego wymianie informacji i dobrych praktyk, mającej sprzyjać polityce urodzeń, podnosić jakość opieki i chronić życie;

  3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie oraz parlamentom narodowym.