Projekt rezolucji - B8-1051/2016Projekt rezolucji
B8-1051/2016

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie potrzeby europejskiej polityki reindustrializacji w świetle niedawnych spraw Caterpillar i Alstom

28.9.2016 - (2016/2891(RSP))

złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Françoise Grossetête, David Casa, Seán Kelly, Pascal Arimont, Georges Bach, Ivo Belet, Deirdre Clune, Lara Comi, Krišjānis Kariņš, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Claude Rolin, Massimiliano Salini, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Lorenzo Cesa, Antonio Tajani w imieniu grupy PPE

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-1051/2016

Procedura : 2016/2891(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-1051/2016
Teksty złożone :
B8-1051/2016
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8-1051/2016

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie potrzeby europejskiej polityki reindustrializacji w świetle niedawnych spraw Caterpillar i Alstom

(2016/2891(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając zapowiedź zamknięcia fabryki Caterpillar w Belgii skutkującego grupowym zwolnieniem ponad 2000 pracowników i zagrażającego kolejnym 4000 do 7000 miejsc pracy u podwykonawców i w powiązanych MŚP w regionie oraz grożącego zamknięciem zakładu Caterpillar w Monkstown (Newtownabbey, Irlandia Północna), co mogłoby doprowadzić do utraty do 250 miejsc pracy,

–  uwzględniając zapowiedziane przez Alstom zaprzestanie produkcji pociągów w fabryce w Belfort we Francji, przeniesienie ponad 400 miejsc pracy do innych zakładów produkcyjnych i zmniejszenie liczby stanowisk w wyniku restrukturyzacji byłego zakładu Alstom w Sesto San Giovanni we Francji,

–  uwzględniając fakt, że od 2012 r. producenci sprzętu ciężkiego stoją w obliczu powiązanych ze sobą trudnych warunków rynkowych w najważniejszych regionach i sektorach przemysłu,

–  uwzględniając rosnącą liczbę przypadków przenoszenia pracochłonnych działań wyższego szczebla poza Europę, która to tendencja przyczynia się do spadku produkcji przemysłowej i zatrudnienia w przemyśle w wielu krajach europejskich oraz ma negatywny wpływ na całą tkankę gospodarczą i społeczną,

–  uwzględniając utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia w Europie i zmiany w patentach produkcyjnych,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji jest podstawowym elementem naszego europejskiego modelu społecznego;

B.  mając na uwadze, że Komisja przedstawiła w 2012 r. nową strategię, obiecując „nową rewolucję przemysłową”, która miała na celu zwiększenie działalności przemysłowej do 20 % produktu krajowego brutto UE do roku 2020 w porównaniu do nieco ponad 15 % w 2012 r., oraz powrót do poziomów sprzed czasu pogorszenia koniunktury gospodarczej;

C.  mając na uwadze, że w celu utrzymania i tworzenia miejsc pracy państwa członkowskie muszą stworzyć odpowiednie warunki dla przemysłu UE, który zmaga się z ostrą konkurencją globalną, w ramach której nie wszystkie podmioty przestrzegają tych samych standardów i przepisów;

D.  mając na uwadze, że wzrost gospodarczy na świecie i w Europie jest nadal ograniczony i nie wystarcza do napędzania usprawnień w sektorach budownictwa, infrastruktury, surowców, energii i transportu;

E.  mając na uwadze, że Caterpillar spodziewa się obecnie, że jej sprzedaż i przychody w 2016 r. będą niższe o 40 % w porównaniu do roku 2012, co oznaczałoby, że po raz pierwszy w 90-letniej historii tej spółki sprzedaż i przychody spadałyby cztery lata z rzędu;

F.  mając na uwadze, że zapowiedzi znacznej restrukturyzacji w przemyśle stanowią bolesny cios dla zwalnianych pracowników, ich rodzin i społeczności, w których mieszczą się restrukturyzowane przedsiębiorstwa;

1.  wyraża poparcie dla wszystkich pracowników i ich rodzin oraz ubolewa nad negatywnymi skutkami takich likwidacji dla gospodarek lokalnych;

2.  przypomina, że Europa jest społeczną gospodarką rynkową, której podstawowym celem jest zapewnienie naszym obywatelom dynamicznego rynku pracy, skutecznych systemów zabezpieczenia społecznego i trwałego wzrostu gospodarczego;

3.  apeluje do przedsiębiorstw wielonarodowych o uwzględnianie prawnych, społecznych i moralnych obowiązków wobec swoich pracowników i regionów, w których prowadzą działalność, podczas badania sposobów zwiększenia efektywności kosztowej;

4.  wzywa wszystkie właściwe organy do zapewnienia pełnej zgodności z przepisami krajowymi i europejskimi w sprawie informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji przez wszystkie zaangażowane strony, zwłaszcza w trakcie restrukturyzacji;

5.  podkreśla jednak, że sprawa Alstom i Caterpillar to tylko niefortunne przykłady znacznie większego problemu, przed jakim stoi przemysł europejski; uważa, że dotychczas reakcja na problemy, z którymi boryka się przemysł UE, była niewystarczająca; w związku z tym podkreśla, że polityka UE mająca za zadanie wspierać reindustrializację musi uwzględniać zasadę pilności w zakresie dążenia do jak najszybszego rozwiązania utrzymujących się problemów;

6.  podkreśla, że przedsiębiorstwa muszą wywiązać się ze swoich zobowiązań prawnych na mocy prawa europejskiego i krajowego przez nadanie priorytetowego znaczenia informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji oraz możliwości przeglądu alternatywnych rozwiązań proponowanych przez partnerów społecznych;

7.  nalega, aby zarząd Caterpillar należycie uwzględnił rozwiązania alternatywne, które zostaną zaproponowane przez pracowników w ramach procedury Renault;

8.  przypomina, że zarząd Caterpillar przeprowadził już w 2013 r. restrukturyzację zakładu w Gosselies, w ramach której zredukował liczbę pracowników o ponad 1600 i zwrócił się do pozostałego personelu o podjęcie bezprecedensowych wysiłków, by utrzymać zakład w Gosselies w perspektywie długoterminowej;

9.  wzywa państwa członkowskie i Komisję do urzeczywistnienia konkurencyjnego jednolitego rynku, zdolnego do przyciągnięcia i utrzymania inwestycji prywatnych, zachowania silnych łańcuchów wartości UE i tworzenia miejsc pracy;

10.  wzywa prawodawców do zapewnienia europejskiemu przemysłowi maszyn budowlanych właściwych warunków na powodzenie poprzez stałe zapotrzebowanie w UE na budownictwo i infrastrukturę oraz poprawę konkurencyjność naszego przemysłu na rynku światowym;

11.  przypomina, że obowiązkiem polityków jest osiągnięcie celów strategii „Europa 2020” polegających na uczynieniu z Europy najbardziej konkurencyjnego regionu świata oraz na wspieraniu inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu;

12.  wzywa Komisję i Europejski Bank Inwestycyjny do szczególnego skupienia się na regionach najbardziej dotkniętych deindustrializacją i do przyspieszenia wsparcia dla projektów w tych regionach w trybie pilnym;

13.  wzywa Komisję do ustanowienia prawdziwej długoterminowej europejskiej strategii przemysłowej, aby zgodnie ze strategią „Europa 2020” osiągnąć cel polegający na tym, by 20 % produktu krajowego brutto pochodziło z przemysłu;

14.  podkreśla, że 20-procentowy cel dotyczący reindustrializacji musi współgrać z naszymi celami klimatycznymi i energetycznymi, a przepisy dotyczące ucieczki emisji muszą być opracowywane w taki sposób, by europejskie sektory energochłonne nie były zmuszane do przenoszenia produkcji poza Europę i by nowe inwestycje pozostawały w UE;

15.  wzywa Komisję do szybkiego uruchomienia wszystkich dostępnych środków, zwłaszcza Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, z myślą o jak najszybszym powrocie na rynek pracy zwolnionych pracowników zakładu Caterpillar w Gosselies i firmy Alstom oraz ich wszystkich podwykonawców oraz o zapewnieniu im w razie potrzeby odpowiedniego wsparcia w zdobywaniu nowych umiejętności;

16.  z zadowoleniem przyjmuje powołaną przez Komisję grupę zadaniową, która będzie swego rodzaju łącznikiem między władzami belgijskimi a Komisją;

17.  wzywa krajowe służby zatrudnienia do zacieśnienia współpracy na szczeblu krajowym i międzynarodowym, aby usprawnić kanały informacyjne oraz lepiej dopasowywać oferty pracy do zapotrzebowania;

18.  wzywa do wzmocnienia mobilności pracowników w całej Europie dzięki zwiększeniu szans na zatrudnienie poprzez lepsze transgraniczne uznawanie umiejętności i kwalifikacji oraz rozwijanie umiejętności językowych;

19.  uważa, że dostęp do środków finansowych w UE jest jednym z głównych problemów utrudniających przemysłowi konkurowanie w skali światowej; w związku z tym wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia przedsiębiorstwom z UE, w szczególności mikroprzedsiębiorstwom i MŚP, lepszego dostępu do źródeł finansowania, przez co mogą zwiększyć się ich zdolności do tworzenia projektów, oraz do zapewnienia im lepszych usług doradczych i wsparcia technicznego;

20.  uważa, że związek między badaniami a przemysłem jest kluczowy dla wzmocnienia konkurencyjności przemysłu UE; w związku z tym wzywa Komisję i państwa członkowskie do aktywnego promowania intensyfikacji współpracy między ośrodkami badawczymi, uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami oraz do zachęcania do intensyfikacji takiej współpracy w celu pobudzenia innowacji i wzrostu gospodarczego;

21.  wzywa do poprawy środowiska badawczego poprzez zwiększenie budżetu na badania, rozwój i innowacje, lepsze kontakty z przemysłem oraz lepsze powiązanie różnych unijnych i krajowych programów finansowania;

22.  z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący rozporządzenia zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 2015/1017 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego;

23.  podkreśla konieczność lepszego koordynowania programów nauczania i szkoleń z potrzebami zmieniających się rynków pracy; wzywa zatem Komisję i państwa członkowskie do zintensyfikowania szkoleń i kształcenia w dziedzinie ICT oraz nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki w celu zapewnienia odpowiednich umiejętności cyfrowych obecnej i przyszłej siły roboczej;

24.  podkreśla zasadniczą potrzebę rozwoju umiejętności technicznych, zwłaszcza w sektorze wytwórczym, i uznaje, że duży nacisk kładziony na kształcenie akademickie w ostatnich latach nieco ją podważył; apeluje zatem o opracowanie i rozbudowanie systemów przyuczania do zawodu i podkreśla potrzebę propagowania znaczenia wykwalifikowanych pracowników technicznych;

25.  wzywa Komisję do zapewnienia proaktywnej polityki handlowej UE zgodnie z celami przemysłowymi; przypomina o konieczności osiągnięcia szybkiego porozumienia w sprawie „międzynarodowego instrumentu zamówień publicznych” oraz przeglądu regulacji dotyczących instrumentów ochrony handlu; wzywa Komisję do zapewnienia znaczącej poprawy dostępu do rynku dla przemysłu europejskiego; zwraca się do Komisji o wzięcie pod uwagę społecznych i ekonomicznych skutków, jakie dla konkurencyjności przemysłu UE może mieć uznanie statusu gospodarki rynkowej w przypadku państwowych lub innych nierynkowych gospodarek;

26.  w celu wzmocnienia konkurencyjności wzywa Komisję, aby trzymała się podejścia na dużą skalę w sprawach ważnych, a na mniejszą w sprawach bardziej błahych i aby należycie respektowała zasadę proporcjonalności i pomocniczości w celu osiągnięcia pełnych korzyści z jednolitego rynku, który jest motorem wzrostu UE, przy utrzymaniu zerowych kosztów;

27.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.