Predlog resolucije - B8-1051/2016Predlog resolucije
B8-1051/2016

PREDLOG RESOLUCIJE o potrebi po evropski politiki za ponovno industrializacijo glede na nedavna primera Caterpillar in Alstom

28.9.2016 - (2016/2891(RSP))

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Françoise Grossetête, David Casa, Seán Kelly, Pascal Arimont, Georges Bach, Ivo Belet, Deirdre Clune, Lara Comi, Krišjānis Kariņš, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Claude Rolin, Massimiliano Salini, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Lorenzo Cesa, Antonio Tajani v imenu skupine PPE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-1051/2016

Postopek : 2016/2891(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-1051/2016
Predložena besedila :
B8-1051/2016
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-1051/2016

Resolucija Evropskega parlamenta o potrebi po evropski politiki za ponovno industrializacijo glede na nedavna primera Caterpillar in Alstom

(2016/2891(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju napovedanega zaprtja tovarne Caterpillar v Belgiji, zaradi česar bo odpuščenih preko 2000 zaposlenih, ogroženih pa bo še 4000 do 7000 delovnih mest pri podizvajalcih in povezanih MSP v regiji, in tovarne Caterpillar v Monkstownu (Newtownabbey) na Severnem Irskem, kjer bi lahko službo izgubilo do 250 ljudi,

–  ob upoštevanju napovedi družbe Alstom, da bo zaustavila proizvodnjo vlakov v svoji tovarni v Belfortu v Franciji in premestila preko 400 delovnih mest v druge tovarne, in zmanjšanja števila delovnih mest zaradi prestrukturiranja v nekdanji Alstomovi tovarni v Sesto San Giovanni v Italiji,

–  ob upoštevanju dejstva, da se proizvajalci težke opreme od leta 2012 srečujejo s kombinacijo težkih tržnih razmer v ključnih regijah in industrijskih sektorjih,

–  ob upoštevanju vse večjega števila poročil o umikanju delovno intenzivnih dejavnosti, ki so višje v prodajni verigi, iz Evrope, ta trend pa prispeva k upadanju zaposlovanja v proizvodnem in industrijskem sektorju v mnogih evropskih državah in negativno vpliva na celotno gospodarsko in družbeno tkivo,

–  ob upoštevanju vztrajno visoke brezposelnosti v Evropi in sprememb v proizvodnih patentih,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker sta obveščanje zaposlenih in posvetovanje z njimi bistveni značilnosti našega evropskega socialnega modela;

B.  ker je Komisija leta 2012 predstavila novo strategijo, v kateri je obljubljala „novo industrijsko revolucijo“, s katero naj bi do leta 2020 povečali industrijsko dejavnost na 20 % bruto domačega proizvoda EU, v primerjavi s takratnimi 15 %, s čimer bi se vrnili na raven pred upadom gospodarske rasti;

C.  ker morajo države članice za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest vzpostaviti prave pogoje za industrijo EU, ki se srečuje s silovito svetovno konkurenco, kjer ne spoštujejo vsi enakih standardov in pravil;

D.  ker ostajata svetovna in evropska gospodarska rast zmerni in ne zadostujeta za spodbujanje izboljšav v gradbeništvu, infrastrukturnem sektorju, sektorju virov ter energetskem sektorju in sektorju prometa;

E.  ker družba Caterpillar trenutno pričakuje 40-odstotni padec prodaje in prihodkov za leto 2016 v primerjavi z letom 2012, kar je hkrati prvikrat v 90-letni zgodovini podjetja, da se prodaja in prihodki zmanjšujejo štiri leta zapored;

F.  ker napovedi večjih industrijskih prestrukturiranj zelo prizadenejo zaposlene, njihove družine in skupnosti, kjer se ta podjetja nahajajo;

1.  izraža podporo vsem prizadetim zaposlenim in družinam in obžaluje uničujoč učinek teh zaprtij na lokalna gospodarstva;

2.  opozarja, da je Evropa socialno tržno gospodarstvo, katerega glavni cilji so dinamičen trg dela, učinkoviti sistemi socialnega varstva in trajnostna gospodarska rast za državljane;

3.  poziva večnacionalna podjetja, naj pri iskanju načinov za povečanje stroškovne učinkovitosti upoštevajo pravne, socialne in moralne obveznosti do svojih zaposlenih in regij, v katerih delujejo;

4.  poziva vse ustrezne organe, naj zagotovijo, da vse udeležene strani v celoti spoštujejo nacionalne in evropske predpise o obveščanju zaposlenih in posvetovanju z njimi, zlasti med prestrukturiranji;

5.  vseeno poudarja, da sta primera družb Caterpillar in Alstom zgolj nesrečna zgleda veliko večje težave, s katero se sooča evropska industrija; meni, da so dosedanji odzivi na težave, s katerimi se sooča industrija EU, nezadostni; zato v zvezi s tem poudarja, da morajo politike EU za spodbujanje ponovne industrializacije dati prednost čimprejšnji obravnavi teh neprekinjenih težav;

6.  poudarja, da morajo podjetja izpolnjevati svoje pravne obveznosti iz nacionalnega in evropskega prava, z dajanjem prednosti obveščanju zaposlenih in posvetovanju z njimi ter možnosti pregleda alternativnih rešitev, ki jih predlagajo socialni partnerji;

7.  vztraja, da mora uprava družbe Caterpillar ustrezno upoštevati alternativne rešitve, ki jih bodo predlagali zaposleni v okviru postopka Renault;

8.  opozarja, da je uprava družbe Caterpillar leta 2013 že prestrukturirala tovarno v Gosseliesu, kjer je število zaposlenih zmanjšala za preko 1600 delovnih mest, preostale zaposlene pa pozvala, naj z izjemnimi prizadevanji ohranijo dolgoročno obratovanje tovarne;

9.  poziva države članice in Komisijo, naj dokončno ustvarijo konkurenčen enotni trg, ki bo lahko privabil in ohranjal zasebne naložbe, ohranjal močne verige dodane vrednosti v EU in ustvarjal delovna mesta;

10.  poziva zakonodajalce, naj ustvarijo prave pogoje za uspeh evropske industrije gradbene opreme, in sicer s stalnim domačim povpraševanjem po gradbeništvu in infrastrukturi ter z izboljšanjem konkurenčnosti naše industrije na svetovnem trgu;

11.  opozarja, da so oblikovalci politik odgovorni za doseganje ciljev strategije Evropa 2020, da bi postala Evropa najkonkurenčnejša regija na svetu in da bi spodbujali pametno, trajnostno in vključujočo rast;

12.  poziva Komisijo in Evropsko investicijsko banko, naj se zlasti usmerita na regije, ki jih je deindustrializacija najbolj prizadela, in naj čim bolj pospešita podporo projektom v teh regijah;

13.  poziva Komisijo, naj vzpostavi resnično dolgoročno evropsko industrijsko strategijo, da bi dosegli cilj 20 % bruto domačega proizvoda iz industrije, kot je zapisano v strategiji Evropa 2020;

14.  poudarja, da morajo cilj 20-odstotne ponovne industrializacije spremljati podnebni in energetski cilji, določbe o selitvi virov CO2 pa bi morali oblikovati tako, da energetsko intenzivne panoge ne bodo prisiljene zapustiti Evrope, nove naložbe pa se ohranjajo v EU;

15.  poziva Komisijo, naj hitro mobilizira vsa razpoložljiva sredstva, zlasti Evropski socialni sklad in Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji, da bi zaposlene, ki so bili odpuščeni iz tovarn Caterpillar Gosselies in Alstom ter vseh njunih podizvajalcev, čim prej ponovno vključili na trg dela in jim omogočili ustrezno podporo za pridobitev novih spretnosti, kjer je to potrebno;

16.  pozdravlja delovno skupino Komisije, ki bo posredovala med belgijskimi organi in Komisijo;

17.  poziva nacionalne zavode za zaposlovanje, naj okrepijo sodelovanje na nacionalni in mednarodni ravni, da bi izboljšali informacijske kanale in bolje uskladili ponudbo delovnih mest s povpraševanjem;

18.  poziva k izboljšanju delovne mobilnosti po Evropi, in sicer s povečanjem zaposljivosti na podlagi boljšega čezmejnega priznavanja znanj in kvalifikacij ter okrepitvijo jezikovnih znanj;

19.  meni, da je dostop do finančnih sredstev v EU ena od bistvenih težav, ki industrijo ovira pri svetovni konkurenčnosti; zato poziva Komisijo in države članice, naj podjetjem v EU, zlasti mikropodjetjem in MSP, zagotovijo boljši dostop do finančnih sredstev, s čimer se bodo okrepile njihove zmogljivosti za oblikovanje projektov, in jim zagotovi boljše svetovalne storitve in tehnično podporo;

20.  meni, da je povezanost raziskav in industrije bistvena za večjo konkurenčnost industrije EU; v zvezi s tem poziva Komisijo in države članice, naj dejavno krepijo in spodbujajo tesnejše sodelovanje med raziskovalnimi centri, univerzami in podjetji, da bi tako spodbudili inovacije in povečali gospodarsko rast;

21.  poziva, naj se izboljša raziskovalno okolje s povečanjem proračuna za raziskave, razvoj in inovacije, tesnejšim sodelovanjem z industrijo ter boljšimi povezavami med različnimi EU in nacionalnimi programi financiranja;

22.  pozdravlja predlog uredbe o spremembi Uredb (EU) št. 1361/2013 in (EU) št. 2015/1017 v zvezi s podaljšanjem Evropskega sklada za strateške naložbe ter uvedbo tehničnih izboljšav za ta sklad in Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe;

23.  poudarja, da je treba učne načrte in programe usposabljanja bolje uskladiti s potrebami spreminjajočih se trgov dela; zato poziva Komisijo in države članice, naj spodbudijo usposabljanje in izobraževanje na področju IKT ter naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike, da bi aktivni in bodoči delavci pridobili ustrezne digitalne spretnosti;

24.  poudarja, da je bistveno razvijati tehnična znanja, zlasti v proizvodnem sektorju, in priznava, da je v zadnjih letih to deloma okrnil močan poudarek na akademskem izobraževanju; zato poziva k oblikovanju in razširitvi sistemov vajeništva in poudarja, da je treba krepiti pomen usposobljenih tehnikov;

25.  poziva Komisijo, naj zagotovi proaktivno trgovinsko politiko EU, ki bo v skladu z njenimi industrijskimi cilji; ponovno opozarja, da se je treba čim hitreje dogovoriti o „mednarodnem instrumentu za javna naročila“ in reviziji uredb o instrumentih trgovinske zaščite; poziva Komisijo, naj evropskim industrijam zagotovi bistveno boljši dostop do trga; poziva Komisijo, naj upošteva, kakšne socialne in gospodarske vplive bi lahko imelo priznanje statusa tržnega gospodarstva državno vodenim ali drugim netržnim gospodarstvom na konkurenčnost industrije EU;

26.  poziva Komisijo, naj se za namene krepitve konkurenčnosti drži pristopa, kjer ukrepa sorazmerno s pomembnostjo in zahtevnostjo vprašanja ali tematike, obenem pa naj ustrezno spoštuje načeli sorazmernosti in subsidiarnosti, da bi brez dodatnih stroškov v celoti izkoristili prednosti enotnega trga, ki je gonilo rasti v EU;

27.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.