Propunere de rezoluţie - B8-1051/2016Propunere de rezoluţie
B8-1051/2016

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la necesitatea unei politici europene de reindustrializare, în contextul recentelor cazuri Caterpillar și Alstom

28.9.2016 - (2016/2891(RSP))

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Françoise Grossetête, David Casa, Seán Kelly, Pascal Arimont, Georges Bach, Ivo Belet, Deirdre Clune, Lara Comi, Krišjānis Kariņš, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Claude Rolin, Massimiliano Salini, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Lorenzo Cesa, Antonio Tajani în numele Grupului PPE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1051/2016

Procedură : 2016/2891(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-1051/2016
Texte depuse :
B8-1051/2016
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8-1051/2016

Rezoluția Parlamentului European referitoare la necesitatea unei politici europene de reindustrializare, în contextul recentelor cazuri Caterpillar și Alstom

(2016/2891(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere anunțurile referitoare la închiderea fabricii Caterpillar din Belgia, decizie care ar însemna, în practică, concedierea colectivă a peste 2 000 de lucrători și ar pune în pericol un număr semnificativ de locuri de muncă – între 4 000 și 7 000, conform estimărilor – din cadrul întreprinderilor subcontractante și al IMM-urilor din regiune care furnizează servicii întreprinderii Caterpillar, precum și la închiderea fabricii Caterpillar din Monkstown (Newtownabbey, Irlanda de Nord), ceea ce ar putea conduce la dispariția unui număr de până la 250 de locuri de muncă,

–  având în vedere faptul că întreprinderea Alstom și-a anunțat intenția de a înceta activitatea de producție de trenuri din cadrul uzinei sale din Belfort (Franța) și de a transfera peste 400 de locuri de muncă la alte unități de producție, precum și de a efectua reduceri suplimentare ale efectivului de personal în contextul restructurării fostei uzine Alstom din Sesto San Giovanni (Italia),

–  având în vedere faptul că, începând din 2012, producătorii de echipamente grele s-au confruntat cu o serie de provocări legate de evoluția condițiilor de piață din anumite regiuni și sectoare industriale cheie,

–  având în vedere numărul tot mai mare de cazuri de relocare a activităților din amonte care implică utilizarea intensivă a forței de muncă în țări din afara Europei, o tendință care contribuie la scăderea activităților de producție și a numărului de locuri de muncă din sectorul industrial în multe țări europene, având un impact negativ asupra structurii sociale și economice în ansamblul său,

–  având în vedere persistența unor rate ridicate ale șomajului în Europa și transformările suferite de modelele de producție,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât informarea și consultarea lucrătorilor reprezintă un element esențial al modelului social european;

B.  întrucât, în 2012, Comisia a prezentat o nouă strategie, prin care se angaja să sprijine o „nouă revoluție industrială”, având drept obiectiv să asigure o creștere a ponderii activității industriale, care la acea dată depășea cu puțin valoarea de 15 % din PIB-ul UE, până la 20 % din PIB-ul UE până în 2020, astfel încât să se revină la nivelul de activitate înregistrat înaintea perioadei de recesiune economică;

C.  întrucât, pentru a putea păstra locurile de muncă existente și a crea altele noi, statele membre trebuie să stabilească condiții corespunzătoare pentru industria din UE, care se confruntă cu o concurență acerbă pe piața mondială, unde nu toți actorii respectă aceleași standarde și norme;

D.  întrucât creșterea economică la nivel mondial și european este în continuare modestă, nefiind suficientă pentru a permite realizarea unor îmbunătățiri în sectoare industriale precum construcțiile și lucrările publice sau în ceea ce privește prelucrarea și exploatarea resurselor sau sectorul energiei și al transporturilor;

E.  întrucât Caterpillar estimează, în prezent, că vânzările și veniturile sale din exercițiul 2016 vor înregistra o scădere de 40 % față de nivelul din 2012, ceea ce ar însemna că, pentru prima oară în cei 90 de ani de existență ai întreprinderii, vânzările și veniturile sale au scăzut în mod constant timp de patru ani la rând;

F.  întrucât restructurările majore anunțate în sectorul industrial au un puternic efect de destabilizare asupra angajaților afectați, a familiilor lor și a comunităților pe teritoriul cărora sunt situate aceste întreprinderi,

1.  își exprimă sprijinul pentru toți lucrătorii afectați și pentru familiile acestora și regretă efectele negative pe care le au aceste decizii de închidere a unor unități de producție asupra economiilor locale;

2.  reamintește că în Europa funcționează modelul economiei sociale de piață, ale cărui obiective principale sunt o piață dinamică a forței de muncă, sisteme performante de securitate socială și garantarea unei creșteri economice durabile pentru cetățenii noștri;

3.  solicită companiilor multinaționale ca, atunci când examinează diferite modalități de creștere a eficienței activității lor în raport cu costurile, să țină seama de obligațiile legale, sociale și morale pe care le au față de proprii angajați și față de regiunile în care își desfășoară activitatea;

4.  invită toate autoritățile competente să asigure faptul că toți actorii implicați respectă pe deplin reglementările naționale și europene cu privire la informarea și consultarea lucrătorilor, în special pe durata proceselor de restructurare;

5.  subliniază totuși, cu privire la cazurile întreprinderilor Caterpillar și Alstom, faptul că acestea constituie doar două exemple nefericite ale unei probleme mult mai ample cu care se confruntă industria europeană; consideră că, până în prezent, măsurile adoptate ca răspuns la problemele cu care se confruntă industria UE sunt insuficiente; subliniază, așadar, în acest context, faptul că politicile UE care urmăresc să promoveze reindustrializarea trebuie să țină seama de nevoia urgentă de a oferi cât mai rapid posibil o soluție la aceste probleme persistente;

6.  subliniază că întreprinderile trebuie să își îndeplinească obligațiile legale care le revin în temeiul legislației europene și naționale, acordând prioritate acțiunilor de informare și de consultare a lucrătorilor și oportunității de a examina soluțiile alternative prezentate de partenerii sociali;

7.  solicită în mod insistent ca organele de conducere ale întreprinderii Caterpillar să țină seama în mod adecvat de alternativele care vor fi propuse de către lucrători în contextul procedurii Renault;

8.  reamintește că, în 2013, conducerea întreprinderii Caterpillar a dispus deja restructurarea fabricii din Gosselies, efectuând în acest scop peste 1 600 de disponibilizări și solicitând, în același timp, lucrătorilor rămași să depună eforturi semnificative, fără precedent, pentru a asigura continuarea activității fabricii din Gosselies pe termen lung;

9.  invită statele membre și Comisia să finalizeze o piață unică competitivă, care să fie în măsură să atragă și să mențină investițiile private și să asigure menținerea unor lanțuri valorice solide la nivelul UE și crearea de locuri de muncă;

10.  invită legislatorii să creeze condițiile corespunzătoare pentru ca industria europeană a echipamentelor de construcții să se poată dezvolta în mod optim, prin menținerea unei cereri constante în sectorul european al construcțiilor și al infrastructurii și prin îmbunătățirea competitivității industriei europene la scară mondială;

11.  reamintește că decidenților politici le revine responsabilitatea de a asigura îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020, care vizează transformarea Europei în cea mai competitivă regiune la nivel mondial și încurajarea creșterii inteligente, sustenabile și favorabile incluziunii;

12.  invită Comisia și Banca Europeană de Investiții să se axeze în special pe regiunile care au fost afectate în cel mai înalt grad de fenomenul dezindustrializării și să adopte în regim de urgență măsuri prin care să se accelereze acordarea de sprijin pentru proiecte în aceste regiuni;

13.  invită Comisia să definească o veritabilă strategie industrială europeană pe termen lung pentru a atinge obiectivul privind creșterea ponderii sectorului industrial până la 20 % din PIB, astfel cum se prevede în Strategia Europa 2020;

14.  subliniază faptul că acest obiectiv privind reindustrializarea bazat pe cota de 20 % din PIB trebuie să fie urmărit în paralel cu obiectivele privind clima și energia ale Uniunii și reamintește că dispozițiile privind relocarea emisiilor de dioxid de carbon trebuie să fie concepute într-un mod corespunzător, pentru a nu determina transferul industriilor mari consumatoare de energie în țări din afara Europei și a menține noile investiții pe teritoriul UE;

15.  invită Comisia să asigure mobilizarea rapidă a tuturor fondurilor disponibile, în special a Fondului social european și a Fondului european de ajustare la globalizare, pentru a asigura o reintegrare cât mai rapidă pe piața muncii a lucrătorilor care și-au pierdut locurile de muncă în urma disponibilizărilor efectuate de întreprinderea Caterpillar la fabrica sa din Gosselies, de întreprinderea Alstom și de toți subcontractanții acestora, precum și pentru a oferi acestor lucrători sprijinul adecvat în vederea dobândirii de noi competențe, dacă este necesar;

16.  salută grupul operativ creat de Comisie, care va funcționa ca o interfață între autoritățile belgiene și Comisie;

17.  îndeamnă serviciile naționale pentru ocuparea forței de muncă să intensifice cooperarea la nivel național și internațional pentru a îmbunătăți canalele de informare și să asigure o mai bună corelare între oferta și cererea de locuri de muncă;

18.  solicită să se îmbunătățească mobilitatea forței de muncă în Europa prin sporirea capacității de inserție profesională a lucrătorilor, facilitând, în acest scop, recunoașterea transfrontalieră a competențelor și calificărilor și sprijinind consolidarea competențelor lingvistice;

19.  consideră că accesul la finanțare în UE este una dintre problemele majore care limitează capacitatea sectorului industrial de a concura la scară mondială; invită, prin urmare, Comisia și statele membre să asigure îmbunătățirea accesului la finanțare pentru întreprinderile din UE, în special pentru microîntreprinderi și pentru IMM-uri, consolidând astfel capacitățile lor de a implementa proiecte, și să le ofere acestora servicii mai performante de consiliere și de asistență tehnică;

20.  consideră că menținerea unei legături între sectorul cercetării și cel al industriei este esențială în scopul stimulării competitivității industriale a UE; invită, în acest sens, Comisia și statele membre să promoveze în mod activ și să încurajeze intensificarea colaborării dintre centrele de cercetare, universități și întreprinderi în vederea stimulării inovării și a creșterii economice;

21.  solicită să se îmbunătățească mediul de cercetare prin mărirea bugetului alocat pentru CD&I, printr-o cooperare consolidată cu industria, precum și printr-o mai bună coordonare a diferitelor programe de finanțare disponibile la nivel național și la nivelul UE;

22.  salută propunerea de regulament de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 2015/1017 în ceea ce privește prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții;

23.  solicită să se asigure o mai bună coordonare între programele de învățământ și de formare și cerințele piețelor forței de muncă, aflate în continuă schimbare; invită, așadar, Comisia și statele membre să încurajeze formarea și educația în domeniile STIM și TIC pentru a echipa forța de muncă actuală și viitoare cu competențele digitale relevante;

24.  subliniază necesitatea crucială de a asigura dezvoltarea competențelor tehnice, în special în sectorul producției industriale, și recunoaște faptul că accentul puternic pus în ultimii ani pe învățământul universitar a condus, într-o oarecare măsură, la scăderea vizibilității acestui aspect; solicită, prin urmare, să se dezvolte și să se extindă sistemele de ucenicie și subliniază faptul că este necesar să se pună în evidență importanța personalului tehnic calificat;

25.  îndeamnă Comisia să asigure menținerea unei politici comerciale proactive a UE, în conformitate cu obiectivele sale industriale; reamintește necesitatea de a ajunge cât mai rapid la un acord privind „instrumentul pentru achiziții publice internaționale” și a revizuirii regulamentelor privind instrumentele de apărare comercială; invită Comisia să asigure o îmbunătățire semnificativă a accesului pe piață pentru industriile europene; solicită Comisiei să aibă în vedere potențialul impact social și economic pe care recunoașterea statutului de economie de piață în cazul economiilor centralizate sau al altor economii planificate l-ar avea asupra competitivității industriei UE;

26.  invită Comisia ca, pentru a consolida competitivitatea, să aplice abordarea conform căreia Uniunea „se afirmă în domenii de importanță majoră și are o atitudine mai rezervată în ceea ce privește chestiunile de o importanță redusă” și să respecte în mod corespunzător principiile subsidiarității și proporționalității, pentru a profita pe deplin de beneficiile pieței unice, motorul de creștere al UE, fără a suporta costuri în acest scop;

27.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale.