Resolutsiooni ettepanek - B8-1044/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-1044/2016

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK veiste kasvatustingimuste kohta

13.9.2016

vastavalt kodukorra artiklile 133

Sophie Montel, Florian Philippot

B8-1044/2016

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek veiste kasvatustingimuste kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et loomakaitseühingud on paljastanud teatavates veisekasvatustes kasutatavad lubamatud võtted;

B.  arvestades, et ainuüksi Prantsusmaal kasvatatakse igal aastal 400 000 veist ja seda peamiselt nende liha pärast;

C.  arvestades, et teatavates põllumajandusettevõtetes on veised pandud liiga paljukesi hoonetesse kokku või neid hoitakse liiga kitsastes ruumides, kus neil puudub loomulikuks elutegevuseks vajalik ruum;

D.  arvestades, et sellised tavad tuleb kohe lõpetada, seda enam, et on olemas teisi lahendusi;

1.  palub komisjonil arutada, kuidas oleks võimalik võtta veiste olukorda arvesse loomade heaolu parandamise riiklikes strateegiates.