Návrh uznesenia - B8-1021/2016Návrh uznesenia
B8-1021/2016

  NÁVRH UZNESENIA o zdraví novorodencov

  20.9.2016

  predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku

  Dominique Bilde

  B8-1021/2016

  Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o zdraví novorodencov

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

  A.  keďže každoročne dochádza v EÚ k dvom miliónom spontánnych potratov, 50 000 detí sa narodí mŕtvych alebo ich umrie v prvom roku života, 90 000 detí sa narodí s vážnymi vrodenými poruchami a 500 000 tehotenstiev sa končí predčasným pôrodom;

  B.  keďže v mnohých krajinách vzrástla miera pôrodných a novorodeneckých komplikácií, ktoré zvyšujú riziko vážnych ochorení v dospelosti;

  C.  keďže polovica prípadov úmrtia plodu a predčasných pôrodov zostáva nevysvetlená;

  1.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby perinatológiu a neonatológiu zaradili medzi priority výskumu v Európe a aby podporovali výskum v týchto oblastiach;

  2.  žiada Komisiu a členské štáty, aby vytvorili register na výmenu informácií a osvedčených postupov s cieľom podporiť politiky v oblasti neonatológie, zlepšiť kvalitu starostlivosti a chrániť život;

  3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a členským štátom.