ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 381kWORD 47k
13.9.2016
PE589.627v01-00
 
B8-1038/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη κατάργηση του τροχίσματος των δοντιών των χοίρων


Sophie Montel, Florian Philippot

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη κατάργηση του τροχίσματος των δοντιών των χοίρων  
B8-1038/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις προστασίας των ζώων έχουν αναδείξει την πρακτική του τροχίσματος των δοντιών που επικρατούν σε ορισμένες μονάδες εκτροφής χοίρων, πρακτική η οποία τους προκαλεί τρομακτικούς πόνους·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 25 εκατομμύρια χοίροι εκτρέφονται ετησίως μόνο στη Γαλλία, κυρίως για το κρέας τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 95 % των χοίρων εκτρέφονται και στοιβάζονται σε κτίρια όπου επικρατεί το αδιαχώρητο σε χώρους με δικτυωτά δάπεδα ή σε χώρους που είναι υπερβολικά μικροί, και δεν έχουν τον αναγκαίο χώρο για την έκφραση των φυσικών τους συμπεριφορών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να τεθεί τέλος σε αυτή την πρακτική, δεδομένου μάλιστα ότι υπάρχουν λύσεις·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να δρομολογήσει μια συζήτηση σχετικά με τον τρόπο ένταξης της κατάργησης του τροχίσματος των δοντιών των χοίρων στις εθνικές στρατηγικές για τη βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου