Päätöslauselmaesitys - B8-1051/2016Päätöslauselmaesitys
B8-1051/2016

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS viimeaikaisten Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tulleesta tarpeesta eurooppalaiseen uudelleenteollistamispolitiikkaan

28.9.2016 - (2016/2891(RSP))

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Françoise Grossetête, David Casa, Seán Kelly, Pascal Arimont, Georges Bach, Ivo Belet, Deirdre Clune, Lara Comi, Krišjānis Kariņš, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Claude Rolin, Massimiliano Salini, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Lorenzo Cesa, Antonio Tajani PPE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1051/2016

Menettely : 2016/2891(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-1051/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-1051/2016
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8-1051/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma viimeaikaisten Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tulleesta tarpeesta eurooppalaiseen uudelleenteollistamispolitiikkaan

(2016/2891(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ilmoituksen Caterpillarin Belgian tehtaan sulkemisesta, joka johti yli 2 000 työntekijän joukkoirtisanomiseen ja siihen, että lisäksi 4 000–7 000 työpaikkaa alihankkijoilla ja alan pk-yrityksissä kyseisellä alueella on vaarassa, ja ilmoituksen Pohjois-Irlannissa Newtownabbeyssa sijaitsevan Caterpillarin Monkstownin tehtaan sulkemisesta, joka voi johtaa 250 työpaikan menettämiseen;

–  ottaa huomioon Alstomin ilmoituksen, että se lopettaa junatuotannon Belfortin tehtaallaan Ranskassa ja siirtää yli 400 työpaikkaa muihin tehtaisiin sekä vähentää työpaikkoja Sesto San Giovannissa sijaitsevan entisen Alstomin tehtaan uudelleenjärjestelyjen vuoksi,

–  ottaa huomioon, että vuodesta 2012 alkaen raskaiden latteiden valmistajat ovat kärsineet vaikeista markkinaolosuhteista tämän teollisuussektorin avainalueilla ja -aloilla;

–  ottaa huomioon kasvavan määrän ilmoituksia työvoimavaltaisten tuotantoketjun alkupään toimintojen siirtymisestä Euroopasta ja että tämä suuntaus edistää valmistus- ja teollisuustuotannon työpaikkojen vähenemistä monissa Euroopan maissa, millä on kielteinen vaikutus koko taloudelliseen ja sosiaaliseen rakenteeseen;

–  panee merkille Eurooppaa edelleen vaivaavan korkean työttömyyden ja tuotantomallien muutokset;

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että työntekijöille tiedottaminen ja heidän kuulemisensa ovat eurooppalaisen sosiaalisen mallin keskeisiä piirteitä;

B.  toteaa, että komissio esitti vuonna 2012 uuden strategian ja lupasi ”uutta teollista vallankumousta”, jonka tarkoituksena oli nostaa teollisen toiminnan osuus 20 prosenttiin EU:n bruttokansantuotteesta vuoteen 2020 mennessä, kun vuonna 2012 sen osuus oli vain 15 prosenttia, ja esitti paluuta taantumaa edeltävälle tasolle;

C.  katsoo, että jäsenvaltioiden on työpaikkojen säilyttämiseksi ja luomiseksi luotava oikeat olosuhteet EU:n teollisuudelle, joka kärsii ankarasta maailmanlaajuisesta kilpailusta, jossa kaikki toimijat eivät noudata samoja normeja ja sääntöjä;

D.  toteaa, että globaali ja unionin talouskasvu on edelleen hidasta eikä se riitä tuomaan parannuksia rakennus- ja infrastruktuurialoille, luonnonvaroihin perustuville aloille eikä energia- ja kuljetusaloille;

E.  toteaa, että Caterpillar odottaa nyt sen vuoden 2016 myynnin ja tuloksen laskevan 40 prosenttia vuoteen 2012 verrattuna, mikä merkitsisi sitä, että ensimmäistä kertaa yrityksen 90-vuotisen historian aikana myynti ja tulos ovat laskeneet neljän peräkkäisen vuoden ajan;

F.  toteaa, että suuria teollisuuden uudelleenjärjestelyjä koskevat ilmoitukset ovat kova isku kyseisen alan työntekijöille ja heidän perheilleen sekä paikkakunnille, jossa nämä yritykset sijaitsevat;

1.  ilmaisee tukensa kaikille työntekijöille ja heidän perheilleen ja pitää valitettavana tuotantolaitosten sulkemisten aiheuttamia haittoja paikallisille talouksille;

2.  muistuttaa, että EU on sosiaalinen markkinatalous, jonka ensisijaisia tavoitteita ovat unionin kansalaisia palvelevat dynaamiset työmarkkinat, tehokkaat sosiaaliturvajärjestelmät ja kestävä talouskasvu;

3.  vetoaa monikansallisiin yrityksiin, jotta ne noudattaisivat laillisia, sosiaalisia ja moraalisia velvoitteitaan työntekijöitään ja niitä alueita kohtaan, joilla ne toimivat, pyrkiessään löytämään keinoja parantaa kustannustehokkuutta;

4.  kehottaa kaikkia asiasta vastaavia viranomaisia varmistamaan, että kaikki asianomaiset osapuolet noudattavat työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevia kansallisia ja unionin säännöksiä kaikilta osin, erityisesti uudelleenjärjestelyiden yhteydessä;

5.  painottaa kuitenkin, että Caterpillarin ja Alstomin tapaukset ovat vain onnettomia esimerkkejä paljon laajemmasta ilmiöstä unionin teollisuudessa; katsoo, että vastaukset EU:n teollisuuden kohtaamiin ongelmiin ovat toistaiseksi riittämättömät; painottaa, että tilanne on äärimmäisen vakava ja siksi uudelleenteollistamisen edistämiseen tähtäävillä unionin toimilla on pyrittävä ratkaisemaan nämä toistuvat ongelmat mahdollisimman nopeasti;

6.  korostaa, että yritysten on täytettävä unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaiset lailliset velvoitteensa, asetettava etusijalle työntekijöille tiedottaminen ja heidän kuulemisensa ja tarjottava heille mahdollisuus uudelleen tarkastella työmarkkinaosapuolten esittämiä vaihtoehtoja;

7.  vaatii, että Caterpillarin johto ottaa asianmukaisesti huomioon työntekijöiden esittämät Renault-menettelyn mukaiset vaihtoehtoiset ratkaisut;

8.  muistuttaa, että Caterpillarin johto oli jo tehnyt uudelleenjärjestelyjä Gosseliesin tuotantolaitoksella vuonna 2013 ja vähentänyt työntekijöiden määrää yli 1 600:lla ja pyytänyt samalla jäljelle jääviä työntekijöiltä ennennäkemättömiä ponnistuksia tuotannon jatkamiseksi Gosseliesissa pitkällä aikavälillä;

9.  kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota saamaan aikaan sellaiset sisämarkkinat, jotka kykenevät houkuttelemaan ja saamaan jatkuvasti yksityisiä investointeja, säilyttämään vahvat EU:n arvoketjut ja luomaan työpaikkoja;

10.  kehottaa lainsäätäjiä luomaan oikeat olosuhteet sille, että unionin rakennuskoneteollisuus menestyy kotimaista rakentamista ja infrastruktuuria koskevan kestävän kysynnän avulla ja että unionin teollisuuden kilpailukyky paranee maailmanmarkkinoilla;

11.  muistuttaa päättäjien velvollisuudesta saavuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet tehdä Euroopasta maailman kilpailukykyisin alue ja rohkaista älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua;

12.  kehottaa komissiota ja Euroopan investointipankkia toteuttamaan toimia erityisesti alueilla, jotka ovat eniten kärsineet teollisuuden alasajosta, ja nopeuttamaan näiden alueiden tuensaantia kiireellisesti;

13.  kehottaa komissiota laatimaan todellisen pitkän aikavälin EU:n teollisuusstrategian, jotta voidaan saavuttaa se Eurooppa 2020 -strategian mukainen tavoite, että teollisuuden osuus on 20 prosenttia bruttokansantuotteesta;

14.  painottaa, että 20 prosentin uudelleenteollistamisen tarve liittyy kiinteästi unionin ilmasto- ja energiatavoitteisiin ja siihen tavoitteeseen, että hiilivuotosäännöksiä on laadittava niin, että energiavaltaiset teollisuudenalat eivät joudu niiden vuoksi lähtemään Euroopasta, ja että uudet investoinnit pidetään EU:ssa;

15.  kehottaa komissiota saattamaan nopeasti käyttöön varoja, erityisesti Euroopan sosiaalirahastosta ja Euroopan globalisaatiorahastosta, jotta Caterpillarin Gosseliesin tehtaan ja Alstomin tehtaan irtisanotut työntekijät ja kaikki niiden alihankkijat voidaan uudelleenintegroida työmarkkinoille mahdollisimman pian ja antaa heille tarvittaessa riittävästi tukea uusien taitojen hankkimiseen;

16.  on tyytyväinen siihen, että komissio on perustanut työryhmän, joka toimii Belgian viranomaisten ja komission yhteydenpidon välineenä;

17.  kehottaa kansallisia työvoimaviranomaisia tehostamaan kansallista ja kansainvälistä yhteistyötään, jotta voidaan parantaa tiedonkulkuväyliä ja huolehtia siitä, että työn tarjonta ja kysyntä kohtaavat paremmin;

18.  kehottaa työvoiman liikkuvuuden edistämiseen unionissa lisäämällä työllistettävyyttä ammattitaidon ja pätevyyden rajatylittävän tunnustamisen edistämisen ja kielitaidon parantamisen avulla;

19.  katsoo, että rahoituksen saannin vaikeus EU:ssa on niitä keskeisiä ongelmia, jotka estävät unionin teollisuuden kilpailun maailmalla; kehottaa näin ollen komissiota ja jäsenvaltioita helpottamaan EU:n yritysten, erityisesti pk- ja mikroyritysten, rahoituksen saantia ja lisäämään siten niiden valmiuksia kehittää hankkeita sekä tarjoamaan niille parempia neuvontapalveluja ja teknistä tukea;

20.  katsoo, että tutkimuksen ja teollisuuden välinen yhteys on ratkaisevan tärkeä EU:n teollisuuden kilpailukyvyn edistämiselle; kehottaa näin ollen komissiota ja jäsenvaltioita aktiivisesti edistämään ja rohkaisemaan tutkimuskeskusten, korkeakoulujen ja yritysten yhteistyön tehostamista innovoinnin ja talouskasvun vauhdittamiseksi;

21.  kehottaa parantamaan tutkimusympäristöä lisäämällä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin määrärahoja, ottamalla teollisuuden mukaan ja yhdistelemällä eri EU:n ja kansallisia rahoitusohjelmia paremmin;

22.  on tyytyväinen ehdotukseen asetukseksi asetusten (EU) No 1316/2013 ja (EU) 2015/1017 muuttamisesta niin, että Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloaikaa jatketaan, ja kyseistä rahastoa ja Euroopan investointineuvontakeskusta koskevien teknisten parannusten käyttöönotosta,

23.  painottaa, että koulutusalan opetussuunnitelmien sekä muuttuvien työmarkkinoiden tarpeiden välistä koordinointia on tehostettava; kehottaa näin ollen komissiota ja jäsenvaltioita edistämään tieto- ja viestintätekniikan sekä STEM-tieteiden (science – luonnontieteet, technology – teknologia, engineering – insinööritieteet ja math – matematiikka) opetusta, jotta sekä nykyinen että tuleva työvoima saavat tarvittavia digitaalisia taitoja;

24.  painottaa, että teknisten taitojen kehittäminen on ratkaisevan tärkeää erityisesti valmistusalalla, ja toteaa, että tätä on hieman laiminlyöty viime vuosina vahvemman akateemiseen koulutukseen panostamisen vuoksi; kehottaa sen vuoksi kehittämään ja laajentamaan oppisopimusjärjestelmiä ja painottaa, että on edistettävä ammattitaitoisten teknisten työntekijöiden arvostusta;

25.  kehottaa komissiota varmistamaan, että EU:n kauppapolitiikka on aloitteellista ja sen teollisuuteen liittyvien tavoitteiden mukaista; muistuttaa, että on saatava pikaisesti aikaan sopimus kansainvälisestä julkisten hankintojen välineestä ja kaupan puolustusmekanismeja koskevien sääntöjen tarkistamisesta; kehottaa komissiota varmistamaan, että eurooppalaisen teollisuuden markkinoille pääsyä parannetaan huomattavasti; pyytää komissiota ottamaan huomioon, mitä sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia markkinatalousaseman myöntämisestä valtiojohtoisille tai muille kuin markkinavetoisille talouksille voi aiheutua EU:n teollisuusalojen kilpailukyvylle;

26.  kehottaa komissiota kilpailukyvyn vahvistamiseksi pitäytymään lähestymistavassa ”olla suuri suurissa asioissa ja pieni pienissä” ja noudattamaan asianmukaisesti suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatetta, jotta sisämarkkinoita, EU:n kasvun moottoria, voidaan hyödyntää täysimääräisesti ja kustannuksitta;

27.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.