Förslag till resolution - B8-1051/2016Förslag till resolution
B8-1051/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om behovet av en europeisk återindustrialiseringspolitik mot bakgrund av fallen med Caterpillar och Alstom

28.9.2016 - (2016/2891(RSP))

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Françoise Grossetête, David Casa, Seán Kelly, Pascal Arimont, Georges Bach, Ivo Belet, Deirdre Clune, Lara Comi, Krišjānis Kariņš, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Claude Rolin, Massimiliano Salini, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Lorenzo Cesa, Antonio Tajani för PPE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1051/2016

Förfarande : 2016/2891(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-1051/2016
Ingivna texter :
B8-1051/2016
Debatter :
Antagna texter :

B8-1051/2016

Europaparlamentets resolution om behovet av en europeisk återindustrialiseringspolitik mot bakgrund av fallen med Caterpillar och Alstom

(2016/2891(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av meddelandet om nedläggning av Caterpillars anläggning i Belgien, med följden att över 2 000 anställda kollektivt sägs upp och ytterligare 4 000–7 000 arbetstillfällen hotas hos underleverantörer och relaterade små och medelstora företag i regionen, och om nedläggningen av Caterpillars Monkstown-anläggning i Newtownabbey, Nordirland, som skulle kunna leda till uppemot 250 förlorade arbetstillfällen,

–  med beaktande av Alstoms meddelande om upphörande av tågproduktionen vid Belfort-anläggningen i Frankrike, med omlokalisering av över 400 arbetstillfällen till andra anläggningar, och om neddragningen av arbetstillfällen på grund av omstruktureringen av den f.d. Alstom-anläggningen i Sesto San Giovanni, Italien,

–  med beaktande av att företag som tillverkar tung utrustning kämpar med en kombination av svårigheter på marknaden i nyckelregioner och nyckelsektorer inom branschen sedan 2012,

–  med beaktande av allt fler rapporter om att arbetskraftsintensiv uppströmsverksamhet flyttar bort från Europa, en tendens som bidrar till minskad sysselsättning inom tillverkningssektorn och industrin i många europeiska länder och skadar hela den ekonomiska och sociala strukturen,

–  med beaktande av den fortsatt höga arbetslösheten i Europa och förändringar rörande tillverkningspatent,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Information till och samråd med arbetstagare är ett centralt element i vår europeiska sociala modell.

B.  Kommissionen lade 2012 fram en ny strategi med utfästelser om en ny industriell revolution som syftade till att öka industriverksamheten till 20 procent av EU:s BNP till år 2020, jämfört med strax över 15 procent 2012, och med en återgång till de nivåer som rådde före den ekonomiska nedgången.

C.  För att bevara och skapa nya arbetstillfällen måste medlemsstaterna skapa rätt förhållanden för EU:s industri, som arbetar i en situation med hård internationell konkurrens där inte alla aktörer uppfyller samma standarder och bestämmelser.

D.  Den ekonomiska tillväxten i världen och i Europa är fortsatt dämpad och den räcker inte för att stimulera till förbättringar inom bygg- och infrastrukturindustrin, resursindustrin och energi- och transportindustrin.

E.  Försäljnings- och intäktsprognoserna för Caterpillar 2016 pekar på en 40-procentig nedgång jämfört med 2012, och det skulle vara första gången någonsin i företagets 90-åriga historia som försäljning och intäkter har minskat fyra år i rad.

F.  Meddelandena om omfattande industriell omstrukturering är ett hårt slag för de anställda som drabbas, deras familjer och de samhällen där företagen är belägna.

1.  Europaparlamentet uttrycker sitt stöd för alla berörda arbetstagare och deras familjer och beklagar nedläggningarnas negativa effekter på den lokala ekonomin.

2.  Europaparlamentet påminner om att Europa är en social marknadsekonomi vars främsta mål är en dynamisk arbetsmarknad, effektiva sociala trygghetssystem och hållbar ekonomisk tillväxt för medborgarna.

3.  Europaparlamentet vädjar till multinationella företag att, när de agerar för att öka kostnadseffektiviteten, ta sitt rättsliga, sociala och moraliska ansvar gentemot arbetstagarna och de regioner där de är aktiva.

4.  Europaparlamentet uppmanar alla relevanta myndigheter att säkerställa att alla berörda parter fullt ut följer nationella och europeiska regelverk om information till och samråd med arbetstagare, särskilt under perioder med omstrukturering.

5.  Europaparlamentet betonar dock att fallen Caterpillar och Alstom bara är olyckliga exempel på ett mycket större problem inom den europeiska industrin. Parlamentet anser att åtgärderna för att avhjälpa den europeiska industrins problem hittills varit otillräckliga. Parlamentet betonar i detta avseende att läget är akut och att man därför inom ramen för EU:s politik för att stimulera återindustrialiseringen måste ta tag i de ständigt återkommande problemen så snabbt som möjligt.

6.  Europaparlamentet betonar att företag måste uppfylla sina rättsliga skyldigheter enligt europeisk och nationell lagstiftning och prioritera information till och samråd med arbetstagare och möjligheten att titta närmare på alternativa lösningar som föreslås av arbetsmarknadens parter.

7.  Europaparlamentet insisterar på att Caterpillars ledning måste ta vederbörlig hänsyn till de alternativa lösningar som kommer att föreslås av arbetstagarna inom ramen för Renault-förfarandet.

8.  Europaparlamentet påminner om att Caterpillars ledning redan hade omstrukturerat Gosselies-anläggningen 2013 och gjort personalminskningar med över 1 600 arbetstagare samtidigt som den kvarvarande personalen uppmanades att anstränga sig hårdare än någonsin, i syfte att behålla Gosselies-anläggningen på längre sikt.

9.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att fullborda en konkurrenskraftig inre marknad som klarar att dra till sig och hålla kvar privata investeringar, bibehålla starka europeiska värdekedjor och skapa sysselsättning.

10.  Europaparlamentet uppmanar lagstiftarna att skapa rätt förutsättningar för att den europeiska byggutrustningsindustrin ska kunna gå bra, genom upprätthållen inhemsk efterfrågan på byggnation och infrastruktur samt förbättrad konkurrenskraft för vår industri på världsmarknaden.

11.  Europaparlamentet påminner om att det är de politiska beslutsfattarnas ansvar att uppnå Europa 2020-strategins mål att göra Europa till världens mest konkurrenskraftiga region och att stimulera smart och hållbar tillväxt för alla.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska investeringsbanken att särskilt inrikta sig på de regioner som har drabbats hårdast av avindustrialiseringen och att omgående skynda på stödet till projekt i de regionerna.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram en genuin och långsiktig europeisk industristrategi i syfte att uppnå målet att 20 procent av BNP ska komma från industrin, enligt vad som fastställs i Europa 2020-strategin.

14.  Europaparlamentet betonar vikten av att återindustrialiseringsmålet på 20 procent går hand i hand med våra klimat- och energimål och att åtgärder mot koldioxidläckage utformas på ett sådant sätt att man inte driver bort energiintensiva industrier från Europa och behåller nya investeringar i Europa.

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snabbt mobilisera alla tillgängliga fonder, särskilt Europeiska socialfonden och Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, för att se till att arbetstagare som sagts upp från Caterpillars Gosselies-anläggning, Alstom och alla deras underleverantörer kommer tillbaka till arbetsmarknaden så snart som möjligt och att ge dem lämpligt stöd för att omskola sig där så behövs.

16.  Europaparlamentet välkomnar den arbetsgrupp som kommissionen har inrättat och som kommer att fungera som mötesplats för de belgiska myndigheterna och kommissionen.

17.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de nationella sysselsättningsmyndigheterna att stärka sitt samarbete på nationell och internationell nivå för att förbättra informationskanalerna och se till att utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden stämmer bättre överens med varandra.

18.  Europaparlamentet efterlyser ökad arbetskraftsrörlighet i Europa genom ökad anställbarhet med hjälp av förbättrat gränsöverskridande erkännande av kompetenser och kvalifikationer och större språkkunskaper.

19.  Europaparlamentet anser att tillgång till finansiering i EU är ett av de främsta problemen som hämmar industrins konkurrenskraft internationellt. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa bättre tillgång till finansiering för EU-företag, särskilt mycket små företag respektive små och medelstora företag, för att på så sätt förbättra deras förmåga att genomföra projekt, och ge dem bättre tillgång till rådgivning och tekniskt stöd.

20.  Europaparlamentet anser att kopplingen mellan forskning och industri är avgörande för att kunna stimulera EU-industrins konkurrenskraft. Parlamentet uppmanar i detta avseende kommissionen och medlemsstaterna att aktivt främja och uppmuntra till intensivare samarbete mellan forskningscenter, universitet och företag i syfte att stimulera såväl innovation som ekonomisk tillväxt.

21.  Europaparlamentet efterlyser förbättringar av forskningsmiljön genom en ökning av budgeten för forskning, utveckling och innovation, bättre samarbete med industrin och bättre sammankoppling av olika europeiska och nationella finansieringsprogram.

22.  Europaparlamentet välkomnar förslaget till förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) 2015/1017 vad gäller förlängning av varaktigheten för Europeiska fonden för strategiska investeringar liksom införandet av tekniska förbättringar för den fonden och Europeiska centrumet för investeringsrådgivning.

23.  Europaparlamentet pekar på behovet av bättre samordning mellan kursplaner för olika typer av utbildningar och behoven på de föränderliga arbetsmarknaderna. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att utöka utbildningen i IKT och vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik, så att både dagens och framtidens arbetskraft får relevant e-kompetens.

24.  Europaparlamentet betonar det avgörande behovet av utveckling av teknisk kompetens, särskilt inom tillverkningsindustrin, och erkänner att de senaste årens kraftiga fokus på akademisk utbildning i viss utsträckning har hämmat detta. Parlamentet efterlyser därför utveckling och utökning av lärlingssystemen och betonar att man måste lägga större tonvikt vid behovet av kompetent arbetskraft på det tekniska området.

25.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att säkerställa en proaktiv handelspolitik för EU, i linje med målsättningarna för industrin. Parlamentet påminner om vikten av att nå en snabb överenskommelse om det ”internationella instrumentet för offentlig upphandling” och översynen av regelverken om handelspolitiska skyddsåtgärder. Parlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa betydande förbättringar vad gäller marknadstillträde för europeisk industri. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till de sociala och ekonomiska konsekvenser som ett beviljande av ställning som marknadsekonomi för statsstyrda eller andra icke-marknadsstyrda ekonomier skulle kunna ha på EU-industrins konkurrenskraft.

26.  I syfte att stärka konkurrenskraften uppmanar Europaparlamentet kommissionen att hålla fast vid filosofin att agera ”stort i stora saker och mindre i mindre saker” och att följa proportionalitets- och subsidiaritetsprinciperna för att dra nytta av alla fördelar med den inre marknaden, EU:s tillväxtmotor, utan några kostnader.

27.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till de nationella parlamenten.