Förslag till resolution - B8-1021/2016Förslag till resolution
B8-1021/2016

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om neonatal hälsa

  20.9.2016

  i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen

  Dominique Bilde

  B8-1021/2016

  Förslag till Europaparlamentets resolution om neonatal hälsa

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.  Varje år inträffar i EU två miljoner missfall, 50 000 barn är dödfödda eller dör före ett års ålder, 90 000 har medfödda missbildningar och 500 000 graviditeter går inte tiden ut.

  B.  Antalet perinatala och neonatala komplikationer har ökat i många länder, vilket ökar risken för allvarliga sjukdomar i vuxenlivet.

  C.  Hälften av alla dödsfall hos foster och prematura födslar går inte att hitta någon förklaring till.

  1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att göra perinatologin och neonatalogin till prioriterade forskningsområden i Europa och att stötta forskningen på detta område.

  2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att upprätta ett register för utbyte av information och god praxis för att främja födelsepolitiken, förbättra kvaliteten på vården och värna om livet.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och medlemsstaterna.