Διαδικασία : 2016/2891(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1052/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1052/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/10/2016 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0377

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 528kWORD 123k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1051/2016
28.9.2016
PE589.641v01-00
 
B8-1052/2016

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom (2016/2891(RSP))


Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall, Bart Staes εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης, υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom (2016/2891(RSP))  
B8-1052/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 151, 152, 153, παράγραφος 1 και 173 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 14, 27 και 30 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 92/443/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1992 σχετικά με την προώθηση της συμμετοχής των εργαζομένων στα κέρδη και στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο)(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1998 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2002 σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου για την ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 31ης Mαρτίου 2005, με τίτλο «Διακυβέρνηση και ανάπτυξη: Πρόβλεψη και πλαισίωση των αναδιαρθρώσεων για την ανάπτυξη της απασχόλησης: ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (COM(2005)0120) και τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2005(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Μαΐου 2012, σχετικά με μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2013 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους, την πρόβλεψη και τη διαχείριση των αναδιαρθρώσεων(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Μαρτίου 2013, σχετικά με τον χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050(8),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013 με τίτλο «Πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και την αναδιάρθρωση»​ (COM(2013)0882),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την επαναβιομηχάνιση της Ευρώπης για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την Πρωτοβουλία για την πράσινη απασχόληση: αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πράσινης οικονομίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου προμήθειας σιδηροδρομικού υλικού(11),

–  Άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Caterpillar ανακοίνωσε στις 2 Σεπτεμβρίου 2016 ότι θα κλείσει τη βελγική έδρα της στο Gosselies, τον Απρίλιο του 2017 απολύοντας πάνω από 2000 εργαζομένους· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ 2009 και 2015, τα μερίσματα των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 50% ενώ οι θέσεις εργασίας μειώθηκαν κατά 15%·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρεία Alstom ανακοίνωσε στις 7 Σεπτεμβρίου 2016 ότι θα μεταφέρει την παραγωγή τρένων από το Belfort στο Reichsoffen στη Γαλλία, θέτοντας σε κίνδυνο 400 θέσεις εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρεία Alstom εξέδωσε ανακοίνωση τον Μάιο του 2016 σύμφωνα με την οποία τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων και τόκων αυξήθηκαν κατά 23% το οικονομικό έτος μέχρι τον Μάρτιο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κλείσιμο μεγάλων επιχειρήσεων και οι απολύσεις συχνά επηρεάζουν ένα δίκτυο τοπικά ριζωμένων υπεργολάβων και ΜΜΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης άμεσης απασχόλησης στον βιομηχανικό τομέα έχει μειωθεί σε όλη την Ευρώπη από περίπου 20% το 2000 σε 15,5% το 2015·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγικότητα της εργασίας αναπτύχθηκε πολύ ταχύτερα τις τελευταίες δεκαετίες από ό,τι η παραγωγικότητα των πόρων, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ότι το κόστος εργασίας ανέρχεται σε λιγότερο από 20% ενός προϊόντος και το κόστος για τους πόρους ανέρχεται στο 40%·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυξήσεις της παραγωγικότητας της εργασίας κατά τις τελευταίες δεκαετίες ήταν μεγαλύτερη από ό,τι οι αυξήσεις των μισθών στην ΕΕ συνολικά, με τους μισθούς να αδυνατούν να απορροφήσουν την αύξηση της παραγωγής, επιβάλλοντας, ως εκ τούτου, μείωση της παραγωγής ή καθιστώντας την πλήρως εξαρτημένη από τις εξαγωγές·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια σειρά από μεγάλες εταιρείες βιομηχανικής παραγωγής υιοθέτησαν στρατηγικές με έμφαση στις βραχυπρόθεσμες οικονομικές αποδόσεις και ότι η μόνιμη πίεση για αύξηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου ήταν σε βάρος της καινοτομίας, των επενδύσεων σε Ε&Α, της απασχόλησης, των μισθών και της ανανέωσης των επαγγελματικών δεξιοτήτων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει τεράστιο εξωτερικό εμπορικό πλεόνασμα καθιστώντας αναγκαία την αποκατάσταση της ισορροπίας της εσωτερικής ζήτησής της για να αποφύγει την εξωτερική εξάρτηση και για να συμβάλει στην παγκόσμια βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάρτηση από το διεθνές εμπόριο έχει μειώσει την απασχόληση στη βιομηχανία, αλλά δεν οδήγησε σε μείωση της κατανάλωσης υλικού στην ΕΕ, αλλά, απλώς σε αύξηση των εισαγωγών ενεργοβόρων προϊόντων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες με το υψηλότερο ποσοστό καινοτομίας είναι αυτές με σαφή βιομηχανική στρατηγική· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες και οι τομείς που είναι πιο αποδοτικοί στην αξιοποίηση των πόρων είναι οι πιο ανταγωνιστικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εμφανίζει χαμηλό δείκτη μετατροπής των αποτελεσμάτων της Ε&Α σε προϊόντα και υπηρεσίες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα μπορούσαν από μόνοι τους να δημιουργήσουν 5 εκατομμύρια άμεσες θέσεις εργασίας και πολύ περισσότερες έμμεσες μέχρι το 2020·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία σιδηροδρομικού υλικού (BΣΥ), που καλύπτει πολλούς τομείς της μεταποίησης και περιλαμβάνει πολλές ΜΜΕ, απασχολεί 400 000 εργαζόμενους, επενδύει 2,7% του ετήσιου κύκλου εργασιών της στον τομέα της Ε&Α και αντιπροσωπεύει το 46% της παγκόσμιας αγοράς BΣΥ· τονίζει ότι ο τομέας των σιδηροδρόμων είναι συνολικά υπεύθυνος για περισσότερο από 1 εκατομμύριο άμεσες και 1,2 εκατομμύρια έμμεσες θέσεις εργασίας στην ΕΕ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναδιάρθρωση απασχολεί τους ενδιαφερόμενους φορείς μόνο σε μεταγενέστερο στάδιο, συνήθως όταν εξετάζεται το ενδεχόμενο απολύσεων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την αναδιάρθρωση, αυτό που προσελκύει περισσότερο την προσοχή είναι οι άμεσες και εύκολα αντιληπτές επιπτώσεις στην απασχόληση, ενώ η αρνητική επίπτωση στις συνθήκες εργασίας και την υγεία των εργαζομένων δεν συνειδητοποιούνται και δεν αντιμετωπίζονται σωστά·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις περιπτώσεις αναδιάρθρωσης στις οποίες η απόλυση είναι αναπόφευκτη λύση, συνήθως βρίσκονται στο στόχαστρο περισσότερο οι νέοι και οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι, σε σχέση με τις άλλες ηλικιακές ομάδες, παρόλο που, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης, αυτό συνιστά διάκριση λόγω ηλικίας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εταιρείες που υφίστανται αναδιάρθρωση πρέπει να ενεργούν με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο δεδομένου ότι η πείρα έχει δείξει ότι οι κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμες αναδιαρθρώσεις απαιτούν επαρκή κοινωνικό διάλογο, με ειδική έμφαση στην ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς, όπως εκτίθεται στο προαναφερθέν ψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 2013·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται η έγκαιρη προετοιμασία των εργαζομένων με σκοπό τη μετάβαση προς μια οικονομία που αξιοποιεί αποδοτικά τους πόρους και είναι οικολογική, και η οποία, ναι μεν προσφέρει τεράστιες δυνατότητες απασχόλησης, πλην όμως συνοδεύεται από την ανάγκη αναδιάρθρωσης πολλών μη βιώσιμων τομέων και εταιρειών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός ότι οι συνεταιρισμοί διαχειρίζονται την αναδιάρθρωση με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο και το συγκεκριμένο συνεταιριστικό μοντέλο διακυβέρνησής τους, με βάση την κοινή ιδιοκτησία, τη δημοκρατική συμμετοχή και τον έλεγχο των μελών, καθώς και την ικανότητα των συνεταιρισμών να βασίζονται στους δικούς τους οικονομικούς πόρους και τα δίκτυα υποστήριξης, εξηγεί το γιατί οι συνεταιρισμοί είναι πιο ευέλικτοι και καινοτόμοι όσον αφορά τη διαχείριση της αναδιάρθρωσης σε βάθος χρόνου, καθώς και για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια φιλόδοξη, οικολογικά αποδοτική και πράσινη βιομηχανική στρατηγική, προκειμένου να αναδημιουργήσει την παραγωγική ικανότητα και να παραγάγει υψηλά προσόντα και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πράσινος τομέας ήταν ένας από τους βασικούς δημιουργούς καθαρών θέσεων εργασίας στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της ύφεσης και εταιρείες με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για τη λειτουργία της πράσινης οικονομίας δημιουργούν θέσεις εργασίας που είναι πιο ανθεκτικές στις τρέχουσες εξωτερικές επιδράσεις της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυνατότητα επέκτασης σε πράσινες θέσεις εργασίας παρεμποδίζεται από την έλλειψη δεξιοτήτων και την αναντιστοιχία που προκαλείται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της μεταβλητότητας των προγραμμάτων σπουδών σε σχέση με τη βιωσιμότητα, των εντοπισμένων ελλείψεων σε συγκεκριμένους τομείς και της έλλειψης σπουδαστών με τις απαραίτητες δεξιότητες STEM και πληροφορικής·

Τόνωση της πραγματικής οικονομίας μέσω μιας βιώσιμης πολιτικής επανεκβιομηχάνισης

    ζητεί την υιοθέτηση συντονισμένης οικονομικής πολιτικής που να βασίζεται σε υψηλότερα κοινωνικά πρότυπα και την εσωτερική ζήτηση ως κύρια δύναμη, την αύξηση των μισθών σε αντιστοιχία με τον δείκτη αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας σε όλη την ΕΕ·

2.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μια κοινή πολιτική επανεκβιομηχάνισης της ΕΕ που να συνδυάζει την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα της απασχόλησης, και να δίνει τη δυνατότητα στη βιομηχανία να καταστεί παράγων στη φάση της μετάβασης προς τη βιωσιμότητα και την αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων· πιστεύει ότι, λόγω των παγκόσμιων προκλήσεων και της αυξημένης πίεσης της παγκοσμιοποίησης σε διάφορους ευρωπαϊκούς τομείς της βιομηχανίας, είναι σημαντικό η ενέργεια και η αποδοτικότητα των πόρων να αποτελούν τη βάση μιας ευρωπαϊκής βιομηχανικής ανανέωσης, ούτως ώστε η ευρωπαϊκή βιομηχανία προτίθεται να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της στο μέλλον·

3.  ζητεί η πολιτική αυτή να βασίζεται σε σαφείς στόχους και δείκτες - συμπεριλαμβανομένης της φιλόδοξης ενεργειακής απόδοσης, των πόρων και των κλιματικών στόχων - και σε μια προσέγγιση που θα εστιάζει στον κύκλο ζωής και την κυκλική οικονομία· τονίζει ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν έξυπνο συνδυασμό μέτρων προσφοράς και ζήτησης, με στόχο την επανεγκατάσταση της οικονομίας στην ΕΕ, ώστε να γίνει πιο ανθεκτική και λιγότερο εξαρτημένη από τους πόρους· επισημαίνει ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να κατευθύνουν τους πόρους στη δημιουργικότητα, τις δεξιότητες, την καινοτομία, τις βιώσιμες τεχνολογίες και να προωθούν τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης μέσω μιας πολιτικής που να λαμβάνει υπόψη την αλυσίδα αξίας και να συμπεριλαμβάνει τις βασικές βιομηχανίες και τους περιφερειακούς και τοπικούς φορείς· πιστεύει ότι μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να αποφέρει οφέλη από απόψεως κόστους για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και την ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της·

4.  πιστεύει η πολιτική της επανεκβιομηχάνισης της ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί ιδιαίτερα σε στρατηγικούς τομείς της ΕΕ, την τόνωση της ανάπτυξης και την υιοθέτηση της ενεργειακής απόδοσης, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την αποδοτικότητα των πόρων, την κοινωνική καινοτομία και να υποστηρίζεται από επενδύσεις σε υποδομές δημόσιων μεταφορών (συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρόμων και του τραμ) την έξυπνη ανάπτυξη των ΤΠΕ, ως μια ισχυρή δύναμη για την υλοποίηση της επανεκβιομηχάνισης· τονίζει ότι μια τέτοια πολιτική θα πρέπει επίσης να εξυπηρετήσει τον γεωργικό κλάδο και τον τομέα των πρώτων υλών· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να κατακτήσει έναν κοινό τόπο για το ποιοί είναι οι στρατηγικοί τομείς της και να προωθήσει την ανθεκτικότητά τους με μακρόπνοη προοπτική·

5.  πιστεύει ότι η νομοθεσία αποτελεί οδηγό για την καινοτομία και ότι ο καθορισμός υψηλών (περιβαλλοντικών) προτύπων στην ΕΕ τονώνει τις αναγκαίες ιδιωτικές επενδύσεις Ε&A που επιτρέπουν στις ευρωπαϊκές εταιρείες να παραγάγουν προϊόντα και υπηρεσίες ποιότητας στην αγορά της ΕΕ, καθώς και να ανταγωνιστούν στις διεθνείς αγορές· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΕΕ φαίνεται να χάνει την ηγεμονική της θέση στον καθορισμό, την εφαρμογή και την επιβολή υψηλών περιβαλλοντικών προτύπων (όπως αποδεικνύεται από το σκάνδαλο dieselgate) και συνιστά την επανάκτησή της·

6.  πιστεύει ότι οι διαρθρωτικές αλλαγές στα εθνικά και διεθνή χρηματοπιστωτικά και φορολογικά συστήματα, όπου συμπεριλαμβάνονται, για παράδειγμα, η μετατόπιση των φορολογικών πολιτικών από την εργασία στους πόρους, η εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους, η απόρριψη των ορυκτών καυσίμων, θέτοντας σε λειτουργία τα συστήματα εμπορίας εκπομπών, είναι απαραίτητα για τη δημιουργία του οικονομικού πλαισίου εντός του οποίου θα μπορέσουν να προωθηθούν ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις και θα μπορέσει να αποδώσει καρπούς μια βιώσιμη βιομηχανική πολιτική·

7.  επισημαίνει τα μέτρα λιτότητας που έχουν μειώσει σημαντικά την ικανότητα επενδύσεων των δημοσίων αρχών σε έργα υποδομής, όπως ο τομέας των δημοσίων μεταφορών, που θα στήριζαν τη βιώσιμη και ποιοτική δημιουργία θέσεων εργασίας και την επανεδραίωση των οικονομικών κέντρων·

8.  επισημαίνει την αποτυχία πολυετών μαζικών παρεμβάσεων για τη στήριξη των τραπεζών και των αγορών περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ να επηρεάσουν την απασχόληση και τη βελτίωση των οικονομικών προοπτικών· εκφράζει επίσης τη λύπη του για τα απογοητευτικά αποτελέσματα του επενδυτικού σχεδίου Juncker και υπενθυμίζει τις πολυάριθμες έρευνες δανεισμού της ΕΚΤ, που υποδηλώνουν ότι οι επιχειρήσεις αναζητούν επιχειρηματικό αντικείμενο και όχι χρηματοδότηση· πιστεύει ότι αυτά αποτελούν σαφείς ενδείξεις ώστε οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να μετατοπίσουν τη δημόσια παρέμβαση από την υπερβολική τόνωση της προσφοράς σε συντονισμένες δημοσιονομικές πολιτικές για την τόνωση της ζήτησης·

9.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η σταδιακή χρηματιστικοποίηση της πραγματικής οικονομίας καθοδηγείται από μια εταιρική κουλτούρα που επικεντρώνεται σε βραχυπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές - δηλαδή τη παραγωγή κερδών για τους μετόχους - και όχι στη διατήρηση ενός καινοτόμου βιομηχανικού εργαλείου που μπορεί να προσφέρει βιώσιμες και ποιοτικές θέσεις εργασίας και μακροπρόθεσμα οφέλη για την κοινωνία· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι αυτή η προσέγγιση έχει οδηγήσει σε απώλεια πολλών θέσεων εργασίας στον μεταποιητικό τομέα· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση που θα μπορούσε να αποτρέψει και θα τιμωρεί τις εταιρείες που επιδίδονται σε μαζικές απολύσεις που αποσκοπούν στην παραγωγή κερδών, περιορίζοντας, επί παραδείγματι, την πρόσβασή τους σε κεφάλαια της ΕΕ·

10.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη δίκαιης φορολόγησης σε επίπεδο μεγάλων εταιρειών της ΕΕ που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο· πιστεύει ότι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, θα επιτρέψει τη μείωση των φόρων των ΜΜΕ, την ανασύσταση των τοπικών δημόσιων προϋπολογισμών για την επένδυση στο μέλλον· απευθύνει έκκληση για τη δημιουργία μιας ΚΕΒΦΕ ως ίδιο πόρο στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

Η ενεργειακή μετάβαση και η βιωσιμότητα ως κύριοι μοχλοί της επανεκβιομηχάνισης

11.  ζητεί την συμπερίληψη των δημόσιων και ιδιωτικών πόρων της ΕΕ και των κρατών μελών σε ένα μεγάλο πράσινο επενδυτικό πρόγραμμα που θα επικεντρώνεται στην ενεργειακή μετάβαση, τη βιώσιμη κινητικότητα και την κυκλική οικονομία ως υποκατάστατο των επενδύσεων σε δρόμους· πιστεύει ότι τα κονδύλια της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ΕΔΕT και της διευκόλυνσης CEF, προσφέρουν μια μεγάλη ευκαιρία για τη χρηματοδότηση αυτών των επενδύσεων· πιστεύει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν καλύτερα και να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της καινοτομίας και μέτρων πολιτικής για τη βιωσιμότητα· απευθύνει έκκληση για δραστική βελτίωση στην εφαρμογή της αειφορίας καθώς και κοινωνικά κριτήρια και κριτήρια απασχόλησης όσον αφορά τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ και ειδικότερα των ΕΔΕT και όλων των χρηματοοικονομικών μέσων που τελούν υπό τη διαχείριση της ΕΤΕπ·

12.  ζητεί να υπάρξει έξυπνη εξειδίκευση της ΕΕ και ιεράρχηση κατά προτεραιότητα της Ε&Α σε εκείνους τους τομείς όπου η ΕΕ μπορεί να τεθεί επί κεφαλής, όπως στον τομέα των πόρων και της ενέργειας, τις ΑΠΕ, την κυκλική οικονομία, τη βιώσιμη γεωργία, την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης· ζητεί να θεσπιστούν συγκεκριμένα μέσα για τη διευκόλυνση της ΕΕ και των κρατών μελών να αναλάβουν προσπάθειες στον τομέα Ε&Α, από κοινού σε αυτούς τους τομείς προτεραιότητας και να καταστεί δυνατή η πρόσληψη των αποτελεσμάτων στην τοπική οικονομία· πιστεύει ότι περαιτέρω συνέργειες μεταξύ του προγράμματος Ορίζοντας 2020 και των πρωτοβουλιών έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) θα πρέπει να ενισχυθούν ώστε να εξασφαλιστεί καλύτερη αξιοποίηση του τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης και να στηριχθεί η οικονομική σύγκλιση· ζητεί αυξημένη στήριξη των συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας και των τεχνολογικών κέντρων ως ενδιάμεσων κόμβων μεταξύ της έρευνας και της βιομηχανίας·

13.  πιστεύει ότι οι δημόσιες συμβάσεις και η οικολογική σήμανση μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην καθιέρωση βιώσιμων προϊόντων, υπηρεσιών και καινοτομιών και την επανεδραίωση της οικονομίας· ζητεί την ταχεία υλοποίηση των οδηγιών της ΕΕ του 2014 για τις δημόσιες συμβάσεις και ζητεί να αναληφθεί συντονισμένη προσπάθεια από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή για να διασφαλιστεί ότι οι αναθέτουσες αρχές θα βασίζουν τις αποφάσεις τους σχετικά με διαγωνισμούς επί της αρχής της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, με εστίαση στο κόστος κύκλου ζωής και σε κοινωνικά βιώσιμα προϊόντα, αποτρέποντας το μισθολογικό ντάμπινγκ και την εκμετάλλευση των εργαζομένων (και τον αθέμιτο ανταγωνισμό), καθώς και συμβάλλοντας στην ενίσχυση της περιφερειακής οικονομικής διάρθρωσης·

14.  αναγνωρίζει τη σημασία και την ειδική φύση του κλάδου παροχής σιδηροδρομικού υλικού για την ευρωπαϊκή βιομηχανική ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία, που χαρακτηρίζεται από την κατασκευή εξοπλισμού με διάρκεια ζωής έως και 50 χρόνια, υψηλή ένταση κεφαλαίου, σημαντική εξάρτηση από δημόσιες συμβάσεις και υποχρέωση συμμόρφωσης σε πολύ υψηλά πρότυπα ασφάλειας· υπενθυμίζει την ουσιαστική συμβολή των σιδηροδρομικών μεταφορών στην επίτευξη των στόχων της κλιματικής αλλαγής και την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη διατηρεί ένα τεχνολογικό και καινοτόμο πλεονέκτημα σε αυτόν τον τομέα· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τους στόχους για στροφή προς τις σιδηροδρομικές μεταφορές, τόσο τις επιβατικές όσο και τις εμπορευματικές, όπως διατυπώνονται στη Λευκή Βίβλο του 2011 για τις μεταφορές, με συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής και περαιτέρω προσπάθειες για την προώθηση αποδοτικών τεχνολογιών, διαλειτουργικότητα, καινοτόμες λύσεις κινητικότητας και τοπικές πολιτικές εφοδιασμού· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει την αυξημένη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (EΔΕT) - και ιδίως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) - για την υποστήριξη επενδύσεων σε σιδηροδρομικά έργα σε περιφερειακό επίπεδο, που θα δημιουργούν βιώσιμες και ποιοτικές θέσεων εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης τοπικών υποδομών μεταφορών, όπως το τραμ·

15.  υπενθυμίζει τα οφέλη από το τεράστιο (ποιοτικό) δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας και η μείωση του κόστους που θα αποφέρουν οι βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης· η υιοθέτηση μέτρων συμπεριλαμβανομένων των στόχων, των προτύπων και των μηχανισμών συγκριτικής αξιολόγησης, εξασφαλίζουν τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και θα πρέπει, συνεπώς, να στηρίζουν πρωτοβουλίες σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς· επισημαίνει ότι, ειδικότερα, οι κλάδοι των μεταφορών και των κατασκευών πρέπει να ακολουθήσουν μια ενεργό πολιτική εξοικονόμησης ενέργειας και να διαφοροποιηθούν προς βιώσιμες, μη ρυπογόνες και ασφαλείς πηγές ενέργειας· τονίζει ότι η βιομηχανική πολιτική θα πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία συνθηκών αγοράς που θα διεγείρουν υψηλότερη εξοικονόμηση ενέργειας και επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης, για να αξιοποιηθεί ένα ευρύ φάσμα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και βασικές τεχνολογίες για την κινητικότητα της αποθήκευσης ενέργειας (κυρίως στις δημόσιες μεταφορές)·

Ευθυγράμμιση της εμπορικής πολιτικής με τους στόχους της επανεκβιομηχάνισης και της μετάβασης

16.  τονίζει ότι οι πολιτικές στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων θα πρέπει να έχουν ως στόχο να συμβάλουν στην αειφόρο ανάπτυξη, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την προώθηση των υψηλών κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων στη βιομηχανία και την μεταποίηση· καλεί ην Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα παγιώνουν τα εν λόγω πρότυπα·

17.  θεωρεί ότι αυτή δεν είναι η πολιτική που ακολουθείται αυτή τη στιγμή από την ΕΕ και επισύρει την προσοχή στην εντατικοποίηση της πίεσης του ανταγωνισμού που θα προκύψει από την καθιέρωση εμπορικών συμφωνιών, όπως η CETA ή η ΤΤΙΡ, που εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε απώλεια 200.000 και 600.000 θέσεων απασχόλησης αντιστοίχως στην Ευρώπη, οι περισσότερες εκ των οποίων στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής, επιδεινώνοντας τις τρέχουσες τάσεις αποβιομηχάνισης, αλλά και σε αντίθεση με τις παγκόσμιες δεσμεύσεις για το κλίμα (290% αύξηση των εμπορευματικών μεταφορών μέχρι το 2050)·

18.  τονίζει την ανάγκη να αποφευχθεί μια κατάσταση όπου η εμπορική πολιτική της ΕΕ θα προωθεί αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων του κοινωνικού και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ, ιδίως του ντάμπινγκ των φθηνών προϊόντων που θέτουν σε κίνδυνο τα ευρωπαϊκά πρότυπα και επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες που έχουν ευρωπαϊκή έδρα· καλεί την ΕΕ να λάβει επειγόντως τα αναγκαία μέτρα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και να ενισχύσει σημαντικά την εμπορική της άμυνα με τη βελτίωση της δραστικότητας και της αποτελεσματικότητάς της· ανησυχεί, σε αυτό το πλαίσιο, για τη χορήγηση στην Κίνα του καθεστώτος της οικονομίας της αγοράς· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μηχανισμούς προσαρμογής των συνόρων και ζητεί οι τελωνειακοί δασμοί να θεωρηθούν ως μέσο για να αποτραπεί το περιβαλλοντικό ντάμπινγκ, καθώς και η εκμετάλλευση των εργαζομένων και ο αθέμιτος ανταγωνισμός·

19.  τονίζει ότι, ενώ σε αρκετούς τομείς της οικονομίας, η ΕΕ είναι σε μεγάλο βαθμό ανοικτή σε ανταγωνιστές από τρίτες χώρες, οι τρίτες χώρες έχουν θεσπίσει πολλά εμπόδια που εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των ευρωπαϊκών εταιρειών· τονίζει ότι οι ανταγωνιστές από τρίτες χώρες, ιδίως από την Κίνα, επεκτείνονται ραγδαία και επιθετικά στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές του κόσμου, συχνά με ισχυρή πολιτική και οικονομική στήριξη από τη χώρα προέλευσής τους (π.χ. γενναιόδωρες εξαγωγικές πιστώσεις εκτός του πεδίου εφαρμογής των κανόνων του ΟΟΣΑ)· τονίζει ότι οι πρακτικές αυτές μπορεί να συνιστούν αθέμιτο ανταγωνισμό που απειλεί τις θέσεις εργασίας στην Ευρώπη· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη για δίκαιο και ισότιμο ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο για αμοιβαία πρόσβαση στην αγορά, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος της απώλειας θέσεων εργασίας και για τη διασφάλιση της βιομηχανικής τεχνογνωσίας στην Ευρώπη· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον θα πρέπει να επικαιροποιηθεί το υφιστάμενο πλέγμα κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ, συνεκτιμώντας την κατάσταση στην παγκόσμια αγορά·

20.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί καλύτερα τις μη ευρωπαϊκές επενδύσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ (όπως στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών) και να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, όπως για παράδειγμα, η νομοθεσία σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και τον αθέμιτο ανταγωνισμό·

Κοινωνικά υπεύθυνη αναδιάρθρωση και δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας σε τομείς προσανατολισμένους στο μέλλον

21.  εκφράζει τη λύπη του για το κλείσιμο της Caterpillar και της Alstom που θα επηρεάσει χιλιάδες εργαζόμενους και τις οικογένειές τους και θα έχει δυσανάλογες επιπτώσεις στην τοπική και περιφερειακή οικονομία, με σημαντικές δευτερογενείς επιπτώσεις· καταδικάζει τέτοιες μαζικές απολύσεις για λόγους καθαρά οικονομικούς και λόγους κερδοφορίας·

22.  θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη να προβλεφθούν, να προωθηθούν και να ενισχυθούν προληπτικά μέτρα που αφορούν την κατάσταση των Caterpillar και Alstom και την πιθανή εξέλιξη της απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας, ιδίως όταν αυτά μπορεί να απειληθούν·

23.  επισημαίνει ότι οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης έχουν επιπτώσεις πέρα από το πεδίο μιας και μόνο εταιρείας, καθώς οι εταιρείες εργάζονται όλο και περισσότερο σε δίκτυα, γεγονός που εντείνει την ανάγκη για δημιουργία πολυμερών φόρα για συζήτηση σχετικά με κοινωνικά θέματα·

24.  τονίζει ότι οι καλές πρακτικές αναδιάρθρωσης απαιτούν όσο το δυνατόν εκ των προτέρων προετοιμασία και έναρξη μόλις υπάρξει η ανάγκη για αναδιάρθρωση, καθιστώντας δυνατή την αποφυγή ή τη μείωση στο ελάχιστο των οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και εδαφικών επιπτώσεών τους·

25.  υπενθυμίζει ότι αναγνωρίζεται ευρέως ότι οποιαδήποτε αναδιάρθρωση θα πρέπει να υπόκειται σε εξήγηση και αιτιολόγηση των ενδιαφερομένων μερών, όπου συμπεριλαμβάνεται και η επιλογή των μέτρων που προβλέπονται σε σχέση με τους στόχους και τις εναλλακτικές επιλογές·

26.  επιβεβαιώνει τη σημασία εντατικού και ολοκληρωμένου κοινωνικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα που να βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και την κοινή ευθύνη, ως το καλύτερο μέσο αναζήτησης συναινετικών λύσεων και κοινών προοπτικών κατά την πρόβλεψη, την πρόληψη και τη διαχείριση των διαδικασιών αναδιάρθρωσης· θεωρεί ότι ο κοινωνικός διάλογος σε επίπεδο ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση των συμφερόντων των δύο ευρωπαϊκών μεταποιητικών εταιρειών και των υπαλλήλων τους·

27.  υπογραμμίζει, στην περίπτωση αναδιάρθρωσης, την ανάγκη για προστασία των συμφερόντων των εργαζομένων, όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση και την ποιότητα της απασχόλησης, της υγείας και των συνθηκών εργασίας·

28.  επαναλαμβάνει την ανάγκη για ουσιαστική διαβούλευση όλων των ενδιαφερομένων και απαιτεί, πριν από οποιαδήποτε αναδιάρθρωση, να προηγηθεί κατάλληλη προετοιμασία, τηρώντας πλήρη και κατάλληλη συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα, προετοιμασμένη σε εύθετο χρόνο, με σκοπό την πρόληψη ή άμβλυνση των οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και τοπικών επιπτώσεων της·

29.  θεωρεί ότι οι επιπτώσεις των αναδιαρθρώσεων στις απολύσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα, με σαφή και διαφανή δέσμευση από την εταιρεία όσον αφορά την απασχόληση· προτρέπει τις εταιρείες να εξετάσουν όλες τις σχετικές επιλογές ως εναλλακτικές λύσεις για απολύσεις και να συμμετάσχουν σε διάλογο με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς για να προσπαθήσουν να τους εμπλέξουν στη λύση στο ζήτημα των απολύσεων·

30.  στο πλαίσιο αυτό, ζητεί την αναθεώρηση της οδηγίας του 1998 για τις ομαδικές απολύσεις ώστε, στις διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης, να περιληφθούν και οι υπεργολάβοι και να διασφαλιστεί, όπως ενδείκνυται στις περιπτώσεις όπου οι μαζικές απολύσεις που προκαλούνται από εταιρείες που εξακολουθούν να πραγματοποιούν κέρδη, ότι θα αναληφθεί εκ μέρους τους η οικονομική ευθύνη για τον μετριασμό των δευτερογενών επιπτώσεων στο δίκτυο·

31.  τονίζει ότι σε περίπτωση απολύσεων, οι εργοδότες πρέπει να σέβονται τη νομοθεσία κατά των διακρίσεων, ιδιαίτερα στον τομέα των διακρίσεων λόγω ηλικίας, κατά την επιλογή των προς απόλυση εργαζομένων και να θέτουν στη διάθεση των εργαζομένων συγκεκριμένες παρεμβάσεις και μέτρα για την ενίσχυση της δυνατότητας απασχόλησής τους και να τους βοηθούν να επανενταχθούν γρήγορα στην αγορά εργασίας με ποιοτικές θέσεις εργασίας·

32.  θεωρεί ότι, χωρίς την υποκατάσταση των υποχρεώσεων των κρατών μελών ή των εργοδοτών όπως αυτές απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ, τις εθνικές νομοθεσίες ή πρακτικές, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ταμείο ΕΤΠ για την παροχή χρηματοδοτικής υποστήριξης για την ταχεία επανένταξη των απολυμένων εργαζομένων σε ποιοτικές θέσεις απασχόλησης·

33.  ζητεί την ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου για την οργάνωση της εργασίας στην οποία θα επιμεριστούν εργασία και εισόδημα·

34.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει το τρέχον έτος, όπως δεσμεύτηκε το 2013, πλήρη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του Πλαισίου Ποιότητας· υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό, το αίτημά του προς την Επιτροπή να υποβάλει, μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, πρόταση για νομική πράξη σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση των εργαζομένων, την πρόβλεψη και τη διαχείριση της αναδιάρθρωσης·

35.  τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν περισσότερη και καλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, τη δια βίου μάθηση, την προσαρμοσμένη στο μέλλον επαγγελματική κατάρτιση και πανεπιστημιακή εκπαίδευση, με ισχυρή έμφαση στους τομείς των επαγγελμάτων των θετικών επιστημών, υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και επαρκές κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας, σε συνδυασμό με μια πολιτική δεύτερης ευκαιρίας· τονίζει ότι πρέπει να διευρυνθεί ο εκδημοκρατισμός του χώρου εργασίας και ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν ατομικό δικαίωμα στην εκπαίδευση·

36.  σημειώνει ότι η μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία έχει σημαντικές δυνατότητες για τη δημιουργία τοπικών θέσεων εργασίας που δεν μπορούν να μετεγκατασταθούν, καθώς και σε κλάδους που είναι αδύνατο να μεταφερθούν σε άλλες περιοχές· σημειώνει ότι υπάρχουν αδιαμφισβήτητα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία θα έχει σε τελική ανάλυση θετικό αντίκτυπο στην απασχόληση, καθώς οι βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες όπως η εξοικονόμηση ενέργειας ή η βιολογική γεωργία εμφανίζουν υψηλότερη ένταση εργασίας από τις δραστηριότητες που αντικαθιστούν και θα μπορούσαν να ενισχύσουν την αυτάρκεια των περιφερειών·

37.  πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το καθαρό δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας της πράσινης οικονομίας, να παρασχεθούν στο υφιστάμενο εργατικό δυναμικό κατάλληλες ευκαιρίες για να αποκτήσει τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται για την κυκλική οικονομία και να αντιμετωπίσει τη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής και πιο βιώσιμα προϊόντα· απευθύνει έκκληση για μια ευρωπαϊκή στρατηγική κατάρτισης και εκπαίδευσης για τη στήριξη των επιχειρήσεων, των ερευνητικών ιδρυμάτων και των κοινωνικών εταίρων, ώστε να διερευνηθούν από κοινού οι ανάγκες σε δεξιότητες για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα·

38.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη των συνεταιριστικών επιχειρήσεων καθώς υπάρχει αποδεδειγμένη εμπειρία ότι είναι πιο ανθεκτικές στις κρίσεις και υπόκεινται σε λιγότερες απώλειες θέσεων εργασίας από το μέσο όρο των επιχειρήσεων, καθώς επίσης και για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης που δεν μετεγκαθίστανται· καλεί την ΕΤΕπ και την Επιτροπή να ενημερώσουν το Κοινοβούλιο για τα συγκεκριμένα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα για τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τους συνεταιρισμούς και τις κοινωνικές επιχειρήσεις·

39.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου για Στρατηγικές Επενδύσεις, ποιοτικές επενδύσεις προσανατολισμένες προς την επίτευξη κοινωνικών και οικονομικών οφελών, όπως οι βιώσιμες ποιοτικές θέσεις εργασίας, η ισότητα των φύλων, η ποιότητα της εκπαίδευσης και της καινοτομίας για την προώθηση της πράσινης μετάβασης και για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επικεντρώσουν τις επενδύσεις σε περιοχές με θετικό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας με σκοπό τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας με πλήρη κοινωνική και εργασιακή προστασία·

°

°  °

40.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 245, 26.8.1992, σ. 53.

(2)

ΕΕ L 225, 12.8.1998, σ. 16.

(3)

ΕΕ L 303, 2.12.2000, σ. 16.

(4)

ΕΕ L 80, 23.3.2002, σ. 29.

(5)

EE C 65, 17.3.2006, σ. 58.

(6)

ΕΕ C 264E , 13.9.2013, σ. 59.

(7)

ΕΕ C 440, 30.12.2015, σ. 23.

(8)

ΕΕ C 251E , 31.8.2013, σ. 75.

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0032.

(10)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0264.

(11)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0280.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου